Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a településterv, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet helyi partnerségi egyeztetéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területére vonatkozó településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás során

a) a partnerek tájékoztatásának módjára és eszközeire,

b) a partnerségi javaslatok, vélemények megadásának módjára, határidejére, nyilvántartásának módjára,

c) az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módjára és a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjére,

d) az elfogadott településterv, koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedésekre a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és e rendelet szabályait kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Partner (a továbbiakban: Partner): a partnerségi egyeztetésben résztvevő

a) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a lakcímnyilvántartásban bejelentett lakóhellyel rendelkező személy,

b) az eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában, továbbá, ha az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás során írásban bejelentkezett, a településfejlesztési és településrendezési dokumentum vonatkozásában székhelye, telephelye vagy tevékenysége okán érintett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezet, vallási közösség,

c) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkezett 98. § (1) bekezdése szerinti szervezetek,

d) a Dél-dunántúli Építész Kamara,

e) a Magyar Urbanisztikai Társaság Tolna-Baranya Megyei Csoportja,

f) a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt.,

g) a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.,

h) a BIOKOM Nonprofit Kft.,

i) a Tettye Forrásház Zrt.,

j) a Pécsi Távfűtő Kft.,

k) a Pécsi Tudományegyetem,

l) a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara,

m) a LAKTÁSZ Baranya Megyei Szövetsége,

n) a fogyatékosok városi érdeképviseleti szervezetei,

o) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Műszaki Osztálya.

2. Településfejlesztési és településrendezési dokumentumok:

a) a településfejlesztési koncepció,

b) az integrált településfejlesztési stratégia,

c) a településrendezési eszközök,

d) a településképi arculati kézikönyv,

e) a településképi rendelet.,

f) településterv (településfejlesztési terv és településrendezési terv).

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

3. § A polgármester a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok Korm. rendelet 75. §-ban meghatározott helyi partnerségi egyeztetési kötelezettségének a Korm. rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően, a helyi partnerségi egyeztetési eljárás (a továbbiakban: egyeztetési eljárás) módjától függően a rendelet 1. mellékletben részletezettek szerint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok

a) az Önkormányzat honlapján,

b) a Pécsi Hírekben,

c) kisformátumú információs berendezésen,

d) lakossági fórumon,

e) internetes közösségi oldalon

történő ismertetése útján tesz eleget.

4. § (1) Az egyeztetés eljárás módjától függően előzetes javaslattételi és véleményezési szakaszból áll.

(2) A polgármester – a városi főépítész közreműködésével – a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetével kapcsolatos egyeztetési eljárásának elősegítése céljából, a dokumentumok tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően, az Önkormányzat honlapján teszi közzé az értelmezéshez szükséges mértékben részletezett településfejlesztési és településrendezési dokumentumok tervezetét (a továbbiakban: tervezet).

(3) Az egyeztetési eljárás során a Partnerek az Önkormányzat honlapján kapnak a polgármestertől tájékoztatást a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok és azok módosításának tervezett tartalmáról.

5. § A tervezet 3. § d) pontja szerinti partnerségi egyeztetése esetén a polgármester a lakossági fórumot az egyeztetési eljárás során a tervezet közzétételét követő 8. napra hívja össze.

3. A partnerségi javaslatok, vélemények megadásának módja, határideje, nyilvántartásának módja

6. § (1) A 2. § b) és c) pontjában meghatározott személyek a partnerségi egyeztetésben az egyeztetés módja szerinti írásbeli bejelentkezést követően vehetnek részt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentkezésében meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a Partner nevét, törvényes képviselőjét, telefonszámát, postai és e-mail címét, és igazolni kell a 2. § b) pont szerinti érintettséget.

7. § (1) A 4. §-ban meghatározott tájékoztatás alapján a Partnerek a Korm. rendelet 66. § (2) bekezdésében, 68. § (2) bekezdés a) pontjában és a 69. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőben tehetik meg a javaslataikat, észrevételeiket, adhatnak véleményt.

(2) A javaslattételi, véleményezési határidőt a tervezet Önkormányzat honlapján történt közzétételétől kell számítani.

8. § A Partnerek a 7. §-ban meghatározott határidőig

a) személyesen papír alapon vagy az Önkormányzat címére postai úton történő megküldéssel,

b) elektronikus levélben az Önkormányzat honlapján erre a célra megjelölt e-mail címre történő megküldéssel,

c) a lakossági fórumon szóban és írásban,

d) internetes közösségi oldalon a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. közreműködésével az e célból írandó vélemények számára külön létrehozott felületen keresztül történő megküldéssel

e) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton,

tehetnek javaslatot, észrevételt, nyilváníthatnak véleményt.

9. § (1) A tervezettel kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásban beérkezett javaslatokat, észrevételeket, véleményeket az Önkormányzat nyilvántartásba veszi.

(2) A lakossági fórumon elhangzott észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni, amelyet az Önkormányzat nyilvántartásba vesz.

(3) A név és cím nélkül érkezett vagy adott, a nem Partnertől származó, a 6. § rendelkezéseinek meg nem felelő és az elkésett javaslatok, észrevételek, vélemények nem vehetők nyilvántartásba.

(4) A tervezetre az egyeztetési eljárásában adott, benyújtott javaslatok, észrevételek, vélemények nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.

4. A beérkezett partnerségi javaslatok, észrevételek, vélemények kezelése

10. § A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tervezetével egyet nem értő Partnerekkel a polgármester egyeztetés kezdeményez. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni.

11. § (1) A tervezetre az egyeztetési eljárásában nyilvántartásba vett javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról és a helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról a főépítész szakmai javaslata alapján a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság, (a továbbiakban: Bizottság) dönt.

(2) A javaslat, észrevétel, vélemény elutasítása esetén a döntést a Bizottság a határozatában megindokolja.

(3) A javaslat, észrevétel, vélemény elfogadása esetén a Bizottság dönt a településfejlesztési és településrendezési dokumentum elfogadásra javasolt tervezetébe történő beépítésről, beépítésre vonatkozó döntés esetén a beépítés ütemezéséről.

12. § (1) A Bizottság döntését a meghozatalt követő 5 napon belül az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti döntést követő 10 napon belül a döntés megküldésével írásban tájékoztatja az érintett Partnert a javaslata, észrevétele, véleménye elfogadásáról vagy elutasításáról.

(3) A tervezettel kapcsolatos egyeztetési eljárásában nyilvántartásba vett javaslatok, észrevételek, vélemények elfogadásáról vagy elutasításáról szóló bizottsági döntések nyilvántartása a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzata szerint történik.

5. Az elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumok nyilvánosságát biztosító intézkedések

13. § (1) A Közgyűlés által elfogadott településfejlesztési és településrendezési dokumentumokat az Önkormányzat honlapján folyamatosan közzé kell tenni.

(2) A polgármester a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet hatásainak vizsgálata érdekében az Önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtet.

(3) A főépítész évente egy alkalommal kiértékeli a (2) bekezdés szerinti felületre beérkezett véleményeket, és azokról tájékoztatja a Bizottságot.

6. Záró rendelkezések

14–15. § * 

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

17. § A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

18. § E rendelet más jogszabályban alkalmazandó rövid megjelölése: Partnerségi rendelet.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 41/2022. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

A B C D E F
TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI ESZKÖZ,
TELEPÜLÉS-

A HELYI PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS TÁJÉKOZTATÁSI FORMÁI
1. DOKUMENTUM MEGNEVEZÉSE FEJLESZTÉSI TERV
ÉS TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI TERV
EGYEZTETÉSI
ELJÁRÁSÁNAK
TÍPUSA


AZ ELŐZETES JAVASLATTÉTELI ELJÁRÁS ESZKÖZEI

JAVASLAT-
TÉTELI
HATÁRIDŐ
(naptári nap)


A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ESZKÖZEI

VÉLEMÉ-
NYEZÉSI
HATÁRIDŐ
(naptári nap)
2. Településfejlesztési koncepció készítése a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon
21 nap a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
21 nap
3. módosítása
-

-
a) kisformátumú információs berendezésen
b) önkormányzati honlapon
c) az önkormányzat helyi lapjában,
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
14 nap
4. Integrált településfejlesztési stratégia készítése a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon
21 nap a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
21 nap
5. módosítása
-

-
a) kisformátumú információs berendezésen
b) önkormányzati honlapon
c) az önkormányzat helyi lapjában,
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
14 nap
6. Településképi arculati kézikönyv készítése
-

-
a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
21 nap
7. módosítása
-

-
a) önkormányzati honlapon
b) kisformátumú információs berendezésen
c) az önkormányzat helyi lapjában,
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
14 nap
8. Településképi rendelet készítése a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon
21 nap a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
21 nap
9. módosítása
-

-
a) önkormányzati honlapon
b) kisformátumú információs berendezésen
c) az önkormányzat helyi lapjában,
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
14 nap
10. Településterv és településrendezési eszköz készítése általános egyeztetési eljárásban a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
21 nap a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon,
d) lakossági fórumon
e) közösségi oldalon
21 nap
11. módosítása általános egyeztetési eljárásban
-

-
a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
14 nap
12. készítése és módosítása egyszerűsített eljárásban
-

-
a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
7nap
13. módosítása rövid eljárás
-

-
a) kisformátumú információs berendezésen,
b) az önkormányzat helyi lapjában,
c) önkormányzati honlapon
d) a városi főépítész javaslata szerint lakossági fórumon
7 nap

2. melléklet a 41/2022. (XII.12.) önkormányzati rendelethez *