Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelete

Pécs város tanulói és hallgatói díjairól

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed azon természetes személyekre, akik Pécs városában legalább 5 hónapja állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és a pályázat benyújtásának időpontjában aktív tanulói vagy aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek valamely Pécs közigazgatási területén működő állami vagy nem állami fenntartású középfokú közoktatási vagy felsőfokú oktatási intézményben.

II. Fejezet

Pécs város tanulói és hallgatói díjai

1. Pécs város tanulói és hallgatói díjainak típusai

2. § (1) A Közgyűlés Pécs városának fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez a város és gazdasági térsége népességmegtartó erejének növeléséhez, gazdasági stabilitásának és prosperitásának elősegítéséhez, a nemzetiségi értékek megőrzéséhez és átörökítéséhez hozzájáruló kimagasló tanulói és hallgatói teljesítmények elismerése és folyamatos ösztönzése érdekében a

a) Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja,

b) Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja

(a továbbiakban együtt: Pécs város tanulói és hallgatói díjai) elismeréseket alapítja.

(2) A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elismerés olyan tehetséges középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanulónak vagy hallgatónak adományozható, aki kimagasló tanulmányi eredménye mellett nemzetközi vagy hazai tanulmányi vagy sportversenyen kiemelkedő helyezést ért el, vagy értékes pályaművet alkotott, vagy szakmai tudományos eredményeit publikálja, továbbá a közösségén belül értékorientált, példamutató tevékenységet folytat.

(3) A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja olyan középfokú vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanulónak vagy hallgatónak adományozható, aki a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében meghatározott, Pécs városában működő nemzetiséghez, nemzetiségi önkormányzatok közösségeihez tartozik, és folyamatos kiemelkedő, példamutató tanulmányi, közösségi, sport és nemzetiségi tevékenységével hozzájárul a nemzetiségi identitás megőrzéséhez, tovább örökítéséhez, a kulturális értékek és hagyományok ápolásához.

2. Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések pályázati szabályai

3. § A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések adományozása érdekében pályázat kiírására évente egy alkalommal kerülhet sor. A pályázat kiírásáról a Közgyűlés a márciusi ülésén dönt.

4. § *  Amennyiben a Közgyűlés a márciusi ülésén a Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések adományozása érdekében pályázatot hirdet (a továbbiakban: pályázat), a pályázati felhívást április 15. napjáig kell közzétenni a www.pecs.hu és a www.gov.pecs.huweblapokon, valamint a Pécsi Hírek lapban. A megjelölt weblapokról a Pályázati Felhívás és a Pályázati Űrlap egyaránt letölthető.

5. § *  A pályázatok benyújtási határideje június 30. napja.

6. § (1) A pályázatot egy példányban, papíralapon kell benyújtani személyesen vagy ajánlott küldeményként Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. címre a Kulturális és Népjóléti Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) számára címezve.

(2) A pályázaton való részvétel feltétele az 1. melléklet szerinti Pályázati Űrlap, valamint a pályázati feltételek fennállása megállapításához szükséges igazolások és nyilatkozatok határidőre történő beérkezése.

(3) A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat a személyes, valamint a tevékenységére, teljesítményére vonatkozó adatait kezelje.

(4) A tizennyolcadik életévét be nem töltött pályázó esetén a pályázó törvényes képviselője is köteles aláírásával ellátni a Pályázati Űrlapot. A kiskorú pályázó személyes adatainak kezeléséhez a törvényes képviselője járul hozzá.

7. § (1) Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok kerülnek elbírálásra. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség. A hiánypótlási felhívás megküldése a benyújtási határidőt követő 30 napon belül postai úton történik. A hiányzó iratok, adatok vagy dokumentumok pótlására a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség.

(2) *  Az 5. §-ban és az (1) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

8. § (1) Egy naptári évben kizárólag egy pályázat nyújtható be. Nyertes pályázat esetén újabb pályázat ugyanazon jogcímen három éven belül nem adható be.

(2) A pályázat benyújtását követően a pályázó köteles a 6. § (1) bekezdése szerinti címre bejelenteni, amennyiben

a) állandó lakóhelye megváltozik,

b) tanulmányi státusza, munkarendje, képzési formája megváltozik,

c) tanulmányainak halasztására kerül sor.

(3) A pályázatból kizárásra kerül, aki

a) a pályázati feltételeknek nem felel meg,

b) az űrlapon nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta,

c) a pályázattal összefüggő tényt elhallgatott,

d) *  a pályázat benyújtását megelőző tanév vagy két szemeszter végén az érdemjegyeinek átlaga nem éri el a 4,00 értéket.

3. Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések közös szabályai

9. § (1) *  Az 5. §-ban meghatározott határidőre beérkezett pályázatokat a 12. §-ban és 16. §-ban meghatározott testületek értékelik és pontozzák. A Közgyűlés a testületek állásfoglalása alapján a szeptember havi ülésén hozza meg a döntését a díjazottak személyére vonatkozóan.

(2) *  A közgyűlési döntés meghozatalát követő 30 napon belül a pályázók postai úton kapnak értesítést a pályázat eredményéről.

(3) Az Önkormányzat a honlapján közzéteszi a pályázat nyerteseinek nevét, a díjazott oktatási intézménye nevét és a tanulói vagy hallgatói jogviszony adatait. A közlemény a díjazottról rövid méltatást is tartalmaz.

10. § (1) *  A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések díszoklevéllel, pénzjutalommal és grafikailag egyedileg megtervezett, digitálisan leképezhető oklevéllel (Non-fungible token) járnak.

(2) *  A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerésekkel járó pénzjutalmat az Önkormányzat a díjazottak részére egyösszegben, felsőoktatási intézmény hallgatója esetén a díjazott, középfokú oktatási intézmény tanulója esetén a díjazott, a törvényes képviselője vagy a szülője pályázatban megadott bankszámlaszámára folyósítja a díjátadó ünnepségtől számított 30 napon belül.

(3) A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerésekhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a Kulturális és Népjóléti Főosztály, valamint a Költségvetési és Közgazdasági Főosztály látja el.

(4) A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismerések anyagi fedezetét a Közgyűlés az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja.

11. § (1) A Pécs város tanulói és hallgatói díjai elismeréseket a Közgyűlés a 12. §-ban és 16. §-ban meghatározott testületek kezdeményezésére érdemtelenség miatt az odaítéléstől számított öt év elteltéig visszavonhatja.

(2) Érdemtelenné válik a Pécs Város tanulói és hallgatói díjai elismerésre a díjazott, ha

a) *  a pályázat idején vagy az elismerés odaítélését követő 5 éven belül szándékos bűncselekményt követ el, és emiatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték,

b) a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alá kerül,

c) a 8. § (2) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségét elmulasztotta,

d) személyével szemben a 8. § (3) bekezdésében meghatározott pályázatból kizárási ok keletkezik.

(3) Az elismerés visszavonásáról szóló döntést a díjazottal 15 napon belül, postai úton kell közölni.

(4) *  Az érdemtelennek minősülő díjazott az elismerés visszavonásáról szóló döntés közlését követő 8 napon belül köteles a felvett pénzjutalmat a folyósító Önkormányzat részére visszafizetni, és az adományozott díszoklevelet és a grafikailag egyedileg megtervezett, digitálisan leképezhető oklevelet a Főosztály részére átadni.

III. Fejezet

Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja

12. § *  A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elnyerésére kiírt, 5. §-ban meghatározott határidőre beérkezett pályázatokat a Kulturális Bizottság a szeptember havi ülésén értékeli és pontozza a 2. számú mellékletben meghatározott pontozási rend alapján, valamint javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazottak személyére.

13. § (1) A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elismerés elnyerésére kiírt pályázatok értékelése a magyar oktatási rendszer szerkezetére figyelemmel a (2) bekezdés szerinti képzéstípusonként történik a 2. mellékletben meghatározott pontozási rend szerint.

(2) A pályázatok

a) a középfokú oktatási intézmények esetében: * 

aa) gimnázium,

ab) szakgimnázium és technikum,

ac) szakképző iskola és szakiskola,

b) a felsőoktatási intézmények esetében:

ba) alapképzés (ideértve az osztatlan képzést és a felsőoktatási szakképzést),

bb) mesterképzés (ideértve a szakirányú továbbképzést),

bc) doktori képzés

képzéstípusok szerint kerülnek szétválasztásra.

(3) * 

(4) A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elismerésben a (2) bekezdés a) pont aa)–ac) alpontjában, valamint a (2) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontjában meghatározott kategóriánként évente legfeljebb 5 pályázó részesülhet.

14. § A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elismeréssel járó pénzjutalom összege díjazottanként nettó 200.000 Ft.

15. § A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elismeréssel járó díszoklevelek átadására a Magyar Tudomány Napjához (november 3.) kapcsolódóan megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

IV. Fejezet

Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja

16. § *  A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismerés elnyerésére kiírt, 5. §-ban meghatározott határidőre beérkezett pályázatokat a Nemzetiségi Tanács az augusztus havi ülésén értékeli és pontozza a 3. mellékletben meghatározott pontozási rend alapján, valamint javaslatot tesz a Közgyűlésnek a díjazottak személyére.

17. § (1) A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismerés elnyerésére kiírt pályázatok értékelése a 3. mellékletben meghatározott pontozási rend szerint történik.

(2) A pályázat értékelésének kiemelt részét képezi a helyi nemzetiségi önkormányzat maximum egy oldal terjedelmű ajánlása, mely részletes szöveges indoklást nyújt arról, hogy a pályázó tanulmányi- és versenyeredményeivel, valamint a nemzetiség közösségi életében végzett tevékenységével miként felel meg az elismerés eszmeiségének, és milyen módon járul hozzá annak célkitűzéseihez.

(3) *  A Nemzetiségi Önkormányzat az ajánlólevelén köteles feltüntetni, hogy a 3. mellékletben meghatározott pontozási rend 3. sorában található 1–30 között meghatározott pontérték vonatkozásában a díjazott részére milyen mértékű pontozást javasol. Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat a pontértéket elmulasztja feltüntetni az ajánlólevelén, úgy a Nemzetiségi Tanács a pályázó részére a legalacsonyabb pontot köteles megadni.

18. § *  (1) A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismerésben évente legfeljebb 5 pályázó részesülhet. Az elismerést pécsi nemzetiségi önkormányzatonként legfeljebb 1 pályázó nyerheti el.

(2) Ha ötnél több nemzetiségi közösség tanulója, hallgatója nyújt be pályázatot a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díj elnyerésére, úgy a Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott 5 fő díjazott kijelölésére kétfordulós értékelést bonyolít le.

a) az értékelés első részében nemzetiségenként kiválasztásra kerülnek a legmagasabb pontértéket elérő tanulók, hallgatók,

b) az értékelés második részében a (2) bekezdés a) pontjában rögzített folyamat eredményeként kiválasztott tanulók, hallgatók pontjaik alapján rangsorolásra kerülnek. Az öt legmagasabb pontértéket elérő tanuló, hallgató részesül elismerésben.

(3) Ha ötnél kevesebb nemzetiségi közösség tanulója, hallgatója nyújt be pályázatot a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díj elnyerésére, úgy a Közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott 5 fő díjazott kijelölésére kétfordulós értékelést bonyolít le.

a) az értékelés első részében nemzetiségenként kiválasztásra kerülnek a legmagasabb pontértéket elérő tanulók, hallgatók, akik az értékelés alapján így az öt elismerés egyikére jogosulttá válnak,

b) az értékelés második részében a (3) bekezdés a) pontjában rögzített folyamat eredményeként fennmaradó valamennyi pályázat a pontértéke alapján rangsorolásra kerül és a legmagasabb pontértéket elérő pályázók részesülnek elismerésben.

19. § *  A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismeréssel járó pénzjutalom díjazottanként nettó 200.000 Ft.

20. § A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja elismeréssel járó díszoklevelek átadására a Nemzetiségek Napjához (december 18.) kapcsolódóan megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 11/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Pályázati Űrlap

1. Adatlap

A B
1 Pályázó adatai
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető! Kérjük, olvashatóan töltse ki!
2 Név:
3 Születési név:
4 Születési hely, idő:
5 Anyja neve:
6 Állampolgárság:
7 Állandó lakóhely:
8 Értesítési cím:
9 Adóazonosító jel:
10 Pénzintézet, számlaszám:
11 Telefonszám:
12 E-mail cím:
13 Elismerés típusa
Csak egy elismerés jelölhető. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető! Kérjük, egyértelműen jelölje választását!
14 □ Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja □ Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja
15 Nemzetiség
Kizárólag a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja pályázat esetében töltendő ki! Kérjük, egyértelműen jelölje választását!
16 □ bolgár
□ görög
□ horvát
□ lengyel
□ német
□ örmény
□ roma
□ román
□ ruszin
□ szerb
□ ukrán
17 Oktatási intézmény adatai
Minden sor kitöltése kötelező. Hiányos kitöltés esetén a pályázat nem értékelhető! Kérjük, választását egyértelműen jelölje, és a sorokat olvashatóan töltse ki! Párhuzamos jogviszony esetén mindegyik jogviszony megadása kötelező.
18 Középfokú közoktatási intézmény esetében:
□ gimnázium
□ szakgimnázium és technikum
□ szakiskola és szakképző iskola
Felsőfokú oktatási intézmény esetében:
□ alapképzés (ideértve az osztatlan képzést és a felsőoktatási szakképzést)
□ mesterképzés (ideértve a szakirányú továbbképzést)
□ doktori képzés
19 Intézmény neve:
20 Intézmény címe:
21 Évfolyam:
22 Mellékletek
Kötelező mellékletek nélkül az adatlap a pályázat során nem vehető figyelembe! A csatolt kiemelkedő teljesítményt igazoló dokumentumok jobb felső sarkában kérjük, tüntesse fel a felsorolásban megadott sorszámot! A sorszám nélküli dokumentumok nem kerülnek értékelésre.
23 Kötelező mellékletek
· Pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány mindkettő oldalának másolata.
· Aktív tanulói, hallgatói jogviszony eredeti példánya a pályázat beadásának félévéről.
· Oktatási intézmény, helyi nemzetiségi önkormányzat ajánlólevele.
· Utolsó lezárt tanév bizonyítványának, kettő szemeszter leckekönyvének hitelesített másolata.
24 Kiemelkedő teljesítményt igazoló dokumentumok (sorszámmal ellátva):
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata jelen pályázatom során megadott személyes adataimat megismerje, és azokat kizárólag a pályázat elbírálása céljából az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezelje és nyilvántartsa, továbbá sikeres pályázat esetén nevem, oktatási intézményem megjelölését, valamint méltatásomat megjelenítse a városi kiadványokban. Tudomásul veszem, hogy a pályázattal kapcsolatos értesítéseket a fent megadott értesítési címemre továbbítják. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a valótlan adatszolgáltatással járó következményeket vállalom.

Nyilatkozom, hogy a pályázatot elbíráló és pontozó testületi üléseken zárt / nyilvános *  ülés megtartását kérem.

Alulírott díjazásom esetén vállalom a 24/2021. (06.01.) számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási Szabályzata 4. számú mellékletét képező Felhatalmazó levél kitöltését.

Kelt................,..........év..........................hónap.................nap.

.....................................
törvényes képviselő aláírása * 
.....................................
pályázó aláírása

3. Kitöltési útmutató

3.1. Általános információk:

a) A Pályázati Űrlap kitöltését megelőzően a pályázó tekintse át a Pécs város tanulói és hallgatói díjairól szóló 11/2022. (III. 25.) önkormányzati rendeletet.

b) A pályázó a Pályázati Űrlapot jelen útmutatóban meghatározottak szerint köteles kitölteni.

c) A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Pályázati Űrlapon nyújtható be. A Pályázati Űrlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható meg. Kitöltése nyomtatott nagybetűvel vagy gépelve fogadható el.

d) Az adatok megadása során mindvégig törekedni kell a világos, könnyen érthető, tömör és pontos megfogalmazásra. A Pályázati Űrlapot hiánytalanul, minden kérdésre választ adva, az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

e) Az elismerés elnyerésére benyújtott pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázó aláírásának és a kötelező mellékletek csatolásának elmulasztása, valamint a Pályázati Űrlap hiányos kitöltése esetén.

f) Amennyiben a pályázathoz csatolt dokumentumokból megállapítható tények és a Pályázati Űrlapra felvezetett adatok nincsenek összhangban, vagy a Pályázati Űrlap a pályázó által megadott valótlan adatot tartalmaz, úgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a pályázatot elutasítja.

g) Kevés hely esetén pótlap használata megengedett, ez esetben a pótlapot is alá kell írni, és fel kell tüntetni a csatolás tényét a „Kiemelkedő teljesítményt igazoló dokumentumok (sorszámmal ellátva)” rubrikában.

h) A pályázati anyagot összecsatolva, számozott oldalakkal, zárt borítékban kell benyújtani. Személyes és postai úton történő benyújtás esetén is szükséges feltüntetni a borítékon az alábbi megjelölést: „Pécs város tanulói és hallgatói díjai pályázat”.

i) A benyújtott pályázatok értékelése során az egyes kategóriákban elért pontok összeadódnak.

3.2. Pályázati Űrlap kitöltésének segédlete:

3.2.1. Személyes adatok:

3.2.1.1. Minden esetben a személyazonosító igazolvány adatai alapján kell kitölteni.

3.2.1.2. Kettős állampolgárság esetén kötőjellel elválasztva mindkét állampolgárság kerüljön feltüntetésre (például: magyar-ukrán stb.).

3.2.1.3. Az adóazonosító jel az adóigazolványon található 10 számjegyből álló szám.

3.2.1.4. Az állandó lakóhely a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kerüljön kitöltésre.

3.2.2. Értesítési cím:

3.2.2.1. Olyan pontos címet kell megadni értesítési címként (házszám mellett emelet, ajtó megadása, ahol szükséges), melyen a pályázó elérhető, valamint a küldemények átvételéről a lehető leghamarabb gondoskodni tud.

3.2.2.2. Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala kizárólag egy esetben kísérli meg a tértivevényes küldemény postázását. A küldemény átvétele a pályázó kötelessége és felelőssége.

3.2.3. Banki adatok:

3.2.3.1. A számlavezető bank nevét kérjük pontosan megadni.

3.2.3.2. A bankszámlaszám 3x8 db vagy 2x8 db számjegyből áll. Egyetlen esetben sem kezdődhet 0−val a bankszámlaszám. A számlaszámot különös körültekintéssel, pontosan, ellenőrzést követően szükséges megadni.

3.2.3.3. A számlatulajdonos nevének minden esetben egyeznie kell a pályázó vagy a törvényes képviselője, szülője nevével.

3.2.4. Elismerés típusa: Kizárólag csak egy elismerési típus jelölhető. A választást egyértelműen, a rubrika keresztben történő áthúzásával kell jelölni.

3.2.5. Nemzetiség: Kizárólag a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja esetében töltendő ki. A választást egyértelműen, a rubrika keresztben történő áthúzásával kell jelölni.

3.2.6. Oktatási intézmény adatai:

3.2.6.1. Az intézménytípus esetében a választást egyértelműen, a rubrika keresztben történő áthúzásával kell jelölni.

3.2.6.2. Párhuzamos jogviszony esetén mindegyik jogviszony megadása kötelező.

3.2.6.3. Felsőfokú oktatási intézmény esetében az Intézmény neve mellett kérjük feltüntetni a főiskolai, egyetemi kar megjelölését is.

3.2.7. Amely pontnál jelen útmutató külön magyarázatot nem ad, ott értelemszerűen kell kitölteni a Pályázati Űrlapot.

3.3. Igazolási rend:

3.3.1. A pályázathoz csatolandó kötelező dokumentumok nem lehetnek három hónapnál régebbiek.

3.3.2. A nem megfelelő, sorszámmal el nem látott melléklet esetén a tevékenység nem értékelhető.

3.3.3. Az igazolások abban a sorrendben kövessék egymást, ahogyan a mellékletek listájában feltüntetésre kerülnek.

3.3.4. Érvénytelennek minősül, ha egy hitelesített másolati példányban benyújtandó dokumentum esetén hitelesítés nélküli példányt nyújt be a pályázó.

3.3.5. A pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány mindkettő oldalának másolatát csatolni kell a Pályázati Űrlap kötelező mellékleteként.

3.3.6. Az aktív tanulói, hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum eredeti, hitelesített példányának benyújtása a pályázat befogadásának kritériuma.

3.3.7. A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja elismerés vonatkozásában az oktatási intézmény, a Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja esetében pedig a helyi nemzetiségi önkormányzat ajánlólevelét kell csatolni kötelező mellékletként a Pályázati Űrlaphoz. Az ajánlólevél dokumentumának terjedelme maximum 1 oldal, amely részletes szöveges indoklást nyújt arról, hogy a pályázót tanulmányi eredményei és a közösségi életben végzett tevékenységei méltóvá teszik a pályázott elismerés elnyerésére. A pályázó az ajánlólevelet az oktatási intézmény és a nemzetiségi önkormányzat munkájának támogatása érdekében, lehetőségeihez mérten, legkésőbb a pályázat leadásának határidejét megelőző 15 munkanapig kérje ki az illetékes intézménytől vagy önkormányzati igazgatási szervtől.

3.3.8. Középfokú tanulmányokat folytató tanuló esetében az utolsó lezárt tanév bizonyítványának, felsőfokú képzésben részt vevő hallgató esetében pedig a pályázat benyújtását megelőző kettő szemeszter leckekönyvének hitelesített másolata szükséges.

3.3.9. Nyelvismeret esetében csak az élő idegen nyelvből tett, államilag elismert nyelvvizsga−bizonyítvány másolata értékelhető.

3.3.10. Versenyek esetén a szervezők által kiállított oklevél másolatával vagy igazolással lehet pályázni.

3.4. Versenyek értelmezése:

3.4.1. Nemzetközi verseny: legalább két ország részvételével zajló verseny

3.4.2. Országos verseny: legalább 6 megyére meghirdetett verseny

3.4.3. Megyei verseny: legalább 2 településre meghirdetett verseny

3.5. Közösségi tevékenységek igazolása:

3.5.1. Demonstrátori, tutori tevékenységet félévenkénti lebontásban kell igazolni. Az igazolást a tanszékvezető vagy a tárgyfelelős oktató adhatja ki, és tanszéki pecséttel is hitelesíteni kell. Az igazolásban tételesen fel kell sorolni a hallgató által végzett tevékenységeket.

3.5.2. Egyesületben, szervezetben, tanulói vagy hallgatói képviseletben végzett tevékenységre vonatkozó igazolás csak az egyesület, szervezet, képviselet vezetőjének aláírásával és szervezeti pecséttel ellátva érvényes. Az igazolásban tételesen fel kell sorolni a tanuló vagy hallgató által végzett tevékenységeket.

3.5.3. Szakkollégiumban, Doktoranduszok Országos Szövetsége körben végzett tevékenységre vonatkozó igazolás esetén az igazolás csak a szervezet elnökének aláírásával érvényes. Az igazolásban tételesen fel kell sorolni a hallgató által végzett tevékenységeket.

3.5.4. Szervezeti tisztség esetén csak a pályázat benyújtása napján érvényben lévő szervezeti tisztség vehető figyelembe.

2. melléklet a 11/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelethez * 

A Pécs Város Kiváló Tanulói és Hallgatói Díja pályázat pontozási rendje

1. Pontozási rend középfokú oktatási intézménytípus esetében

A B C
1 Tevékenység megnevezése Pontszám Kiegészítő információ
2 Általános tevékenységek
3 Oktatási intézmény ajánlólevele 10 pont
4 Tanulmányi átlageredmény
(4,00–4,5)
1 pont A pályázat benyújtását megelőző, lezárt tanév tanulmányi átlageredménye.
5 Tanulmányi átlageredmény
(4,51–5,00)
2 pont A pályázat benyújtását megelőző, lezárt tanév tanulmányi átlageredménye.
6 Nyelvismeret
Ha ugyanazon nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb pontértékűt kell figyelembe venni.
7 C típusú (felsőfokú), komplex nyelvvizsga 10 pont
8 B típusú (középfokú), komplex nyelvvizsga 5 pont
9 Versenyek
Egyes eredmények csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
10 Iskolai tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 3–4–5 pont I. helyezés 5 pont, II. helyezés 4 pont, III. helyezés 3 pont.
11 Városi tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 6–8–10 pont I. helyezés 10 pont, II. helyezés 8 pont, III. helyezés 6 pont.
12 Megyei tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 9–12–15 pont I. helyezés 15 pont, II. helyezés 12 pont, III. helyezés 9 pont.
13 Országos tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 12–16–20 pont I. helyezés 20 pont, II. helyezés 16 pont, III. helyezés 12 pont.
14 Nemzetközi tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 15–20–25 pont I. helyezés 25 pont, II. helyezés 20 pont, III. helyezés 15 pont.
15 Részvétel országos tanulmányi-, szakmai-, sportversenyen 11 pont
16 Részvétel nemzetközi tanulmányi-, szakmai-, sportversenyen 13 pont
17 TDK-n való részvétel 12 pont
18 Országos TDK-n való részvétel 14 pont
19 Sporttevékenység
20 Igazolt versenyző 4 pont
21 Válogatott versenyző sportáganként 5 pont
22 Edzőség sportáganként 6 pont
23 Részvétel Diákolimpián, Olimpián 5–15 pont Pontszámítás: 16−[helyezés]; de legalább 5 pont.
24 Művészeti kiállítások
Egyes kiállítások csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
25 Önálló külföldi kiállítás 10 pont
26 Csoportos külföldi kiállítás 8 pont
27 Önálló hazai kiállítás 6 pont
28 Csoportos hazai kiállítás 4 pont
29 Előadóművészet
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
30 Önálló külföldi fellépés 10 pont
31 Csoportos külföldi fellépés 8 pont
32 Önálló hazai fellépés 6 pont
33 Csoportos hazai fellépés 4 pont
34 Színművészeti tevékenység
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
35 Önálló külföldi est 10 pont
36 Csoportos külföldi est 8 pont
37 Önálló hazai est 6 pont
38 Csoportos hazai est 4 pont
39 Művészeti díjak, elismerések
40 Nemzetközi elismerés, díj 10 pont
41 Hazai elismerés, díj 8 pont
42 Közösségi tevékenység
A 41–42–43. pontban rögzített tevékenységek közül a legmagasabb pontértékű vehető figyelembe.
43 Osztályközösségért végzett kiemelkedő közösségi munka 3 pont Az oktatási intézmény ajánlólevele alapján.
44 Iskolai közösségért végzett kiemelkedő munka 6 pont Az oktatási intézmény ajánlólevele alapján.
45 Városért végzett kiemelkedő közösségi munka 10 pont Az oktatási intézmény ajánlólevele alapján.
46 Egyesületi, alapítványi tagság 6 pont
47 Diákönkormányzati tagság 5 pont
48 Diákönkormányzati tisztségviselő 8 pont
49 Projektben való feladatvállalás 3 pont Projektenként egyszer értékelhető.

2. Pontozási rend felsőoktatási intézménytípus esetében

A B C
1 Tevékenység megnevezése Pontszám Kiegészítő információ
2 Általános tevékenységek
3 Oktatási intézmény ajánlólevele 10 pont
4 Tanulmányi átlageredmény
(4,00–4,5)
1 pont A pályázat benyújtását megelőző két szemeszter tanulmányi átlageredménye.
5 Tanulmányi átlageredmény
(4,51–5,00)
2 pont A pályázat benyújtását megelőző kettő szemeszter tanulmányi átlageredménye.
6 Nyelvismeret
Ha ugyanazon nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor a legmagasabb pontértékűt kell figyelembe venni.
7 C típusú (felsőfokú), komplex nyelvvizsga 5 pont Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem.
8 Szakmai nyelvvizsga 4 pont Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem.
9 B típusú (középfokú), komplex nyelvvizsga 3 pont Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó egyik szakjának képzési nyelvével sem.
10 Publikációk
11 Kötet szerkesztése 7 pont
12 Kötet társszerkesztése 1–6 pont Pontszámítás: 7−[pályázón kívüli társszerkesztők száma]; de legalább 1 pont.
13 Recenzió, kritika, absztrakt, rezümé 2 pont
14 Önálló könyv, tanulmány, könyvfejezet vagy részlet 10 pont Kivéve (O)TDK pályamunka vagy szakdolgozati megjelenés.
15 Társszerzős könyv, tanulmány, könyvfejezet vagy részlet 2–8 pont Pontszámítás: 9−[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 2 pont. Kivéve (O)TDK pályamunka vagy szakdolgozati megjelenés.
16 Fordítás 4 pont Tevékenységenként.
17 Idegen nyelvű publikáció esetén +5 pont Publikációnként.
18 Versenyek
19 Kari TDK-n való részvétel 3 pont Helyezés nélkül.
20 Kari TDK-n való különdíj 5 pont
21 Kari TDK-n való I−II−III. helyezés 7–9 pont Pontszámítás: 10−[helyezés].
22 Külhoni TDK-n való részvétel 4 pont Helyezés nélkül.
23 Külhoni TDK-n való különdíj 6 pont
24 Külhoni TDK-n való I–II–III. helyezés 8–10 pont Pontszámítás: 11–[helyezés].
25 Országos TDK-n való részvétel 11 pont Helyezés nélkül.
26 Országos TDK-n való különdíj 13 pont
27 Országos TDK-n való kiemelt I. helyezés 18 pont
28 Országos TDK-n való I–II–III. helyezés 15–17 pont Pontszámítás: 18−[helyezés].
29 Egyéb városi tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 1–3 pont Pontszámítás: 4−[helyezés].
30 *  Egyéb megyei tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 4–6 pont Pontszámítás: 7−[helyezés].
31 Egyéb országos tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 7–9 pont Pontszámítás: 10−[helyezés].
32 Egyéb nemzetközi tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 9–11 pont Pontszámítás: 12−[helyezés].
33 Részvétel országos tanulmányi-, szakmai-, sportversenyen 5 pont
34 Részvétel nemzetközi tanulmányi-, szakmai-, sportversenyen 6 pont
35 Diplomadíj 3 pont
36 Tudományos, szakmai előadások
37 Nemzetközi konferencián önálló előadás, poszter bemutatása 15 pont
38 Nemzetközi konferencián társszerzős előadás, poszter bemutatása 3–14 pont Pontszámítás: 15−[pályázón kívüli társszerzők száma]; de legalább 3 pont.
39 Országos konferencián önálló előadás, poszter bemutatása 7 pont Kivéve (O)TDK előadás.
40 Országos konferencián társszerzős előadás, poszter bemutatása 2–6 pont Pontszámítás: 7−[pályázón kívüli társszerzők száma]. Kivéve (O)TDK előadás.
41 Idegen nyelven tartott előadás +4 pont Előadásonként.
42 Konferencián elért helyezés 8 pont Kizárólag I–II–III. helyezés.
43 Részvétel szakmai konferencián 1 pont
44 Feladatvállalás szakmai konferencia szervezésében 2 pont
45 Könyvbemutató szervezése/moderálása 4 pont
46 Egyetemi, szakkollégiumi előadás 3 pont Kivéve (O)TDK előadás.
47 Sporttevékenységek
48 Igazolt versenyző sportáganként 3 pont
49 Edzőség sportáganként 6 pont
50 Válogatott versenyző sportáganként 8 pont
51 Részvétel Diákolimpián, Olimpián 5–15 pont Pontszámítás: 16−[helyezés]; de legalább 5 pont.
52 Magyar sportdíj 16 pont
53 Művészeti kiállítások
Egyes kiállítások csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
54 Önálló külföldi kiállítás 10 pont
55 Csoportos külföldi kiállítás 8 pont
56 Önálló hazai kiállítás 6 pont
57 Csoportos hazai kiállítás 4 pont
58 Előadóművészet
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
59 Önálló külföldi fellépés 10 pont
60 Csoportos külföldi fellépés 8 pont
61 Önálló hazai fellépés 6 pont
62 Csoportos hazai fellépés 4 pont
63 Színművészeti tevékenység
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
64 Önálló külföldi est 10 pont
65 Csoportos külföldi est 8 pont
66 Önálló hazai est 6 pont
67 Csoportos hazai est 4 pont
68 Művészeti díjak, elismerések
69 Nemzetközi elismerés, díj 10 pont
70 Hazai elismerés, díj 8 pont
71 Művészeti publikációk, egyéb
72 Önálló kiadvány 3 pont
73 Csoportos kiadvány 1 pont
74 Idegen nyelvi kiadvány +3 pont Kiadványonként.
75 Közösségi tevékenység
Csak a pályázat benyújtásakor fennálló állapot vehető figyelembe.
76 Városért végzett kiemelkedő közösségi munka 3 pont
77 Egyesületi, alapítványi tagság 4 pont
78 Egyesület, alapítvány bíróság által bejegyzett tisztségviselője 8 pont
79 Hallgatói önkormányzati tagság 4 pont
80 Hallgatói önkormányzati tisztségviselő 6 pont
81 Egyetemi szakkollégiumi tagság, DOSZ szakirányú osztálytagság 4 pont
82 Egyetemi szakkollégiumi, DOSZ szakirányú osztály tisztségviselő 6 pont
83 Demonstrátori/tutori tevékenység 5 pont Félévenkénti lebontásban.
84 Projektben való feladatvállalás 3 pont Projektenként egyszer értékelhető.
85 Intézményi követi, küldöttségi megbízás 5 pont
86 Kutatócsoport-tagság 8 pont
87 Intézményi Bizottsági Tagság 4 pont

3. melléklet a 11/2022. (III. 25.) önkormányzati rendelethez * 

A Pécs Város Kiváló Nemzetiségi Tanulói és Hallgatói Díja pályázat pontozási rendje

A B C
1 Tevékenység megnevezése Pontszám Kiegészítő információ
2 Általános tevékenységek
3 Helyi nemzetiségi önkormányzat ajánlólevele 1–30 pont A helyi nemzetiségi önkormányzat ajánlólevele alapján.
4 Tanulmányi átlageredmény
(4,00–4,5)
3 pont A pályázat benyújtását megelőző, lezárt tanév, kettő szemeszter tanulmányi átlageredménye.
5 Tanulmányi átlageredmény
(4,51–5,00)
5 pont A pályázat benyújtását megelőző, lezárt tanév, kettő szemeszter tanulmányi átlageredménye.
6 Nyelvismeret
A 7–8. pontban rögzített eredmények közül a legmagasabb pontértékű vehető figyelembe.
A 9. pont esetében, ha ugyanazon nyelvből rendelkezik több nyelvvizsgával a pályázó, akkor teljesítménye csak egyszer értékelhető.
7 A pályázó nemzetiségi közösségének nyelvéből C vagy B típusú, komplex nyelvvizsga 10 pont
8 Nemzetiségi nyelvismeret 8 pont A helyi nemzetiségi önkormányzat ajánlólevele alapján.
9 Egyéb idegen nyelvből C vagy B típusú, komplex nyelvvizsga 5 pont Ha az adott nyelv nem egyezik a pályázó nemzetiségi közösségének nyelvével.
10 Versenyek
Egyes eredmények csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
11 Iskolai tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 2–3–4 pont Pontszámítás: 5−[helyezés].
12 Városi tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 5–6–7 pont Pontszámítás: 8−[helyezés].
13 Megyei tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 8–9–10 pont Pontszámítás: 11−[helyezés].
14 Országos tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 11–12–13 pont Pontszámítás: 12−[helyezés].
15 Nemzetközi tanulmányi-, szakmai-, sportverseny I−II−III. helyezés 14–15–16 pont Pontszámítás: 17−[helyezés].
16 Országos tanulmányi-, szakmai-, sportversenyen való részvétel 8 pont
17 Nemzetközi tanulmányi-, szakmai-, sportversenyen való részvétel 11 pont
18 Nemzetiségi művészeti kiállítások
Egyes kiállítások csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
19 Önálló külföldi kiállítás 8 pont
20 Csoportos külföldi kiállítás 6 pont
21 Önálló hazai kiállítás 4 pont
22 Csoportos hazai kiállítás 2 pont
23 Nemzetiségi előadóművészet
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
24 Önálló külföldi fellépés 8 pont
25 Csoportos külföldi fellépés 6 pont
26 Önálló hazai fellépés 4 pont
27 Csoportos hazai fellépés 2 pont
28 Nemzetiségi színművészeti tevékenység
Egyes szereplések csak egy alkalommal vehetőek figyelembe.
29 Önálló külföldi est 8 pont
30 Csoportos külföldi est 6 pont
31 Önálló hazai est 4 pont
32 Csoportos hazai est 2 pont
33 Nemzetiségi művészeti díjak, elismerések
34 Nemzetközi elismerés, díj 8 pont
35 Hazai elismerés, díj 6 pont
36 Közösségi tevékenység
37 Pécs város nemzetiségi közösségeiért végzett kiemelkedő közösségi munka 0–22 pont A Nemzetiségi Tanács tagjainak szavazata alapján (0 vagy 1 vagy 2 pont adható tagonként).