Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

a pécsi koncepciós bányamérnökper áldozatainak emlékére készült emléktábla elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a pécsi koncepciós bányamérnökper áldozatainak emlékére című emléktábla helyszínéül a Pécs, Ágoston tér, természetben a 16722/1 hrsz. alatt található a Mecseki Központi Szén- és Uránbányászati Emlékműtől keletre eső füves területet jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 150x105x8 cm

Anyaga: gránit lap

Színe: fekete

A táblán vésett, fehér, homokfúvott Times New Roman betűk lesznek elhelyezve.

A tábla beton tömbalapban elhelyezett 16-os betonacél tüskékkel, valamint ragasztással kerül rögzítésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

Melléklet a 17/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez