Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a Gutenberg szobor elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Mack Lajos szobrász, keramikus által készített Gutenberg szobor helyszínéül a pécsi 17396 helyrajzi számon nyilvántartott, a természetben a Pécs, Munkácsy M. u. 10-12 szám alatt található ház É-Ny-i sarka fölött, a burkolt attika előtti főpárkányon elhelyezkedő posztamenst jelöli ki.

(2) A Közgyűlés a Szobor méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

a) a szobor magassága: 103 cm,

b) anyaga és színe: fehér mázas pyrogránit,

c) a talapzat anyaga: tégla,

d) a talapzat színe: téglavörös.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző