Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Német Nemzetiségi Önkormányzat, Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Közművelődési Kerekasztal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott közművelődési közfeladatot ellátó intézményekre és az Önkormányzat közművelődési feladatait közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságokra a továbbiakban együtt közművelődési közfeladatot ellátó intézmények),

b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési szolgáltatást nyújtó nem önkormányzati fenntartású intézményekre, gazdasági társaságokra, civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, egyéb szervekre, szervezetekre és magánszemélyekre (a továbbiakban együtt: közművelődési szolgáltatást nyújtó külső szervezetek),

c) a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

2. A közművelődési feladatok ellátásának alapelvei

2. § (1) Pécs város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények szolgáltatásait, valamint a közművelődési megállapodásokban meghatározott közművelődési szolgáltatásokat.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait

a) elsősorban a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények

b) másodsorban, a közfeladatellátás teljeskörűségének elősegítése érdekében – közművelődési megállapodás megkötésével – közművelődési szolgáltatást nyújtó külső szervezetek

tevékenységével látja el.

(3) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények a közművelődési szolgáltatásokról

a) a helyi médiaszolgáltatókon keresztül,

b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,

c) az Önkormányzat honlapján,

d) intézményi honlapokon

adnak tájékoztatást a város lakossága részére.

(4) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenysége keretében támogatja a tudományos és művészeti tevékenységet, a helytörténeti munkákat, továbbá a közgyűjtemények és a nemzetiségek kultúrájának megismertetését.

3. Az Önkormányzat által vállalt közművelődési feladatok

3. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott közművelődési közfeladatán és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokon kívül kiemelt feladatának tekinti:

a) a gyermek- és ifjúsági korosztály művelődésének, művészeti életének, képességei, készségei fejlesztésének és közösséggé formálódásának támogatását, a szabadidejének és szünidejének hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtését,

b) Pécs város hagyományainak ápolását, a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítését, a városi polgári élet és életmód fejlesztését,

c) a hátrányos helyzetű rétegek közművelődésének elősegítését,

d) a kimagasló értékeket képviselő pécsi zenei, képzőművészeti, táncművészeti, színház- és bábművészeti fesztiválok, kiállítások támogatását,

e) kapcsolat kiépítését a testvérvárosok kulturális intézményeivel, egyesületeivel,

f) a pécsi tudományos műhelyek támogatását.

(2) Az Önkormányzat a Mötv.-ben, a Kultv.-ben, és az (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátása céljából közművelődési megállapodást köthet közművelődési szolgáltatást nyújtó külső szervezetekkel.

4. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

4. § Az Önkormányzat a Kultv. 78/I. §-ában foglaltak szerinti, továbbá a 3. §-ban meghatározott közművelődési feladatokat a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények útján, közösségi színterein, továbbá közművelődési megállapodás alapján láthatja el.

5. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatait e rendeletben és az 1., 2., valamint a 3. mellékletben meghatározott szervezetek útján, szabályozott formában és meghatározott mértékben látja el.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott, közművelődési közfeladatot ellátó intézmény tevékenységét és feladatait az 1. melléklet, az Önkormányzat által alapított közművelődési és művészeti tevékenységet ellátó gazdasági társaságok tevékenységét és feladatait a 2. melléklet, az Önkormányzat közművelődési feladatait közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok tevékenységét és feladatait a 3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

a) a városban közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel,

b) a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal,

c) a városban kulturális tevékenységet végző, városi székhelyű gazdasági társaságokkal, magánszemélyekkel,

d) *  közművelődési feladatokat ellátó országos, vármegyei és fővárosi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal és más személyekkel.

(2) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények által el nem látott közművelődési feladatok teljesítése érdekében az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési szolgáltatást nyújtó külső szervezetekkel köthet közművelődési megállapodást.

5. A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei

7. § (1) Azzal a civil szervezettel köthető közművelődési megállapodás, amely:

a) rendszeres közművelődési tevékenységet is folytat, és

b) legalább egy tagja vagy alkalmazottja közművelődési szakképzettséggel rendelkezik,

c) a bíróság jogerős bejegyző végzéssel nyilvántartásba vette, és

d) nincs köztartozása.

(2) Azzal gazdasági társasággal köthető közművelődési megállapodás, amely:

a) társasági szerződésében és a közhiteles cégnyilvántartásban szerepel a közművelődési tevékenység, és

b) korlátolt felelősségű társaság esetén az ügyvezetője vagy legalább egy alkalmazottja, betéti társaság esetén legalább egy tagja vagy alkalmazottja közművelődési szakképzettséggel rendelkezik, és

c) átlátható szervezetnek minősül, és

d) nincs köztartozása.

(3) Azzal magánszeméllyel köthető közművelődési megállapodás, aki:

a) közművelődési szakképzettségű, és

b) legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

c) nincs köztartozása.

6. A közművelődési tevékenység finanszírozása

8. § (1) Az Önkormányzat a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények a mindenkori költségvetésben biztosítható kereteken belül az éves költségvetésében biztosítja:

a) az intézmények üzemeltetésének, az épületek működőképessége megőrzésének, műszaki és technikai feltételei karbantartásának és korszerűsítésének költségeit,

b) az intézmények alapfeladataiban meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti illetmények és a munkabér fedezetét,

c) az egyes kulturális rendezvények szervezéséhez szükséges szakmai munka költségeinek az éves költségvetési rendeletben meghatározott részét.

(2) Az Önkormányzat és a fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények által kölcsönösen elfogadott finanszírozási igény alapján az Önkormányzat az éves költségvetéseiben rögzíti az intézmények számára előirányzott támogatás mértékét.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába közművelődési megállapodással bevont közművelődési szolgáltatást nyújtó külső szervezetek a velük megkötött közművelődési megállapodásban foglalt feltételekkel támogathatók.

(4) *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Kulturális Bizottsága a Város éves költségvetésében biztosított kerete terhére támogathatja a közművelődési feladatok ellátását.

(5) Az Önkormányzat a Pályázati Szabályzatában foglaltak betartásával biztosítja a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltség növelő támogatásáról szóló miniszteri rendelet szerint benyújtandó pályázat elnyeréséhez szükséges önrészt, melynek mértékét az éves költségvetési rendelet tartalmazza.

7. A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

9. § (1) *  Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó költségvetési intézmények éves munkatervükben rögzítik az évben általuk ellátásra kerülő közművelődési feladatokat. A közművelődési feladatokat tartalmazó éves munkaterveket a Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság hagyja jóvá.

(2) *  A Közgyűlés által átruházott hatáskörben a Kulturális Bizottság dönt az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési közfeladatot ellátó intézmények éves munkatervében meghatározott közművelődési közfeladatok ellátásáról szóló, továbbá a közművelődési szolgáltatást nyújtó külső szervezetek közművelődési megállapodásban meghatározott közművelődési közfeladatai ellátásáról szóló beszámolók elfogadásáról.

7. Záró rendelkezések

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő támogatási szerződések és közművelődési megállapodások megkötése során is alkalmazni kell.

13–14. § * 

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

1. melléklet a 26/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által fenntartott, közművelődési közfeladatot ellátó intézmény tevékenysége és feladatai

Pécsi Kulturális Központ

1. Közfeladata: a Kultv. hatályos előírásai alapján végzi.

2. Főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

Szakágazat száma (910110),

szakágazat megnevezés: „Közművelődési intézmények tevékenysége”.

3. Alaptevékenysége:

Közművelődési tevékenység, mely magába foglalja programok, rendezvények szervezését, kulturális képzést, ifjúsági táborok üzemeltetését, továbbá a közművelődési alapszolgáltatások biztosítását, amelyek:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

Az intézmény alaptevékenysége továbbá: sportlétesítmények működtetése.

4. *  A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területe, valamint Baranya és Somogy vármegye.

5. Az intézmény díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai: a Pécsi Kulturális Központ székhelyén és telephelyein található

a) közösségi terek bérlése,

b) számítógéphasználat,

c) fénymásolás, nyomtatás.

6. Az intézmény díjmentes szolgáltatásai:

a) a Pécsi Kulturális Központ ingyenes látogatható programjai, és rendezvényei,

c) DJP Pont használata.

7. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

A B
1. Kormányzati
funkciószám
Kormányzati funkció
megnevezése
2. 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
3. 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
4. 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
5. 081042 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása
6. 081043 Iskolai, diáksport tevékenység és ezek támogatása
7. 081045 Szabadidősport – (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
8. 081071 Üdülői szálláshely – szolgáltatás és étkezés
9. 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
10. 082092 Közművelődés –hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
11. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
12. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
13. 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
14. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
15. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
16. 104030 Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján

2. melléklet a 26/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által alapított közművelődési és művészeti tevékenységet ellátó gazdasági társaságok tevékenysége és feladatai

1. Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

1.1. A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott társaság alaptevékenységét, közszolgáltatási feladatait a Mötv. hatályos előírásai alapján végzi.

1.2. A Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok:

összhangban a hatályos közszolgáltatási szerződéssel:

a) kulturális szolgáltatás,

b) kulturális örökség védelem,

c) műemlékvédelem,

d) közművelődési tevékenység,

e) a kulturális, örökségvédelmi, közművelődési, létesítmények fenntartása, a fenntartáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek végzése, üzemeltetése, működtetése,

f) turizmussal kapcsolatos feladatok.

1.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

9103’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése (közhasznú).

1.3.1. A Társaság közhasznú tevékenységei,

Egyéb közhasznú tevékenységi köre:

1. 9102 Múzeumi tevékenység

2. 9101 Könyvtári, levéltári tevékenység

3. 9004 Művészeti létesítmények működtetése

4. 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

5. 9001 Előadó-művészet

6. 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

7. 8559 M.n.s egyéb oktatás

8. 8252 Kulturális képzés

9. 8541 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás

10. 9104 Növény-, és állatkert, természetvédelmi terület működtetése

11. 9003 Alkotóművészet

12. 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

13. 8891 Gyermekek napközbeni ellátása

14. 9329 M.n.s. egyéb szórakoztató, szabadidős tevékenység

15. 7830 Egyéb emberierőforrás-ellátás gazdálkodás.

A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján közhasznú fokozatba soroltan, e törvény 26. § c) pontja alapján a Társaság a közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat gyakorolja:

1. kulturális tevékenység,

2. kulturális örökség megóvása,

3. műemlékvédelem.

1.3.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

A vállalkozási tevékenységre vonatkozóan az Alapító okiratban az Alapító a következő kijelentést teszi: „A Társaság Alapítója kijelenti, hogy a Társaság üzletszerű gazdálkodási tevékenységet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.”

1.3.3. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) önkormányzati támogatásból,

b) állami támogatásból

c) pályázati bevételekből,

d) szponzori támogatásokból,

e) saját bevételekből:

ea) közhasznú: jegyértékesítés bevétele, ingatlan bérbeadás, teremhasználati díj,

eb) vállalkozási: bérleti díj (üzlethelyiségek), reklámszolgáltatás, eszközbérleti díj, esküvőszolgáltatás, könyvelési, bérszámfejtési, adminisztrációs tevékenység bevétele, szállásdíj bevétele.

1.3.4. A Társaság díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) kiállítások megtekintése,

b) idegenvezetés,

c) saját szervezésű programokon való részvétel

d) esküvőszolgáltatás,

e) szállásszolgáltatás,

f) teremhasználat,

g) üzlethelyiség/épület/épületrész bérbeadás,

h) termék értékesítés,

i) rendezvényszervezés,

j) reklámszolgáltatás.

1.3.5. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás

a) nemzeti ünnepek programjain való részvétel, melyek a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. szervezésének keretein belül valósulnak meg,

b) egyes pályázati keretből megvalósított ingyenes programok családoknak, gyerekeknek,

c) Zsolnay Negyed területére történő ingyenes belépés,

d) Zsolnay Negyed területén lévő játszótér ingyenes használata.

1.3.6. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) önkormányzati támogatásból,

b) állami támogatásból,

c) pályázati bevételekből,

d) szponzori támogatásokból,

e) működési bevételekből.

2. Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.

2.1. A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott társaság alaptevékenységét, közszolgáltatási feladatait a Mötv. hatályos előírásai alapján végzi.

2.2. A Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok:

a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

b) kulturális tevékenység,

c) kulturális örökség megóvása,

d) Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

2.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

9001’08 Előadó-művészet

2.3.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:

1. Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

2. Kulturális képzés

3. Alkotóművészet

4. Filmvetítés

5. Művészeti létesítmények működtetése

6. M.n.s. egyéb oktatás

7. M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

8. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

2.3.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

a) ingatlan bérbeadás,

b) vendéglátás,

c) PR, kommunikáció,

d) reklámügynöki tevékenység,

e) film-, video-, televízióműsor-gyártása,

f) összetett adminisztratív szolgáltatás.

2.3.3. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) önkormányzati támogatásból,

b) állami támogatásból

c) pályázati bevételekből,

d) szponzori támogatásokból,

e) működési bevételekből.

2.3.4. A Társaság díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) színházi előadások látogatása,

b) ingatlan bérbevétele.

2.3.5. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás

a) drámapedagógiai találkozó,

b) színházbejárás bérletes csoportoknak.

3. melléklet a 26/2019. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat közművelődési feladatait közszolgáltatási szerződés alapján ellátó gazdasági társaságok tevékenysége és feladatai

1. Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft.

1.1. A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott társaság alaptevékenységét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, közszolgáltatási feladatait pedig a Mötv. hatályos előírásai alapján végzi.

1.2. A Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok:

A Társaság közvetlenül ellátja, vagy közvetve elősegíti az Önkormányzat számára

a) a Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása,

b) a Kultv. 76. § (2) bekezdés g) pontjában írt

közfeladatok ellátását.

1.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

90.01.’08 Előadó-művészet.

1.3.1. A Társaság közhasznú tevékenységei:

1. 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

2. 9003 Alkotóművészet

3. 9004 Művészeti létesítmények működtetése

4. 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

5. 9499 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

6. 7990 Egyéb foglalás

7. 8532 Szakmai középfokú oktatás

8. 8552 Kulturális képzés

9. 8559 M.n.s. egyéb oktatás.

1.3.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

1. 4724 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

2. 4725 Ital-kiskereskedelem

3. 4726 Dohányáru-kiskereskedelem

4. 4729 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

5. 4761 Könyv-kiskereskedelem

6. 4762 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

7. 4775 Illatszer-kiskereskedelem

8. 4778 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

9. 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás

10. 5621 Rendezvényi étkeztetés

11. 5630 Italszolgáltatás

12. 5629 Egyéb vendéglátás

13. 5811 Könyvkiadás

14. 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

15. 5819 Egyéb kiadói tevékenység

16. 5911 Film-, video-, televízióműsor-gyártása

17. 5912 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

18. 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása

19. 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

20. 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

21. 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

22. 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

23. 7021 PR, kommunikáció

24. 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

25. 7311 Reklámügynöki tevékenység

26. 7312 Médiareklám

27. 7410 Divat-, formatervezés

28. 7420 Fényképészet

29. 7430 Fordítás, tolmácsolás

30. 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

31. 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése

32. 7729 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

33. 7740 Immateriális javak kölcsönzése

34. 8211 Összetett adminisztratív szolgáltatás

35. 8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

36. 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

37. 8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

38. 8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

39. 9103 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése.

1.3.3. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) önkormányzati támogatásból,

b) állami támogatásból,

c) pályázati bevételekből,

d) szponzori támogatásokból,

e) működési bevételekből,

f) kompenzációból.

1.3.4. A Társaság díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

Komolyzenei hangversenyek és előadások belépőjegyeinek értékesítése.

1.3.5. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás:

a) az Önkormányzat által szervezett városi ünnepségek,

b) az idelátogató vendégek fogadására szervezett programok.

2. Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.

2.1. A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott társaság alaptevékenységét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, közszolgáltatási feladatait pedig a Mötv. hatályos előírásai alapján végzi.

2.2. A Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok:

1. 5914’08 Filmvetítés

2. 7990’08 Egyéb foglalás

3. 8532’08 Szakmai középfokú oktatás

4. 8552’08 Kulturális képzés

5. 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

6. 9002’08 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

7. 9003’08 Alkotóművészet

8. 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

9. 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

10. 9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

2.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

90.01.’08 Előadó-művészet.

2.3.1. A Társaság közhasznú tevékenységei,

1. 5914’08 Filmvetítés

2. 7990’08 Egyéb foglalás

3. 8532’08 Szakmai középfokú oktatás

4. 8552’08 Kulturális képzés

5. 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

6. 9002’08 Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

7. 9003’08 Alkotóművészet

8. 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

9. 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

10. 9499’08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

2.3.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

Nem folytat üzletszerű gazdasági tevékenységet.

2.3.3. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) önkormányzati támogatásból,

b) állami támogatásból,

c) pályázati bevételekből,

d) szponzori támogatásokból,

e) működési bevételekből,

f) kompenzációból,

g) Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. által nyújtott támogatásból.

2.3.4. A Társaság díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) jegy-, és bérlet bevétel,

b) tábor,

c) bábmúzeum,

d) bábkészítő foglalkozás.

2.3.5. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás:

a) ruhatár,

b) toalett.

4. Pécsi Balett Nonprofit Kft.

4.1. A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott társaság alaptevékenységét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, közszolgáltatási feladatait pedig a Mötv. hatályos előírásai alapján végzi.

A társaság működésére a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4.2. A Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok a közszolgáltatási szerződés szerint:

A Szervezet által vállalt előadó-művészeti szolgáltatások:

A Szervezet a Szerződés alapján az Önkormányzat, mint megbízó részére az alábbi Közszolgáltatási Tevékenység ellátására köteles a Jó Szakmai Gyakorlat szerint, valamint a Külön Jogszabályokkal és a Belső Szabályzatokkal összhangban:

Közvetlenül ellátja, vagy közvetve elősegíti Önkormányzat számára

a) a Mötv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott

aa) kulturális szolgáltatás,

ab) a kulturális örökség helyi védelme,

ac) a helyi közművelődési tevékenység támogatása,

b) a Kultv. 76. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott

közfeladat ellátását.

Feladatának tartja a kapcsolódási pontok megtalálását a közönség minden rétegéhez a legifjabbaktól a felnőttekig, a család, mint közösség és óvodai-iskolai közösségek megszólítását. Repertoárja mind formailag, mind tartalmilag változatos, sokszínű. Együttműködik a helyi művészeti, közoktatási és közművelődési intézményekkel, egyesületekkel, közreműködik a művészetoktatásban. Nemzetközi szakmai – művészi kapcsolatrendszert alakít ki és tart fent a hazai szakmai munka nemzetközi művészeti életbe való integrálása és folyamatos közvetítése érdekében.

A Szervezet gondoskodik a közönségkapcsolatok folyamatos erősítéséről, a professzionális külső és belső kommunikációról.

4.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

9001.’08 Előadó-művészet.

A társaság által végzett közhasznú tevékenységek:

A társaság közhasznú főtevékenysége

a) a Mötv. 13. § (1) bekezdésének 7. alpontja alapján közfeladatnak minősülő kulturális szolgáltatás – előadó-művészeti szervezet támogatása,

b) a kulturális örökség helyi védelme,

c) a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) és b) pontja szerinti feladatok: a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése közfeladat ellátása,

d) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bekezdésének a)–u) pontjai alapján közfeladatnak minősülő, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

4.3.1. A Társaság közhasznú tevékenységei,

A társaság közhasznú tevékenységei alapítói okirat szerint:

1. 9001’08 Előadó-művészet (közhasznú főtevékenység)

2. 7990’08 Egyéb foglalás

3. 8532’08 Szakmai középfokú oktatás

4. 8552’08 Kulturális képzés

5. 8559’08 M.n.s. egyéb oktatás

6. 9002’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

7. 9003’08 Alkotóművészet

8. 9004’08 Művészeti létesítmények működtetése

9. 9329’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

10. 9499’08 M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

11. 7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés.

4.3.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

A társaság vállalkozási tevékenysége körében a közhasznú feladatok megvalósítása, támogatása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi alapítói okirat szerint:

1. 4724’08 Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem

2. 4725’08 Ital-kiskereskedelem

3. 4729’08 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem

4. 4761’08 Könyv-kiskereskedelem

5. 4762’08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

6. 4775’08 Illatszer-kiskereskedelem

7. 4778’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

8. 5610’08 Éttermi, mozgó vendéglátás

9. 5621’08 Rendezvényi étkeztetés

10. 5630’08 Italszolgáltatás

11. 5629’08 Egyéb vendéglátás

12. 5811’08 Könyvkiadás

13. 5814’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

14. 5819’08 Egyéb kiadói tevékenység

15. 5911’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártása

16. 5912’08 Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

17. 5920’08 Hangfelvétel készítése, kiadása

18. 6311’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

19. 6399’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

20. 6820’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

21. 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

22. 7021’08 PR, kommunikáció

23. 7220’08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés

24. 7311’08 Reklámügynöki tevékenység

25. 7312’08 Médiareklám

26. 7410’08 Divat-, formatervezés

27. 7420’08 Fényképészet

28. 7430’08 Fordítás, tolmácsolás

29. 7490’08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

30. 7729’08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

31. 7740’08 Immateriális javak kölcsönzése

32. 8211’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás

33. 8219’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

34. 8230’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

35. 8299’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás

36. 8560’08 Oktatást kiegészítő tevékenység

37. 5914’08 Filmvetítés.

4.3.3. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) állami támogatásból,

b) fenntartói támogatásból

c) önkormányzati támogatásból,

d) pályázati bevételekből,

e) működési bevételekből,

f) szponzori támogatásokból.

4.3.4. A Társaság díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

előadó-művészet.

4.3.5. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás:

nincs.

5. Harmadik Színház Nonprofit Kft.

5.1. A közművelődési tevékenység ellátására létrehozott társaság alaptevékenységét az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, közszolgáltatási feladatait pedig a Mötv. hatályos előírásai alapján végzi.

5.2. A Társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok:

a) színházi előadások létrehozása, műsoron tartása,

b) bel- és külföldi színházak előadásainak befogadása,

c) ifjúság kulturális nevelése, gyermekelőadások készítése.

5.3. A Társaság közhasznú főtevékenysége:

90.01.’08 Előadó-művészet.

5.3.1. A Társaság közhasznú tevékenységei,

1. 90.02.’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

2. 90.03.’08 Alkotóművészet

3. 90.04.’08 Művészeti létesítmények működtetése.

5.3.2. A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei:

1. 68.20.’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása,

2. 73.11.’08 Reklámügynöki tevékenység,

3. 85.52.’08 Kulturális képzés.

5.3.3. A Társaság a feladatait éves üzleti terve alapján az alábbi forrásokból látja el:

a) önkormányzati támogatásból,

b) állami támogatásból,

c) pályázati bevételekből,

d) szponzori támogatásokból,

e) működési bevételekből.

5.3.4. A Társaság díjkötelesen igénybe vehető szolgáltatásai:

a) előadások látogatása,

b) stúdió-, színházterem bérlése,

c) hang- és fénytechnika bérlése.

5.3.5. Térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatás:

a) ruhatár,

b) toalett.

4. melléklet a 26/2019.(VI. 25.) önkormányzati rendelethez *