Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a Hortobágyi kényszermunkatáborba elhurcoltak emlékművének felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak emlékművének helyszínéül az önkormányzati tulajdonú 17095 hrsz-ú Pécs, Szentágothai János sétány - az alagút felett, a Kálváriával szemközt, a városfal előtt, a zászlós bástyától keletre elhelyezkedő - zöldterületét jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emlékmű szövegét a következőkben határozza meg:

„Baranyából Hortobágyra elhurcoltak emlékére

Kényszermunkatáborok: Árkustanya, Borzas-Mihályhalma, Ebes,
Elep, Hajdúnánás-Tedejpuszta, Hortobágy-Borsos I. II.
Kónyatanya, Lászlómajor, Polgár-Lenintanya, Tiszafüred-Kocspuszta,
Tiszagyenda-Kormópuszta, Tiszaszentimre-Erzsébettanya.
Az elhurcoltak létszáma: 918 fő

1950-1953”

(3) A Közgyűlés az emlékmű méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: magassága 225 cm, szélessége 125 cm

Anyaga: fa

Színe: barna

A mű alkotója: Szatyor Győző

A táblán faragott betűk kerülnek elhelyezésre.

Rögzítés: beton ágyazatba acél kengyelben.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző