Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

építési telkek kedvezményes értékesítésének feltételeiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja és hatálya

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a képzett munkaerő megtartása, a Városban történő letelepedés elősegítése, a Város népességmegtartó képességének növelése érdekében a Város közigazgatási területén belül a lakosság számára lakásépítés céljából építési telkeket értékesít kedvezményes áron.

2. § A rendelet hatálya a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, valamint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. (székhelye: 7626 Pécs, Búza tér 8. b. ép., cégjegyzékszám: 02 10 060289) tulajdonában lévő, kedvezményes értékesítésre kijelölt, Dénesi Ödön programba bevont építési telkekre terjed ki.

2. Az építési telkek kijelölése és kedvezményes vételára

3. § A rendelet hatálya alá tartozó építési telkeket kedvezményes értékesítésre a Közgyűlés jelöli ki.

4. § (1) Az építési telek kedvezményes vételára a forgalmi érték 50%-a + ÁFA, melyet egy összegben kell megfizetni. A jogügyletet terhelő ÁFA megfizetésére a befolyó kedvezményes vételár terhére kerül sor.

(2) A kedvezményes értékesítésre kijelölt építési telek forgalmi értékét az Önkormányzat által megrendelt, hat hónapnál nem régebbi ingatlanforgalmi szakvélemény alapján kell meghatározni.

(3) A (2) bekezdés szerinti ingatlanforgalmi szakvéleményben meghatározott forgalmi érték az építési telek kedvezmény nélküli vételára.

5. § Az Önkormányzat a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. üzleti eredményének a kedvezményes értékesítésébe bevont ingatlanok vételárkedvezményével történő csökkenésének kompenzálására a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. részére a 4. § (1) bekezdésében meghatározott kedvezménymértéknek megfelelő összegű kieső bevételét megtéríti.

3. A kedvezményes telekértékesítési feltételei és a pályázati eljárás szabályai

6. § (1) A Közgyűlés által kijelölt építési telkek kedvezményes értékesítése nyilvános pályázati eljárással történik.

(2) A pályázati kiírásáról és a pályázati felhívás tartalmáról az építési telek kedvezményes kijelölésével egyidejűleg a Közgyűlés dönt.

(3) A pályázati felhívást közzé kell tenni

a) az Önkormányzat honlapján,

b) a Hatósági Főosztály helyiségében,

c) a Pécsi Hírek hetilapban,

d) a Közgyűlés által meghatározott helyen.

7. § (1) A kedvezményes építési telek értékesítési eljárásban olyan házastársak és élettársak nyújthatnak be pályázatot, akik a következő együttes feltételeknek megfelelnek:

a) legalább az egyikük magyar állampolgár,

b) a kérelem benyújtásának napján legalább az egyikük életkora 18 - 40 év,

c) * 

d) *  legalább egyiküknek 3 éve Pécsett van a bejelentett lakóhelye vagy korábban legalább 3 évig Pécsett lakcímmel rendelkezett,

e) *  legalább az egyikük a kérelem benyújtása idején rendelkezik folyamatos két éves társadalombiztosítási jogviszonnyal az Európai Unió valamely tagországában vagy az Egyesült Királyságban,

f) vállalják, hogy a megvásárolt telken 3 éven belül családi házat építenek, és azt legalább 10 évig életvitelszerűen, lakóházként és bejelentetett lakóhelyükként maguk és családjuk használják,

g) a 8. § szerinti nyilatkozatot megteszik,

h) *  igazolják, hogy a telek vételárának teljes összegével rendelkeznek vagy azt bankkölcsönből fedezik, és nyilatkozatban vállalják, hogy a tulajdonukban álló lakóingatlant értékesítik.

(2) *  A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a lakóingatlannal nem rendelkező, a családi adókedvezményre jogosult, továbbá a felsőfokú végzettséggel, szakképzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező pályázók.

8. § A pályázók a pályázat benyújtásával kötelezettséget kell vállalnak arra, hogy

a) nyertes pályázat esetén az elbírálását követő 30 napon belül az ingatlantulajdonos Önkormányzattal vagy a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.-vel (a továbbiakban: eladó) a tulajdonjog átruházásra alkalmas adás-vételi szerződést kötnek, és

b) a vételárat egy összegben a szerződés aláírását követő 30 napon belül megfizetik. Amennyiben a nyertes pályázók a vételárat vagy annak egy részét bankkölcsön igénybevételével egyenlítik ki, a vételár megfizetését a szerződésben 120 napos határidő alatt vállalják.

9. § (1) A kedvezményes telekértékesítési eljárásban beérkezett pályázatokat 5 tagú Bíráló Bizottság zárt ülésen értékeli, melyet követően javaslatot tesz a Közgyűlésnek a nyertes pályázók személyére.

(2) A Bíráló Bizottság tagjai:

1. a Népjóléti és Sport Bizottság elnöke,

2. a Pécsi Tudományegyetem által delegált tag,

3. a Szakképzési Centrum által delegált tag,

4. a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. által delegált tag,

5. a Közgyűlés által esetenként meghatározott ifjúsági egyesület vagy érdekképviselet által delegált tag.

(3) A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt. Szavazategyenlőség esetén a Népjóléti és Sport Bizottság elnökének szavazata határozza meg a szavazás eredményét.

10. § A pályázatot a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés zárja le, dönt a pályázat érvényességéről és eredményéről.

4. A kedvezményes telekértékesítés szerződési biztosítékai

11. § A nyertes pályázókkal megkötésre kerülő adásvételi szerződésben a kedvezményes értékesítési cél teljesülése érdekében 12. § - 16. §-ban meghatározott kötelezettségeket kell rögzíteni, és az értékesített ingatlanra a terheket az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni.

12. § (1) A vevő az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményesen értékesített építési telek birtokba adásától számított 3 éven belül a telken lakóházat épít. E kötelezettség teljesítésének biztosítására az értékesített telekingatlan terhére a 1997. évi LXXVIII. törvény 29. § (1) bekezdés a) pontja alapján településrendezési kötelezettségként 4 éves időtartamra beépítési kötelezettség ténye kerül az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzésre.

(2) Az eladó az (1) bekezdésben meghatározott hároméves beépítési kötelezettséget egyoldalú nyilatkozatával egy alkalommal további 1 évvel meghosszabbíthatja, amennyiben a lakóház igazoltan legalább 50%-os készültségi fokkal rendelkezik.

13. § (1) Az eladó a beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására az adásvételi szerződésben 5 éves időtartamra visszavásárlási jogot köt ki, mely jog kizárólag a beépítésre vállalt 3 éves határidő eredménytelen elteltét követően, az eladó egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható.

(2) Amennyiben a vevő - a 12. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a beépítési kötelezettségét a 3 éves határidőn belül nem teljesíti, és az ingatlanon nincs még felépítmény, továbbá az ingatlan tehermentes, az eladó az ingatlant visszavásárolja. Ez esetben az eladó a vevőnek a ténylegesen megfizetett vételárat fizeti vissza.

(3) Amennyiben a vevő - a 12. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a beépítési kötelezettségét a 3 éves határidőn belül nem teljesíti és a telken már van felépítmény, továbbá, ha az ingatlanra az eladón kívüli személy javára terhek kerültek bejegyzésre, az eladó a készültségi foktól és terhek jellegétől függetlenül a visszavásárlási jogát nem gyakorolja, a vevő pedig köteles az építési telek általános forgalmi adóval növelt kedvezmény nélküli vételára és a kedvezményes vételár közötti különbözetet valamint törvényes kamatait az eladó írásbeli felszólítását követő 15 napon belül egy összegben az eladó részére megfizetni.

14. § A kedvezményesen értékesített telekingatlan terhére a vételárkedvezmény összegének és törvényes kamatainak erejéig az eladó javára jelzálogjog és ennek biztosítására elidegenítési tilalom kerül az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre a lakóház használatba vétel engedélye véglegessé válásától egyszerű bejelentéshez kötött építés esetén a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. §-a szerint kiadott hatósági bizonyítvány kiadásának napjától számított 10. év végéig.

15. § Amennyiben a vevő a megvásárlástól számított 10 éven belül az ingatlant el kívánja idegeníteni, az eladó a 12. §-14. §-ban meghatározott tények és terhek ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez abban az esetben járul hozzá, ha építési telek általános forgalmi adóval növelt kedvezmény nélküli vételára és a kedvezményes vételár közötti különbözetet, valamint törvényes kamatait egy összegben az eladó részére megfizeti.

16. § A vevő az adásvételi szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a kedvezményesen megvásárolt építési telek birtokba adásától számított 3 éven belül felépített családi házat annak használatbavétele engedélyezésétől legalább 10 évig életvitelszerűen, lakóházként és bejelentetett lakóhelyeként maga és családja használja. Amennyiben a vevő a szerződésben vállalt ezen kötelezettségét a 10 éves határidő alatt megszegi, köteles az építési telek általános forgalmi adóval növelt kedvezmény nélküli vételára és a kedvezményes vételár közötti különbözetet, valamint annak törvényes kamatait az eladó írásbeli felszólítását követő 15 napon belül egy összegben az eladó részére megfizetni.

17. § A vevő 12. §-16. §-ban meghatározott kötelezettségei alól a Közgyűlés kérelemre a vevő vagy a vele életvitelszerűen a kedvezményesen megvásárolt ingatlanban együtt élő közeli hozzátartozója életében, munkájában egészségében vagy szociális körülményeiben a szerződéskötést követően bekövetkezett, különös méltánylást érdemlő változás esetén felmentést adhat és rendelkezhet a kedvezményesen értékesített ingatlan tulajdoni lapjára feljegyzett tény és bejegyzett terhek törléséről.

5. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § * 

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző