Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a pécsi Cséti Ottó Bányaipari Aknászképző Technikum emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a pécsi Cséti Ottó Bányaipari Aknászképző Technikum emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Vörösmarty utca 4. sz. alatti épület nyugati homlokzatának bejáratától balra eső első és második ablak közötti falmezőjét jelöli ki. Az emléktábla bal oldalának alsó sarka a járdaszinttől 155 cm magasságban kerül kihelyezésre.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Szerencse fel, szerencse le ...”

Ebben az épületben 1949-től folyt bányaipari

technikusképzés, amely 1955-1970 között

Cséti Ottó Bányaipari Aknászképző Technikum

néven működött.

Tisztelgéssel az emlékeknek, hálával a tanítóknak

az emléktáblát állították a technikumban végzett diákok.

2018

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 60x80 cm

Anyaga: gránit

Színe: fekete

A táblán homokfúvott Calibri betűk lesznek elhelyezve.

Felfüggesztés: rögzített konzolokon.

Grafikus elemek: homokfúvott bányászkalapács.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző