Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati adóügyekre vonatkozó adóeljárási szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/C. § (4) bekezdésében és 43. § (3) bekezdésében, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (6) bekezdésben és 175. § (24) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adóhatóság: Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati adóhatósága

2. adókötelezettség: a bevallási, a bejelentési, a változás-bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

3. elektronikus adófizetés: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel teljesíthető adófizetés, amely a pénzforgalmi szolgáltató által kibocsátott bankkártyának, hitelkártyának az adóhatóság ügyfélszolgálatán rendelkezésére bocsátott eszközön (POS terminál) történő használatával valósul meg.

2. Bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése és kérelmek benyújtása

2. § (1) Az adózó az adóhatóság felé fennálló adókötelezettségét az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében az önkormányzat honlapján (http://gov.pecs.hu) közzétett nyomtatványokon teljesítheti.

(2) *  Az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettségeket az ügyfélkapuval rendelkező, az Önkormányzati Adóhatósági Főosztálynál elektronikus ügyintézés céljából regisztrált adózó elektronikus úton is teljesítheti. A regisztráció a „Bejelentkezési és regisztrációs adatlap” kitöltésével, aláírásával, és annak az Önkormányzati Adóhatósági Főosztályhoz való megküldésével történik. A regisztrációnak az adókötelezettség teljesítését legalább 15 nappal meg kell előznie.

(3) *  Az Önkormányzati Adóhatósági Főosztálynál elektronikus ügyintézés céljából nem regisztrált adózó az adókötelezettségeit és egyéb kérelmeit az Önkormányzat honlapján közzétett nyomtatványok kitöltésével, kinyomtatásával, aláírásával postai úton, vagy személyesen az Önkormányzati Adóhatósági Főosztályhoz eljuttatva teljesítheti, vagy kérheti.

3. A papír alapon és elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekre vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az adóhatóság az adókötelezettségek, kérelmek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. Ezen a bejelentést, az adóbevallást, az adatszolgáltatást, az önellenőrzést, az adófizetés átvezetést, kérelmeket lehet benyújtani.

(2) Az adóhatóság meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, gondoskodik arról, hogy azok az adózók számára megfelelő időben, könnyen elérhető helyen álljanak rendelkezésre. A bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat és kéreleműrlapokat az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet vonatkozó módosítása kihirdetését követő 15. napon belül kell közzétenni.

4. Fizetési módokról szóló rendelkezések

4. § (1) Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében - előzetes hozzájárulások alapján - csoportos beszedési megbízás alapján is teljesíthet fizetést.

(2) *  Az adózó az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és díjak tekintetében interneten keresztül bankkártyás fizetéssel, az adóhatóság ügyfélszolgálatán POS terminálon keresztül bankkártyával fizethet.

5. Záró rendelkezés

5. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére