Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete

Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 18. pontjában, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott feladatköreiben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának - e rendeletben meghatározott - helyi közösségi közlekedési feladatai ellátásáért felelősre, a feladat ellátására kijelölt Közlekedés szervezőre és a belső szolgáltatókra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Menetrendi év: adott naptári év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart.

b) Ellátásért felelős: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

c) *  Közlekedésszervező: BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: BIOKOM Nonprofit Kft.).

d) Belső szolgáltató: TÜKE Busz Zrt.

3. Közlekedésszervező kijelölése, a kijelölés céljai

3. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási tv.), továbbá a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerinti helyi közösségi közlekedési közfeladatai közül - e rendelet 6. §-7. §-ában meghatározott feladatai ellátására - a BIOKOM Nonprofit Kft.-t, mint közlekedésszervezőt (a továbbiakban: Közlekedésszervező) jelöli ki a 8. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra.

(2) *  A Közlekedésszervező által történő feladatellátással elérni kívánt célok:

a) az 1370/2007/EK rendelet alkalmazását szolgáló közlekedésszervezési és közszolgáltatási rendszer létrehozása, valamint működtetése, amely közlekedésszervezőből és hatékony belső szolgáltatóból álló struktúrát jelent,

b) a közösségi közlekedés integrált szemléletű tervezésének és szervezésének a többi közlekedési módot is figyelembe vevő megvalósítása és közreműködés egységes közlekedéspolitika kialakításában,

c) a közösségi közlekedésre fordítható erőforrások összességében legkedvezőbb felhasználása, a társadalmi igényekre, a városszerkezeti adottságokra, az energiahatékonyságra, a fenntarthatóságra és környezetvédelemre, valamint a biztonságra is tekintettel,

d) műszaki fejlesztési, szolgáltatásfejlesztési és hatékonyságjavítási célok elérése,

e) a regionális szinten is együttműködő, integrált szolgáltatást nyújtó közösségi közlekedési rendszer kiépítésének előmozdítása az érintett partnerekkel együttműködve,

g) a műszaki eszközökkel, járművekkel és az infrastruktúrával kapcsolatos igények egységes szemléletű megfogalmazása és képviselete,

h) közreműködés az egységes értékesítési és tájékoztatási rendszer megvalósításában a közösségi közlekedés és a parkolás területén.

4. A Közlekedésszervező működésének területi határai

4. § A Közlekedésszervező e rendelet szerinti feladatainak ellátásával kapcsolatos működésének területi határa, Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási határa.

5. A Közlekedésszervező feladatai

5. § (1) A közlekedésszervezői feladatok ellátásának részletes szabályait, a feladatok pénzügyi és teljesítményi korlátait - e rendeletben meghatározott feltételek alapján - az Ellátásért felelős és a Közlekedésszervező közötti feladatellátási szerződés tartalmazza.

(2) * 

6. § (1) *  A Közlekedésszervező 3. § (1) bekezdés szerinti kijelölése a következő feladatok ellátását foglalja magában:

1. az ellátásért felelőssel kötött Közfeladat Ellátási Szerződésben foglaltak szerinti közreműködés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési személyszállítás lehető legmagasabb színvonalú megszervezésében,

2. az ellátásért felelős felkérésére a közszolgáltatási feladatok és az azokkal összefüggő követelmények meghatározása adott területre (területrészre, hálózatra, vonalcsoportra, vonalra vagy járatra),

3. az ellátásért felelős megbízása alapján a helyi személyszállítási közszolgáltatást végző Belső szolgáltató szakmai tevékenységének figyelemmel kísérése, a szolgáltatások teljesítésének ellenőrzése, a Közfeladat Ellátási Szerződésben foglaltak szerint,

4. az ellátásért felelős egyedi megbízása alapján a Közlekedésszervező közreműködik a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó - az Önkormányzat és a Közszolgáltató közötti közszolgáltatási szerződésben meghatározott - költség-felülvizsgálati módszertan kidolgozásában és a bázisadatok felmérésében,

5. a helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó menetrendi koncepciók kidolgozása, közforgalmú menetrend készítése, közreműködés annak közzétételében,

6. az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatásoknak az utazók számára - a technológiai, műszaki és költségvetési lehetőségek között - összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhető szolgáltatási rendszer kialakításában való közreműködés,

7. az ellátásért felelős egyedi megbízása alapján a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról szóló miniszteri rendelet szerinti eljárásokban való részvétel,

8. az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhető közszolgáltatási menetrend és elektronikus utazásszervező működtetéséhez szükséges menetrendi adatok szolgáltatása és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése és annak végrehajtásában közreműködés,

9. az előre tervezett elektronikus és megállóhelyi utastájékoztatás megvalósításához és a szolgáltató(k) tájékoztatási feladatainak elrendeléséhez, a rendkívüli elektronikus és megállóhelyi utas-tájékoztatási feladatok végrehajtásához és a szolgáltató(k) általános utastájékoztatási feladataihoz szükséges menetrendi adatok szolgáltatása,

10. a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározása, menetrendi és utastájékoztatási intézkedések megtételéhez, az intézkedések rendjének meghatározásához, ennek keretében az előre látható ideiglenes tömegközlekedési forgalmi változások elrendeléséhez, rendkívüli és előre nem tervezhető esetekben a tömegközlekedési forgalmi rend meghatározásához szükséges menetrendi és tájékoztatási adatok biztosítása,

11. javaslattétel az autóbusszal végzett külön célú menetrend szerinti szolgáltatóra vonatkozó járati engedély kiadását szabályozó rendeletalkotás körében a Személyszállítási tv. 42. § (3)-(4) bekezdés szerinti feltételekre, továbbá az ilyen tárgyú önkormányzati rendelet betartásának ellenőrzése,

12. az Önkormányzattal kötött megállapodásban foglaltak alapján - az autóbusz pályaudvarok kivételével - a helyi közforgalmú autóbusz-megállóhelyek létesítése és fenntartása.

13. az ellátásért felelős egyedi megbízása alapján javaslattétel Pécs közlekedésfejlesztési koncepciójára, a mindenkori költségvetési és támogatási lehetőségek figyelembevételével, tekintettel a műszaki szükségszerűségekre, a környezeti, a közlekedéspolitikai célokra, a megvalósítandó fejlesztések és beruházások prioritására.

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti feladatok esetében a Közlekedésszervező a feladatellátási szerződésben meghatározottak szerint közreműködőt vonhat be.

6. A Közlekedésszervező egyéb feladatai

7. § *  A Közlekedésszervező az Ellátásért felelőssel e rendeletben és az ennek alapján készült feladat-ellátási szerződésben meghatározott közlekedésszervezési feladatokon túl közútkezeléssel, személytaxi szolgáltatással, taxiállomás-üzemeltetéssel, fizető parkolás üzemeltetéssel, forgalmi behajtással, e-kerékpár kölcsönző rendszer működtetésével kapcsolatos egyéb közlekedési feladatokat is ellát, az erre vonatkozó külön megállapodás alapján.

7. A feladatellátási szerződés tartalma * 

8. § (1) *  Az 5. § szerinti feladatellátási szerződés tartalmazza:

a) az e rendeletben a Közlekedésszervező részére átadott és az önként vállalt közösségi közlekedési feladatokat (teljes részletességgel),

b) a helyi közösségi közlekedési szolgáltatással szembeni (3) - (11) bekezdés szerinti követelményeket,

c) a Közlekedésszervező döntési jogköreivel, annak gyakorlásával kapcsolatos részletes szabályokat,

d) az Ellátásért felelőssel közös döntési jogkörök gyakorolásának a módját,

e) az átadott feladat finanszírozás részletes szabályait,

f) a szakmai felügyeltre vonatkozó szabályokat,

g) a regionális, vagy más ellátásért felelőssel, vagy közszolgáltatóval való együttműködés kereteit,

h) * 

i) * 

(2) *  Az (1) bekezdés szerinti feladatellátási szerződés a felek által történt aláírás napjától számított 10 éves határozott időtartamra szól.

(3)-(11) * 

9. § * 

8. A Közlekedésszervező döntési és javaslattételi jogkörei * 

10. § (1) *  A Közlekedésszervező döntési és javaslattételi és javaslattételi jogkörei különösen: * 

a) a közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltatás teljesítményének mérésére meghatározott mennyiségi követelmények figyelembe vételével meghatározott kereten belül javaslatot tesz a járatok Személyszállítási tv. 2. § 23. pontja szerinti menetrendjének meghatározására az ellátásért felelős illetékes szerve felé,

b) az Ellátásért felelős felkérésére javaslatot tesz az ellátásért felelős illetékes szerve felé az alapvető szolgáltatási jellemzők meghatározására, minőségi paraméterek és minimumkövetelmények beállítására, továbbá a minőségi és hatékonysági ösztönző rendszerek kialakítására,

c) javaslatot tesz Pécs közlekedésfejlesztési koncepciójára a közlekedési igények felmérése alapján.

(2) A Közlekedésszervező (1) bekezdés szerinti jogköreit írásban, önállóan, a költséghatékonyságot, a forgalombiztonságot és a közlekedéspolitikai célkitűzéseket szem előtt tartva gyakorolja.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntési és javaslattételi jogkör gyakorlása során az érintettek előzetes tájékoztatása és véleményük kikérése a Közlekedésszervező feladata. Végleges hálózatmódosulás esetén, vagy az adott viszonylat kapacitását lényegesen befolyásoló menetrendi változás esetén a Közlekedésszervező köteles kikérni az érintettek véleményét oly módon, hogy a módosításra vonatkozó javaslatát 60 nappal a tervezett bevezetés előtt elkészíti és közzéteszi honlapján legalább 14 napig tartó véleményezés céljából. * 

(4) *  A Közlekedésszervező a véleményezési időszak lezárását követően a véleményeket értékeli, és a módosítási javaslatot az Ellátásért felelős Kommunális Bizottság elé terjeszti. A Bizottság a módosítások bevezetéséről legalább a bevezetést megelőző 30 nappal meghozza döntését, tájékoztatja arról a Közlekedésszervezőt, amely közreműködik annak közzétételében.

(5) A Közlekedésszervező köteles olyan rendszert kialakítani, melynek segítségével bárki az általa meghatározott járatok esetében értesítést kérhet a véleményezésre bocsátott, továbbá a bevezetésre kerülő forgalmi változásokról.

(6) A véleményezési eljárást elhagyni vagy a határidőket csökkenteni csak akkor lehet, ha azt rendkívüli helyzet, ideiglenes forgalmi változás vagy előre nem tervezhető esemény indokolja. A Közlekedésszervező az erre vonatkozó indoklását köteles közzétenni honlapján.

9. Az ellátásért felelős és a Közlekedésszervező megosztott döntési jogkörei

11. § *  (1) A Közlekedésszervező feladatait önállóan látja el.

(2) *  A pénzügyi kihatással nem járó menetrendi módosításokról Közlekedésszervező önállóan dönt azzal, hogy változtatást követően azt köteles bejelenteni tudomásul vétel céljából az Ellátásért felelős Kommunális Bizottságnak oly módon, hogy a Bizottság a tudomásul vételt 30 napon belül megtudja tenni. Amennyiben a Bizottság nem ért egyet a Közlekedésszervező a menetrendet érintő döntéseivel, azok megváltoztatását vagy megsemmisítését kezdeményezheti a Közgyűlésnél a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A feladat-ellátási szerződésben meghatározott, azonnali intézkedést igénylő esetekben a Közlekedésszervező soron kívül, önállóan dönt, és döntéséről utólag tájékoztatja az Ellátásért felelőst. Az Ellátásért felelős ezekben az esetekben a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti.

(4) Az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltató tevékenységét - a Személyszállítási tv. 42. § (3) bekezdése és 49. § (3) bekezdés c) pontja szerinti külön rendeletben foglaltak és a kiadott járati engedélyekben foglaltak betartását - a Közlekedésszervező ellenőrzi. Az ellenőrzés során tapasztaltakat a Közlekedésszervező jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát az Ellátásért felelős részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából átadja. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a Közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

10. A közlekedésszervező részére átadott feladatok finanszírozása

12. § *  Az Ellátásért felelős a Közlekedésszervező részére átadott feladatok ellátásához szükséges forrásokat a feladat-ellátási szerződés szerint, az 1370/2007/ EK rendeletben foglaltak alapján bocsátja a Közlekedésszervező rendelkezésére. A Közlekedés-szervezőt terhelő kötelezettségek és az eseti jellegű vagy külön felkérés alapján elvégzett feladatok teljesítéséhez szükséges (nettó) költség ellentételezésére vonatkozó részletes szabályokat a feladat-ellátási szerződés tartalmazza.

11. A közlekedés szervező szakmai felügyelete

13. § (1) A Közlekedésszervező tevékenységét az Ellátásért felelős felügyeli. A Közlekedésszervező - e rendelet szerinti körben hozott - döntéseit az Ellátásért felelős megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. Az Ellátásért felelős a szakmai felügyelet körében legalább évente egy alkalommal értékeli a Közlekedésszervező tevékenységét és a következő időszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(2) Az Ellátásért felelős a felügyelet körében jogosult a Közlekedésszervező által az egyes feladatokhoz kapcsolódóan érvényesíteni kívánt költségek indokoltságát, megalapozottságát megvizsgálni, észrevételt tenni, külső szakértő vagy könyvvizsgáló bevonásával vizsgálatot folytatni.

(3)-(8) * 

12. A Közlekedésszervező kötelezettségei a területileg érintett ellátásért felelősökkel és a közszolgáltatókkal történő együttműködés terén

14. § *  (1) A Közlekedésszervező a feladatok ellátása során köteles együttműködni az Ellátásért felelőssel, a helyi autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállítóval (belső szolgáltatóval), továbbá a helyi személyszállítással érintett utak tulajdonosaival, kezelőivel.

(2) A közlekedésszervező - amennyiben a 6. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti feladatot ellátja - a belső szolgáltató szakmai működését köteles nyomon követni, felügyelni, ellenőrizni.

15. § (1) A Közlekedésszervező tevékenysége során az e rendelet szerinti kötelezettségeinek folyamatosan köteles eleget tenni.

(2) A Közlekedésszervezőnek a tevékenység ellátása során rendelkeznie kell

a) * 

b) az átvett feladatok ellátásához szükséges nyilvántartási rendszerrel,

c) a feladatok ellátásához szükséges képzettséggel rendelkező, megfelelő létszámú szakemberállománnyal.

(3) A Közlekedésszervező köteles az általa ellátott feladatok ellátásában érintett hatóságokkal együttműködni és a rendelkezésére álló adatokat a hatóságoknak átadni.

15/A. § *  E rendeletnek a Pécs Város közlekedésszervezési feladatainak ellátásáról, közlekedésszervező kijelöléséről szóló 5/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2018. (V. 28.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Rend.) módosított 2. § c) pontját, a 3. § (2) bekezdését, 6. § (1) bekezdését, 7. §-át, 10. § (1) és (4) bekezdését, 11. §-át, a 12. §-át, a 14. §-át, valamint az újonnan beiktatott 17/A. §-át a Rend. hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

13. *  Záró rendelkezések

16. § *  (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 6. § (1) bekezdés 5., 18., 19., 20. 21.,24., és 25. pontja 2016. január 1-jén lép hatályba.

17. § *  (1) A 12. § (3) bekezdését első alkalommal a 2016. évi üzleti terv benyújtásakor kell alkalmazni.

(2) A 16. § (2) bekezdésének hatályba lépését követően a TÜKE Busz Zrt. által korábban kibocsátott jegyek 2016. december 31-ig, míg a bérletek a lejáratukig érvényesek. A jegyek és bérletek elfogadásának részletes szabályait, az abból származó bevételek egymás közötti elszámolásának módját a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A bérletek és a jegyek elfogadásának szabályait a TÜKE Busz Zrt. és a Közlekedésszervező a honlapján, valamint az utazóközönség széles köre számára elérhető helyeken és fórumokon 2015. december 15-ig közzéteszi.

17/A. § *  2018. július 1-jét követően a BIOKOM Nonprofit Kft. által korábban kibocsátott menetjegyek 2019. június 30-ig, míg a bérletek a lejáratukig érvényesek. Ezen jegyek és bérletek elfogadásának részletes szabályait, az abból származó bevételek egymás közötti elszámolásának módját Közlekedésszervező és a Közszolgáltató közötti megállapodás tartalmazza. A bérletek és a jegyek elfogadásának szabályait a Tüke Busz Zrt. és a Közlekedésszervező a honlapján, valamint az utazóközönség széles köre számára elérhető helyeken és fórumokon 2018. június 15-ig közzéteszi.

18. § *  E rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére