Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználókra, ideértve az ingatlant életvitelszerűen használókat, továbbá az együttesen használt tárolóedény esetén a tulajdonosi közösségeket, lakásszövetkezeteket és a társasházakat a Ht. 39. § (3) bekezdésére tekintettel, a Ht. 2. § (1) bekezdés 15. pont szerinti gazdálkodó szervezetekre, valamint közszolgáltatóra.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra.

A közszolgáltatás különösen az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) *  a Ht. 42. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározottak szerint összegyűjtött, átvett és elszállított hulladékokkal kapcsolatosan a Ht. 2. § (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott tevékenységeknek a közszolgáltató szállítóeszközeihez rendszeresített és az 1. mellékletben felsorolt edénytípusok tekintetében, vagy e rendeletben megjelölt egyéb módon történő végzésére,

b) az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos lomhulladék évente legfeljebb két alkalommal - a Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén - történő gyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására,

c) *  a Ht. 2. § (1) bekezdés 36. pontjában meghatározott - a Közszolgáltató által közzétett járatprogram szerint elszállított - települési hulladék Ht. 2. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti kezelésére,

d) a c) pont szerinti települési hulladék Ht. 2. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti elkülönített gyűjtésére,

e) Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott közigazgatási területén, a Ht. 2. § 27. pontjában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra.

2. § Pécs Megyei Jogú Város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületének utcajegyzékét az 1. függelék, a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részéit a 2. függelék tartalmazza. Az 1. függelékben és a 2. függelékben bekövetkező változásokat a Közszolgáltató tájékoztatásul a helyi újságokban és a honlapján köteles előzetesen közzétenni.

2. Értelmező rendelkezések

3. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. A külterületi ingatlant életvitelszerűen használó: akinek a lakcím-nyilvántartás szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye az adott ingatlanban van, vagy akként nyilatkozik, hogy az ingatlant életvitelszerűen használja.

2. Gyűjtőpont: az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés 4. pontja szerinti hulladékgazdálkodási létesítmény (hulladékgyűjtő sziget és speciális gyűjtőhely)

3. Átmeneti gyűjtőpont: a település szilárd hulladékának átvételére ideiglenes jelleggel (útfelbontás, -építés, közműfektetés, vagy más fontos ok miatt) legfeljebb három hónapi időtartamra kijelölt hely, ahonnan a Közszolgáltató a térítésmentesen kihelyezett közösségi gyűjtőedényből történő elszállítással teljesíti közszolgáltatási kötelezettségét. Az átmeneti gyűjtőpontot - a Közszolgáltató javaslata alapján - az önkormányzat jelöli ki és felhívás útján kerül közzétételre. A kihelyezett gyűjtőedényzetnek a gyűjtőpontot igénybe vevő ingatlanhasználók szerződéseiben rögzített mennyiségű hulladék tárolását kell biztosítani.

4. Gyűjtőhely: a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló tárolóedény kihelyezésére kijelölt hely.

5. Egyedülálló ingatlanhasználó: az ingatlanban a Hatóság által kiadott igazolás szerint egyedül élő természetes személy ingatlan-használó.

6. Hatóság: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rendelet 7. § (1b) bekezdésében meghatározott önkormányzati jogkör gyakorlója - átruházott hatáskörben - Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

7. Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő - az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben ingatlanként meghatározott - ingatlanok köre.

8. Zöldhulladék: a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlan-használó által elkülönítetten gyűjtött, szennyeződésmentes, komposztálható növényi kerti hulladék (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, faforgács, stb.).

9. Közterület kezelője: a BIOKOM Nonprofit Kft.

10. *  Közös tárolóedény használat: a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésének azon módja, amikor egy tulajdonosi közösség, társasház, lakásszövetkezet az egyes ingatlanokban keletkező háztartási hulladékot egy közös edénybe gyűjti, és ebben adja át a Közszolgáltatónak, továbbá a közszolgáltatás díját egy összegben közösen, vagy az egyes ingatlanhasználók a közösség által meghatározott arányban külön fizetik meg.

11. Szomszédos ingatlanok: amelyek oldalhatára egymással érintkezik. Ilyennek minősülnek az ugyanazon telken épült önálló épületek és egy ingatlanon lévő nem társasházi lakások.

12. Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Ht. 2. § 27a. pontja szerinti közfeladat.

13. Állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a Ht. 2. § 27b. pontja szerinti közfeladat.

II. FEJEZET

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁS

3. A közszolgáltató

4. § *  (1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglalt szabály szerint kizárólagosan a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7632 Pécs Siklósi út 52., képviseli: Bíró Péter ügyvezető, a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult ellátni.

(2) A Közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti közszolgáltatást 2017. július 1-től számított 5 éven keresztül látja el az erre az időtartamra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(3) *  A Közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységet a BIOKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52.) alvállalkozóként történő bevonásával végzi. Az alvállalkozói tevékenység elsősorban hulladékgyűjtési, -szállítási tevékenységre irányul.

4. A közszolgáltatás igénybe vétele

5. § (1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladék tekintetében köteles a közszolgáltatás igénybevételére.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével,

b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja,

c) a szerződés írásba foglalásával.

(4) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése és azonosító adatai, amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is: a felek neve, címe, társasházak, lakásszövetkezetek esetén adószám, bankszámlaszám, valamint a közös képviselő neve és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok közül az anyja neve, születési helye és ideje, tulajdonosi közösségek esetén a közösség képviseletét ellátó azonosító adatai,

b) a szerződés tárgya,

c) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja,

d) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, annak azonosítására vonatkozó előírások,

e) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja,

f) a szerződés időbeli hatálya,

g) a közös tulajdonú ingatlan esetében a Ht. 52. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozat az ingatlant életvitelszerűen használó további tulajdonosról, valamint közös használat esetén az ingatlant életvitelszerűen használó további személyekről.

h) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek.

(5) *  A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlanhasználó köteles írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenteni a Közszolgáltatónak.

(6) *  A Közszolgáltató jogosult az 5. § (4) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátása érdekében. A személyes adat kezelése során a Közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

(7) *  Szünetel a közszolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó két naptári hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát - legkésőbb a szünetelés megkezdését megelőző munkanappal bezárólag - a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán írásban leadott nyilatkozattal, faxon, vagy levél formában vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton - bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárta előtt újból lakottá válik, annak tényét a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.

(8) *  A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést megvonni, a közszolgáltatási díj pótlólagos kiszámlázása iránt intézkedni, továbbá költségeit érvényesíteni, kivéve, ha a kérelmező hitelt érdemlően igazolja, hogy a szüneteltetést a kérelmében meghatározott időszaknál rövidebb időre vette jogszerűen igénybe.

III. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE

5. A települési szilárd hulladék elhelyezése

6. § (1) Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen - jelenleg a kökényi hulladéklerakóban (Kökény 057,059, Szilvás 020/1, 021 hrsz.) és a görcsönyi 031 hrsz-ú hulladéklerakóban - hulladékudvarban, vagy a Közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni.

(2) Az Önkormányzat gondoskodik a Közszolgáltató javaslata alapján a szükséges gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a Közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezése, tárolása és megközelítése céljára.

7. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti 2 alkalommal kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein. A város rendszeres közszolgáltatással ellátott belterületén - egyedi megállapodás alapján - heti 3 szállítás is igénybe vehető. A város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein a hulladékszállítási közszolgáltatás heti egy alkalommal kötelezően igénybe veendő szolgáltatás.

(2) *  A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein. A közszolgáltatásba bevont külterületek esetében kijelölt gyűjtőhelyen a Közszolgáltató konténert köteles elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, melynek elszállításával tesz eleget a közszolgáltatási kötelezettségének.

(3) *  A választható szabványos tárolóedények felsorolását az 1. melléklet tartalmazza. A gyűjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként a (3a) bekezdésben foglalt kivétellel.

(3a) *  A lakóingatlant a Hatóság által igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó - az érintett ingatlanon képződő hulladék mennyiségét figyelembe véve - jogosult 60 liter űrmértékű tárolóedény használatára is.

(4) Közösen használt tárolóedény esetén tárolókapacitás kedvezmény illeti meg az igazoltan egyedülálló ingatlanhasználó tekintetében a társasházat, lakásszövetkezeti házat, tulajdonosi közösséget a 70 1 tárolókapacitás 50%-ának mértékéig. Az egyedülálló ingatlanhasználó kedvezményének igazolásához a közös képviselő köteles a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátani az egyedülálló ingatlanhasználó által beszerzett Hatóság igazolását, valamint az ingatlantulajdonos nevét, címét és azonosító adatait.

(5) Családi házas övezetben két szomszédos ingatlanhasználó - akik közül legalább az egyik egyedülálló - a Közszolgáltatóval kötött írásbeli külön megállapodás alapján közös tárolóedényt használhat.

(6) *  A (3a), (4) és az (5) bekezdésben meghatározott kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a Közszolgáltató tartja nyilván. A Közszolgáltató jogosult a nyilvántartott adatok ellenőrzésére a Hatóság adatai alapján. Eltérő adat esetén a Közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, vagy a kedvezményt megvonja. A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni.

(7) A tárolóedények beszerzéséről - vásárlás, bérbevétel útján - az ingatlanhasználó köteles gondoskodni, kivéve a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részein, ahol a konténereket a Közszolgáltató biztosítja.

6. A települési szilárd hulladék elszállítása

8. § (1) *  A Közszolgáltató a vegyes hulladékot heti két alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást és a város rendszeres közszolgáltatással ellátott külterületi részeiről történő szállítást. A szállítás módjáról és idejéről az igénybevevőt a Közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is.

(2) A Közszolgáltató a lomhulladék gyűjtéséről és elszállításáról évente legfeljebb két alkalommal a közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül - gondoskodik.

(3) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lomhulladékot szállítja el.

(4) A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék,

b) veszélyes hulladék,

c) háztartásokban keletkező vegyes hulladék,

d) elkülönítetten gyűjthető papír, műanyag- és fémhulladék,

e) *  zöldhulladék,

f) ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék.

(5) A lomhulladékot az ingatlanhasználó elszállítás céljából a Közszolgáltató által hirdetmény útján, valamint honlapján előzetesen megjelölt helyen és időben helyezheti ki.

(6) A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a szállítójármű részére jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

9. § (1) *  Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező kerti biohulladékot a házhoz menő zöldhulladék gyűjtéssel érintett területeken külön gyűjti:

a) a falombot, fűkaszálékot kifejezetten erre a célra szolgáló gyűjtőedényben, vagy áttetsző műanyag zsákban,

b) a fanyesedéket (max. 5 cm átmérőjű és 1 méter hosszú ágak) kévébe kötegelve.

(2) *  Az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék elszállítási gyakorisága a március 1-től november 15-ig tartó vegetációs időszakban kétheti egy alkalom. A gyűjtési időszakot a Közszolgáltató az időjárás függvényében módosíthatja. A gyűjtési időszakról, a gyűjtésbe bekapcsolt területekről és a gyűjtési napról az érintetteket a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján tájékoztatja.

(3) *  A Közszolgáltató jogosult a zöldhulladék gyűjtésére kihelyezett gyűjtőedény, vagy zsák tartalmát ellenőrizni. Amennyiben a zsákban nem zöldhulladék került kihelyezésre, úgy a Közszolgáltató a hulladék szállítását jogosult megtagadni.

IV. FEJEZET

AZ INGATLANHASZNÁLÓKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A települési hulladékot, beleértve az elkülönítetten gyűjtött lomot, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot házhoz menő gyűjtés esetén, valamint a kerti biohulladékot a szállítási napokon reggel 6 óráig elszállítás céljából a 13. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az ingatlanhasználó a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a Közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a Közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. Abban az esetben, ha az ingatlanhasználó, vagy a gazdálkodó szervezet a többlethulladékot nem a jelzett zsákban helyezi el a tárolóedény mellé, a Közszolgáltató jogosult pótdíjról szóló számlát kiállítani. A pótdíj mértéke a jelzett zsák árának háromszoros összege. A pótdíj tárgyi ÁFA-mentes.

(4) Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni.

11. § (1) A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (különösen ilyen a forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, megrongálhatja a gyűjtőberendezést, vagy ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét.

(2) Ha a Közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlanhasználót. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

12. § A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlanhasználó feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő lakossági tárolóedények évi kétszeri tisztításáról a Közszolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.

13. § (1) *  A Közszolgáltató a települési hulladékot, házhoz menő gyűjtés esetén az elkülönítetten gyűjtött hulladékot és a zöldhulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, vagy a kijelölt gyűjtőpontokon, átmeneti gyűjtőpontokon, közterületen veszi át az ingatlanhasználótól. A kijelölt gyűjtőpontokat az 1. és 2. számú függelék tartalmazza.

(2) Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a Közszolgáltatónak való átadás végett - a forgalom akadályozása, vagy városképi okokból - közterületre nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlanhasználó, vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a Közszolgáltató gondoskodik.

14. § (1) A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedények előkészítő, tárolóhelyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani, a tárolóedény biztonságos megközelíthetőségét biztosítani. A gyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

(3) Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(4) Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról, javításáról/javíttatásáról a mindenkori ingatlanhasználónak kell gondoskodnia.

(5) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a közterületen állandó jelleggel - a közterület kezelőjével egyeztetett, engedélyezett módon - elhelyezett tárolóedények biztonságos, elgurulásmentes helyének kialakításáról.

(6) Az ingatlanhasználó köteles az állandó jelleggel a közterületen elhelyezett olyan hulladéktároló edényt, melyet nem a Közszolgáltató bocsát rendelkezésre, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátni.

7. A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó eltérő rendelkezések

15. § (1) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat a lakossági hulladékoktól elkülönítetten gyűjteni, és a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező vegyes hulladékot kötelezően a Közszolgáltatónak átadni, függetlenül a végzett tevékenység jellegétől. Lakossági tárolóedény esetében gazdálkodó szervezet részére befogadó nyilatkozat nem adható.

(2) A gazdálkodó szervezetek tekintetében a közszolgáltatási jogviszony létrejön:

a) a közszolgáltatás első igénybevételével,

b) ha a Közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja,

c) a szerződés írásba foglalásával.

(3) Az a gazdálkodó szervezet, amely e rendelet alapján köteles a közszolgáltatást igénybe venni, a közszolgáltatás teljesítésére a Közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt e rendeletben meghatározott tartalommal.

(4) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségének a Közszolgáltató által megjelölt határidőre, a Közszolgáltató a bíróságtól kérheti a szerződés létrehozását, továbbá igazolt költségének és kárának megtérítését. A kár mértékét a gazdálkodó szervezetnél keletkezett - ennek megállapíthatósága hiányában 1 db 110 literes tárolóedény heti kétszeri ürítésének megfelelő - hulladékmennyiség szerinti díjazás alapján kell meghatározni.

16. § (1) A gazdálkodó szervezetekkel kötendő közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni a szerződést kötő feleket: a Közszolgáltatót és a gazdálkodó szervezetet cégjegyzékszerűen, cégjegyzékszám, név, székhely szerint, az adószámot és a bankszámlaszámot is feltüntetve.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napját,

b) a teljesítés helyét és módját,

c) a gazdálkodó szervezet által használt gyűjtőedényt űrtartalom és darabszám szerint,

d) az ürítési gyakoriságot,

e) a közszolgáltatási díjat,

f) a közszolgáltatási díj megfizetésének módját.

17. § *  A szerződést a Közszolgáltató rendes felmondással nem mondhatja fel. A gazdálkodó szervezet a szerződést írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton felmondhatja, ha Pécs közigazgatási területén megszűnt az a tevékenysége, amellyel összefüggésben települési hulladéka keletkezett.

18. § (1) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá tartozó hulladék tekintetében külön szerződést is köthet, ideértve a soron kívüli lomtalanítást, az elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtését.

(1a) *  A közszolgáltató a házhoz menő elkülönített hulladékgyűjtésbe bevont területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződéssel és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló szabályszerű edényzettel rendelkező gazdálkodó szervezet számára a közszolgáltatás keretében biztosítja teljesítési helyenként legfeljebb 1 db 240 literes szabványos tárolóedényben elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyag hulladék elszállítását és kezelését.

(2) A gazdálkodó szervezetek tárolóedényeinek tisztítása külön megrendelés alapján történhet.

19. § *  Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező, díjhátralékkal nem rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen, legalább nyolc nappal korábban írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, vagy levél formában vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenti a Közszolgáltatónak. A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses jogviszonyban álló, vagy a meghatalmazottja jogosult. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult, ezzel kapcsolatos eljárására a 5. § (8) bekezdés az irányadó. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a Közszolgáltatónak bejelenteni.

V. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLTATÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot e rendeletben foglaltak szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, és annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(2) A lakosság részére nyújtott Közszolgáltatás keretében a karácsonyi időszakot követően az ürítési napon a tárolóedények mellé kihelyezett, hulladékká vált karácsonyfák szervezett gyűjtéséről és elszállításáról a Közszolgáltató térítésmentesen gondoskodik.

(3) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a Közszolgáltató honlapján és közlemény útján értesíti a lakosságot.

(4) A gazdálkodó szervezetek részére a (3) bekezdés szerinti szolgáltatást külön megrendelés alapján térítés ellenében végzi a Közszolgáltató.

(5) A Közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlanhasználó rendelkezésére. A tárolóedény a Közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető.

(6) A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a Közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.

(7) A Közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.

(8) A tárolóedényben okozott károkat a Közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A Közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a Közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, vagy cseréje az ingatlanhasználót terheli.

VI. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA

8. A közszolgáltatási díj mértéke

21. § (1) A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlanhasználók a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló ágazatért felelős miniszter rendeletében és az e rendeletben foglalt szabályok szerint.

(2) Közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Az ürítési gyakoriság átlagszámának meghatározását a 2. melléklet tartalmazza. Az egységnyi díjtétel a választható tárolóedény egyszeri ürítési díja, a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében 70 l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri ürítés díja.

(3) *  Engedményes díj illeti meg a 7. § (3a) bekezdés alapján 60 literes tárolóedényt használó, valamint a 70 vagy 80 literes tárolóedényt egyedül használó, 7. § (3a) és (4) bekezdés szerint igazoltan egyszemélyes háztartásban élő ingatlanhasználót (egyedülálló ingatlanhasználó), aki Pécs közigazgatási területén belül közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik. Az engedményes díj a 70 vagy 80 literes tárolóedény mindenkori díjának 60%-a, míg a 60 literes edény - a 70 literes edény díjához arányosított - díjának 70%-a. Az engedményre való jogosultság igazolásához szükséges adatokat és dokumentumokat az engedményt igénylő köteles a Közszolgáltatónál igazolni vagy hozzá benyújtani.

(4) A közszolgáltatásba bevont külterületek esetén a 70 literes tárolóedény heti egyszeri ürítése díjának megfizetésére köteles azon ingatlan tulajdonosa, birtokosa, használója, akinek az ingatlanát - az önkormányzati adatszolgáltatás, vagy a használó erre vonatkozó nyilatkozata szerint - bárki életvitelszerűen használja.

(5) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, vagy a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

9. A közszolgáltatási díj megfizetése

22. § *  (1) A Közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a közszolgáltatási díjról a Koordináló szerv negyedévente állít ki számlát 15 napos fizetési határidővel. Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás díját a Ht. 38. § (2) bekezdése szerint köteles megfizetni.

(2) Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve közös edényhasználat esetén a tárgyévet megelőző év december 1-ig a Közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díjnak az egyes ingatlanhasználókra történő felosztását tartalmazó határozatot, valamint az egyes ingatlanhasználók nevét és az 5. § (4) bekezdés a) pontban meghatározott személyes adatait, a Közszolgáltató köteles a díjszámlázáshoz szükséges adatszolgáltatást a tárgyév január 1-jét követő időszakban az egyes ingatlanhasználók tekintetében teljesíteni. A használt edény mérete, száma és a felosztást tartalmazó határozat a felosztási arányszámok tekintetében tárgyéven belül június 1-ig, vagy december 1-ig módosítható. Ebben az esetben a Közszolgáltató a következő negyedévtől kezdődően teljesít a módosított arányszámoknak megfelelő, díjszámlázáshoz szükséges adatszolgáltatást. Egyéb időszakokban a szerződés csak a személyi adatok tekintetében módosítható. A Közszolgáltató az e rendeletben előírtaknak meg nem felelően előterjesztett bejelentést elutasítja.

23. § (1) *  Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal, használóval együttesen köteles a változás tényét az új használó adatainak megjelölésével 15 napon belül írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton bejelenteni a Közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos, használó és a Közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(2) *  Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés (1) bekezdésében nem említett elemeiben bekövetkezett változást a Közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a Közszolgáltatónál írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlanhasználó köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést, és az általa használt tárolóedény típusáról a Közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti kétszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(4) Amennyiben a Közszolgáltató az ellenőrzés során azt tapasztalja, hogy az ingatlanhasználó a közszolgáltatási szerződésben rögzítettnél, vagy a vélelmezettnél nagyobb, valamint több tárolóedényt használ, a Közszolgáltató ezen szerződés módosításról a fogyasztót értesíti, egyidejűleg jogosult a fogyasztó által ténylegesen használt edények szerinti ürítési díjat részére leszámlázni.

24. § (1) Az ingatlanhasználó megtagadhatja a díj megfizetését, ha a Közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének a szállítási menetrendnek megfelelően nem tesz eleget.

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás, vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta, és a Közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a Közszolgáltató a tárolóedényt a rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni.

25. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék a Ht. 52. § (1) bekezdése rendelkezése szerint adók módjára behajtandó köztartozás.

(2) Az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék magába foglalja a tőkét, az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamatot, valamint a behajtás egyéb költségeit.

(3) A díjhátralékért a Ht. 52. § (5) bekezdése szerinti felelősség tisztázása érdekében a Közszolgáltató az ingatlan életvitelszerű közös használatáról a szerződő ingatlanhasználót nyilatkoztatja.

VII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉK ELKÜLÖNÍTETT GYŰJTÉSE

26. § (1) *  A települési papír-, üveg-, műanyag-, fém- és zöldhulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém- és műanyaghulladékot tartalmazó gyűjtőedényben zöldhulladékot és üveghulladékot elhelyezni nem lehet.

Az elkülönített gyűjtés kiterjed

a) a természetes személy ingatlanhasználó háztartásában keletkező, települési hulladék részét képező, és a hulladékudvarra vonatkozó rendelkezések szerint gyűjthető fém, műanyag, papír, üveg, zöldhulladék, bútor, lom és egyéb hulladék,

b) a gazdálkodó szervezetnél keletkező, 18. § (1a) bekezdés szerinti mennyiségű papír-, fém- és műanyaghulladék

gyűjtésére és kezelésére.

(1a) *  A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött papír-, fém-, és műanyaghulladékot házhoz menő gyűjtés esetén kéthetente egyszer köteles elszállítani. Az üveghulladékot a közszolgáltató hulladékgyűjtő szigeteken és hulladékgyűjtő udvarban veszi át.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető. A hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokról szóló tájékoztatást a Közszolgáltató köteles a honlapján és a hulladékudvarban közzétenni.

(3) A hulladékudvarban díjmentesen elhelyezhető hulladékok mennyiségének meghatározását a 3. függelék tartalmazza. A 3. függelékben bekövetkező változásokat a Közszolgáltató tájékoztatásul a helyi újságokban és a honlapján köteles előzetesen közzétenni.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogot a pécsi lakos természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha

a) személyazonosságát, lakcímét hitelt érdemlően igazolja, és

b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Közszolgáltató ré-szére megfizette, és ezt az elkülönítetten gyűjtött hulladék átadásakor igazolja, továbbá

c) díjhátraléka nincs.

(5) *  A díjhátralékkal rendelkező személyek és a velük egy háztartásban élő személyek által leadott, vagy a 3. függelékben meghatározott mennyiséget meghaladó hulladék után kezelési díj fizetési kötelezettség áll fenn.

(6) A Közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékudvarokban, akciós gyűjtéseken, gyűjtőpontokon és házhoz menő jelleggel a közszolgáltatás keretein belül végzi a háztartásokban és egyes gazdálkodó szervezeteknél keletkező, vagy általuk visszavett elektronikai hulladékok gyűjtését.

(7) A Közszolgáltató és egyes intézmények ilyen tartalmú megállapodása esetén, az intézmény által szervezett szelektív hulladékgyűjtés keretében gyűjtött hulladék átvételét a Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében végzi.

VIII. FEJEZET

KÖZTERÜLETEN KELETKEZŐ HULLADÉK GYŰJTÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA

27. § A közterületeken keletkező települési hulladékot kizárólag 6. § (1) bekezdése szerinti kijelölt hulladéklerakókban lehet elhelyezni, amelyről az Önkormányzat vagy a közterület kezelője a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

IX. FEJEZET

HULLADÉK JOGELLENES ELHELYEZÉSE, ELHAGYÁSA, EZEK JOGKÖVETKEZMÉNYE

28. § (1) Az ingatlanon, az erre vonatkozó jogszabályoknak nem megfelelően, vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett, vagy elhagyott hulladék elszállításáról és kezeléséről a Ht. 61. §-ában foglalt szabályok szerint kell eljárni.

(2) Amennyiben az ingatlanhasználó az e rendeletbe foglalt hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt esetekben Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője hulladékgazdálkodási bírságot szab ki.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. § (1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

29/A. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2016. (III. 22.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.) módosított 2. § (2) bekezdés a) pontját, 3. §-át, 7. § (3) és (6) bekezdését, 21. § (3) bekezdését, 22. § (1) bekezdését, 26. § (1) bekezdését és 1. mellékletét, valamint az újonnan beiktatott 7. § (3a) bekezdését és 26. § (1a) bekezdését a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

29/B. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 15/2017. (III. 27.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.1) módosított 4. §-át a Rend1. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

29/C. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 45/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.2) módosított 3. § 10. pontját, valamint a 4. § újonnan beiktatott (3) bekezdését és az 5. § (6) bekezdését, továbbá 22. §-át, a Rend2. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

29/D. § *  E rendeletnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendeletet módosító 17/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.3) beiktatott 18. § (1a) bekezdését és módosított 26. § (1) bekezdését a Rend3. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

30. § E rendelet a belső piaci szolgáltatások szabályairól szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

Választható szabványos tárolóedények

A B
1. méret minőség
2. 60 liter műanyag kerekes
3. 70 liter műanyag vagy fém edény
4. 80 liter műanyag, kerekes edény
5. 90 liter műanyag edény
6. 110 liter műanyag vagy fém edény
7. 120 liter műanyag, kerekes edény
8. 240 liter műanyag, kerekes edény
9. 770 liter műanyag vagy fém, kerekes edény
10. 1100 liter műanyag vagy fém, kerekes edény
11. Jelzett műanyag zsák
12. 80 liter zöld, feliratozott

2. melléklet az 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

A vegyes hulladék gyűjtő edények ürítésének gyakorisága * 

A B C
1. heti ürítések száma ürítés/hó ürítés/negyedév
2. 1 4,3333 13
3. 2 8,6666 26
4. 3 13 39

1. függelék az 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

1. A közszolgáltatással ellátott belterületek utcajegyzéke

A B
1. közterület neve gyűjtőpont helye
2. 48-AS TÉR
3. A. UTCA
4. ABALIGETI ÚT
5. ACÉL UTCA* Kemény Zsigmond u.- Árpádváros
6. ÁCS UTCA Györgytelep felől a konténer
7. ACSÁDY IGNÁC UTCA
8. ADY ENDRE UTCA
9. ÁG UTCA
10. ÁGOSTON TÉR
11. ÁGOTA UTCA
12. AIDINGER JÁNOS ÚT
13. AJTÓSI DÜRER UTCA
14. AKÁC UTCA
15. AKÁCFA DŰLŐ
16. AKÁCFA-KÖZ Benke d-. Fagyöngy u. között
17. AKÁCOS SOR
18. AKNÁSZ UTCA
19. AKÓ DŰLŐ * Hordós dűlő
20. ALAJOS UTCA
21. ALKONY UTCA
22. ALKOTÁS UTCA
23. ALKOTMÁNY UTCA
24. ÁLLOMÁS UTCA
25. ÁLMOS UTCA
26. ALPÁRI GYULA UTCA
27. ALSÓ UTCA
28. ALSÓBALOKÁNY UTCA
29. ALSÓGYÜKÉSI ÚT
30. ALSÓHAVI UTCA
31. ALSÓ-HEGYI DŰLŐ * Ürögi határút - Alsó-hegyi dűlő kereszteződés
32. ALSÓMAKÁR DŰLŐ
33. ALSÓ-MALOM UTCA
34. ALSÓVÁMHÁZ UTCA* Halász utca
35. ANDRÁS UTCA
36. ANDRÁSSY ÚT
37. ANGSTER JÓZSEF UTCA
38. ANGSTER JÓZSEF UTCA
39. ÁNGYÁN JÁNOS UTCA
40. ANIKÓ UTCA
41. ANNA UTCA
42. ANTAL UTCA
43. ANTÓNIA UTCA
44. ÁNYOS PÁL UTCA
45. APÁCA UTCA
46. APÁCZAI CSERE JÁNOS KÖRTÉR
47. APAFI UTCA
48. ARADI VÉRTANÚK ÚTJA
49. ARANY JÁNOS UTCA
50. ARANYHEGYI DŰLŐ
51. ARÁNYOS ÚT
52. ARANYOSKÚT TÉR
53. ARANYVESSZŐ UTCA
54. ARASZ UTCA
55. ÁRNYAS LIGET
56. ÁRNYAS ÚT
57. ÁROK DŰLŐ
58. ÁRPA UTCA * Kemény Zsigmond utca
59. ÁRPÁD UTCA
60. ÁRPÁDTETŐ
61. ÁRVÁCSKA UTCA
62. ATHINAY UTCA
63. ATLÉTA UTCA
64. ATTILA UTCA
65. AURÓRA UTCA
66. AVAR UTCA
67. B. UTCA
68. BABITS MIHÁLY UTCA
69. BACSÓ BÉLA UTCA
70. BAGOLY DŰLŐ
71. BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA
72. BAJMI DŰLŐ
73. BAJMI KÖZ * Bajmi dűlő
74. BAJMI-TETŐ DŰLŐ * Ürögi határút
75. BAJNOK UTCA
76. BAJOR UTCA
77. BALASSA BÁLINT UTCA
78. BÁLICS DŰLŐ
79. BÁLICSI ÚT
80. BÁLICS-TETŐ DŰLŐ
81. BALTIKA UTCA
82. BÁNKI DONÁT ÚT
83. BÁNOM KÖZ
84. BÁNOMI ÚT
85. BÁNYA UTCA
86. BÁNYÁSZ UTCA
87. BÁNYÁSZ VÉRTANÚK ÚTJA
88. BÁNYAVASUT UTCA Búzsáki u.
89. BARACKOS ÚT
90. BARACKVIRÁG UTCA
91. BÁRÁNY TETŐ
92. BÁRÁNY ÚT
93. BARANYA UTCA
94. BARANYAVÁR UTCA
95. BARÁT KÖZ
96. BARÁTSÁG UTCA
97. BARÁTÚR UTCA
98. BARÁZDA KÖZ
99. BARÁZDA UTCA
100. BARBAKÁN TÉR
101. BÁRTFA UTCA
102. BARTÓK BÉLA UTCA
103. BASAMALOM DŰLŐ
104. BASAMALOM ÚT
105. BÁSTYA UTCA
106. BÁTHORY UTCA
107. BATSÁNYI UTCA
108. BATTHYÁNY UTCA
109. BÁZIS KÖZ
110. BÁZIS ÚT
111. BAZSARÓZSA UTCA (volt KALAPÁCS UTCA)
112. BÉKE UTCA
113. BÉLA UTCA
114. BENCZE JÓZSEF UTCA
115. BENCZÚR UTCA
116. BENKE DŰLŐ
117. BERCSÉNYI UTCA
118. BEREK UTCA
119. BÉRI BALOGH ÁDÁM UTCA
120. BERKENYÉS UTCA
121. BERZE NAGY JÁNOS UTCA
122. BERZSENYI DÁNIEL UTCA
123. BESENYŐ UTCA
124. BESSENYEI UTCA
125. BETHLEN GÁBOR UTCA
126. BIHARI JÁNOS UTCA
127. BIMBÓ UTCA
128. BITTNER ALAJOS ÚT
129. BLAHA LUJZA UTCA
130. BÓBITA UTCA * Nyáros u. - Téglaház dűlő
131. BOCSKAI UTCA
132. BOCSKOR DŰLŐ * Felsőmakár dűlő
133. BODZÁS KÖZ * Kisdeindoli út
134. BOGÁDI ÚT
135. BOGÁR DŰLŐ
136. BOGÁR UTCA
137. BOGLÁRKA UTCA * Bor utca
138. BÓKAI JÁNOS UTCA
139. BOKÁLY DŰLŐ
140. BOKOR UTCA
141. BOKRÉTA UTCA
142. BOLDIZSÁR UTCA
143. BOLDOG ÖZSÉB UTCA
144. BOLDOGASSZONY-VÖLGY
145. BOLGÁR KÖZ
146. BOLTÍV KÖZ
147. BOLYAI FARKAS UTCA
148. BOLYGÓ UTCA
149. BOR UTCA
150. BORBÁLATELEP
151. BORNEMISSZA GERGELY UTCA
152. BOROS UTCA
153. BOROS ISTVÁN UTCA
154. BOROSTYÁN UTCA
155. BOSNYÁK UTCA
156. BOSZORKÁNY ÚT
157. BOTOND UTCA
158. BÓZSA ISTVÁN UTCA
159. BÖCK JÁNOS UTCA
160. BRASSÓ UTCA
161. BRÓDY SÁNDOR UTCA
162. BUDAI NAGY ANTAL UTCA
163. BUDAI VÁM
164. BUDAY DEZSŐ UTCA
165. BULGÁR UTCA
166. BÚZA TÉR
167. BÚZAKALÁSZ UTCA
168. BÚZAVIRÁG UTCA
169. BUZSÁKI IMRE UTCA
170. BÜKKÖS-TETŐ * Gyűjtőpont az Erdészen
171. C. UTCA
172. CASSIAN UTCA * András u.
173. CIKK-CAKK UTCA * Kócsag köz
174. CINCÉR DŰLŐ * Mária dűlő
175. CINEGE DŰLŐ
176. CINKA PANNA UTCA
177. CINKE DŰLŐ
178. CISZTERCI KÖZ
179. CITROM UTCA
180. CORVIN UTCA
181. CZERÉKVÖLGY
182. CZINDERI UTCA
183. CSABA UTCA
184. CSÁKÁNY UTCA
185. CSALOGÁNY DŰLŐ * Magyarürögi u.
186. CSALOGÁNY UTCA
187. CSAP UTCA
188. CSAPÓ JÁNOS UTCA
189. CSÁRDA UTCA
190. CSARNOK-KÖZ
191. CSEKEY ISTVÁN UTCA
192. CSEND UTCA
193. CSENGŐ UTCA * Nyáros u.v Deák F. u.
194. CSERALJA DŰLŐ
195. CSERALJA UTCA
196. CSEREBOGÁR DŰLŐ
197. CSEREBOGÁR KÖZ * Cserebogár dűlő
198. CSERESZNYÉS KÖZ
199. CSERFA KÖZ
200. CSERFA UTCA
201. CSERKÚTI ÚT
202. CSERZŐ KÖZ
203. CSIKOR KÁLMÁN UTCA
204. CSILLAG KÖZ
205. CSILLAG UTCA
206. CSILLAGVIRÁG UTCA
207. CSILLE-KÖZ * Wesselényi utca
208. CSIPERKE UTCA
209. CSIPKE UTCA
210. CSOBOLYÓ DŰLŐ
211. CSÓK ISTVÁN UTCA
212. CSÓKA DŰLŐ
213. CSOKONAI UTCA
214. CSONTVÁRY UTCA
215. CSORONIKA DŰLŐ
216. CSORTOS GYULA UTCA
217. CSÓSI UTCA * Mázsaház utca
218. CSÖPP UTCA
219. CSURGÓ DŰLŐ
220. CSURGÓ KÖZ
221. CSURGÓ-TETŐ DŰLŐ
222. D. UTCA
223. DAGÁLY UTCA
224. DAMJANICH UTCA
225. DANITZ PUSZTA
226. DANKÓ PISTA UTCA
227. DARÁZS DŰLŐ
228. DÁRDA UTCA
229. DARU DŰLŐ
230. DEÁK FERENC UTCA
231. DEBRECENI MÁRTON UTCA
232. DÉLIBÁB UTCA
233. DEMOKRÁCIA UTCA
234. DENEVÉR DŰLŐ
235. DERÉK-RÉTI ÚT
236. DERKOVITS UTCA
237. DERŰS KÖZ
238. DERŰS UTCA
239. DIÁNA TÉR
240. DIJASNYEREG ÚT
241. DIÓFA UTCA
242. DIÓS DŰLŐ
243. DIÓSI ÚT
244. DISCHKA GYŐZŐ UTCA
245. DITZ-MALOM UTCA
246. DOBÓ ISTVÁN UTCA
247. DOBÓ KATALIN UTCA
248. DOBOGÓ DŰLŐ / felső része /
249. DOBOGÓ DŰLŐ * Szőlőhegy egy része konténeres gyűjtőpont
250. DOHÁNY UTCA
251. DÓM TÉR
252. DOMB UTCA * Losonc utca
253. DOMBAY JÁNOS UTCA
254. DOMINIKA UTCA * Hársfa út
255. DOMONKOS UTCA
256. DONÁTUS KÖZ
257. DONÁTUSI ÚT
258. DÓRA UTCA
259. DÓZSA GYÖRGY UTCA
260. DÖMÖRKAPUI ÚT
261. DUGONICS UTCA
262. DZSÁMI UTCA
263. ÉDESANYÁK ÚTJA
264. EDISON UTCA
265. ÉGER KÖZ
266. ÉGERVÖLGY
267. ÉGETT-HEGYI ÚT
268. EGRES UTCA
269. EGRESSY UTCA
270. EGYENLŐSÉG KÖZ * Gyűjtőpont Egyenlőség utca
271. EGYENLŐSÉG UTCA
272. EGYETEM UTCA
273. ELŐD UTCA
274. EMBER KÁLMÁN UTCA (volt NÉPFRONT UTCA)
275. ENDRE UTCA
276. ENDRESZ GYÖRGY UTCA
277. ENGEL JÁNOS UTCA
278. ENYEZD ÚT
279. EOZIN UTCA
280. EÖTVÖS UTCA
281. EPER UTCA
282. EPERFÁS ÚT
283. EPERJES UTCA
284. ÉPÍTŐK ÚTJA
285. EPRES KÖZ
286. ÉRCBÁNYÁSZ UTCA
287. ERDEI FERENC UTCA
288. ERDÉLY UTCA
289. ERDÉSZ KÖZ
290. ERDÉSZ UTCA
291. ERDŐALJA UTCA
292. ERIKA UTCA
293. ERKEL FERENC UTCA
294. ERRETH LAJOS UTCA
295. ERZSÉBET UTCA
296. EST UTCA
297. ÉSZAKMEGYER DŰLŐ
298. ESZE TAMÁS UTCA
299. ESZÉK UTCA
300. ESZPERANTÓ UTCA
301. ESZTERGÁLYOS JÁNOS UTCA
302. ESZTERGÁR LAJOS UTCA
303. ETELKA UTCA
304. EURÓPA TÉR
305. ÉVA UTCA
306. EZERJÓ DŰLŐ * Makra dűlő
307. EZIS UTCA
308. EZÜST UTCA* Kemény Zsigmond utca -
309. FÁBIÁN BÉLA KÖZ
310. FÁBIÁN BÉLA UTCA
311. FÁCÁN DŰLŐ
312. FAGYAL UTCA
313. FAGYÖNGY UTCA
314. FAISKOLA UTCA
315. FAKOPÁCS KÖZ
316. FALUDI FERENC UTCA
317. FARKAS ISTVÁN UTCA
318. FÁTYOL UTCA
319. FÁY ANDRÁS UTCA
320. FAZEKAS MIHÁLY UTCA
321. FECSKE DŰLŐ * Fácán dűlő
322. FEHÉRHEGYI ÚT
323. FEITIG IMRE UTCA
324. FEJÉR LIPÓT UTCA
325. FEJLŐDÉS UTCA
326. FEKETE UTCA
327. FEKETEGYÉMÁNT TÉR
328. FEKETERIGÓ UTCA
329. FELLBACH TÉR
330. FELLBACH UTCA
331. FELSŐ UTCA
332. FELSŐBALOKÁNY UTCA
333. FELSŐGYÜKÉSI ÚT
334. FELSŐHAVI DŰLŐ
335. FELSŐHAVI UTCA
336. FELSŐMAKÁR DŰLŐ
337. FELSŐMALOM UTCA
338. FELSŐVÁMHÁZ UTCA
339. FENYER DŰLŐ
340. FÉNYES UTCA
341. FENYŐ UTCA
342. FENYVES SOR
343. FERENC UTCA
344. FERENCESEK UTCÁJA
345. FÉSÜS UTCA* Málomi út
346. FÉSZEK UTCA* Palahegy utca
347. FINN UTCA
348. FISCHER BÉLA UTCA
349. FLÓRIÁN TÉR
350. FLÓRIÁN UTCA
351. FOGADÓ UTCA
352. FOGARAS UTCA
353. FOGOLY DŰLŐ
354. FORBÁT ALFRÉD UTCA
355. FORDULÓ KÖZ * Jakabhegyi út
356. FORRÁS DŰLŐ
357. FŐ TÉR
358. FŐ UTCA
359. FÖLDES FERENC UTCA
360. FÖLDMŰVES UTCA * Kőbánya utca
361. FŐPOSTA TÉR
362. FRANCIA UTCA
363. FÜGE DŰLŐ
364. FÜLEMÜLE UTCA
365. FÜLEP LAJOS UTCA
366. FÜRDŐ UTCA
367. FÜRJ UTCA
368. FÜRKÉSZ DŰLŐ
369. FÜST UTCA
370. FÜZES DŰLŐ
371. FŰZFA UTCA
372. GABONA UTCA
373. GÁBOR UTCA
374. GÁBOR ÁRON UTCA
375. GADÓ UTCA
376. GALAGONYA DŰLŐ
377. GALAMB UTCA
378. GARAY UTCA
379. GARÁZS UTCA
380. GÁRDONYI GÉZA UTCA
381. GÁSPÁR UTCA
382. GÁT UTCA
383. GEBAUER ERNŐ UTCA
384. GÉM UTCA
385. GERBERA UTCA
386. GERGELY UTCA
387. GERLE UTCA
388. GESZTENYÉS DŰLŐ
389. GESZTENYÉS UTCA
390. GÉZA UTCA
391. GIZELLA UTCA
392. GOLDMARK KÁROLY UTCA
393. GÓLYA DŰLŐ
394. GOMBA UTCA
395. GORKIJ UTCA
396. GOSZTONYI GYULA UTCA
397. GÖDÖR UTCA
398. GÖRBE DŰLŐ
399. GÖRGEY ARTÚR UTCA
400. GRAZ TÉR
401. GRŐBEL EMIL UTCA * Hannebeck utca
402. GUBACS UTCA * Kispostavölgyi út
403. GUBÉR KÖZ
404. GYÁR UTCA
405. GYOPÁR UTCA
406. GYÖNGY UTCA
407. GYÖNGYÖS UTCA
408. GYÖNGYÖSI ISTVÁN UTCA
409. GYÖNGYVIRÁG UTCA
410. GYÖRGY UTCA
411. GYÖRGYTELEP
412. GYULA UTCA
413. GYULAI PÁL UTCA
414. GYÜKÉS KÖZ
415. GYÜMÖLCS UTCA
416. HAAS MIHÁLY TÉR *
417. HADIK ANDRÁS UTCA
418. HAJADON UTCA
419. HAJLAT UTCA
420. HAJNAL UTCA
421. HAJNALKA UTCA
422. HAJNÓCZY ÚT
423. HAL TÉR
424. HAL JÓZSEF UTCA
425. HALADÁS UTCA
426. HALÁSZ UTCA
427. HAMVAS UTCA
428. HANGYA DŰLŐ
429. HANNEBECK FRIGYES UTCA
430. HARANGLÁB UTCA
431. HARANGÖNTŐ UTCA * Lánc utca
432. HARANGSZÓ UTCA
433. HARANGVIRÁG UTCA
434. HARGITA UTCA
435. HARKÁLY DŰLŐ
436. HÁRMASHEGY UTCA
437. HARMAT KÖZ * Szőlőhegy
438. HÁROMSZÖGI UTCA * Rétszél u. - Háromszög u. kereszteződés
439. HÁRSFA ÚT
440. HATÁR UTCA
441. HATÁRŐR UTCA
442. HATHÁZ UTCA
443. HATTYÚ UTCA
444. HAVAS UTCA
445. HAVI-HEGYI ÚT
446. HÁZGYÁR UTCA
447. HEGEDŰS JÁNOS UTCA
448. HEGEDÜS MIHÁLY UTCA
449. HEGYALJA UTCA
450. HEIM PÁL UTCA
451. HÉJA DŰLŐ * Keskeny dűlő
452. HENGERMALOM UTCA
453. HERMAN OTTÓ UTCA
454. HETESI KÖZ
455. HÉTVEZÉR UTCA
456. HIDEG-VÖLGYI ÚT
457. HIRDI ÚT
458. HOLD UTCA
459. HOLLÓ DŰLŐ
460. HOMOK UTCA
461. HOMOKKŐ UTCA
462. HOMOKTETŐ UTCA
463. HOMOKVÖLGY UTCA
464. HONVÉD KÖZ * Szabolcsi út
465. HONVÉD TÉR
466. HONVÉD UTCA
467. HORDÓS DŰLŐ
468. HORDÓS KÖZ* Benczúr u.
469. HORGAS UTCA
470. HORHOS DŰLŐ * Bajmi dűlő vége
471. HÓRUKK-DOMB * Postavölgyi
472. HORVÁT-FÖLDI DŰLŐ * Hosszúföldi u.- Horvát-földi d. kereszteződés
473. HOSSZÚ-FÖLDI UTCA Díjasnyereg u.-tól
474. HÓVIRÁG UTCA
475. HŐGYES ENDRE UTCA
476. HŐSÖK TERE
477. HUBA UTCA
478. HUN UTCA
479. HUNGÁRIA UTCA
480. HUNYADI JÁNOS UTCA
481. HUROK UTCA
482. HUSZÁR UTCA
483. HŰVÖS UTCA
484. IBOLYA UTCA
485. IFJÚMUNKÁS UTCA
486. IFJÚSÁG ÚTJA
487. IGLÓ UTCA
488. IGNÁC UTCA
489. IJÁSZ UTCA
490. ILONA UTCA
491. ILLYÉS GYULA ÚT
492. INDÓHÁZ TÉR
493. IPAR UTCA
494. IPAROS UTCA
495. IPARSZIGET UTCA
496. IRGALMASOK UTCÁJA
497. IRINYI JÁNOS UTCA
498. IRMA UTCA
499. ISKOLA-KÖZ
500. ISTVÁN UTCA
501. ISTVÁN-AKNA
502. IZABELLA UTCA
503. JÁCINT UTCA
504. JAKABHEGYI ÚT
505. JÁNOS UTCA
506. JANUS PANNONIUS UTCA
507. JÁSZ UTCA
508. JÁSZAI MARI UTCA
509. JÁZMIN UTCA
510. JEDLIK ÁNYOS UTCA
511. JEGENYÉS UTCA
512. JOGÁSZ UTCA
513. JÓKAI TÉR
514. JÓKAI UTCA
515. JÓSZERENCSE UTCA
516. JÓZSEF UTCA
517. JÓZSEF ATTILA TÉR
518. JÓZSEF ATTILA UTCA
519. JÓZSEFHÁZA (ISTVÁN III. AKNA)
520. JUHÁSZ GYULA TÉR
521. JUHÁSZ GYULA UTCA
522. JÚLIA UTCA
523. JURISICS MIKLÓS UTCA
524. KACSÓH PONGRÁC UTCA
525. KAFFKA MARGIT UTCA
526. KAKUKK UTCA
527. KÁLMÁN UTCA
528. KÁLVÁRIA UTCA
529. KÁLVIN UTCA
530. KAMILLA KÖZ * Pázmány u.
531. KAMILLA UTCA
532. KANDÓ KÁLMÁN UTCA
533. KANIZSAI DOROTTYA ÚT
534. KANYAR UTCA
535. KÁPOLNA TÉR
536. KAPOSVÁRI ÚT
537. KÁPOSZTÁSVÖLGYI ÚT
538. KÁPTALAN UTCA
539. KAPTATÓ UTCA
540. KARANCS UTCA
541. KARÓ DŰLŐ * Korsó d. v - Venyige u. v - Prés d.
542. KAROLINA UTCA
543. KÁROLY TÉR
544. KÁROLY UTCA
545. KARVALY DŰLŐ
546. KASSA UTCA
547. KASSÁK LAJOS UTCA
548. KASTÉLY UTCA
549. KATALIN UTCA
550. KATONA JÓZSEF UTCA
551. KATUS UTCA
552. KAZINCZY UTCA
553. KEDVES UTCA
554. KELETI KŐHID DŰLŐ
555. KELLER JÁNOS UTCA
556. KÉMÉNDI SOR
557. KEMÉNY ZSIGMOND UTCA
558. KENDERFONÓ UTCA
559. KENDERFÖLD UTCA
560. KÉNES ÚT
561. KERÉNYI KÁROLY UTCA
562. KERT UTCA
563. KERTES DŰLŐ
564. KERTÉSZ UTCA
565. KERTVÁROS UTCA
566. KERÜLŐ ÚT
567. KESKENY DŰLŐ
568. KESZÜI ÚT
569. KÉTÁGÚ UTCA
570. KÍGYÓ UTCA
571. KILÁTÓ UTCA* Panoráma utca
572. KILINCS UTCA * Deák F. u.
573. KINCSES ÚT
574. KINIZSI UTCA
575. KIRÁLY UTCA
576. KIS UTCA
577. KISBALOKÁNY DŰLŐ
578. KISBOLDOGASSZONY UTCA
579. KISDEINDOL DŰLŐ
580. KISDEINDOL KÖZ
581. KISDEINDOL TETŐ
582. KISDEINDOL HEGYHÁT DŰLŐ
583. KISDEINDOL HEGYHÁT KÖZ
584. KISDEINDOLI ÚT
585. KISFALUDY SÁNDOR UTCA
586. KISFLÓRIÁN UTCA
587. KISKŐSZEG UTCA
588. KIS-KÖVES DŰLŐ * Hidi út- Kis-köves dűlő
589. KIS-KÖZ
590. KISLŐTÉR UTCA
591. KISMÉLYVÖLGY DŰLŐ
592. KISMÉLYVÖLGY-HEGYHÁT DŰLŐ
593. KISPIRICSIZMA DŰLŐ
594. KISPOSTAVÖLGY TETŐ
595. KISPOSTAVÖLGYI ÚT
596. KIS-RÉTI ÚT
597. KISS ERNŐ UTCA
598. KISS JÁNOS UTCA
599. KISS JÓZSEF UTCA
600. KISSZKÓKÓ DŰLŐ
601. KLAPKA UTCA
602. KLIMÓ GYÖRGY UTCA
603. KÓCZIÁN SÁNDOR UTCA
604. KÓCSAG KÖZ
605. KÓCSAG UTCA
606. KODÁLY ZOLTÁN UTCA
607. KODÓ DŰLŐ
608. KODOLÁNYI JÁNOS UTCA
609. KOKSZ UTCA
610. KOLLER UTCA
611. KOLÓNIA UTCA
612. KOLOZSVÁR UTCA
613. KOMA DŰLŐ * Boldogasszony-völgy
614. KOMJÁT ALADÁR UTCA
615. KOMLÓI ÚT
616. KOPÁCS UTCA
617. KÓRHÁZ TÉR
618. KÓRHÁZ UTCA
619. KORMOSKŐSOR
620. KORSÓ DŰLŐ
621. KORSÓ UTCA
622. KOSÁRTANYA
623. KÓSAVÖLGYI ÚT * Sas u.
624. KOSSUTH TÉR
625. KOSZTOLÁNYI DEZSŐ UTCA
626. KOTYOGÓ DŰLŐ
627. KOVÁCS BÉLA UTCA
628. KOVÁCSTELEPI SPORTPÁLYA
629. KŐBÁNYA DŰLŐ
630. KŐBÁNYA UTCA
631. KŐHÍD TÉR
632. KÖKÉNYES KÖZ
633. KÖLCSEY FERENC UTCA
634. KÖNYÖK UTCA
635. KÖRMÖCZ UTCA
636. KÖRÖMVIRÁG UTCA
637. KŐRÖS UTCA
638. KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR UTCA
639. KÖRTÉS KÖZ
640. KÖVES KÖZ
641. KÖVES-FÖLDI ÚT
642. KÖVESHEGY UTCA
643. KŐVIRÁG UTCA
644. KÖZÉPDEINDOL KÖZ
645. KÖZÉPDEINDOL-HEGYHÁT ÚT * Középdeindol-hegyhát út vége
646. KÖZÉPDEINDOLI ÚT
647. KÖZÉPGYÜKÉSI ÚT
648. KÖZÉPMAKÁR DŰLŐ
649. KÖZRAKTÁR UTCA
650. KÖZTÁRSASÁG TÉR
651. KRISZTINA TÉR
652. KRÚDY GYULA UTCA
653. KULTÚRHÁZ UTCA
654. KUN UTCA
655. KÚT UTCA
656. KUTAS KÖZ
657. KUTATÓ DŰLŐ
658. KÜRT UTCA
659. LAHTI UTCA
660. LAJKÓ KÖZ
661. LÁMPÁSVÖLGYI ÚT
662. LÁNC UTCA
663. LANKÁS ÚT
664. LASKÓ UTCA
665. LÁSZLÓ UTCA
666. LAUFER DŰLŐ
667. LÁZÁR VILMOS UTCA
668. LEGÉNY UTCA
669. LÉGSZESZGYÁR UTCA
670. LEHEL UTCA
671. LENKE UTCA
672. LEPKE DŰLŐ
673. LEVENDULA UTCA
674. LIGET UTCA
675. LILIOM UTCA
676. LISZT FERENC UTCA
677. LITTKE JÓZSEF UTCA
678. LIVIA UTCA
679. LOKOMOTÍV UTCA
680. LOMB UTCA
681. LOSONC UTCA
682. LOTZ KÁROLY UTCA
683. LOVARDA UTCA
684. LOVÁSZ PÁL TÉR
685. LŐCSE UTCA
686. LŐTÉR DŰLŐ
687. LŐTÉR UTCA
688. LUGOS UTCA
689. LYCEUM UTCA
690. M. UTCA
691. MADÁCH IMRE UTCA
692. MADARÁSZ VIKTOR UTCA
693. MADAS JÓZSEF UTCA
694. MAGASLATI ÚT
695. MAGTÁR UTCA
696. MAGYAR UTCA
697. MAGYAR LAJOS UTCA
698. MAGYARÜRÖGI ÚT
699. MAJOR UTCA
700. MAJOROSSY IMRE UTCA
701. MAJTÉNYI FERENC UTCA
702. MÁJUS 1. UTCA
703. MAKÁR-TETŐ DŰLŐ
704. MAKAY ISTVÁN ÚT
705. MAKRA DŰLŐ
706. MÁLADÓ UTCA
707. MALÉTER PÁL ÚT
708. MÁLICS OTTÓ UTCA (volt KÁROLYI MIHÁLY UTCA)
709. MÁLNA UTCA
710. MÁLOM-HEGYI ÚT
711. MÁLOMI ÚT
712. MALOMVÖLGYI ÚT
713. MÁLYVA UTCA
714. MANDULA UTCA
715. MANDULÁS KÖZ
716. MARGIT UTCA
717. MÁRIA DŰLŐ
718. MÁRIA KÖZ
719. MÁRIA UTCA
720. MAROSVÁSÁRHELY ÚT
721. MÁRTÍROK ÚTJA
722. MÁRTON UTCA
723. MATAKOVITS UTCA
724. MATHEOVITS FERENC ÚT
725. MÁTYÁS FLÓRIÁN TÉR
726. MÁTYÁS KIRÁLY UTCA
727. MÁZSAHÁZ UTCA
728. MECSEK UTCA
729. MECSEKSZENTKÚT
730. MECSEKSZENTKÚT ERDÉSZHÁZ
731. MÉCSES UTCA
732. MÉCSVIRÁG UTCA
733. MEGYE KÖZ
734. MEGYE UTCA
735. MEGYERI TÉR
736. MEGYERI ÚT
737. MEGGYES KÖZ
738. MEGGYFA UTCA
739. MELEGMÁNYI ÚT
740. MELINDA UTCA
741. MENTA DŰLŐ * Pázmány u.
742. MENTA-KÖZ * Pázmány u.
743. MENYHÉRT UTCA
744. MEREDEK DŰLŐ * Keskeny dűlő
745. MEREDEK KÖZ * Gyűjtőpont az első háznál
746. MÉRLEG UTCA
747. MESTER UTCA
748. MESZES DŰLŐ
749. MÉSZKEMENCE UTCA
750. MEZŐSZÉL UTCA
751. MEZSGYE DŰLŐ
752. MIHÁLY UTCA
753. MIKES KELEMEN UTCA
754. MIKLÓS UTCA
755. MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA
756. MILÉVA ÚT
757. MINDA UTCA
758. MINDA UTCA / köz része /
759. MOGYORÓS KÖZ * Sáfrány u.
760. MOHA KÖZ
761. MOHÁCSI ÚT
762. MÓKUS UTCA
763. MONOSTOR UTCA
764. MÓRA FERENC UTCA
765. MÓRÉ FÜLÖP UTCA
766. MÓRICZ ZSIGMOND TÉR
767. MÓRICZ ZSIGMOND UTCA
768. MOTICSKA JÓZSEF UTCA * Edison u. -Moticska u kereszteződés
769. MUNKÁCSY MIHÁLY UTCA
770. MUSKÁTLI UTCA
771. MUSKOTÁLY DŰLŐ * Szentmiklós d. - Muskotály d. kereszteződés
772. MUSKOTÁLY UTCA
773. NÁDAS DŰLŐ
774. NAGY FERENC TÉR
775. NAGY IMRE ÚT
776. NAGY JENŐ UTCA
777. NAGY LAJOS UTCA
778. NAGY LAJOS KIRÁLY ÚTJA
779. NAGYÁRPÁDI ÚT
780. NAGY-BERKI ÚT
781. NAGYDEINDOL-HEGYHÁT DŰLŐ
782. NAGYDEINDOLI UTCA
783. NAGYDEINDOL-KÖZ DŰLŐ
784. NAGYDEINDOL-TETŐ DŰLŐ * Nagydeindol-hegyhát dűlő
785. NAGYFLÓRIÁN UTCA
786. NAGYHIDI ÚT
787. NAGYKOZÁRI ÚT
788. NAGYMESZES DŰLŐ
789. NAGYPOSTAVÖLGYI ÚT
790. NAGYSZEBEN UTCA
791. NAGYSZKÓKÓ KÖZ
792. NAGYSZKÓKÓI ÚT
793. NAGYVÁRAD UTCA
794. NAP UTCA
795. NAPKELET UTCA
796. NAPOSDOMB UTCA
797. NAPSUGÁR UTCA
798. NAPVIRÁG UTCA
799. NÁRCISZ UTCA
800. NEFELEJCS UTCA
801. NEKTÁR KÖZ * Boldogasszony völgy
802. NÉMETH BÉLA UTCA
803. NÉMETH LÁSZLÓ UTCA
804. NÉMETH MÁRTON UTCA
805. NEMZETŐR UTCA
806. NENDTVICH ANDOR ÚT
807. NEUMANN JÁNOS UTCA
808. NEVELŐ UTCA
809. NEVESINCS UTCA
810. NÉVTELEN UTCA
811. NYÁR KÖZ
812. NYÁR UTCA
813. NYÁRFA UTCA
814. NYÁROS UTCA
815. NYÍL KÖZ
816. NYÍL UTCA
817. NYÍRFA UTCA
818. NYOMDA UTCA
819. NYUGATI IPARI ÚT
820. NYUGATI KŐHID DŰLŐ
821. NYÚL UTCA
822. OLDAL DŰLŐ * Jakabhegyi út 23/c
823. OLGA UTCA
824. ORGONA UTCA
825. OROM KÖZ * Felsőmakár d.
826. ORSOLYA UTCA
827. ÓTEMETŐ UTCA
828. ÓVODA UTCA
829. ÖKÖRSZEM DŰLŐ
830. ŐRMEZEI ÚT belterületi rész
831. ÖRS UTCA
832. ŐSZIRÓZSA UTCA
833. ŐZ UTCA
834. PAÁL LÁSZLÓ UTCA
835. PACSIRTA UTCA
836. PÁFRÁNY UTCA
837. PAJTÁS UTCA
838. PÁKOLITZ ISTVÁN UTCA (volt FRANKEL LEÓ UTCA)
839. PALA-KÖZ * / alsó része / Palahegy u.
840. PALA-KÖZ
841. PALAHEGY UTCA
842. PÁLMA UTCA
843. PÁLOS DŰLŐ * Hunyadi út
844. PANNÓNIA UTCA
845. PANORÁMA DŰLŐ
846. PANORÁMA UTCA
847. PAPKERT UTCA
848. PAPNÖVELDE KÖZ * Papnövelde u.
849. PAPNÖVELDE UTCA
850. PARCSIN UTCA
851. PARK UTCA
852. PARLAG DŰLŐ * Gyűjtőpont a 18-tól
853. PÁVA DŰLŐ
854. PÁZMÁNY PÉTER UTCA
855. PÁZSIT UTCA
856. PÉCHY BLANKA TÉR
857. PÉCSBÁNYATELEPI ÚT
858. PÉCSVÁRADI ÚT
859. PÉK SOR
860. PELIKÁN DŰLŐ
861. PELLÉRDI ÚT
862. PÉLMONOSTOR UTCA
863. PERCZEL MIKLÓS UTCA
864. PERÉNYI UTCA
865. PERNECKER ISTVÁN UTCA
866. PERR VIKTOR UTCA
867. PERSELY ÚT
868. PÉTER UTCA
869. PETŐFI UTCA
870. PILLANGÓ DŰLŐ * Daru u.
871. PINTY DŰLŐ * Gólya d.
872. PIPACS UTCA
873. PIPITÉR ÚT
874. PIROSKA UTCA
875. PITYÓKA KÖZ * Felsőmakár d.
876. PLATÁN KÖZ
877. PLATÁN UTCA
878. PLATINA UTCA* Kemény Zsigmond u.
879. POLGÁRSZŐLŐ UTCA
880. POLLACK MIHÁLY UTCA
881. PÓR BERTALAN UTCA
882. PÓSA LAJOS UTCA
883. POSTAGALAMB UTCA
Árpádváros II. János Pál út (58-as) -Postavölgy összekötő
884. POSTAMESTER UTCA
885. POSTAVÖLGYI ÚT
886. POSTAVÖLGYI ÁTJÁRÓ ÚT* Postavölgyi út
887. PRÉS DŰLŐ * Vöröskő u. v Platán u.
888. PRÉSHÁZ UTCA
889. PUSKÁS TIVADAR UTCA
890. PUSKIN TÉR
891. PUSKIN UTCA
892. R. UTCA
893. RÁCVÁROS ELŐTT EGYÉB
894. RÁCVÁROSI ÚT
895. RADNICS UTCA
896. RADNÓTI MIKLÓS UTCA
897. RAKÉTA UTCA
898. RÁKÓCZI ÚT
899. RÁKOS LAJOS UTCA
900. REGINA UTCA
901. REMÉNY UTCA
902. RENGETEG UTCA
903. REPKÉNY DŰLŐ * Bajmi dűlő
904. RÉT UTCA
905. RÉTSZÉL UTCA
906. REZEDA DŰLŐ * Felsőmakár d.
907. REZGŐ UTCA
908. RÉZ UTCA* Kemény Zsigmond u.
909. RIGÓ UTCA
910. RIGÓDER ÚT
911. RIGÓDERALJA UTCA
912. RIPPL RÓNAI UTCA
913. RODOSTÓ UTCA
914. RÓKA UTCA
915. RÓKUS UTCA
916. RÓKUSALJA UTCA
917. ROZMARING UTCA
918. RÓZSA UTCA
919. RÓZSA-VÖLGYI ÚT
920. RÜCKER-AKNA
921. RÜCKERAKNAI ÚT István-akna - Rücker-Akna - Somogy összekötő út
922. S. UTCA
923. SÁFRÁNY UTCA
924. SALAKHEGYI ÚT
925. SÁNC UTCA
926. SÁNDOR UTCA
927. SÁRGARIGÓ DŰLŐ
928. SARKANTYÚ UTCA
929. SARLÓ UTCA
930. SÁRMÁNY DŰLŐ * Daru utca
931. SAROLTA UTCA
932. SAS DŰLŐ
933. SAS UTCA
934. SÁSKA DŰLŐ
935. SCHROLL JÓZSEF ÚT
936. SELLŐ UTCA
937. SELMECZ UTCA
938. SEMMELWEIS UTCA
939. SEREGÉLY DŰLŐ
940. SÉTATÉR UTCA
941. SIKLÓSI ÚT
942. SIRÁLY KÖZ * Fülemüle vagy Sirály u.
943. SIRÁLY UTCA
944. SÓLYOM DŰLŐ I
945. SÓLYOM DŰLŐ
946. SOMFA UTCA
947. SOMOGY UTCA
948. SOMOGYI BÉLA UTCA
949. SOMOSKA UTCA * Gyűjtőpont a Mázsaház
950. SORHÁZ UTCA
951. SÖVÉNY UTCA
952. SPORT UTCA
953. STADION UTCA
954. STEINMETZ KAPITÁNY TÉR
955. SUDÁR ISTVÁN UTCA
956. SURÁNYI MIKLÓS ÚT
957. SÜLEVÖLGY
958. SZABADFÖLD UTCA
959. SZABADSÁG UTCA
960. SZABADSÁGHARC UTCA
961. SZABÁRTOS UTCA
962. SZABÓ ERVIN TÉR
963. SZABÓ ISTVÁN UTCA
964. SZABÓ JÓZSEF UTCA
965. SZABOLCSI ÚT
966. SZABOLCSI ÚT
967. SZALONKA DŰLŐ
968. SZAMÓCA DŰLŐ
969. SZANISZLÓ ÚT * Károlyi Mihály u.
970. SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS UTCA
971. SZÁNTÓ LÁSZLÓ UTCA
972. SZÁNTÓ TIBOR UTCA
973. SZARKA DŰLŐ * Mária d.-Ürögi u.
974. SZARKALÁB UTCA
975. SZARVAS DŰLŐ
976. SZATHMÁRY GYÖRGY UTCA
977. SZATURNUSZ UTCA
978. SZÁZSZORSZÉP UTCA
979. SZÉCHENYI AKNA
980. SZÉCHENYI TÉR
981. SZEDER UTCA
982. SZEGFŰ UTCA
983. SZÉKELY UTCA
984. SZÉKELY BERTALAN ÚT
985. SZEMERE BERTALAN UTCA
986. SZÉNA UTCA
987. SZENDREY JÚLIA UTCA
988. SZENT BERTALAN ÚT
989. SZENT BORBÁLA UTCA
990. SZENT ERZSÉBET UTCA
991. SZENT ISTVÁN TÉR
992. SZENT MÓR UTCA
993. SZENTEGYHÁZ UTCA
994. SZENTLŐRINCI ÚT
995. SZENTMIKLÓS DŰLŐ
996. SZEPESY IGNÁC UTCA
997. SZEPTEMBER 6. TÉR
998. SZÉRŰSKERTI ÚT * Nagyárpádi út
999. SZIEBERTH RÓBERT UTCA
1000. SZIGETI TANYA
1001. SZIGETI ÚT
1002. SZIKLA UTCA
1003. SZIKLÁS DŰLŐ
1004. SZILÁGYI DEZSŐ UTCA
1005. SZILFA KÖZ
1006. SZILVA UTCA
1007. SZILVÁS KÖZ
1008. SZÍNHÁZ TÉR
1009. SZIROM UTCA
1010. SZITAKÖTŐ UTCA * Körömvirág u.
1011. SZÍV UTCA
1012. SZIVÁRVÁNY UTCA
1013. SZKÓKÓ TETŐ DŰLŐ
1014. SZKÓKÓ TETŐ KÖZ * Szkókó tető dűlő
1015. SZONDY GYÖRGY UTCA
1016. SZÖCSKE DŰLŐ
1017. SZÖCSKE UTCA
1018. SZŐLÉSZ DŰLŐ
1019. SZŐLÉSZ KÖZ
1020. SZŐLŐ UTCA
1021. SZŐLŐHEGYI ÚT
1022. SZŐNYI OTTÓ UTCA
1023. SZÖVETKEZET UTCA
1024. SZÖVETSÉG UTCA
1025. SZÖVŐGYÁR UTCA
1026. SZTÁRAI MIHÁLY ÚT
1027. SZÚNYOG DŰLŐ * Mária dűlő
1028. SZURDOK DŰLŐ
1029. SZURDOK KÖZ
1030. SZŰK UTCA
1031. T UTCA Zuzmó utca - T utca kereszteződés
1032. TÁBOR KÖZ * Tábor u.
1033. TÁBOR UTCA
1034. TAIZS MIHÁLY UTCA
1035. TÁLTOS UTCA
1036. TÁNCSICS MIHÁLY UTCA
1037. TANÍTÓ UTCA
1038. TÁRNA UTCA
1039. TÁTIKA UTCA
1040. TÁTRA UTCA
1041. TAVASZ UTCA
1042. TÉGLAHÁZ DŰLŐ
1043. TELEKI BLANKA UTCA
1044. TEMESVÁR UTCA
1045. TEMPLOM KÖZ
1046. TEMPLOM TÉR
1047. TERÉZ UTCA
1048. TERRACINA TÉR
1049. TESTVÉRISÉG UTCA
1050. TESTVÉRVÁROSOK TERE
1051. TÉTÉNY UTCA (volt SÁGVÁRI ENDRE UTCA)
1052. TETŐ ÚT
1053. TETTYE DŰLŐ
1054. TETTYE TÉR
1055. TETTYE UTCA
1056. THÖKÖLY ÚT
1057. TIBORC KÖZ
1058. TIBORC UTCA
1059. TILDY ZOLTÁN UTCA
1060. TÍMÁR UTCA
1061. TINÓDI UTCA
1062. TOBOZ UTCA
1063. TOLDI MIKLÓS UTCA
1064. TOLNAI JÓZSEF UTCA
1065. TOLSZTOJ UTCA
1066. TOMPA DŰLŐ * Állomás u.
1067. TOMPA MIHÁLY UTCA
1068. TORDA UTCA
1069. TÖLGYES UTCA
1070. TÖLGYFA KÖZ
1071. TÖMÖRKÉNY ISTVÁN UTCA
1072. TÖREKVÉS UTCA
1073. TÖRÖK KÖZ
1074. TÖRÖK UTCA
1075. TÖRÖK ISTVÁN UTCA
1076. TÖRPE UTCA
1077. TULIPÁN UTCA
1078. TÚRA UTCA
1079. TURINI UTCA
1080. TÜKE UTCA
1081. TÜNDÉR UTCA
1082. TÜRR ISTVÁN UTCA
1083. TÜSKÉS DŰLŐ
1084. TÜSKÉSRÉTI ÚT
1085. TÜZÉR UTCA
1086. TŰZOLTÓ UTCA
1087. UGAR DŰLŐ * Bajmi dűlő - v- Ürögi határút
1088. UITZ BÉLA UTCA
1089. ÚJ FASOR
1090. ÚJVILÁG UTCA
1091. UNGVÁR UTCA
1092. UNIVERSITAS UTCA
1093. UZDÓC UTCA
1094. ŰRHAJÓS UTCA
1095. ÜRÖG UTCA * Magyarürögi u.
1096. ÜRÖGI FASOR
1097. ÜRÖGI HATÁRÚT
1098. ÜSZÖGI ÚT
1099. ÜSZÖGI KISERDŐ
1100. ÜSZÖGI VÍZTÁROLÓ
1101. ÜSZÖGI-KISERDŐ UTCA
1102. ÜSZÖGPUSZTA
1103. VÁCI MIHÁLY UTCA
1104. VADÁSZ UTCA
1105. VADRÓZSA UTCA
1106. VADVIRÁG UTCA
1107. VÁGÓHÍD UTCA
1108. VÁJÁR KÖZ * Egyenlőség u.
1109. VAJDA JÁNOS UTCA
1110. VÁNDOR UTCA
1111. VÁRADY ANTAL UTCA
1112. VARGHA DAMJÁN UTCA
1113. VARJÚ DŰLŐ
1114. VÁRKONYI NÁNDOR UTCA
1115. VÁROSHÁZ KÖZ
1116. VARSÁNY UTCA
1117. VAS UTCA* Kemény Zsigmond u.
1118. VAS GEREBEN UTCA
1119. VASAS I. BÁNYATELEP
1120. VASÚT UTCA
1121. VASVÁRI PÁL UTCA
1122. VENYIGE DŰLŐ
1123. VÉRCSE DŰLŐ Sólyom u.
1124. VERÉB DŰLŐ
1125. VERES PÉTER UTCA
1126. VERESS ENDRE UTCA
1127. VERŐFÉNY UTCA
1128. VERSENY UTCA
1129. VETERÁN UTCA
1130. VÍG UTCA
1131. VIGADÓ UTCA
1132. VIKTÓRIA UTCA
1133. VILMOS UTCA
1134. VINCE UTCA
1135. VINCELLÉR UTCA
1136. VIOLA UTCA
1137. VIRÁG UTCA
1138. VISNYA ERNŐ UTCA
1139. VIZES DŰLŐ
1140. VÍZTÁROLÓ DŰLŐ
1141. VÖLGYI DŰLŐ
1142. VÖRÖSBEGY DŰLŐ
1143. VÖRÖSHEGY UTCA
1144. VÖRÖSKERESZT UTCA
1145. VÖRÖSKŐ UTCA
1146. VÖRÖSMARTY UTCA
1147. WALLENSTEIN ZOLTÁN UTCA
1148. WASS ALBERT UTCA (volt MARX ÚT)
1149. WEÖRES SÁNDOR UTCA
1150. WESSELÉNYI UTCA
1151. XAVÉR UTCA
1152. YBL MIKLÓS UTCA
1153. ZÁMOR UTCA
1154. ZENGŐ UTCA
1155. ZERGE UTCA
1156. ZICHY GYULA UTCA
1157. ZIDINA
1158. ZIPERNOWSKY KÁROLY UTCA
1159. ZÓJA UTCA
1160. ZÓLYOM UTCA
1161. ZÖLDELLŐ UTCA
1162. ZÖLDFA UTCA
1163. ZRÍNYI MIKLÓS UTCA
1164. ZURNA DŰLŐ
1165. ZUZMÓ UTCA
1166. ZSÁK UTCA * Nagykozári u.
1167. ZSEBE-TETŐ UTCA * Nagy-Zsebei út - Zsebe-tető kereszteződés
1168. ZSIGMOND UTCA
1169. ZSINKÓ ISTVÁN UTCA
1170. ZSOLNAY VILMOS UTCA
1171. ZSOLT UTCA
1172. ZSONGORKŐ UTCA
1173. ZSUZSANNA UTCA

GYŰJTŐPONT: Szabványos tárolóedény kihelyezése gyűjtési napokon.

2. Közszolgáltató rendelkezésre állása heti háromszori gyakorisággal

A
1. közterület neve
2. Anna u.
3. Apáca u.
4. Aranyoskút tér
5. Bástya u.
6. Bercsényi Miklós u.
7. Boltív köz
8. Ciszterci köz
9. Citrom u.
10. Dischka Győző u.
11. Eötvös József u.
12. Esze Tamás u.
13. Fellbach tér
14. Ferencesek utcája
15. Flórián tér
16. Főposta tér
17. Fürdő u.
18. Gábor u.
19. Goldmark Károly u.
20. Graz tér
21. Hal tér
22. Hunyadi János u. 1-11-ig
23. Irgalmasok utcája
24. János u.
25. Janus Pannonius u.
26. Jókai tér
27. Jókai u. - Jókai tér - Rákóczi út közötti szakasz
28. József u.
29. Káptalan u.
30. Kazinczy u.
31. Király u.
32. Kisflórián u.
33. Kisfaludy Sándor u.
34. Kossuth tér
35. Lyceum u.
36. Mária u.
37. Mátyás király u.
38. Megye köz
39. Megye u.
40. Meredek u.
41. Munkácsy Mihály u.
42. Nagyflórián u.
43. Papnövelde u.
44. Perczel u.
45. Széchenyi tér
46. Szent István tér
47. Szent Mór u.
48. Szepessy Ignác u.
49. Színház tér
50. Teréz u.
51. Tímár u.
52. Toldi Miklós u.
53. Várady Antal u.
54. Városház köz
55. Vörösmarty Mihály u.
56. Zrínyi Miklós u.

2. függelék az 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez * 

A közszolgáltatással ellátott külterületek jegyzéke

A B C
1. közterület neve gyűjtőhely gyűjtőpont
2. ÁFONYA UTCA Nagy-Zsebei út - Áfonya u. kereszteződés
3. AGANCS DŰLŐ Csertető temető kapu
4. ÁSZOK DŰLŐ
5. ASZÚ DŰLŐ* Szentmiklós dűlő - Aszú dűlő kereszteződés
6. ÁTÉRŐ UTCA
7. ÁTLÓS KÖZ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
8. BARACKOS KÖZ* Barackos út
9. BATIFEJTŐ UTCA Malom-cseri út - Batifejtő u. kereszteződés
10. BÍBIC DŰLŐ* Bajmi köz v. Ürögi határút
11. BODORMÁN ÚT Hirdi út
12. BOGÁNCS DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
13. BORÁSZ DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
14. BORMÉRŐ DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
15. BORZ DŰLŐ Agancs dűlő - Borz kereszteződés - Csertető temető kapu
16. CIRFANDLI UTCA Nagy-Zsebei út - Cirfandli u. kereszteződés
17. CSERBOKROS DŰLŐ Gyűjtőpont Csertető temető kapu
18. DONGÓ DŰLŐ* Mária köz - Sáska dűlő
19. FELHŐ UTCA* Malom-cseri út - Batifejtő u. kereszteződés
20. FELSŐ-HOMOK DŰLŐ
21. FOSZTÓ-VÖLGYI ÚT Pacca dűlő dél-keleti vége
22. GÁLIC DŰLŐ Gyűjtőpont Csertető temető kapu /konténer/
23. GILICE SOR 6-os út Gilice sor összekötő
24. GÖDRÖS DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
25. GYEP DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
26. HARIS KÖZ 6-os út Gilice sor összekötő
27. HÉBÉR KÖZ 6-os út Gilice sor összekötő
28. HEGYES KÖZ Pacca dűlő dél-keleti vége
29. HEGYMEG DŰLŐ Malom-cseri út - Hegymeg dűlő kereszteződés
30. HEGY-MEZŐI ÚT Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
31. HÉRICS DŰLŐ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
32. HOMOKGÖDÖR DŰLŐ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
33. INDÁS KÖZ 6-os út Gilice sor összekötő
34. KACSOLÓ DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
35. KÁPA KÖZ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
36. KÁPOLNA DOMB* Szőlőhegy
37. KAPU DŰLŐ* Szent Bertalan út v. Felsőgyűkési út
38. KAPU KÖZ* Felsőgyűkési út
39. KERÉKHEGYI ÚT -
Bodormán úttól a Kökörcsin dűlőig
Szövetkezet u. vagy a Kökörcsin dűlő kereszteződés
40. KERÉKHEGYI ÚT
41. KISKERTI DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
42. KIS-MÁLI ÚT
43. KÖKÖRCSIN DŰLŐ Morgyáni út v Kerékhegyi út
44. KÖZÉP-HEGY DŰLŐ Gyűjtőpont Csertető temető kapu
45. KUNKORI KÖZ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
46. KUVIK KÖZ 6-os út Gilice sor összekötő
47. LEJTŐ DŰLŐ Gyűjtőpont Csertető temető kapu
48. MAKRA-TETŐ DŰLŐ* Makra dűlő
49. MAGYAROSKA DŰLŐ Bodormán út v. Kerékhegyi út
50. MAMUT DŰLŐ
51. MALOM-CSERI ÚT
52. MÉLYÚT DŰLŐ
53. MÉRŐ KÖZ Pacca dűlő dél-keleti vége
54. MONYORÓSDI-KÚT DŰLŐ Hidi út - Kis-köves dűlő
55. MORGYÁNI ÚT
56. MURCI DŰLŐ Gyűjtőpont Csertető temető kapu
57. MUROMI ÚT Szőlőhegy egy része konténeres gyűjtőpont
58. MUST DŰLŐ* Forrás dűlő
59. NAGY-MÁLI ÚT
60. NAGY-ZSEBEI ÚT
61. NYEST DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
62. ŐR-HEGYI ÚT Pacca dűlő dél-keleti vége
63. ŐRMEZEI ÚT külterületi része
64. ÖRVÖS DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
65. ŐZGIDA KÖZ Lejtő dűlő - Őzgida köz kereszteződés - Csertető temető kapu
66. PACCA DŰLŐ Szőlőhegy egy része konténeres gyűjtőpont
67. PÁLCA UTCA Nagy-Zsebei út - Pálca u. kereszteződés
68. PARÁNY UTCA Malom-cseri út - Parány u. kereszteződés
69. PERÉNYI DŰLŐ Bodormán út v. Kerékhegyi út
70. PERGEKARLI DŰLŐ* Kispostavölgyi út - Pergekarli dűlő kereszteződés
71. PICI DŰLŐ Szövetkezet utca
72. PICI KÖZ Szövetkezet utca
73. PICURKA KÖZ Gyűjtőpont Csertető temető kapu
74. PINCE SOR Nagy-Zsebei út - Pince sor kereszteződés
75. PINCEMESTER DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
76. PINCEMESTER KÖZ Pacca dűlő dél-keleti vége
77. PINCÉR DŰLŐ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
78. RÓZSAHEGYI ÚT
79. SÁRKÁNYTOROK
80. SARKOS DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
81. SZABOLCS-HEGYI ÚT Gyűjtőpont Csertető temető kapu
82. SZEDERINDA KÖZ Gyűjtőpont Zodóföldi út - Szederinda köz kereszteződés
83. SZÉLES ÚT Pacca dűlő dél-keleti vége
84. SZELLŐ UTCA
85. SZÉLSŐ ÚT Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
86. SZÉNHORDÓ KÖZ Dobogó dűlő - Szüret utca kereszteződés
87. SZÉNISPÁN ÚTJA* Dobogó dűlő Szüret utca kereszteződés
88. SZÖDRÖS ÚT Gyűjtőpont Hidi út - Kis-köves dűlő
89. SZŐLŐFEJ DŰLŐ Pacca dűlő dél-keleti vége
90. SZŐLŐINDA KÖZ 6-os út Gilice sor összekötő
91. SZÜRET UTCA
92. TŐTIKE DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
93. VELTELINI DŰLŐ 6-os út Gilice sor összekötő
94. VENDÉG UTCA Gyűjtőpont Nyáros u.
95. ZODÓFÖLDI ÚT Nagy-Zsebei út - Malom-cseri út kereszteződés
96. ZSEBE DŰLŐ Malom-cseri út - Zsebe dűlő kereszteződés
97. ZSEBE-KÚTI DŰLŐ
98. ZSURLÓ DŰLŐ* Ürögi határút - Zsurló dűlő kereszteződés

3. függelék az 55/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Hulladékudvarba beszállítható hulladékok

A B C D E F
1. EWC kód Megnevezés Térítésmentes mennyiség/nap Tájékoztatásul a térítésmenetesen beszállítható napi mennyiség becsült térfogata, ill. darabszáma Térítés-mentes mennyiség/év Tájékoztatásul az évi térítésmenetesen beszállítható mennyiség becsült térfogata, ill. darabszáma
2. 20 01 32 Lejárt szavatosságú gyógyszer gyógyszer 0,5 kg kb. 15 doboz 2 kg kb. 60 doboz
3. 20 01 33* Szárazelem 1 kg 50 db 4 kg 200 db
4. 17 01 07 Építési törmelék 1200 kg 1 m3 3 600 kg 3 m3
5. 20 01 21* Fénycsövek 2 kg 10 db 6 kg 30 db
6. 20 02 01 Kerti biohulladék 200 kg 1 m3 fű, kaszálék
2 m3 ágnyesedék < 5 cm ágátmérő
800 kg 4 m3 fű, kaszálék
8 m3 ágnyesedék < 5 cm ágátmérő
7. 20 03 07 Bútor-lom 300 kg egy szoba berendezése 1 200 kg négy szoba berendezése
8. 20 01 25 Elhasznált növényi olaj 4 kg 10 liter 16 kg 40 liter
9. 15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladékok: növényvédő szeres csomagolóanyag 4 kg 10 db 12 kg 30 db
10. 16 01 03 Gumiabroncs 55 kg 5 db személyautó gumiabroncs (3 motorkerékpár-gumiabroncs 15 kg) 165 kg 15 db személyautó gumiabroncs 9 motor-gumiabroncs
11. 15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladékok: festékes csomagolóanyag 60 kg 10 db 180 kg 30 db
12. 16 06 01* Akkumulátor Korlátozás nélkül
13. 20 01 36 Elektronikai hulladék Korlátozás nélkül
14. 20 01 40 Fém Korlátozás nélkül
15. 15 01 02 Műanyag Korlátozás nélkül
16. 20 01 01 Papír Korlátozás nélkül
17. 15 01 07 Üveg Korlátozás nélkül

2. A térítésmentes éves mennyiséget meghaladó tömegű hulladékok átvételi díjai:

A B C D
1. EWC kód Megnevezés Térítésmentes mennyiséget meghaladó hulladék
nettó átvételi díja
(Ft/kg)
Térítésmentes mennyiséget meghaladó hulladék
bruttó átvételi díja
(Ft/kg)
2. 20 01 32 Lejárt szavatos-ságú gyógyszer 220 279
3. 20 01 33* Szárazelem 10 13
4. 17 01 07 Építési törmelék 9 11
5. 20 01 21* Fénycsövek 10 13
6. 20 02 01 Zöldhulladék 26 33
7. 20 03 07 Bútor-lom 25 32
8. 20 01 25 Elhasznált növényi olaj 10 13
9. 15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladékok: növényvédő szeres csomagolóanyag 190 241
10. 16 0 03 Gumiabroncs 10 13
11. 15 01 10* Szennyezett csomagolási hulladékok: festékes csomagolóanyag 190 241

  Vissza az oldal tetejére