Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2019. (III. 19.) önkormányzati rendelete

a társaikért életüket feláldozó bányamentők emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a társaikért életüket feláldozó bányamentők emlékére készült emléktábla helyszínéül a természetben Pécs, Ágoston téren, a 16722/1 hrsz. alatt található, a Mecseki Központi Szén- és Uránbányászati Emlékműtől nyugatra eső füves területet jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

TÁRSAIKÉRT

ÉLETÜKET FELÁLDOZÓ

BÁNYAMENTŐK:

SZTANEK GYULA

FŐAKNÁSZ, PÉCSBÁNYA 1947

TRAPP FERENC

VÁJÁR, PÉCSBÁNYA 1947

CSAPÓ JÓZSEF

VÁJÁR, PÉCSBÁNYA 1947

CSÁKI LÁSZLÓ

VÁJÁR, ZOBÁKBÁNYA 1982

EMLÉKÜKET MEGŐRIZZÜK!

ÁLLÍTOTTA: PÉCSI BÁNYÁSZTÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY 2019

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 135x90x3 cm,

Anyaga: gránit lap

Színe: fekete

Betűk: vésett, fehér, homokfúvott ZIMBABWE betűtípus

A tábla rögzítése: a beton tömbalapra ragasztással kerül.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző