Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásában szereplő önkormányzatok közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

2. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált és a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátás térítési díja bruttó összegben meghatározva:

a) napi 1 200 Ft/fő,

b) havi 36 000 Ft/fő.

5. § (1) *  Az étkeztetés térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) *  az Integrált Nappali Szociális Intézményben (a továbbiakban: INSZI) 1300 Ft/fő/nap,

b) *  Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat (a továbbiakban: PKSZAK) tekintetében 1 400 Ft/fő/nap.

c) *  diétás étkeztetés az INSZI-ben 1 500 Ft/fő/nap.

(2) *  Az étkeztetés házhoz szállítása az INSZI-ben 260 Ft/fő/nap.

6. § (1) *  A házi segítségnyújtás az INSZI-ben bruttó 660 Ft/fő/óra.

(2) A PKSZAK a házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja.

(3) Az INSZI-ben a házi segítségnyújtás során a 3. melléklet szerinti résztevékenységek térítésmentesen vehetők igénybe.

7. § (1) Időskorúak nappali ellátásának térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) az INSZI-ben térítésmentes,

b) a PKSZAK-ban 50 Ft/fő/nap,

c) *  demens személyek részére étkeztetéssel az INSZI-ben 1300 Ft/fő/nap,

d) demens személyek részére étkeztetés nélkül az INSZI-ben térítésmentes,

e) *  demens személyek részére étkeztetéssel a PKSZAK-ban 1 400 Ft/fő/nap,

f) demens személyek részére étkeztetés nélkül a PKSZAK-ban térítésmentes.

g) *  diétás étkeztetés az INSZI-ben 1 500 Ft/fő/nap.

(2) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) *  étkeztetéssel az INSZI-ben 1300 Ft/fő/nap,

b) étkeztetés nélkül az INSZI-ben térítésmentes.

c) *  diétás étkeztetés az INSZI-ben 1 500 Ft/fő/nap.

8. § (1) Az INSZI-ben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 59/A. § (1) bekezdés szerinti szociálisan rászoruló személyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, ha házi segítségnyújtásban nem részesülnek, vagy a házi segítségnyújtás szolgáltatást az INSZI-től veszik igénybe.

(2) Az INSZI-ben az Szt. 59/A. § (1) bekezdés szerint szociálisan rászoruló személyek részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja bruttó 200 Ft/nap, ha a házi segítségnyújtás szolgáltatást nem az INSZI-től veszik igénybe.

(3) *  A szociálisan nem rászoruló személyek az INSZI-ben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 200 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe. Az önköltség összege bruttó 230 Ft/fő/nap.

(4) A PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja bruttó 80 Ft/fő/nap.

(5) Az Szt. 59/A. § (1) bekezdése szerint szociálisan rászoruló személyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, ha valamely más szociális alapszolgáltatást is a PKSZAK-tól vesznek igénybe.

(6) *  A szociálisan nem rászoruló személyek a PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 275 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe. Az önköltség összege bruttó 275 Ft/fő/nap.

9. § *  A PKSZAK családi bölcsődéinek, időszakos gyermekfelügyeletének a térítési díjait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A személyi térítési díjakat

a) az INSZI esetében az 5. melléklet,

b) a PKSZAK esetében a 6. melléklet

alapján kell meghatározni.

11. § (1) A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

(2) Amennyiben az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat a kötelezett vitatja a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díjról. A kérelmet a társulás elnökéhez kell benyújtani.

12. § (1) A kötelezett a személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentését vagy elengedését kérheti, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy a szociális körülményei azt indokolttá teszik.

(2) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése a kötelezett kérelme és az intézményvezető javaslata alapján történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni, és az intézményvezető javaslatával együtt a Társulás elnökéhez kell benyújtani.

(3) A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről, vagy elengedéséről a Társulási Tanács határozattal dönt.

(4) A méltányosság alapján meghozott határozatban megállapított személyi térítési díjat a kérelem benyújtása hónapjától kell fizetni.

(5) *  A térítési díj felülvizsgálata során az új személyi térítési díjat a felülvizsgálat megkezdését követő hónap első napjától kell megfizetni.

13. § (1) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj határidőre történő meg nem fizetése esetén az intézményvezető a Társulási Tanácshoz fordul a díjhátralék megállapítása céljából. A Társulási Tanács határozattal állapítja meg a hátralékot, és intézkedik a térítési díj behajtása érdekében.

(2) A behajthatatlan térítési díj törléséről a Társulási Tanács az éves költségvetésében foglaltak szerint dönt.

14. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

15. § *  A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése rendelkezésére tekintettel az Integrált Nappali Szociális Intézményben szociális étkeztetést helyben fogyasztással vagy elvitellel igénybe vevő ellátott a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt mentesül az étkeztetés 5. § (2) bekezdésében meghatározott házhoz szállítása napi díjának megfizetése alól.

16. § *  E rendeletnek Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere 54/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 15. §-át 2020. december 5. napjától kell alkalmazni.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet *  a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D
1 intézmény feladat önköltség
bruttóösszegben
Ft/fő/nap
számítottintézményi térítési díj
bruttóösszegben
Ft/fő/nap
2 PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 890 1 770
3 PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 206 2 085
4 PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 174 2051
5 PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 136 2 015
6 PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 105 1 980
7 PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 823 1 700
8 PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 910 1 790
9 PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 906 1 785
10 PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 826 1 705
11 PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 237 2 115
12 PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 892 1 770
13 PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 848 1 725
14 PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 596 2 475
15 PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 3 905 2 430
16 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ átmeneti gondozás 9 040 2 960
17 PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 114 1 990
18 PKSZAK Kisvakond Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 601 2 480
19 PKSZAK Mazsola Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 978 1 855
20 PKSZAK Tádé Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 9 989 1 865
21 PKSZAK Százszorszép Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 10 605 1 700
22 PKSZAK Babóca Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 12 499 1 710

2. melléklet *  a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C D
1 intézmény feladat önköltség
bruttó
összegben
Ft/fő/nap
önköltség
bruttó
összegben Ft/fő/óra
2 INSZI étkeztetés 1899
3 INSZI diétás étkeztetés 2751
4 PKSZAK étkeztetés 1540
5 INSZI étkeztetés házhoz szállítása 260
6 INSZI házi segítségnyújtás 3442
7 PKSZAK házi segítségnyújtás 3 390
8 INSZI idősek nappali ellátása 1903
9 PKSZAK idősek nappali ellátása 5 705
10 INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 4 823
11 INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 3 277
12 PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 4415
13 PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 4415
14 INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetéssel 2954
15 INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetés nélkül 1407

3. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Az INSZI-ben házi segítségnyújtás során ingyenesen igénybevehető résztevékenységek

1. Személyi gondozás keretében az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

1.1. információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,

1.2. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,

1.3. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,

1.4. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

2. Gondozási és ápolási feladatok keretében:

2.1. testi higiéné biztosításához szükséges tevékenységek,

2.2. ágyazás, ágyneműcsere,

2.3. folyadékpótlás, étkeztetés,

2.4. gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,

2.5. vérnyomás és vércukor mérése,

2.6. felületi sebkezelés,

2.7. sztómazsák cseréje,

2.8. mozgás elősegítése,

2.9. kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,

2.10. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

2.11. a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.

3. Szociális segítés keretében:

3.1. étkezés segítése,

3.2. segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében.

4. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

PKSZAK családi bölcsődéi és napközbeni gyermekfelügyeletei térítési díjai

A B C

1

intézmény
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/nap
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/óra
2 PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde 1 690
3 PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde 2 050
4 PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde 2 050
5 PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde 1 980
6 PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde 1 980
7 PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde 1 695
8 PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde 1 780
9 PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde 1 780
10 PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde 1 700
11 PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde 2 105
12 PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde 1 765
13 PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde 1 725
14 PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde 2 465
15 PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 2 430 800
16 PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde 1 980
17 PKSZAK Kis Vakond Családi Bölcsőde 2 465
18 PKSZAK Mazsola Családi Bölcsőde 1 850
19 PKSZAK Tádé Családi Bölcsőde 1 850
20 PKSZAK Százszorszép Családi Bölcsőde 1 700
21 PKSZAK Babóca Családi Bölcsőde 1 700

5. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a személyi térítési díj kiszámításához az INSZI esetében

1. házi segítségnyújtás

A B C D E F G H I J K
1 Jövedelem kategóriák (Ft) 0 51 991 69 021 76 067 88 909 102 981 115 877 128 721 142 845 155 415
2 51 990 69 020 76 066 88 908 102 980 115 876 128 720 142 844 155 414 felett
3 Szociális segítés óradíja (Ft) 0 80 160 200 240 360 440 520 600 660

2. szociális étkeztetés

A B C D E F G H I J K L
1 Jövedelem kategóriák (Ft) 0 55 796 71 439 78 603 89 251 102 401 112 861 127 223 157 310 185 001 200 001
2 55 795 71 438 78 602 89 250 102 400 112 860 127 222 157 310 185 000 200 000 felett
3 Demens személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása
4 Nappali ellátás étkeztetéssel
(ebéd, Ft)
330 400 450 530 650 700 750 800 900 1 100 1 300
5 Nappali ellátás diétás étkeztetéssel
(ebéd, Ft)
400 480 540 640 780 840 900 960 1 080 1 300 1 500
6 Étkeztetés (az árak a 27%ÁFÁ-t tartalmaznak)
7 Ebéd (Ft) 330 400 450 530 650 700 750 800 900 1 100 1 300
8 Diétás ebéd (Ft) 400 480 540 640 780 840 900 960 1 080 1 300 1 500
9 Ebédszállítás (Ft) 40 60 80 100 120 150 180 200 220 240 260
10 Ebéd házhozszállítással (Ft) 370 460 530 630 770 850 930 1 000 1 120 1 340 1 560
11 Diétás ebéd házhozszállítással (Ft) 440 540 620 740 900 990 1 080 1 160 1 300 1 540 1 760

6. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a személyi térítési díj kiszámításához a PKSZAK esetében

1. táblázat

A B C D E F G H I J K L M N O P
1 demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel
2 jövedelem-kategóriák
alsó határ (Ft/hó)
28 501 42 751 55 500 65 500 75 500 85 500 95 500 105 500 125 500 145 500 155 500 175 500 195 500 200 000
3 jövedelem-kategóriák
felső határ (Ft/hó)
28 500 42 750 55 499 65 499 75 499 85 499 95 499 105 499 125 499 145 499 155 499 175 499 195 499 199 999
4 térítési díj kategóriák
(Ft/nap)
230 270 330 350 500 600 650 700 750 900 950 1050 1200 1300 1 400