Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 44/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén

a) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező vagy tartózkodó természetes személyekre,

b) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy tevékenységet folytató jogi személyekre,

c) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre

d) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy tevékenységet folytató és egyéni vállalkozókra.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a veszélyes hulladékra,

b) a háztartási szennyvízre,

c) az a) és b) pontban meghatározott anyagokkal összefüggő tevékenységre,

d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott anyagokra.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban ekként nyilvántartott, közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, továbbá a magánterületnek a közforgalom számára megnyitott, a tulajdonos által közforgalom elől el nem zárt része és az építmények közhasználatra átadott részei (többek között: épület árkádok alatti járda, alul- és felüljárók),

b) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, por-, gyom-, valamint rovar- és rágcsáló-mentesítése, a csapadékvíz zavartalan elfolyását akadályozó anyagok és más hulladék eltávolítása, továbbá a hó eltakarítása és a síkosság-mentesítés,

c) köztisztasági közszolgáltatás: a közterületeknek az Önkormányzat által történő szervezett és rendszeres tisztántartása,

d) hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 23. pontjában meghatározott fogalom,

e) települési hulladék: a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott fogalom,

f) síkosság-mentesítés: a gyalogos és járműközlekedésre szolgáló területek hótól, jégtől való megtisztítása, a lefagyások megszüntetése, csúszásmentesítése,

g) tömbtelek: a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 2. § b) pontjában meghatározott fogalom,

h) úszótelek: a telekalakításról szóló 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet 2. § c) pontjában meghatározott fogalom,

i) közforgalmú intézmény: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Ntv.) 1. § c) pontjában meghatározott fogalom,

2. A közterület tisztántartásának általános szabályai

3. § A köztisztaság megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet szennyeződését, fertőzését eredményező magatartástól tartózkodni.

4. § (1) A Város közútjai, közterei és egyéb közterületei rendszeres tisztántartásáról közszolgáltatásként - e rendeletben foglalt kivételekkel - az Önkormányzat a BIOKOM Nonprofit Kft.-vel (a továbbiakban: közterületkezelő) kötött közfeladat ellátási keretszerződés útján gondoskodik.

(2) A közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló járművek, helyi és helyközi autóbuszok közterületen lévő megállóhelyeinek és végállomásainak, pályaudvarainak, valamint a mellettük fekvő járdaszakaszok tisztántartása a járművek üzembentartójának a kötelessége.

(3) A vasúti megállók és pályaudvar, valamint a mellettük fekvő járdaszakasz tisztántartása a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. kötelezettsége.

(4) A Várostól bérelt parkolók és a taxi-drosztok tisztántartása, valamint az ott a közterületkezelő által kihelyezett hulladékgyűjtő edények karbantartása a bérlő kötelezettsége.

(5) A magánterületnek a közforgalom számára megnyitott vagy a tulajdonos által közforgalom elől el nem zárt része, valamint az építmények közhasználatra átadott részei tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni.

5. § (1) A közterülettel határos beépített, vagy beépítetlen ingatlanok tulajdonosai, használói

a) az ingatlan előtti járdaszakasz tisztántartására,

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyainak tisztántartására,

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartására,

d) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolítására

vonatkozó kötelezettségeire a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: ÉVM-EüM együttes rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni azzal a kiegészítéssel, hogy ha ingatlan és közút között nincs zöldsáv, akkor is az úttestig terjedő teljes területre kell teljesíteni az előírásokat.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek gondoskodni:

a) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára csorgásának és a hó lecsúszásának megakadályozásáról, továbbá a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,

b) az épület csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz-elvezető rendszer (többek között: járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról és karbantartásáról,

c) az ingatlan és a közút közötti zöldterület szükség szerinti lenyírásáról,

d) az épületen lévő madárfészkelő helyek alatti, burkolattal ellátott közterület madarak okozta szennyeződéstől való megtisztításáról.

(3) Amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa, birtokosa van, úgy a kötelezettség a tulajdonosokat, birtokosokat egyenlő arányban terheli.

(4) Társasházban lakó ingatlantulajdonosok esetén amennyiben a társasház alapító okirata, szervezeti és működési szabályzata vagy házirendje erről rendelkezik, a társasház vonatkozó okirata irányadó a tulajdonosokat terhelő köztisztasági kötelezettség teljesítése tekintetében. Ilyen okirat hiányában a (3) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(5) A szomszédos ingatlanok közötti - közterületnek minősülő - területsávok vagy átjárók esetén a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyenlő arányban terheli.

(6) Az ingatlan tulajdonosa, használója tisztántartási kötelezettségének szükség szerint - porképzés nélkül - köteles eleget tenni.

6. § (1) A Város közterületein szemetelni, engedély nélkül hulladékot elhelyezni, avagy a közterületet és annak berendezéseit, felszerelési tárgyait (többek között: utcabútorokat, forgalomszabályozó berendezéseket, jelzéseket, táblákat, lánckorlátokat) és növényzetét tilos bármilyen módon beszennyezni.

(2) Közterületre, átfolyó élő vízfolyásokba, belvízelvezető és csapadékelvezető zárt csatornába, valamint árokba tilos hulladékot dobni, tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, beleönteni, beleseperni.

(3) Magántulajdonú ingatlanokon keletkező hulladékot közterületre - a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás rendjétől eltérő napokon, avagy megrendelt hulladékszállítási szolgáltatás kivételével -, továbbá a közterületi gyűjtőszigetek edényei mellé bármely napon tilos elhelyezni.

(4) Tilos dohányozni játszóterek, óvodák és bölcsődék külső határvonalától számított 5 méteres távolságon kívüli 50 méteres körzetéig. E tilalom nem vonatkozik az Ntv. alapján dohányzás céljára kijelölt közterületi helyekre, melyek kijelöléséről tájékoztatni kell a közterületkezelőt és Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztályát.

(5) A közterületen és a lakosságnál elhullott állatokat a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás Kővágószőlős 0222/46 hrsz. alatti begyűjtő és átrakó állomásán (a továbbiakban: Állomás) kell közvetlenül gyűjtőkonténerben elhelyezni, avagy azok begyűjtéséről - az Állomás üzemeltetője által közzétett módon megtett bejelentésre - az Állomás maga gondoskodik.

7. § (1) Bűzös anyagokat csak légmentesen lezárt tartállyal felszerelt vagy zárt rakterű járművel szabad szállítani. Szóródó jellegű anyagok csak letakarva szállíthatók.

(2) Aki gépjármú üzemeltetése, karbantartása, vagy bármilyen anyag, ideértve a hulladékot is, szállítása vagy rakodása során a közterületet beszennyezi, köteles haladéktalanul a szennyeződést saját költségén megszüntetni és a közterület eredeti állapotát visszaállítani.

(3) Az (2) bekezdés szerinti kötelezettség nem teljesítése esetén:

a) gépjármű üzemeltetése, karbantartása esetén a jármű tulajdonosa,

b) szállítás esetén a szállítást, vagy rakodás végző költségére a közterületkezelő

köteles a közterületet megtisztítani, valamint az eredeti állapotot visszaállítani.

(4) Ha a közterület beszennyezője nem állapítható meg, úgy a szennyeződés megszüntetéséről szilárd burkolatú utak esetében - a közterület tulajdonosának költségére - a közterületkezelő, minden más közterület esetén a terület tulajdonosa (fenntartója) a saját költségére haladéktalanul gondoskodni köteles.

8. § (1) Hulladékgyűjtő edényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag az Önkormányzat közterületek használatát szabályozó önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezések megtartásával, a hulladékkezelő közszolgáltatóval történő egyeztetés után lehet. Egyéb esetben közterületre hulladékgyűjtő edényt csak az adott körzetre vonatkozó gyűjtési napon, az előzetesen meghirdetett időpontban, a hulladék kiszóródását megakadályozó módon lehet kihelyezni.

(2) A hulladékgyűjtő edény helyét az edény használójának a domborzati viszonyok és az időjárási tényezők figyelembevételével oly módon kell kialakítania, hogy az megakadályozza az edény elmozdulását, elgurulását, felborulását, továbbá hogy ne akadályozza a közforgalmat és ne veszélyeztesse a közterületek állagát.

(3) Az ingatlanhoz tartozó, közterületen lévő háztartási hulladékgyűjtők helyének és környékének tisztántartása a hulladékgyűjtő használójának a kötelezettsége.

3. Egyes közterület-használók köztisztasági kötelezettségei

9. § (1) A szórakozó-, vendéglátó- és utcai, valamint minden egyéb árusítóhelyek, üzletek (a továbbiakban együtt: üzletek), továbbá a közforgalmú intézmények használója (üzemeltetője, fenntartója) köteles gondoskodni:

a) az üzletek és a közforgalmú intézmények előtti járdaszakasz tisztántartására az ÉVM-EüM. együttes rendelet előírásai szerint,

b) az üzletek, közforgalmú intézmények bejáratának és környékének, valamint az üzletek, közforgalmú intézmények körül lévő járda, járda hiányában a gyalogos közlekedésre szolgáló - telekhatártól mért 1 méter széles - közterület, az Ntv. szerinti közterületi dohányzóhely kijelölése esetén a dohányzóhely tisztántartásáról, nyitva tartási időben hulladékgyűjtő edény kihelyezéséről, ürítéséről és karbantartásáról,

c) az üzemeltetésében lévő, közforgalom számára megnyitott parkolóhelyek tisztántartásáról, a parkolóban a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű, közhasználatú hulladékgyűjtő edény kihelyezéséről, ürítéséről és karbantartásáról,

d) a keletkező hulladék zárható edényzetben történő gyűjtéséről, valamint a közszolgáltató útján annak a kijelölt hulladéklerakó helyre történő elszállításáról.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő célra történő használata esetén (így különösen a közterületi piacok, vásárok, alkalmi árusítások, kirakodások, egyéb közterületet igénybe vevő rendezvények ideje alatt és közút nem közlekedési célú igénybevételekor) a használó, üzemeltető, szervező a közterület tisztántartásáról az ÉVM-EüM együttes rendelet előírásai szerint köteles gondoskodni, és a használatot követően a terület eredeti állapotát kell visszaállítania.

4. Építkezéssel kapcsolatos előírások

10. § (1) Az építési területtel határos közterületen az építtető köteles gondoskodni:

a) az úttestre, járdára történő sárfelhordás megszüntetéséről és az oda kerülő hulladék folyamatos eltakarításáról,

b) a tevékenységgel érintett közterület tekintetében az ÉVM-EüM együttes rendeletben foglalt kötelezettség teljesítéséről,

c) por és egyéb szennyező anyagok terjedésének megakadályozásáról,

d) a közterületi fák és a közterület berendezéseinek, felszerelési tárgyainak a védelméről.

(2) Ha a bontási törmeléknek magasból történő terepszintre jutását gravitációs úton oldják meg, akkor porzásmentes zártszelvényű ledobócsúszdát kell kialakítani.

(3) A műemléki jelentőségű épület körüli és ilyen terület közterületein bontási törmeléket tárolni csak zárt edényben, konténerben szabad.

11. § (1) Minden közterület-felbontási munkát - az ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltakon túl - úgy kell elvégezni, hogy a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet, valamint a közterületet berendezéseit, felszerelési tárgyait ne károsítsa és a közlekedést ne akadályozza.

(2) A közterületi földmunkák végzésénél a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy szálló por és egyéb szennyeződés ne képződjék. A termő talajréteget külön kell deponálni, majd a munka végeztével gondoskodni kell a termőréteg fedőrétegkénti terítéséről.

5. Síkosság-mentesítésre és hóeltakarításra vonatkozó részletes szabályok

12. § (1) 0 ºC alatt (fagyveszélyes időszakban) lefagyást eredményező folyadékot a közterületre tilos bármilyen módon kijuttatni.

(2) A burkolaton lévő hó mechanikai eszközökkel való eltávolítása során ügyelni kell a burkolat épségére. A hó eltávolítása akkor tekinthető megfelelőnek, ha a burkolaton maradt hómennyiség vastagsága nem éri el az 1 cm-t. A hó eltávolítása után a burkolaton maradt letaposott, vagy fagyott anyag olvasztását kémiai úton olvasztószerekkel kell elvégezni vagy a felületet érdesítő anyaggal kell kezelni.

(3) A gyalogos- és közúti forgalom zavartalansága érdekében havat tilos felhalmozni:

a) útkereszteződésben,

b) úttorkolatban (a legelső hórakást az úttorkolattól legalább 8 m távolságra kell elhelyezni),

c) kapubejárat előtt, annak szélességében,

d) a járdasziget és a járda közé,

e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű-megállóhelyeknél a jármű megállóhelye és a járda közé,

f) közszolgáltatási berendezésre (többek között: vízelzáró csap, gázcsap, víznyelő akna) és egyéb közérdekű létesítmény (többek között: forgalomirányító lámpa, közvilágítási lámpaoszlop, hirdetőoszlop) köré,

g) a kijelölt rakodóhelynél annak teljes hosszában a járdaszegély mellé,

h) a fák tövében és zöldterületen, ha a havat síkosság-mentesítésre szolgáló anyaggal kezelték,

i) az utakkal párhuzamos vízelvezető- és egyéb közterületi árokba.

13. § (1) Síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül csak klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer használata alkalmazható oly módon, hogy annak egyszeri kijuttatott mennyisége 20 g/m2-nél ne legyen több. Ezen anyagokat közterületen, valamint zöldterületen tárolni csak zárt edényben, a környezetszennyezést kizáró módon lehet.

(2) A szóróanyag megválasztásakor és annak kiszórásakor - a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásainak betartásával - kiemelt figyelmet kell fordítani a közterületi lévő növényzet védelmére.

(3) A közterülettel határos beépített vagy beépítettlen ingatlanok tulajdonosait, használóit terhelő síkosság-mentesítési kötelezettség teljesítéséhez szükséges szóróanyag beszerzése a tulajdonos, a használó feladata.

14. § (1) A gyalogosforgalom biztosítása érdekében az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda, lépcső, gyalogút, valamint a közcélú zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt gyalogutak és a sétányok hó- és síkosság-mentesítéséről a közútkezelő gondoskodik.

(2) A buszmegállók esetén a 4. § (2) bekezdésben megjelölt kötelezett által mentesítendő felület szélessége 1 méter, hosszúsága szimpla megálló esetén 28 méter, dupla megálló esetén 40 méter a peronon az úttest melletti szegély mentén. Ahol nincsen peron, ott a járdán az úttest szegélye mentén, ahol járda sincsen ott az úttest padkája mellett kell a síkosság-mentesítést elvégezni.

(3) Gyalogátkelőknél az átkelő tengelyvonalában 2 méter szélesen kell síkosság-mentesíteni a padkát és a járdaszigeteket.

15. § A közterületek felbontásának és a közúton folytatott munkálatok szabályairól szóló 16/2012. (III. 23.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében megnevezett

a) elsőrendű főutak melletti járda, gyalogút, tömegközlekedési megálló síkosság-mentesítési munkáit az észleléstől számított 0,5 és 1 óra közötti időtartam alatt kell megkezdeni, és a síkosságot legkésőbb 4 órán belül meg kell szüntetni,

b) másodrendű főutak melletti járda, gyalogút, tömegközlekedési megálló síkosság-mentesítési munkáit az észleléstől számított 1 és 1,5 óra közötti időtartam alatt kell megkezdeni, és a síkosságot legkésőbb 6 órán belül meg kell szüntetni,

c) gyűjtőutak melletti járda, gyalogút, tömegközlekedési megálló síkosság-mentesítési munkáit az észleléstől számított 1,5 és 3 óra közötti időtartam alatt kell megkezdeni, és a síkosságot legkésőbb 8 órán belül meg kell szüntetni,

d) kiszolgáló és lakóutak melletti járda, gyalogút, tömegközlekedési megálló síkosság-mentesítési munkáit az észleléstől számított 3 és 5 óra közötti időtartam alatt kell megkezdeni, és a síkosságot legkésőbb 24 órán belül meg kell szüntetni.

6. A köztisztasággal kapcsolatos feladatok ellátása, és az elhagyott hulladék felszámolásának eszközei

16. § (1) A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági hatáskör gyakorlását a Közgyűlés a jegyzőre ruházza át. A köztisztasággal összefüggő önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések végrehajtását a jegyző foganatosítja.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő hatáskör gyakorlása során - a 17. §-ban foglalt esetek kivételével - a jegyző kötelezi e rendeletben foglalt előírások megsértőit a jogsértés megszüntetésére, vagy annak alkalmazhatatlansága esetén közigazgatási szankcióként a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény alapján - Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendeletében foglalt esetekben - közigazgatás bírságot szab ki.

(3) A gyűjtőedények közterületi elhelyezésére vonatkozó előírások betartását a közterületkezelő is ellenőrizheti, és jogsértés észlelése esetén a gyűjtőedényt áthelyeztetheti.

17. § (1) Amennyiben a közterületen engedély nélkül hulladékot lerakó, vagy elhagyó személy az arra irányuló felszólításban foglalt határidő alatt saját költségén nem gondoskodik a hulladék eltávolításáról és a területben keletkezett károk helyreállításáról, az Önkormányzat a kötelezett költségére és felelősségére a közterületkezelő útján gondoskodik a felszólításban foglaltak teljesítéséről.

(2) A (1) bekezdés Önkormányzat általi hulladék elszállíttatásra vonatkozó rendelkezését kell alkalmazni akkor is, ha a közterületen hulladékot lerakó személye nem ismert. A hulladék lerakó személyének ismertté válása esetén a (1) és (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A település közterületein elhagyott hulladék felszámolásának költségeit az Önkormányzat a költségvetésében biztosítja.

(4) A (1) bekezdésben foglalt esetben - a szennyezőkkel szemben a károk megtérítésén túl - külön jogszabály szerinti hulladékgazdálkodási bírság is kiszabható.

7. Záró rendelkezések

18-21. § * 

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

Melléklet a 44/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez *