Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

(2) Az óvodai és iskolai gyermekétkeztetés díjai az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést igénybe vevő természetes személyekre terjednek ki.

2. § Az 1. melléklet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált térítési díjat tartalmazza, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján kiszámítva.

3. § A gyermekétkeztetési térítési díj napi összegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) *  A bölcsődei ellátás gondozási térítési díja bruttó 480 Ft/fő/nap.

(2) A Kisgyermek Szociális Intézményekben (a továbbiakban: KSZI) nyújtott ellátások térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) időszakos gyermekfelügyelet:

aa) 400 Ft/fő/óra,

ab) havi 20.000 Ft/fő egész napi ellátás esetében,

ac) havi 12.000 Ft/fő fél napi ellátás esetében,

ad) napi 1.500 Ft/fő egész napos ellátás esetében,

ae) napi 1.000 Ft/fő fél napi ellátás esetében,

b) kisgyermek nevelési tanácsadás 1.000 Ft/fő/alkalom,

c) eszközkölcsönzés 1.000 Ft/alkalom,

d) játszócsoport 500 Ft/alkalom,

e) * 

f) napközbeni gyermekfelügyelet:

fa) intézményi telephelyen történő ellátás esetében 2.000 Ft/fő/nap,

fb) szülő vagy törvényes képviselő otthonában történő ellátás esetében 500 Ft/fő/óra.

5. § A 3. melléklet tartalmazza a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét.

6. § * 

7. § * 

8. § (1) Az Időskorúak Szociális Intézménye (a továbbiakban: ISZI) ápoló-gondozó otthonában a térítési díj bruttó összegben meghatározva: * 

a) napi 3 000 Ft/fő,

b) havi 90 000 Ft/fő.

(2) Az ISZI-ben a demens személyek ápoló-gondozó otthoni ellátásának térítési díja bruttó összegben meghatározva:

a) napi 3 000 Ft/fő,

b) havi 90 000 Ft/fő.

(3) * 

9. § * 

10. § (1) A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

(2) *  Amennyiben a kötelezett az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat vitatja, a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához fordulhat. A személyi térítési díjról Pécs Megyei Jogú Város polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozattal dönt. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal Kulturális és Népjóléti Főosztály III. számú Területi Szociális Központjához (a továbbiakban: Szociális Központ) kell benyújtani.

(3) *  A térítési díj felülvizsgálata során az új személyi térítési díjat a felülvizsgálat megkezdését követő hónap első napjától kell megfizetni.

11. § (1) Ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy a szociális körülményei azt indokolttá teszik – a 3–4. §-ban foglalt esetek kivételével – a személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentését vagy elengedését kérheti.

(2) A személyi térítési díj csökkentése, vagy elengedése a kötelezett kérelme és az intézményvezető javaslata alapján történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni és az intézményvezető javaslatával együtt a Szociális Központhoz kell benyújtani.

(3) *  A tartásra köteles hozzátartozó tartási képességét vizsgálni kell, ha az ellátott az intézményi térítési díj megfizetésére nem képes. A tartásra kötelezett nyilatkozik adatairól és jövedelméről, valamint hitelt érdemlően igazolja azokat.

(4) A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről vagy elengedéséről a polgármester határozattal dönt.

(5) A méltányosság alapján meghozott határozatban foglaltak a kérelmezőt a kérelemnek a Szociális Központhoz történő benyújtása hónapjától illetik meg.

12. § (1) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj határidőre történő meg nem fizetése esetén az intézményvezető a polgármesterhez fordul a díjhátralék megállapítása céljából. A Szociális Központ előkészítése alapján a polgármester határozattal állapítja meg a hátralékot, és intézkedik a térítési díj behajtása érdekében.

(2) A behajthatatlan térítési díj törléséről az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint dönt.

13. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

14. § * 

Dr. Páva Zsolt s.k.
polgármester
Dr. Lovász István s.k.
jegyző

1. melléklet a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D E F
1. intézmény feladat önköltség
bruttó összegben
Ft/fő/nap
számított intézményi térítési díj bruttó összegben
Ft/fő/nap
tervezett költség bruttó összegben
Ft/fő/nap
tervezett költség bruttó összegben
Ft/fő/óra
2. *  KSZI bölcsődei ellátás gondozási díja 12 996 3 764
3. *  KSZI napközbeni gyermekfelügyelet bölcsődei telephelyen 6 420
napközbeni gyermekfelügyelet szülő, törvényes képviselő otthonában 3745

2. melléklet a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermekétkeztetés térítési díjai

A B C D

Ellátás

Étkezés típusa
Térítési díj nettó összegben
Ft/fő/nap
Térítési díj nettó összegben
Ft/fő/nap
1 Óvodai ellátás Tízórai 70
2 Óvodai ellátás Ebéd 220 340
3 Óvodai ellátás Uzsonna 50
4 Általános iskolai ellátás Tízórai 70
5 Általános iskolai ellátás Ebéd 270 400
6 Általános iskolai ellátás Uzsonna 60
7 Középiskolai kollégium Reggeli 145
8 Középiskolai kollégium Ebéd 290 610
9 Középiskolai kollégium Vacsora 175
10 Középiskolai ebéd Ebéd 290 290
11 Általános iskolai diákotthon* Reggeli 150
12 Általános iskolai diákotthon* Tízórai 90
13 Általános iskolai diákotthon* Ebéd 280 790
14 Általános iskolai diákotthon* Uzsonna 70
15 Általános iskolai diákotthon* Vacsora 200
16 Középiskolai diákotthon* Reggeli 145
17 Középiskolai diákotthon* Tízórai 80
18 Középiskolai diákotthon* Ebéd 290 800
19 Középiskolai diákotthon* Uzsonna 85
20 Középiskolai diákotthon* Vacsora 200
21 Középiskolai napközi* Tízórai 70
22 Középiskolai napközi* Ebéd 275 405
23 Középiskolai napközi* Uzsonna 60
24 Bölcsőde 330
25 Általános iskolai gyermeküdültetés 750

A *-gal jelzett ellátások csak a Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tagintézményeinél vehetők igénybe.

3. melléklet *  a 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C

1

intézmény

feladat
önköltség bruttó
összegben
Ft/fő/nap
2 ISZI idősotthoni ellátás 17 723
3 ISZI demens személyek idősotthoni ellátása 20 264

4. melléklet a 10./2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

5. melléklet *