Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

a Város 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolt, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Város 2020. évi költségvetésének bevételi-kiadási főösszegét 68.944.818.878 Ft módosított előirányzattal, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 3., 4., és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően 62.734.414.718 Ft bevétellel, 39.421.929.617 Ft kiadással és 23.312.485.101 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeit forrásonként a 4. mellékletben, kiadásait jogcímenként az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal, az önálló gazdálkodó és gazdasági szervezettel rendelkező, és az önállóan gazdálkodó, de gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményei bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 25. mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja és jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata felhalmozási kiadásait a 14., a 15. és a 26. mellékletekben szereplő címenkénti és feladatonkénti bontásban és főösszegben fogadja el.

3. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásainak elszámolása a tervezett és a tényleges mutatók alapján a 16. mellékletben részletezett módon megtörtént.

4. § A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi központosított támogatásainak elszámolása a 17., az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok elszámolása a 18. mellékletekben részletezett módon megtörtént.

5. § A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 2. melléklet szerint 220.113.211.580 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az Önkormányzat által finanszírozott önálló gazdálkodó és gazdasági szervezettel rendelkező és az önállóan gazdálkodó, de gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2020. évi költségvetési maradványát, valamint a kötelezettségvállalások felülvizsgálatát követően megállapított, a fenntartó által biztosítandó 2020. évi kiegészítést a 19. melléklet szerint állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési maradványát a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelő összegben hagyja jóvá.

7. § A rendelet mellékletei a következő szabályozási tartalmúak:

1. 1. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának címrendje,

2. 2. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi könyvviteli mérlege,

3. 3. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege,

4. 4. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont bevételei,

5. 5. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata összevont kiadásai,

6. 6. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételei,

7. 7. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadásai,

8. 8. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadásai,

9. 9. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadásai,

10. 10. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Tartalékai és keretei,

11. 11. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által folyósított ellátások kiadásai,

12. 12. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adósság állománya lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

13. 13. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Adósságrendezési kötelezettségei évenkénti bontásban,

14. 14. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Beruházási kiadások feladatonként és felújítási kiadások célonként,

15. 15. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekből megvalósuló fejlesztési célok,

16. 16. melléklet A helyi önkormányzatok általános köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása,

17. 17. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása,

18. 18. melléklet Az előző évi (2019. év) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása,

19. 19. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi maradványa,

20. 20. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai,

21. 21. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségek,

22. 22. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata címenkénti létszámadatai,

23. 23. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatása,

24. 24. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi pénzeszköz felhasználása,

25. 25. melléklet Intézmények bevételei - kiadásai,

26. 26. melléklet Intézmények beruházási és felújítási kiadásai,

27. 27. melléklet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai feladatonként.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1-27. melléklet a 20/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelethez