Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

Pécs Gyükés városrészben építési tilalom elrendeléséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjában és (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pécs Gyükés városrész 1. mellékletben ábrázoltak szerint lehatárolt ingatlanaira terjed ki.

2. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pécs Gyükés városrészben az 1. §-ban meghatározott ingatlanokra a helyi építési szabályzat végrehajtásának, végrehajthatóságának biztosítása, az az ivóvíz- és tűzivízhálózat ellátásbiztonsága, a terület rendeltetésszerű felhasználása, az élet- és vagyonvédelmet veszélyeztető változás és az ebből eredő károk bekövetkezésének megelőzése érdekében építési tilalmat rendel el.

3. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én 13 órakor lép hatályba, és 2024. szeptember 30-án veszíti hatályát.Péterffy Attila
polgármester


Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 28/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok lehatárolása