Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranya Megyei Igazgatósága, a Pécsi Ipartestület, a Baranya Megyei Kereskedők Egyesülete (KISOSZ), a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete, a LAKTÁSZ Baranya Megyei Szövetsége, továbbá a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. Helyi védelem alatt álló terület: a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 23/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ában és az építészeti örökség helyi védelméről szóló 37/2002. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek.

2. Üzleti célt szolgáló telek: olyan telek, amit a magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet bevétel-, nyereség-, jövedelemszerzés érdekében használja, vagy ezzel kapcsolatosan költséget számol el, ideértve az ingatlan bérbeadást is.

3. Építőanyag-kereskedés: a festék és lakkáru, a nyersfa, a nyersfa-feldolgozóipari termék, az építőanyag (cement, homok, kavics, cserép, tégla, csempe, ajtó és nyílászáró szerkezet stb.), a síküveg, a szaniteráruk (fürdőkád, mosdó, WC-kagyló és egyéb szaniterkerámiák) kis- és nagykereskedelme.

4. Építőanyag-gyártás: a festék és lakkáru, a nyersfa, a nyersfa-feldolgozóipari termék, az építőanyag (homok, kavics, kő, cserép, tégla, csempe, ajtó és nyílászáró szerkezet stb.), a síküveg, a szaniteráruk (fürdőkád, mosdó, WC-kagyló és egyéb szaniterkerámiák), valamint a betonipari technológiával készülő mély- és magas-építéshez szükséges termékek (többek között: útszegély, árokelem, betoncső, térelválasztó és térburkoló termékek, falazó és szintelválasztó anyagok) előállítása.

5. Ipari Park területe: a gazdasági-kereskedelmi szolgáltató vagy ipari övezetbe tartozó terület, amelynek az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztésére az Önkormányzat az Ipari Park tulajdonosával vagy az Ipari Parkot fejlesztő gazdálkodó szervezettel szerződést kötött, vagy amely terület a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött ipari park cím megállapodás alapján „ipari park” címmel rendelkezik, mindkét esetben az engedélyező okirat kiállításának vagy a szerződések aláírásának évét követő év január 1. napjától kezdődően. Az „ipari park” cím megszerzése érdekében történő fejlesztés céljából vásárolt terület tulajdonosának a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a szerződés aláírását követő két éven belül az önkormányzati adóhatóságnál igazolnia kell. Amennyiben a terület Ipari Parkhoz való csatolásának tényét a tulajdonos a fenti határidőn belül nem igazolja, a terület visszamenő-legesen sem minősül ipari parki területnek.

6. *  Foghíjtelek: Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird és Nagyárpád település-részeken elhelyezkedő telkek kivételével a rendeltetésüknek megfelelően beépített összközműves telkek között elhelyezkedő, épület - kivéve gazdasági épület - bontásával üressé vált, beépíthetőnek minősülő összközműves telek.

7. *  Hadigondozottak ellátási formái: a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény II. fejezetében meghatározott ellátások.

8. *  Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken elhelyezkedő telek: a településrészre vonatkozó 3., 4., 5. vagy 6. mellékletben meghatározott ingatlan.

9. *  Mezőgazdasági művelés alatt álló telek: az az ingatlan, amelyet az adóalany a naptári év egészében szántó, szőlő, kert vagy gyümölcsös művelési ágnak megfelelően művel.

2. Részletes rendelkezések

2. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

3. § Az adó alapja a telek m²-ben számított alapterülete.

4. § Az adó mértékét az 1. melléklet és a 2. melléklet tartalmazza.

5. § Az adóalany bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezett-ségeinek az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon köteles eleget tenni.

3. Adókedvezmények és adómentesség

6. § 50%-os mértékű adókedvezmény illeti meg a személyi jövedelem-adóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelőt a tulajdonában lévő, ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló telek után, feltéve, hogy őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévet megelőző évben nem haladta meg a 600.000 forintot.

7. § (1) Mentes az adó alól a helyi védelem alatt álló területen található, nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő telek.

(2) Mentes az adó alól a nem vállalkozó magánszemély tulajdonában lévő építési telek, ha a telket a vételt követő négy éven belül lakóépülettel beépítik, és a jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező lakóépület telekből lefedett része eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A mentesség feltételeinek nem teljesítése esetén járulékaival együtt visszamenőlegesen meg kell fizetni a mentesség időtartamára eső adót.

(3) *  Mentes az adó alól a nem vállalkozó magánszemély tulajdonában álló belterületi teleknek az a része, amely a Pécsi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv szerint beépítésre nem szánt területen helyezkedik el.

(4) *  Mentes az adó alól a földterület magánszemély tulajdonosa, ha a földterületét az Önkormányzat tulajdonába térítésmentesen átadja. Résztulajdon nem adható át. A Polgármester az írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott felajánlás elfogadásától számított harminc napon belül írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton értesíti a földterület tulajdonosát a döntéséről. Amennyiben az a térítésmentes felajánlás elutasításra kerül, a tulajdonosnak a tárgyévi adót meg kell fizetnie. A térítésmentes átadás felajánlását a tulajdonosnak írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton kell megtenniük. A tárgyévre vonatkozó mentességre irányuló írásbeli vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton benyújtott kérelmet a tárgyév február 15-ig kell az önkormányzati adóhatóság részére benyújtani. A tárgyévi adómentességre vonatkozóan a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(5) *  Mentes az adó alól a hadigondozottak ellátási formáiban részesülő személy tulajdonában álló azon telek, amelyen lévő lakás céljára szolgáló építmény Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az építményadóról szóló 29/2015. (XI.3) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdése alapján mentes az építményadó alól.

4. Záró rendelkezések

8. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

9. § *  E rendeletnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a telekadóról szóló 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2020. (IV. 23.) önkormányzati rendeletével módosított 2. mellékletben foglalt táblázat A:8 mezőjét 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

9/A. § *  E rendeletnek Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a telekadóról szóló 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2021. (III. 19.) önkormányzati rendelettel beiktatott 2. mellékletben foglalt táblázat 12. sorát 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Páva Zsolt s.k. Dr. Lovász István s.k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez * 

A magánszemély tulajdonában álló - üzleti célt nem szolgáló - telkekre vonatkozó adómértékek

A B C
1. megnevezés adóalap adómérték
Ft/m2/év
2. Az adó általános mértéke: 1-1500 m2 adóalapig: 0
3. 1501 m2 adóalaptól az 1500 m2 feletti rész után: 30
4. *  Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken elhelyezkedő telkek után: 1-3000 m2 adóalapig: 0
5. *  Pécs-Somogy, -Vasas, -Hird, Nagyárpád és Újhegy településrészeken elhelyezkedő telkek után: 3001 m2 adóalaptól az 3000 m2 feletti rész után: 30
6. Az adó mértéke, amennyiben a telek ténylegesen 1-3000 m2 adóalapig: 0
7. mezőgazdasági művelés alatt áll: 3001 m2 adóalaptól a 3000 m2 feletti rész után: 10
8. Foghíjtelek esetén: 150

2. melléklet a 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez * 

A nem magánszemély tulajdonában álló, valamint a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt szolgáló telkekre vonatkozó adómértékek

A B C
1. megnevezés adóalap adómérték
Ft/m
2/év
2. 1 - 500 m2 adóalapig: 0
3. Az adó általános mértéke: 501 m2 adóalaptól: 0
és az 500 m2 feletti
rész után: 50
4. A tényleges használati mód alapján építőanyag-kereskedés, 1-500 m2 adóalapig: 0
5. építőanyag-gyártás céljára szolgáló telek vonatkozásában: 501 m2 adóalaptól az
500 m2 feletti rész után:
30
6. 1-5000 m2 adóalapig: 0
7. Az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén: 5001 m2 adóalaptól az
5000 m2 feletti rész után:
10
8. *  Az Ipari Park területén elhelyezkedő ingatlanok esetén az Ipari Parkban 2013. december 31. napját követően megszerzett ingatlanra vonatkozó tulajdon-szerzést eredményező visszterhes szerződés ingatlanügyi hatósághoz való beérkezését követő évtől kezdődően 5 adóéven keresztül: 0
9. A sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportegyesület és sportvállalkozás tulajdonában lévő, kizárólag sporttevékenység 1-1500 m2 adóalapig: 0
10. céljára szolgáló telek esetén - amennyiben a telek építménnyel való beépítettsége a 10%-ot nem haladja meg: 1501 m2 adóalaptól az
1500 m2 feletti rész után:
10
11. Foghíjtelek esetén: 150
12. *  Az Ipari Park területén elhelyezkedő legalább 5 hektár területű telek esetén, az arra épített első építmény használatba vételi engedélyének véglegessé válását követő 5 adóéven keresztül, amennyiben az építmény alapterülete eléri a telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, és a beépítés a tulajdonszerzéstől számított 3 éven belül megvalósul: 0

3. melléklet a 30/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelethez * 

Pécs-Somogy és Pécs-Vasas településrészen elhelyezkedő telkek

4. melléklet a 30/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelethez * 

Pécs-Hird településrészen elhelyezkedő telkek

5. melléklet a 30/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelethez * 

Nagyárpád településrészeken elhelyezkedő telek

6. melléklet a 30/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelethez * 

Újhegy településrészeken elhelyezkedő telkek


  Vissza az oldal tetejére