Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Zerge utcával, Hegyalja utcával, Zsigmond utcával és Havi-hegyi úttal határolt lakóterületekre vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Zerge utcával, Hegyalja utcával, Zsigmond utcával és Havi-hegyi úttal határolt lakóterület 1. mellékletben ábrázoltak szerint lehatárolt ingatlanaira terjed ki.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2022. (IV.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Pécs Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (a továbbiakban PÉSZ) módosításának időszakára változtatási tilalmat rendel el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az 1. §-ban meghatározott lakóterületre vonatkozóan megalkotott PÉSZ módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján, de legkésőbb e rendelet hatályba lépését követő három év elteltével hatályát veszti.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet

A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok lehatárolása