Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 21/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a 48. § (4) bekezdés b) pontjában és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. kerti hulladék: falomb, avar, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok,

2. környezeti levegő (a továbbiakban: levegő): a légkör egésze, a munkahelyek és a zárt terek levegőjének kivételével,

3. levegőszennyezés: légszennyező anyagnak a légszennyező anyag kibocsátási határértéket meghaladó mértékű levegőbe bocsátása,

4. légszennyezettség: a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt kiülepedését,

5. levegőterhelés (emisszió): valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása,

6. levegővédelmi követelmény: minden olyan, a levegő terhelését, az azt okozó tevékenységet és létesítményt, valamint a légszennyezőt, továbbá a légszennyezettséget érintő intézkedés, előírás, tilalom, amely hatósági határozaton alapul, vagy amelyet jogszabály ír elő,

7. zöldhulladék: a közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlanhasználó által elkülönítetten gyűjtött, szennyeződésmentes, komposztálható növényi kerti hulladék,

8. Zöldjárat: a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) keretében a zöldhulladék elszállítására irányuló szolgáltatás.

2. A levegőminőség védelmének helyi általános szabályai

2. § A helyi levegővédelmi követelményeket a helyi környezetvédelmi, valamint társadalmi, gazdasági programokban, tervekben, településrendezési, szabályozási tervekben és a műszaki tervezésben, hatósági eljárásokban érvényesíteni kell.

3. § Levegőterhelést okozó tevékenységet, technológiát és technológiai berendezést úgy kell megtervezni, kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.

4. § Energiatermelő berendezést Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati rendelet 29. §-ában foglalt rendelkezések szerint úgy kell megtervezni, kiválasztani, kialakítani és üzemeltetni, hogy az a környezet egészének magas szintű védelme érdekében a lehető legkisebb levegőterhelést okozza.

3. Kerti hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek

5. § (1) A Város közigazgatási területének belterületi ingatlanain tilos a kerti hulladék égetése.

(2) A Város külterületi ingatlanjain kerti hulladék kizárólag az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 226. §-ában szabályozott módon és az ott szabályozott feltételekkel kiadott engedély birtokában égethető.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tilalmak megszegését a tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezések szerint szankcionálja.

6. § Az ingatlantulajdonos, amennyiben nem ő használja az ingatlant, akkor az ingatlan tényleges használója (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) az ingatlanon keletkezett kerti hulladékáról a 7. §-ban és a 8. §-ban meghatározott módon köteles gondoskodni.

7. § A közszolgáltatásba bekapcsolt területeken a kerti hulladék kezeléséről vagy hasznosításáról az ingatlantulajdonos zöldhulladékként

a) a közszolgáltató által működtetett Zöldjárat igénybevételével, vagy

b) a Városban található hulladékudvarok igénybevételével, vagy

c) házi komposztálással

köteles gondoskodni.

8. § A közszolgáltatásba be nem kapcsolt belterületi és külterületi ingatlanokon az ingatlantulajdonos a kerti hulladékáról házi komposztálással, vagy a Városban található hulladékudvarok igénybevételével köteles gondoskodni.

4. Záró rendelkezések

9. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

10-11. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k.
polgármester
Dr. Lovász István s. k.
jegyző