Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–5. § * 

6. § Hatályát veszti az Ör.

a) 2. § (1) bekezdés g) pontja,

b) 9. alcíme.

7–8. § * 

9. § Hatályát veszti az SZMSZ

a) 97/A. §-a,

b) 1. mellékletében foglalt táblázat 131. sora.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § és a 9. § 2024. május 1-jén lép hatályba.Péterffy Attila
polgármester


Dr. Lovász István
jegyző

1–2. melléklet a 40/2023. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez *