Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből folytatott állattartásról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésében, valamint az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a kedvtelésből folytatott állattartásra és a kedvtelésből állattartást folytató személyekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az állatkertekre, állatotthonokra,

b) az állatok forgalmazásával, kereskedésével és feldolgozásával foglalkozó szervezetekre,

c) a fegyveres erők és testületek telephelyeire,

d) az állatkiállításokra,

e) a veszélyes ebekre.

(3) *  E rendeletben foglalt előírások betartásával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Közgyűlés a jegyzőre ruházza át. Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Állattartó: az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 1. pontjában meghatározott személy,

2. Kedvtelésből tartott állat: a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott állat,

3. Ingatlan: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott fogalom,

4. Többlakásos lakóépület: minden olyan lakóépület, melyben legalább 2 darab önálló rendeltetési egység (lakás) található (például: sorház; láncház; átriumház; ikerház; lakótelepi többlakásos és többszintes lakóépület; valamint közös udvarra nyíló többlakásos lakóépület),

5. Felügyelet: az állat mozgását korlátozó, támadását megakadályozó, továbbá az ember és állat egészségvédelmét szolgáló intézkedés, magatartás, eszköz alkalmazása,

6. Kézipoggyász: a helyi közösségi közlekedési szolgáltató mindenkor hatályos utazási feltételeiben meghatározott méretű csomag.

3. A kedvtelésből folytatott állattartás általános szabályai

3. § (1) Pécs város közigazgatási területén kedvtelésből állatot tartani kizárólag a vonatkozó állatvédelmi, közegészségügyi, állategészségügyi és környezetvédelmi előírások, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet és a mindenkor hatályos Pécs Építési Szabályzata és Szabályozási Terve betartásával, e rendeletben meghatározott módon lehet.

(2) Az állattartó köteles kedvtelésből tartott állatát az állatvédelmi, állatjóléti, állategészségügyi és közegészségügyi előírások, továbbá a társasházakról szóló törvény szabályainak betartásával tartani.

(3) Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy kedvtelésből tartott állata a közterületet, a többlakásos lakóépületek közös használatú helyiségeit (így különösen: udvar, lift), közforgalmú közlekedési eszközöket ne szennyezze. Az okozott szennyeződést köteles azonnal eltávolítani, és a közterületet, közös helyiséget, közlekedési eszközt eredeti állapotába visszaállítani.

(4) A kedvtelésből tartott állat esetén a kerítést oly módon kell kialakítani, hogy az megakadályozza az állat kiszabadulását és mások testi épségének veszélyeztetését.

(5) A vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák kivételével tilos állatot beengedni, bevinni, vagy ott tartani:

a) vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiségbe, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe, kivéve, ha a vendégforgalmat lebonyolító nyilvános helyiség birtokosa ehhez hozzájárul,

b) oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére, bölcsődébe, óvodába, iskolába, diákszállásra, munkásszállásra, kivéve oktatási és terápiás célzattal,

c) vásárcsarnok, vagy piac területére, vágóhídra, élelmiszer feldolgozó üzembe, élelmiszer raktárba,

d) élelmiszer elárusító üzletbe, közfürdő területére, vagy játszótérre (ideértve a homokozót is).

(6) Az (5) bekezdésben foglalt tilalmak alóli kivételek esetén is alkalmazni kell e rendelet állattartásra vonatkozó szabályait, különös tekintettel a 3. § (3) bekezdésében foglaltakra.

4. Az ebek tartásának részletes szabályai

4. § (1) Nagytestű ebek tartása esetén a lakás, ház, udvar, telep bejáratán jól látható módon a harapós kutyára, egyéb kutya tartása esetén, kutyatartásra utaló figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(2) Ebet szabadon futtatni kizárólag a mellékletben felsorolt, e célra kijelölt (táblával megjelölt) területen szabad. Az eb jellemzően agresszív magatartásának ismeretében a kutya szájkosarát még a kijelölt kutyafuttató területeken sem szabad eltávolítani.

5. § (1) Többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben kutyát – amennyiben a többlakásos lakóépület szervezeti és működési szabályzatában másként nem rendelkezik – csak pórázon lehet vezetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen ebet kizárólag olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Minden esetben biztosítania kell, hogy a többlakásos lakóépület közös használatú helyiségeiben az eb sem állatot, sem embert ne veszélyeztethessen.

6. § (1) Élelmiszert szállító járművön ebet szállítani tilos.

(2) Kutyát közforgalmú közlekedési eszközön pórázon tartva és szájkosárral ellátva, kisebb testű ebeket és egyéb kedvtelésből tartott állatokat pedig kifejezetten azok biztonságos szállítására készített, a kézipoggyász méretét meg nem haladó méretű dobozban, ketrecben szabad szállítani.

7. § (1) *  A felügyelet nélküli, közterületen, vagy üzlet előtt felügyelet nélkül kikötött, valamint a közterületen szabadon engedett ebeket a Pécsi Közterület-felügyelet ebrendésze befogja és ebrendészeti telepére szállítja.

(2) *  Az (1) bekezdés szerint befogott ebeket az eb tulajdonosa 15 napon belül a költségek megfizetése ellenében kiválthatja, de a költségek megtérítése nem mentesít egyéb jogkövetkezmények alkalmazása alól.

(3) * 

5. Az állattartók közreműködési kötelezettsége

8. § (1) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani kedvtelésből tartott állatát, úgy köteles annak megfelelő elhelyezéséről gondoskodni, és ennek érdekében az állat számára új állattartó felkutatásában lehetőségeihez mérten közreműködni, továbbá mindent megtenni annak érdekében, hogy az állat, a lehető legrövidebb időn belül új gazdához kerüljön.

(2) * 

6. Az állati tetemek ártalmatlanítása

9. § (1) *  Állati tetemet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztisztaságról szóló 44/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdésében szabályozott esetekben és módon lehet elhelyezni.

(2) Az ismeretlen állattartó állatának teteme, valamint közúton, baleset következtében elhullott állat esetén is a (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy a tetem elszállításáról az önkormányzattal szerződött vállalkozó gondoskodik.

(3) Amennyiben az állattartó (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az állati tetem – a tulajdonos költségére – a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás kővágószőlősi átrakó állomásra elszállíttatásra kerül.

7. Záró rendelkezések

10. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő 15. napon lép hatályba.

11–13. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 47/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

Az ebek futtatására kijelölt helyek

1. A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Pécsi Szervezetének György-aknai kiképző pályája

2. A bőrgyári kiserdő (Északmegyer dűlőtől délre)

3. A lőtéri domboktól Ny-ra eső terület (Melinda utcánál)

4. Az Ürögi temető alatt a Sirály utca és a Fülemüle utca által határolt terület

5. Béke park területén (a Gyöngyvirág úti hídtól D-re a patak melletti sáv)

6. A Páfrány utcai kiserdő

7. Árpád felüljáró lehajtó ágánál (az Ipar utca, Alsómalom utca és a Batthyány utca által határolt terület)

8. Tildy Z. úti közpark (Napliget ÉK-i része)

9. Szaturnusz utca – Szociális Otthon – Kis-réti út által határolt terület

10. Névtelen utca és a Bányavasút által határolt – rekultivált – bányaterület (a Kodály Z. Gimnázium tornacsarnoka feletti részen)

11. *  Buday Dezső utca feletti közpark egy része (a nagyszkókói víztároló keleti oldalánál a sétaút által határolt terület)

12. Damjanich utca és Xavér utca közötti zöld terület (Rókus dombon a Művészeti Gimnázium melletti terület)

13. Littke út – Boross I. út által határolt terület (a volt Bajcsy laktanyától D-re)

14. Péchy Blanka tér (Szivárvány gyermekháztól D-re lévő terület)

15. *  Ledina park területén (külön kistestű és nagytestű ebeknek)

16. *  Megyeri tér (Madách Imre utca és Garay utca kereszteződése mellett)

17. *  Maléter Pál út 54. szám melletti terület

18. *  Diana tér É-i oldalán lévő terület

19. *  Tüskésréti tó melletti terület

20. *  Siklósi út 88–90. szám melletti terület

21. *  Zsongorkő utcai játszótér melletti terület

22. *  Illyés Gyula úti postával szemben lévő terület (külön kistestű és nagytestű ebeknek)

23. *  Csikor Kálmán utca és Kanizsai Dorottya út közötti terület

24. *  Bihari János utca és Nendtvich Andor út közötti terület (SPAR mellett)

25. *  Árnyas út és Siklósi út kereszteződése mellett (ALDI É-i oldala)

26. *  Domus park területén