Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és szolgáltatási díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában és a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén megrendezendő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítése során az e rendeletben megjelölt szolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. § Az anyakönyvi események lebonyolítását az Önkormányzat

a) a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatali helyiségében,

b) a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. kezelésében lévő alábbi helyszíneken

ba) Zsolnay Kulturális Negyed Parkja, Apostolos Terem, Panoráma Terem, Zsolnay Júlia Műterme, Zsolnay Étterem és Kávézó terasza,

bb) Cella Septichora,

bc) Ókeresztény Mauzóleum,

bd) Művészetek és Irodalom Háza – barokk szoba,

be) Boldogság Háza

biztosítja.

3. § (1) *  A hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelmet írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton, a házassági, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani az anyakönyv-vezetőnél.

(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg – a 4. §-ban foglalt kivétellel –igazolni kell az 5. § (1) bekezdésében meghatározott díj befizetését.

(3) *  A kérelem elbírálásáról a jegyző dönt. Nem engedélyezhető házasság kötése és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése – az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt kivétellel – vasárnap.

(4) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt a jegyző olyan helyen engedélyezi, ahol az esemény megtartásának méltósága, tekintélye nem sérül, és az anyakönyvi iratok védelme biztosított.

(5) A kérelem elutasítása esetén az 5. § (1) bekezdésében meghatározott befizetett díjat a kérelmező részére 8 napon belül vissza kell fizetni.

4. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőben térítésmentesen működik közre a Hivatal hivatali helyiségében, a 2. §-ban meghatározott engedélyezett helyszíneken, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülmények fennállása miatt engedélyezett külső helyszínen.

(2) Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó személy számára mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota vagy életkora miatt különös erőfeszítést jelentene a Hivatal hivatalos helyiségében való megjelenés.

5. § (1) *  Hivatali munkaidőn kívül, továbbá hivatali munkaidőben a 4. § (1) bekezdésében nem szereplő külső helyszínen történő anyakönyvvezetői közreműködésért anyakönyvi eseményenként 20 000 Ft díjat kell fizetni.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott díjból a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményben közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy része helyett bruttó 15 000 Ft összegű díj vagy annak arányos része illeti meg.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

7–9. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző