Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Társulási Megállapodásában szereplő önkormányzatok közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre terjed ki.

2. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált és a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltségét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § Gyermekek átmeneti otthonában nyújtott ellátás térítési díja bruttó összegben meghatározva:

a) napi 1 200 Ft/fő,

b) havi 36 000 Ft/fő.

5. § (1) Az étkeztetés térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) az Integrált Nappali Szociális Intézményben (a továbbiakban: INSZI) 515 Ft/fő/nap,

b) *  Pécs és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ és Családi Bölcsőde Hálózat (a továbbiakban: PKSZAK) 650 Ft/fő/nap.

c) *  diétás étkeztetés az INSZI-ben 910 Ft/fő/nap.

(2) *  Az étkeztetés házhoz szállítása az INSZI-ben 220 Ft/fő/nap.

6. § (1) *  A házi segítségnyújtás az INSZI-ben bruttó 660 Ft/fő/óra.

(2) A PKSZAK a házi segítségnyújtást térítésmentesen biztosítja.

(3) Az INSZI-ben a házi segítségnyújtás során a 3. melléklet szerinti résztevékenységek térítésmentesen vehetők igénybe.

7. § (1) Időskorúak nappali ellátásának térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) az INSZI-ben térítésmentes,

b) a PKSZAK-ban 50 Ft/fő/nap,

c) demens személyek részére étkeztetéssel az INSZI-ben 515 Ft/fő/nap,

d) demens személyek részére étkeztetés nélkül az INSZI-ben térítésmentes,

e) *  demens személyek részére étkeztetéssel a PKSZAK-ban 650 Ft/fő/nap,

f) demens személyek részére étkeztetés nélkül a PKSZAK-ban térítésmentes.

g) *  diétás étkeztetés az INSZI-ben 910 Ft/fő/nap.

(2) Pszichiátriai betegek nappali ellátásának térítési díjai bruttó összegben meghatározva:

a) étkeztetéssel az INSZI-ben 515 Ft/fő/nap,

b) étkeztetés nélkül az INSZI-ben térítésmentes.

c) *  diétás étkeztetés az INSZI-ben 910 Ft/fő/nap.

8. § (1) Az INSZI-ben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 59/A. § (1) bekezdés szerinti szociálisan rászoruló személyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, ha házi segítségnyújtásban nem részesülnek, vagy a házi segítségnyújtás szolgáltatást az INSZI-től veszik igénybe.

(2) Az INSZI-ben az Szt. 59/A. § (1) bekezdés szerint szociálisan rászoruló személyek részére a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja bruttó 200 Ft/nap, ha a házi segítségnyújtás szolgáltatást nem az INSZI-től veszik igénybe.

(3) *  A szociálisan nem rászoruló személyek az INSZI-ben a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 200 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe. Az önköltség összege bruttó 230 Ft/fő/nap.

(4) A PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja bruttó 80 Ft/fő/nap.

(5) Az Szt. 59/A. § (1) bekezdése szerint szociálisan rászoruló személyek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást térítésmentesen vehetik igénybe, ha valamely más szociális alapszolgáltatást is a PKSZAK-tól vesznek igénybe.

(6) *  A szociálisan nem rászoruló személyek a PKSZAK-ban a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 145 Ft/fő/nap áron vehetik igénybe. Az önköltség összege bruttó 160 Ft/fő/nap.

9. § *  A PKSZAK családi bölcsődéinek, időszakos gyermekfelügyeletének a térítési díjait a 4. melléklet tartalmazza.

10. § A személyi térítési díjakat

a) az INSZI esetében az 5. melléklet,

b) a PKSZAK esetében a 6. melléklet

alapján kell meghatározni.

11. § (1) A személyi térítési díj nem lehet magasabb az intézményi térítési díjnál.

(2) Amennyiben az intézmény vezetője által megállapított személyi térítési díjat a kötelezett vitatja a térítési díjról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Társulási Tanácshoz fordulhat, amely határozattal dönt a személyi térítési díjról. A kérelmet a társulás elnökéhez kell benyújtani.

12. § (1) A kötelezett a személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentését vagy elengedését kérheti, ha a térítési díj megfizetése a kötelezett saját vagy családja létfenntartását veszélyezteti, vagy a szociális körülményei azt indokolttá teszik.

(2) A személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése a kötelezett kérelme és az intézményvezető javaslata alapján történik. A kérelemhez jövedelemigazolást kell csatolni, és az intézményvezető javaslatával együtt a Társulás elnökéhez kell benyújtani.

(3) A személyi térítési díj méltányosságból történő csökkentéséről, vagy elengedéséről a Társulási Tanács határozattal dönt.

(4) A méltányosság alapján meghozott határozatban megállapított személyi térítési díjat a kérelem benyújtása hónapjától kell fizetni.

(5) *  A térítési díj felülvizsgálata során az új személyi térítési díjat a felülvizsgálat megkezdését követő hónap első napjától kell megfizetni.

13. § (1) Az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj határidőre történő meg nem fizetése esetén az intézményvezető a Társulási Tanácshoz fordul a díjhátralék megállapítása céljából. A Társulási Tanács határozattal állapítja meg a hátralékot, és intézkedik a térítési díj behajtása érdekében.

(2) A behajthatatlan térítési díj törléséről a Társulási Tanács az éves költségvetésében foglaltak szerint dönt.

14. § (1) Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.

(2) * 

15. § *  A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése rendelkezésére tekintettel az Integrált Nappali Szociális Intézményben szociális étkeztetést helyben fogyasztással vagy elvitellel igénybe vevő ellátott a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt mentesül az étkeztetés 5. § (2) bekezdésében meghatározott házhoz szállítása napi díjának megfizetése alól.

16. § *  E rendeletnek Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere 54/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított 15. §-át 2020. december 5. napjától kell alkalmazni.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet * 

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D
1 intézmény feladat önköltség bruttó összegben
Ft/fő/nap
számított intézményi térítési díj bruttó összegben
Ft/fő/nap
2 PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 7 999 805
3 PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 554 1 360
4 PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 554 1 360
5 PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 801 1610
6 PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 839 1 670
7 PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 481 1 300
8 PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 506 1 320
9 PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 506 1 320
10 PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 336 1 140
11 PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 530 1 335
12 PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 433 1 940
13 PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 12 306 1 700
14 PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 15 615 1 330
15 PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 3 905 2 430
16 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ átmeneti gondozás 9 040 2 960
17 PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 793 1 625
18 PKSZAK Kisvakond Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 0 0
19 PKSZAK Mazsola Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 180 1 040
20 PKSZAK Tádé Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 8 180 1 040

2. melléklet * 

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C D
1 intézmény feladat önköltség bruttó összegben Ft/fő/nap önköltség bruttó összegben Ft/fő/óra
2 INSZI étkeztetés 1 551
3 PKSZAK étkeztetés 1 070
4 INSZI étkeztetés házhoz szállítása 240
5 INSZI házi segítségnyújtás 2 982
6 PKSZAK házi segítségnyújtás 1 980
7 INSZI idősek nappali ellátása 1 862
8 PKSZAK idősek nappali ellátása 4 800
9 INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 5 090
10 INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 3 945
11 PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 3 175
12 PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 3 175
13 INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetéssel 2 253
14 INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetés nélkül 1 108

3. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

Az INSZI-ben házi segítségnyújtás során ingyenesen igénybevehető résztevékenységek

1. Személyi gondozás keretében az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

1.1. információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás,

1.2. családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése,

1.3. az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés,

1.4. ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

2. Gondozási és ápolási feladatok keretében:

2.1. testi higiéné biztosításához szükséges tevékenységek,

2.2. ágyazás, ágyneműcsere,

2.3. folyadékpótlás, étkeztetés,

2.4. gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása,

2.5. vérnyomás és vércukor mérése,

2.6. felületi sebkezelés,

2.7. sztómazsák cseréje,

2.8. mozgás elősegítése,

2.9. kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás,

2.10. kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

2.11. a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése.

3. Szociális segítés keretében:

3.1. étkezés segítése,

3.2. segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében.

4. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

PKSZAK családi bölcsődéi és napközbeni gyermekfelügyeletei térítési díjai

A B C

1.

intézmény
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/nap
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/óra
2. PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde 740
3. PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde 1 250
4. PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde 1 250
5. PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde 1 400
6. PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde 1 400
7. PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde 1 250
8. PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde 1 150
9. PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde 1 150
10. PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde 1 070
11. PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde 1 090
12. PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde 1 190
13. PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde 1 690
14. PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde 870
15. PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 2 430 800
16. PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde 1 400
17. *  PKSZAK Kis Vakond Családi Bölcsőde 0
18. PKSZAK Mazsola Családi Bölcsőde 980
19. PKSZAK Tádé Családi Bölcsőde 980

5. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a 2020. évi személyi térítési díj kiszámításához az INSZI esetében

1. táblázat
házi segítségnyújtás
A B C D E F G H I J K
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 51 991 69 021 76 067 88 909 102 981 115 877 128 721 142 845 155 415
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 51 990 69 020 76 066 88 908 102 980 115 876 128 720 142 844 155 414
3. térítési díj kategóriák
4. szociális gondozói óradíj (Ft) 0 80 160 200 240 360 440 520 600 660
2. táblázat
demens személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 50 723 64 945 71 457 81 137 93 091 102 601 115 657 143 011
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 50 722 64 944 71 456 81 136 93 090 102 600 115 656 143 010
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap)
4. nappali ellátás étkeztetéssel (ebéd) 150 180 230 300 350 400 450 480 515
5. nappali ellátás diétás étkeztetéssel (ebéd) 220 290 370 480 560 640 750 800 910
3. táblázat
étkeztetés
(az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 50 723 64 945 71 457 81 137 93 091 102 601 115 657 143 011
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 50 722 64 944 71 456 81 136 93 090 102 600 115 656 143 010
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap)
4. ebéd 150 180 230 300 350 400 450 480 515
5. diétás ebéd 220 290 370 480 560 640 750 800 910
6. ebédszállítás 20 40 60 80 120 150 180 200 220
7. ebéd + ebédszállítás összesen 170 220 290 380 470 550 630 680 735
8. diétás ebéd + ebédszállítás összesen 240 330 430 560 680 790 930 1 000 1 130

6. melléklet a 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

Táblázatok a 2020. évi személyi térítési díj kiszámításához a PKSZAK esetében * 

1. táblázat
demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 28 501 42 751 55 500 65 500 75 500 85 500 95 500 105 500
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 28 500 42 750 55 499 65 499 75 499 85 499 95 499 105 499
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap) 230 270 330 350 450 500 570 620 650
2. táblázat
étkeztetés
(az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 28 501 42 751 55 500 65 500 75 500 85 500 95 500 105 500
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 28 500 42 750 55 499 65 499 75 499 85 499 95 499 105 499
3. térítési díj kategóriák ebéd kiszállítással (Ft/nap) 230 270 330 350 450 500 570 620 650

  Vissza az oldal tetejére