Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a Középmakár dűlőben építési tilalom elrendeléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Középmakár dűlőt övező lakóterület 1. mellékletben ábrázoltak szerint lehatárolt ingatlanaira terjed ki.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Középmakár dűlőben az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra természeti veszélyeztetettségből eredő kár megelőzésére, az érintett ingatlantulajdonosok érdekeinek és vagyonának védelmében, a veszélyelhárítást és az érdek- és vagyonvédelmet szolgáló támfal Önkormányzat általi megépítése érdekében építési tilalmat rendel el.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 40/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok lehatárolása