Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. (XI. 3.) önkormányzati rendelete

a városfejlesztéshez és a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) településfejlesztési tevékenysége keretében megvalósuló városfejlesztési, városrehabilitációs feladatok által érintett, azokban közreműködő természetes és jogi személyekre, valamint az Integrált Településfejlesztési Stratégiában meghatározott akcióterületen lévő ingatlanokra és azok tulajdonosaira, bérlőire, használóira terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. településfejlesztési koncepció: a településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, hosszú távú, a település fejlődési irányait meghatározó tervdokumentum, amely a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti adottságait figyelembe véve, az önkormányzat településpolitikai elképzeléseinek alapján meghatározza a helyi önkormányzat településrendezési cselekvési programját.

2. Integrált Településfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: ITS): olyan fejlesztési szemléletű, középtávot átölelő dokumentum, amelynek célja a városokban a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a Városra vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése. A stratégia a koncepcióval összhangban, a településszerkezeti terv figyelembevételével kerül kidolgozásra.

3. akcióterület: az integrált településfejlesztési stratégiában kijelölt egybefüggő terület, ahol az önkormányzat a fejlesztéseket alapvetően befolyásoló pozícióban van, és amellyel kapcsolatban középtávon jelentős beavatkozást tervez.

4. akcióterületi terv: egy adott fejlesztési időszakra megfogalmazott részletes megvalósíthatósági terv, amelynek keretében a településfejlesztési illetve városrehabilitációs folyamat a kiválasztott akcióterületen ütemezett módon, meghatározott költségvetés mentén valósul meg.

5. integrált területi program (a továbbiakban: ITP): a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forráskerethez igazodó és abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot prioritásként kezelő és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő projektcsomagok összessége, ami racionális forrásfelhasználást és multiplikátorhatások érvényesülését teszi lehetővé a megyei jogú városok településfejlesztési tevékenységében a 2014 - 2020-as időszakban. Az integrált területi programok a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazzák, olyan programlisták, amelyek az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a 2014-2020-as uniós programozási időszakban. Az ITP a koncepcióval és az ITS-sel összhangban kerül kidolgozásra.

6. *  területi kiválasztási rendszer (a továbbiakban: TKR):

a) a 2014-2020-as fejlesztési időszakban a megyei jogú városok megyei területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint az ITS által megalapozott integrált területi programok indikatív forráskeretre tervezve, fenntartható városfejlesztési területi kiválasztási rendszer keretében valósulnak meg. A TKR eszközét a kiválasztási kritériumok adják,

b) a 2021-2027-es fejlesztési időszakban ugyancsak a területi kiválasztási eljárásrend érvényesül azzal, hogy a megyei területi programban a fenntartható városfejlesztésre kijelölt települések fejlesztései az FVS és a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv szerinti önálló lehatárolásban, de a megyei integrált területi program részeként kerülnek megtervezésre, kiválasztásra és megvalósításra.

7. Önkormányzat Hivatala: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala.

8. rehabilitáció: elavult, de értéket képviselő településrész, épülettömb, vagy közterület olyan felújítása, melynek során az úthálózat és az épületállomány erre érdemes elemeinek megtartásával, korszerűsítésével, az alkalmatlan épületek, épületrészek elbontásával, szükség, igény és lehetőség szerint azok új épületekkel történő pótlásával az érintett terület értéke a kornak megfelelő színvonalra emelhető.

9. városfejlesztési társaság (a továbbiakban: Városfejlesztési Társaság): az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő városfejlesztési társasága, a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.

10. *  üzemeltető: a megvalósuló pályázati projekt Közgyűlés által kijelölt üzemeltetője.

11. *  Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: FVS): olyan fejlesztési szemléletű, középtávot átölelő dokumentum, amelynek célja a városokban a területi alapú, területi szemléletű tervezés megszilárdítása, a városra vonatkozó célok kitűzése, és annak középtávon való érvényesítése. A stratégia a 2021 - 2027-es uniós fejlesztési ciklusra vonatkozik, a településfejlesztési koncepcióval, az ITS-sel, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) programdokumentummal összhangban kerül kidolgozásra.

12. *  TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (a továbbiakban: TVP): a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forráskerethez igazodó és abból finanszírozott, területi és tematikus integráltságot prioritásként kezelő és a horizontális tervezési elveket figyelembe vevő projektcsomagok összessége, amely racionális forrásfelhasználást és multiplikátorhatások érvényesülését teszi lehetővé a megyei területi programban kiemelt városok településfejlesztési tevékenységében a 2021-2027-es uniós fejlesztési időszakban. A TVP-k a helyben megvalósítandó területfejlesztési feladatokat tartalmazzák, olyan programlisták, amelyek az összehangolt területi fejlesztések végrehajtásának alapjai a 2021-2027-es uniós programozási időszakban. A TVP a koncepcióval az ITS-sel és az FVS-el összhangban kerül kidolgozásra.

3. Feladatmegosztás a városfejlesztési illetve városrehabilitációs tevékenység ellátása során

3. § A Közgyűlés

a) elfogadja a fejlesztési koncepciót, az ITS-t és az ITP-t,

b) elfogadja az akcióterületi tervet,

c) döntést hoz a fejlesztési projektekről,

d) meghatározza a TKR kiválasztási kritériumait,

e) meghatározza az éves fejlesztési keretet,

f) dönt a Városfejlesztési Társasággal városfejlesztési közfeladat-ellátási szerződés megkötéséről, módosításáról és megszüntetéséről, és az annak mellékleteit, kiegészítését képező, vagy teljesítéséhez szükséges megállapodásokról,

g) biztosítja a rehabilitációhoz, fejlesztési projekthez és a városfejlesztési társaság feladatellátásához szükséges önkormányzati forrásokat,

h) szakbizottságai és a Hivatala kijelölt szervezeti egységei útján nyomon követi a fejlesztési folyamatokat, ellenőrzi a Városfejlesztési Társaság működését,

i) értékeli a fejlesztések eredményeit,

j) *  kijelöli a pályázat benyújtásakor a megvalósuló pályázati projekt üzemeltetőjét,

k) *  elfogadja a 2021-2027-es uniós fejlesztési időszakra vonatkozó FVS-t és TVP-t.

4. § A Városfejlesztési Társaság

a) jogosult az akcióterületi terv alapján az akcióterületen megvalósítandó komplex fejlesztések, az európai uniós pályázatok előkészítésére és megvalósítására, az Önkormányzat városfejlesztési tevékenysége keretébe tartozó fejlesztési projektek lebonyolítására,

b) a feladatainak elvégzése során köteles együttműködni az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, az Önkormányzat Hivatalával, a Közgyűléssel és a Közgyűlés szakbizottságaival.

4. A Városfejlesztési Társaság feladatai

5. § A Városfejlesztési Társaság az Önkormányzat településfejlesztési és városrehabilitációs tevékenységének szakmai támogatása, az együttműködés keretében a következő feladatokat látja el: * 

a) *  az Önkormányzat Közgyűlése által meghatározott fejlesztési koncepcióban, az ITS-ben és az ITP-ben, valamint az FVS-ben és a TVP-ben meghatározott fejlesztési elképzelések gondozása, javaslatok megfogalmazása, a szükséges előkészítések elvégzése,

b) *  az Integrált Városfejlesztési Stratégiájához, valamint az FVS-hez kapcsolódó egyéb, a város fejlődését elősegítő pályázati és projektlehetőségek feltárása, illetve azok lehetséges összehangolása,

c) az Önkormányzat testületi és hivatali munkájának szakmai támogatása,

d) a gazdasági program fejlesztésszakmai támogatása,

e) pályázatfigyelés,

f) kapcsolattartás a gazdaság szereplőivel, civil partnerekkel, szerveződésekkel,

g) közreműködés az Önkormányzat, valamint intézményei és gazdasági társaságai fejlesztési céljainak koordinációjában, előkészítésében,

h) együttműködés az Önkormányzat vagyonhasznosító gazdasági társaságával a vagyonhasznosításhoz tartozó fejlesztési elképzelések kidolgozásában és előkészítésében,

i) együttműködés az Önkormányzat gazdasági marketing céljainak kidolgozásában, végrehajtásukban,

j) a városban folyó - más gazdasági szereplők által végzett - fejlesztési tevékenységek szükség szerinti szakmai egyeztetése,

k) befektetésösztönzés és -előkészítés, fejlesztési és befektetés -ösztönző információs és tájékoztatási feladatok.

6. § *  A Városfejlesztési Társaság feladatai a településfejlesztési és városrehabilitációs pályázatok megvalósítása során

a) az előkészítés szakaszában a pályázat tárgya szerint hatáskörrel rendelkező önkormányzati tisztségviselő iránymutatása alapján projektgenerálás az érintett szereplők bevonásával. Ennek keretében különösen:

aa) a Közgyűlés által meghatározott irányelvek alapján a Közgyűlés által meghatározott terület akcióterületi terveinek komplex elkészítése, megvalósításukban együttműködés az Önkormányzat vagyonhasznosító gazdasági társaságával és az adott fejlesztésekben érintett szervezetekkel,

ab) a fejlesztési projektekhez szükséges előkészítő munkák elvégzése,

ac) pályázatírás,

b) a tervezés szakaszában

ba) a tervezési program összeállítása,

bb) a kiválasztási eljárás lebonyolítása,

bc) a beruházás műszaki tartalmának megterveztetése,

bd) az engedélyeztetési eljárások lebonyolítása,

be) az elvégzett tervezési munka külső teljesítésigazolása,

c) a kiválasztás szakaszában

ca) a kivitelezési közbeszerzési eljárások lefolytatása, előterjesztések előkészítése. Ennek keretében különösen: a fejlesztési projektekhez kötődő közbeszerzési ügyekben döntés-előkészítés az Önkormányzat döntése alapján, az Önkormányzat által delegált személyeket magában foglaló Közbeszerzési Bíráló Bizottság működtetése, az ajánlattételi felhívás tervezetének és dokumentációjának előkészítése és Önkormányzat testületei elé döntésre terjesztése, a bírálatok megszervezése, eljárások szakmai előkészítése, eljárások operatív lebonyolítása, Közbeszerzési Bíráló Bizottság működéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátása, döntés-előkészítő iratok elkészítése, döntések végrehajtása,

cb) szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel,

d) a megvalósítás szakaszában a leszerződött felek bevonásával a projekt kivitelezése. Ennek keretében különösen:

da) a projektmenedzsment feladatok teljes körű elvégzése,

db) a beruházói, lebonyolítói feladatok ellátása, (kivitelezési munkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárások koordinációja és szakmai támogatása, az építési, kivitelezési munkálatok folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvételében közreműködés),

dc) kapcsolattartás a partnerekkel, a civil szervezetekkel, a lakossággal, az engedélyező hatóságokkal,

dd) szociális, közösségi jellegű beavatkozások előkészítése, szervezése,

e) az üzembeadás szakaszában a pályázat iratanyagának összeállítása az üzemeltető részére,

f) az üzemeltetés vagy utánkövetés szakaszában

fa) projektzárás,

fb) az utánkövetési jelentések elkészítése és benyújtása az adott pályázati felhívásban foglaltak szerint,

g) az adminisztratív feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás.

7. § A Városfejlesztési Társaság feladatai az európai uniós projektek végrehajtása során a 6. §-ban foglalt feladatokon túl különösen: * 

a) az Önkormányzat vagy intézménye, gazdasági társasága által kezdeményezett, illetve az Önkormányzat döntését igénylő projektek előkészítése, közreműködés a projektek céljainak és az elvégzendő feladatoknak a meghatározásában, az Önkormányzat döntéseihez ezek előkészítése, majd a testületi döntésnek megfelelően a szükséges tervek, tanulmányok elkészítése, pályázat elkészítése,

b) a beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása,

c) az Önkormányzat és intézményeinek, gazdasági társaságainak beruházásában megvalósuló egyes létesítmények esetében a beruházói feladatok teljes körű ellátása,

d) adminisztratív, információs feladatok ellátása, dokumentálás, adatszolgáltatás,

e) kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, lakossággal,

f) Önkormányzat képviselete és kapcsolattartás az Irányító Hatósággal, Közreműködő Szervezettel, engedélyező hatóságokkal,

g) az európai uniós pályázatokban lefektetett elveknek és feladatoknak megfelelően a projektek megvalósítása, teljes körű projektmenedzsment biztosítása,

h) a projekt műszaki készültségének folyamatos ellenőrzése, a szükséges intézkedések megtétele,

i) a projekt közbeszerzéseinek teljes körű, az 6. § f) pontja szerinti bonyolítása,

j) a projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósítása,

k) a projektfeladatokra megkötött megállapodás keretei között a projektnyilvánosság biztosítása, projekt rendezvényeinek szervezése,

l) a projektfeladatokra megkötött megállapodás keretei között a projekt megvalósítása során felmerülő képzési feladatok végrehajtása,

m) a projektfeladatokra megkötött megállapodás keretei között a projekt megvalósításához kapcsolódó marketingfeladatok végrehajtása.

8. § A Városfejlesztési Társaság feladatait saját alkalmazottakkal vagy közreműködőkkel láthatja el.

5. A városfejlesztési közfeladat-ellátási szerződés

9. § Az Önkormányzat a Városfejlesztési Társasággal városfejlesztési közfeladat-ellátási szerződést, mint alapszerződést, és az egyes fejlesztési projektek lebonyolítására, végrehajtására akcióterületenként, projektenként külön-külön, a feladatokat részletesen meghatározó, az alapszerződés mellékletét képező megállapodást köt.

10. § A közfeladat-ellátási alapszerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a szerződés keretében ellátott tevékenységeket, feladatokat,

b) a fejlesztési tevékenység megvalósításának, illetve a feladatok ellátására szolgáló források rendelkezésre bocsátásának módját, pénzügyi ütemezését,

c) a rendelkezésre bocsátott forrásokkal történő elszámolás módját,

d) a Városfejlesztési Társaság tevékenységének fedezetéül szolgáló kompenzáció mértékének számítási módját,

e) a Városfejlesztési Társaság beszámolásának rendjét,

f) az önkormányzati ellenőrzés módját,

g) az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság kapcsolattartásra, valamint a projektfolyamat kísérésére kijelölt szervét és szakbizottságát.

11. § A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a projekt pontos megjelölését, mint a szerződés tárgyát, illetve a városfejlesztési, városrehabilitációs akcióterület meghatározását,

b) a Városfejlesztési Társaság feladatainak részletes meghatározását,

c) a fejlesztés, rehabilitáció célját, a megvalósítandó fejlesztési célkitűzéseket, a megvalósítás határidejét, ütemezését,

d) a beszámolás rendjét.

6. Az Önkormányzat Hivatala

12. § *  A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában kijelölt szervezeti egységei ellátják a Városfejlesztési Társaság tevékenységének ellenőrzését, elvégzik a Városfejlesztési Társaság tevékenységeihez kapcsolódó önkormányzati feladatokat. Az Önkormányzat fejlesztési tevékenységének sikeres megvalósítása érdekében a Hivatal szervezeti egységeinek koordinációjáról a jegyző gondoskodik, melynek keretében a pályázati projektekről elkülönített nyilvántartást vezet.

12/A. § *  (1) Az Önkormányzat a pályázat tárgya szerint a koordinációért felelős szervezeti egységet a pályázati rendről szóló szabályzatában határozza meg.

(2) A jegyző szervezeti egységenként hivatali koordinátort jelöl ki.

(3) A hivatali koordinátor feladata a pályázatok megvalósítása során:

a) az előkészítés szakaszában

aa) a Városfejlesztési Társaság által előkészített előterjesztések hivatalon belüli ügyintézési feladatainak ellátása,

ab) kötelezettségvállalások előkészítése a Hivatalban,

b) a tervezés szakaszában

ba) a Városfejlesztési Társaság által előkészített előterjesztések Hivatalon belüli ügyintézési feladatainak ellátása,

bb) kötelezettségvállalások ügyintézése a Hivatalban,

bc) a kiállított tervezési számlák belső teljesítésigazolása és ügyintézése a Hivatalban,

bd) visszajelzés a teljesített számlákról a Városfejlesztési Társaság részére,

c) a kiválasztás szakaszában

ca) a kivitelezési közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó testületi döntések előterjesztésének elkészítése,

cb) a kötelezettségvállalások ügyintézése a Hivatalban,

d) a megvalósítás szakaszában a pályázati projekt előrehaladásával kapcsolatos változások előterjesztésének készítése,

e) az üzembeadás szakaszában

ea) a műszaki tervek rögzítése a tervtárban,

eb) aktiválás a projekt során keletkezett számlák alapján,

ec) használatbavételi engedélyezési eljárás alapján a tulajdonos Önkormányzat számára előírt hatósági kötelezések végrehajtásának ügyintézése,

ed) a pályázat iratanyagának átadása az üzemeltető részére.

6/A. *  Az üzemeltető feladatai

12/B. § *  Az üzemeltető a pályázatok indulásakor kijelöli a pályázatok megvalósítása során eljáró kapcsolattartóját. Az üzemeltetői kapcsolattartó feladata a pályázat előkészítése és megvalósítása során a leendő használói igények megjelenítése és képviselete a projekt teljes életciklusa során. Ennek keretében a feladata különösen:

a) az előkészítés szakaszában a pályázati projekt szakmai tartalmának összeállítása,

b) a tervezés szakaszában

ba) adatszolgáltatás a tervezési programhoz az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság részére,

bb) a szakmai szempontok képviselete a tervezési konzultációk során,

bc) az elkészült terv szakmai jóváhagyása,

c) a kiválasztás szakaszában részvétel eseti tagként,

d) a megvalósítás szakaszában a kivitelezés nyomon követése és az észrevételek jelzése az Önkormányzat és a Városfejlesztési Társaság részére,

e) az üzembeadás szakaszában felkészülés a beruházás üzemeltetésére,

f) az üzemeltetés vagy utánkövetés szakaszában

fa) az üzemeltetés,

fb) garanciális ügyekben eljárás a kivitelezővel vagy a megvalósítóval szemben.

7. Záró rendelkezések

13. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző