Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Pécs Város jelképeiről, a Város nevének és jelképeinek használatáról, a középületek és közterületek fellobogózásának rendjéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. Pécs Város hivatalos jelképei

1. § Pécs Város hivatalos jelképei: a Város címere, zászlaja és lobogója.

2. § (1) Pécs Megyei Jogú Város címere azonos az 1780. évben Mária Terézia által adományozott, szabad királyi Városi státuszt biztosító szabadalom-levél közepén lévő címerrel; amely két változatban, - a (2) bekezdésben leírt nagycímer és a (3) bekezdésben leírt címerpajzs - használható.

(2) A nagycímer az 1780. január 21-én kihirdetett, a szabad királyi városi státuszt biztosító latin nyelvű oklevél részletének magyar fordítása szerint: „...a pajzs kék színű, melynek zöld alsó részéből három hegycsúcs emelkedik ki. Ezek egymástól elkülönülnek. A középső, mely a Város felé fekszik, a Mecseknek nevezett hegyet ábrázolja és egyszerű arany koronával van ékesítve. Ennek tövénél a nevére való utalással látható ugyanaz a szabad és királyi Város, melyet fal vesz körül, négy sarkánál ugyanannyi tárt kapu, csúcsos tornyocskákkal, piros tetőzettel. Feltűnő az ötödik, a középen lévő székesegyház tornyának arannyal és szabályos rendben elhelyezett ablakainak rajzával díszített építménye. Jobb oldalról az Aranyhegy nevezetű, bal oldalról a másik hegy, a Tettye látszik, melynek tövéből ugyanazon nevű folyócska csörgedezik, zöld réten át.

A bal oldali csúcsos tornyocska vidékéről aranyozott szalag vezet, mely hidat jelez. A felső részen egyik oldalról arany színű hatágú csillag, a másik oldalon ezüst színű felkelő hold tündököl. A pajzs homlokrészén felül van elhelyezve, nemesebb színnel festve, a mi különleges kegyelmünkből a legfenségesebb császárnak, a mi legdrágább fiunknak és a mi saját kezdőbetűink I(osephus) II. M(aria) T(heresia) olvashatók.

Az egész pajzsot egyszerű arany korona fedi, kétoldalt oszlopok szerepét betöltő alakok állnak egymással szemben.

Innét a hűség, arany mellvértben, kék tógában, hátul lebegő, skarlátszínű uszályban öltözötten. Lábainál homályos foltokkal tarkázott fehér kutya hever, melynek nyakát piros örv veszi körül. Amonnét az ipar, hosszú fehér ruhába öltözötten, mely felett a másik, a rövidebb mínium színű. Zöldes uszály a bal vállán átvetve.

Baljában ásót tart, lábainál aranyozott méhkas helyezkedik el, felül négy méhecske röpköd. Két oldalról egymással szemben az alakok a pajzsot tartják.”

(3) A címerpajzs: Polgármesteri Hivatal eredeti nagycímer alapján, a pajzs kiemelésével és két színű, illetve monokróm grafikai feldolgozásával elkészített jelképe.

(4) Pécs Megyei Jogú Város címereinek hiteles ábrázolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Pécs Megyei Jogú Város zászlaja: kék és sárga színű, 2:3 méretarányú, fekvő téglalap alakú, amelynek középső részén helyezkedik el a Város címere. A Városi címer mindkét változatával készített zászló Pécs Megyei Jogú Város zászlaja.

(2) Pécs Megyei Jogú Város lobogója: kék és sárga színű, 2:3 méretarányú, álló téglalap alakú, amelynek középső részén helyezkedik el a Város címere. A Városi címer mindkét változatával készített lobogó Pécs Megyei Jogú Város lobogója.

(3) Pécs Megyei Jogú Város zászlajának és a lobogójának hiteles megjelenését a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Város zászlaja, lobogója különösen az alábbi esetekben használható:

a) állami ünnep és a nemzeti ünnepek alkalmával,

b) a Közgyűlés ülésein és más jelentősebb Városi események, rendezvények alkalmával,

c) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,

d) a Város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és csere-zászlóként, lobogóként,

e) elismerésként adományozott zászló formájában, e juttatásnak zászló szalagján történő feltüntetésével,

f) az Önkormányzat valamint intézményei és gazdasági társaságai tulajdonában, lévő épületre, vagy épület elé történő állandó kihelyezéssel.

(5) A Város zászlajának és lobogójának használata nem sértheti a közerkölcsöt, mások jogait, a közösségi érdekeket.

(6) A Város zászlajának, lobogójának használata a Magyar Köztársaság zászlajának, lobogójának használatát nem helyettesíti.

4. § *  (1) Pécs Város hivatalos jelképeit bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, elektronikus és írott sajtótermék csak előzetes önkormányzati engedély birtokában használhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyeztetési kötelezettség nem vonatkozik

a) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára,

b) az Önkormányzat intézményeire,

c) az Önkormányzat által alapított vagy részvételével megalakult gazdasági társaságokra vagy egyéb szervezetekre,

d) a Pécs város életében jelentős szerepet betöltő, Pécs város köz-igazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező közhatalmi, rendvédelmi, igazságszolgáltatási, vagy egyéb állami közfeladatot ellátó szervezetekre és a köztestületekre,

e) *  az Önkormányzat által bármely formában támogatott rendezvényekre, azok promóciójára és kiadványaira.

(3) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott szervezetek Pécs Város hivatalos jelképeit a polgármesterhez intézett írásos bejelentés alapján, a bejelentés tudomásul vételéről történt értesítés kézhezvételét követően használhatják. A bejelentésben meg kell nevezni a használni kívánt jelképet, a használat célját és időtartamát.

2. Hivatalos Pecsétnyomó

5. § (1) Pécs Megyei Jogú Város hivatalos pecsétnyomója - a szabadalomlevéllel azonosan - a 2. § (2) bekezdésében leírt címert ábrázolja. A címert a „SIGILLUM LIBERAE REGIAQUE CIVITATIS QUINQUE - ECCLESIENSIS” rövidítése, a „SIGILL. LIBER. ET REG. CIVITATIS QUINQUE ECCLESIEN” körirat fogja körül. A pecsétnyomó 50 mm átmérőjű, Asszonyi Tamás szobrászművész alkotása.

(2) A Város Hivatalos Pecsétnyomója egyetlen hiteles példányban készült, arról másolatot készíteni tilos.

(3) A Város Hivatalos Pecsétnyomóját a polgármester őrzi és kezeli.

(4) A Hivatalos Pecsétnyomó fotóját a 3. melléklet tartalmazza.

3. Polgármesteri lánc

6. § (1) A polgármesteri lánc 290 gr súlyú, 925 ‰ finomságú - felsőruházaton való viselésre készült - ezüstlánc. A lánc 10 db 21 x 39 mm nagyságú téglalap alakú és 9 db kör alakú 26 mm átmérőjű szemből, középső összefoglaló tagból és címeres medálból áll. A szemek ornamentikája cordil drótból készült, és a magyar reneszánsz ötvösmunkákat idézi. Az összefogó tagon a Magyar Köztársaság koszorús címere, a medálon Pécs Város címere, a címerhordozókkal, hátlapján a „Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere” felirat látható. A polgármesteri lánc Asszonyi Tamás szobrászművész munkája.

(2) A polgármesteri lánc viselésére - ünnepi alkalmakkor - Pécs Megyei Jogú Város mindenkori polgármestere jogosult.

(3) A polgármesteri lánc fotóját a 4. melléklet tartalmazza.

4. Pécs Város ünnepnapja

7. § (1) Szeptember hónap első napja Pécs Megyei Jogú Város ünnepnapja, arra tekintettel, hogy ez a nap a Város történelmi múltjára visszatekintve méltó módon fejezi ki a Város helyét, szerepét, megítélését a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. Ez a nap a pécsi középkori egyetem 1367. szeptember 1. napján történt megalapításának állít emléket: az ország akkori városai közül Pécs elsőként kapott egyetemi város rangot, Városunkban alakult meg az első magyarországi egyetem, s ezzel Pécs az európai kultúrkör részévé vált.

(2) A Közgyűlés e nap - minden évben történő - méltó megünneplésével emléket állít e jelentős eseménynek.

Ezen a napon kitüntetések és kitüntető szakmai díjak adományozásával fejezi ki elismerését a Város azon közösségeinek és polgárainak, akik a Város gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális, oktatási és sportéletében, valamint a Város közéletében való közreműködésükkel maradandót alkottak, kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, vagy más, a köz érdekében végzett tevékenységükkel szolgálták a Város közösségét.

5. Pécs Város választott jelképei

8. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a Város népszerűsítése, könnyebb beazonosíthatósága és ismertsége növelésének elősegítése érdekében választott jelképeket alkot.

(2) „PÉCS A KULTÚRA VÁROSA” - grafikai elemekkel kombinált logó, színes, ábrás szóösszetétel. A logó védett. Védjegy-lajstromszáma: 204 282. A logó hiteles ábrázolását az 5. melléklet tartalmazza.

(3) * 

(4) Az „Európa Kulturális Fővárosa Pécs 2010” program népszerűsítése és ismertsége növelésének elősegítése érdekében alkotott logo, színes, ábrás szóösszetétel - „Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010” - grafikai elemekkel kombinálva.

A logo védett. Védjegy-lajstromszáma: 187 821.

A logo hiteles ábrázolását a 7. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Pécs Város 8. §-ban megjelölt választott jelképeit (a továbbiakban: választott jelkép) bármely természetes, vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, elektronikus és írott sajtótermék csak előzetes önkormányzati engedély birtokában használhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyeztetési kötelezettség nem vonatkozik Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, az Önkormányzat intézményeire és az Önkormányzat által alapított, alapítandó, vagy részvételével megalakult, megalakuló gazdasági társaságokra.

6. „Pécs” név használata

10. § *  (1) Pécs Város nevét - rövidített, vagy toldalékos formában - természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az elnevezésébe, kiadványaira, dísz- és ajándéktárgyaira, egyéb termékeire, védjegy- vagy mintaoltalomban részesülő megjelölésre, földrajzi árú-jelzőre, termékmegjelölésére, iparjogosítvány szövegébe, elektronikus és írott sajtóterméke címfeliratába és rendezvényei elnevezésébe csak előzetes önkormányzati engedély alapján veheti fel, illetve használhatja.

(2) Nem kell az Önkormányzat engedélye:

a) a tömegközlekedési eszköz megállója nevének feltüntetésével megvalósuló névhasználathoz,

b) az Önkormányzat által nyújtott támogatással kapcsolatos valamennyi kommunikációban, kiadványon (többek között: plakát, szórólap, tájékoztató) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint támogató feltüntetéséhez.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyeztetési kötelezettség nem vonatkozik

a) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára,

b) az Önkormányzat intézményeire,

c) az Önkormányzat által alapított, vagy részvételével megalakult gazdasági társaságokra, vagy egyéb szervezetekre,

d) Pécs város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkező közhatalmi, rendvédelmi, igazságszolgáltatási vagy egyéb állami közfeladatot ellátó szervezetekre és a köztestületekre.

7. A jelképek és a „Pécs” név használatával kapcsolatos engedélyezési eljárás szabályai

11. § *  A 10. § (1) bekezdése szerinti „Pécs” név használat valamint a 8. §-ban meghatározott választott jelképek használatának engedélyezésével, a használat megtiltásával kapcsolatos ügyekben az Jogi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása alapján a Polgármester dönt.

Vonatkozik ez Város címerét vagy a zászlaját, lobogóját tartalmazó védjegy vagy formatervezési mintaoltalomnak megadásához szükséges engedély megadására is.

12. § (1) A 11. §-ban meghatározott használat engedélyezése iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, tevékenységi körét, adószámát, képviselője nevét és címét, gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámát és azt is hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a szerint mikró-, kis-, közép-, vagy nagyvállalkozásnak minősül-e.

b) a hivatalos, vagy választott jelkép előállításának és felhasználásának, a városnév használatának célját, indokát és módját,

c) áru, vagy forgalomba hozatalra szánt más termék esetén az előállítani kívánt mennyiséget,

d) a terjesztés, vagy forgalomba hozatal módját,

e) a használat időpontját, időtartamát,

f) a használat szabályszerűségéért felelős személy nevét.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a használni kívánt jelképpel díszített tárgy, kiadvány mintáját vagy méretarányos rajzát, a városnév tervezett használatával kiegészített megnevezést, vagy a városnév használatával érintett termék leírását.

(4) Az engedélykérelmeket döntésre a Jegyző készíti elő és gondoskodik a döntés kérelmező részére történő megküldéséről.

13. § A kérelem elbírálása során meg kell vizsgálni, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége, a termék minősége, jellege indokolttá teszi-e a hivatalos-, a választott jelkép vagy a városnév használatát. Az elnevezés, a tevékenység, áru, vagy sajtótermék méltó-e a közfigyelem felkeltésére és alkalmas-e Pécs városa iránti megbecsülés fokozására. E körülmények fennállását a kérelmezőnek valószínűsítenie kell.

Vizsgálni kell azt is, hogy az áru, szolgáltatás sajátos helyi jellege, a kérelmező tevékenységének a Város életére gyakorolt hatása indokolttá teszi-e a címernek vagy a zászlónak, lobogónak a védjegy vagy formatervezési mintaoltalom részeként való használatát.

14. § Az engedély szólhat:

a) határozott időre,

b) határozatlan időre,

c) a tevékenység folytatásának idejére,

d) egy alkalomra,

e) több alkalomra vagy

f) az a)-e) pontban meghatározott tartamok kombinációira.

15. § A Pécs városnév használatáért, és az 1. §-ban meghatározott hivatalos, és a 8. §-ban meghatározott választott jelképek és a Pécs városnév kereskedelmi forgalomba hozandó tárgyakon, kiadványokon és rendezvények elnevezésében történő megjelenítésének engedélyezéséért díjat nem kell fizetni

16. § A használatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) a felhasználásra jogosított megnevezését, lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, képviselője nevét és címét,

b) az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését,

c) a felhasználás idejét, vagy az engedély érvényességének időtartamát,

d) az engedélyezett jelkép megnevezését,

e) áru, vagy forgalomba hozatalra szánt más termék esetén az előállítani kívánt mennyiséget,

f) a felhasználással kapcsolatos egyéb feltételeket, ideértve, ha az engedélyezett jelkép megjelenítése kizárólag az arculati előírásnak megfelelően történhet, továbbá azt, hogy ha az engedélyt jól látható helyen - a kérelmező székhelyén, telephelyén, üzletében - el kell helyezni.

17. § A 11. § (1) bekezdése szerinti jelképek, valamint a Város nevének használata során meg kell őrizni a jelképek méltóságát, tekintélyét és a Város jó hírnevét.

18. § (1) Meg kell tagadni a hivatalos, vagy választott jelkép használatára vonatkozó engedély kiadását, ha

a) a használat, vagy a forgalomba hozatal az önkormányzat jogát, vagy jogos érdekét sérti, vagy veszélyezteti, vagy

b) a város méltóságát sérti, vagy veszélyezteti, vagy

c) a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az általa előállítani, vagy forgalomba hozni kívánt termék minősége vagy jellege a jelkép használatát indokolja, vagy

d) a kérelmező által előállítani, vagy forgalomba hozni kívánt termék a közízlést sérti, vagy a jó erkölcsbe üközik.

(2) Meg kell tagadni a Pécs név használatára vonatkozó engedély kiadását, ha:

a) a névkizárólagosság elvébe ütközik, vagy

b) olyan személy kéri, akitől a névhasználat jogát a Polgármester korábban megvonta, és a megvonástól számítva az új kérelem benyújtásáig két év még nem telt el, vagy

c) a használat célja vagy módja az Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, vagy

d) a használat célja vagy módja másnak a jogait, illetve jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

(3) Meg lehet tagadni a Pécs név használatára vonatkozó engedély kiadását, ha:

a) a kérelem a névkizárólagosság elvébe nem ütközik, de ugyanazon tevékenység gyakorlásához a Polgármester már névhasználati engedély adott, vagy

b) a folytatni kívánt tevékenység nem jogellenes, de Pécs város gazdasági érdekeivel ütközik, vagy

c) a használat célja nem jogellenes, de Pécs város lakossága nagy részének ellenérzéseit válthatja ki.

(4) A kiadott jelkép használati, vagy Pécs név használati engedélyt vissza kell vonni, ha:

a) az (1) vagy a (2) bekezdésében meghatározott feltételek bármelyike a használat során bekövetkezik, vagy

b) a természetes személy jogosultat szándékosan elkövetett bűn-cselekmény miatt büntető eljárás során jogerősen szabadságvesztésre ítélik.

(5) A kiadott Pécs név használati engedélyt vissza lehet vonni, ha a (3) bekezdésében meghatározott feltételek bármelyike a használat során bekövetkezik.

(6) A jelképek használata, vagy a „Pécs” név használata tárgyában kiadott engedély visszavonásáról a Polgármester döntését követően a Jegyző az engedélyest haladéktalanul értesíti.

19. § (1) A kiadott és a visszavont engedélyekről és a regisztrált használókról a Jegyző nyilvántartást vezet és gondoskodik a nyilvántartás folyamatos, naprakész állapotáról.

(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:

a) a döntés számát, a határozat keltét,

b) a jogosított nevét (elnevezését) és lakcímét (székhelyét),

c) a jogosított képviselője nevét és címét,

d) az engedélyezett, vagy a regisztrált felhasználás céljának megjelölését,

e) az engedélyezett, vagy regisztrált jelkép megnevezését, vagy az engedélyezett , vagy regisztrált névhasználat pontos szövegét,

f) áru, vagy forgalomba hozatalra szánt más termék esetén az előállítani kívánt mennyiséget,

g) az engedély időtartamát,

h) az engedély visszavonásának tényét, a döntés számát, a határozat keltét és a használat joga megszűnésének napját.

(3) A nyilvántartást az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

9. Középületek és közterületek fellobogózásának rendje

20. § (1) A középületeket és a közterületeket fel kell lobogózni

a) március 15-én, az 1848 - 1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napján, és

b) augusztus 20-án, államalapító Szent István ünnepén, és

c) szeptember 1. napján, a Város ünnepén, és

d) október 23-án, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napján.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ünnepnapokon középületekre és középületek elé a magyar nemzeti zászlót, vagy lobogót, a (4) bekezdésben megjelölt középületekre és középületek elé, valamint közterületeken a magyar nemzeti zászlót, vagy lobogót, a Város zászlaját vagy lobogóját, valamint az Európai Unió zászlaját, vagy lobogóját kell kitűzni.

A közterületek közül azokat, amelyeket az ünnep jellege alapján fel kell lobogózni, a polgármester határozza meg. Erről a lakosságot a helyben szokásos módon értesíti.

(3) A fellobogózást az ünnepnapot megelőző napon 18 óráig, a zászlók, lobogók levételét az ünnepnapot követő napon 18 óráig kell elvégezni.

(4) Azokon a középületeken, és középületek előtt, amelyeket Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, az Önkormányzat közfeladatot ellátó intézménye, valamint kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társasága, közhasznú társasága használ, állandó jelleggel ki kell tűzni, vagy fel kell vonni a magyar nemzeti zászlót, vagy lobogót és a Város zászlaját, vagy lobogóját, valamint az Európai Unió zászlaját, vagy lobogóját. A magyar nemzeti zászló vagy lobogó, a Város zászlaja vagy lobogója, valamint az Európai Unió zászlaja, lobogója állandó jelleggel. az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, közhasznú társaság által használt épületre (épület elé) is kitűzhető, vagy felvonható.

(5) Szélsőséges időjárási viszonyok között - annak időtartamára - az épületben működődő szervezet vezetője elrendelheti a zászlók, lobogók bevonását.

(6) Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere az (1) bekezdésben felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti Pécs Város középületeinek és közterületeinek teljes vagy részleges fel lobogózását.

(7) Országos hatáskörű szervek, egyházak, társadalmi szervezetek jelentős események alkalmából kezdeményezhetik a polgármesternél a fellobogózás elrendelését, amennyiben annak költségeit vállalják.

(8) A Város zászlaját, lobogóját a Magyar Köztársaság zászlajával, lobogójával valamint az Európai Unió zászlajával, lobogójával együtt azonos méretben, magasságban kell elhelyezni.

(9) A nemzeti ünnepekről és a helyi ünnepről történő méltó megemlékezés érdekében fellobogózásra kizárólag tiszta, jó állapotban lévő zászlót, lobogót lehet használni.

(10) A zászlók és lobogók cseréjéről a középület használója - közterületek vonatkozásában Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata - köteles gondoskodni.

(11) Zászló, lobogó, zászlórúd beszerzése, cseréje, továbbá a lobogó felvonására szolgáló új árboc létesítése esetén a 8. melléklet szerinti méretezéseket kell betartani.

10. Záró rendelkezések

21. § E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

22. § (1) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott engedélyek az engedélyben meghatározott időtartamra továbbra is érvényben maradnak.

23. § * 

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez * 

7. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 57/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendelethez

1. Zászló- és a hozzá tartozó zászlórúd-méretek

A B
1. Zászló Zászlórúd
2. 100x200 cm 2,5 m
3. 150x300 cm 3,5 m
4. 200x400 cm 4 m

2. Lobogó- és a hozzá tartozó árbócméretek

A B
1. Lobogó Árboc
2. 100x200 cm 6 m
3. 150x300 cm 9 m
4. 200x400 cm 12 m

  Vissza az oldal tetejére