Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények telekhatáron történő telepítésének a szabályairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére, azon belül a belterületekre, valamint a mezőgazdasági kertekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli társaságra, aki fás szárú növényt telepít.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá tartozó erdőre, fásításra,

b) a közterületen történő fás szárú növénytelepítésre.

(4) *  E rendeletben foglalt előírások betartásával összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Közgyűlés a jegyzőre ruházza át. Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Fás szárú növény: Pécs megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról szóló 9/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerinti növény,

2. Ingatlan: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dolog,

3. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontja szerinti terület,

4. Közterület kezelője: a BIOKOM Nonprofit Kft. (székhelye: 7632 Pécs, Siklósi út 52.) a közte és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata között a közterületek fenntartására és hasznosítására irányuló közfeladat-ellátási keretszerződés alapján.

5. Mezőgazdasági kert: a korábban zárkertnek minősült ingatlan.

6. Sövény: rendszeresen (évente legalább 1-2 alkalommal) szabályos formára és legfeljebb 2 méter magasságúra visszametszett (nyírt) vonal mentén - rendszerint kötésben - telepített fás szárú növény.

3. Telepítési távolságok

3. § (1) Belterületen, valamint külterületnek a mezőgazdasági kerten belül eső részén a fás szárú növények az ingatlanhatártól, vagy használatában megosztott közös tulajdon esetén a használati határtól mért legkisebb telepítési távolsága, ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a) 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 1,00 méter,

b) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb cserje (bokor, élősövény), valamint oszlopos fenyőfélék esetében 3,00 méter,

c) 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 5,00 méter,

d) nyírt sövény, valamint 1 métert meg nem haladó magasságúra növő cserje (bokor, élősövény, díszfű) és fenyő esetében 0,5 méter.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ültetési távolság irány-adó azon cserje, bokor esetében is, amelyik természetes növekedésében a 3,00 métert meghaladja. Ebben az esetben a tulajdonos köteles a magasságot metszéssel 3,00 méterre korlátozni.

4. Eltérés a telepítési távolságoktól

4. § (1) A telepítési távolságok megtartása alól a fás szárú növény telepítőjének indokolt kérelemre a Jegyző eltérést engedélyezhet, amennyiben a kérelmező kérelméhez csatolja a növénytelepítéssel érintett ingatlannal szomszéd telek tulajdonosa, közös tulajdon megosztása esetén a határos területrészt használni jogosult tulajdonostárs legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt hozzájárulását.

(2) Közterülettel határos ingatlanrészen telepítendő fás szárú növények esetében a (1) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulást a közterület kezelőjétől kell megkérni.

(3) A közterület kezelője a (2) bekezdés szerinti hozzájárulásának kiadása során vizsgálja, hogy a telepítendő fás szárú növény - így különösen annak gyökérzete és lombozata - milyen hatást fog gyakorolni a közterületre, és hozzájárulását e vizsgálat eredménye alapján adja meg, vagy azt megtagadja.

5. Eljárási szabályok

5. § (1) *  A Jegyző a rendeletben foglaltak betartását - az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai alapján - hivatalból vagy kérelemre ellenőrzi, amelynek eredményeként a növény tulajdonosát e rendeletben meghatározott kötelezettségének teljesítésére szólíthatja fel.

(2) A 3. §-ban foglalt szabályok megsértése esetén a Jegyző felszólítja a tulajdonost, hogy a fás szárú növény áttelepítésével feleljen meg a rendelet szerinti telepítési szabályoknak.

(3) Nem lehet alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltakat, amennyiben a fás szárú növény tulajdonosa kertészeti szakvéleménnyel bizonyítja, hogy az áttelepítés a fás szárú növény teljes pusztulását okozná.

6. Záró rendelkezések

6. § E rendelet a kihirdetés napját követő 15. napon lép hatályba.

7. § A rendeletben foglalt szabályokat a rendelet hatálybalépését követően telepítendő fás szárú növények esetében kell alkalmazni.

8-9. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

Melléklet a 41/2016. (X. 28.) rendelethez *