Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

a pécsi kőszén- és uránércbányászat függőleges aknái emléktábláinak elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a pécsi kőszén- és uránércbányászat függőleges aknái emléktábláinak helyszínéül a Pécs, Ágoston teret (hrsz.: 16723) jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktáblák szövegét az 1. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) A Közgyűlés az emléktáblák méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: a rendelet 2. melléklete szerint

Anyaga: gránit lap

Színe: fekete

A táblákon vésett, fehér, festett Ariel, valamint Times New Roman betűk lesznek elhelyezve.

A tábla rejtett dűbellel kerül rögzítésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 21/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 21/2016. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez *