Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/1995. (III. 27.) önkormányzati rendelete

a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (1), (4) bekezdésében, valamint e törvényt módosító 1994. évi XVII. tv. 6. §-ában kapott felhatalmazása alapján a lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Salgótarján közigazgatási területén

- a bérlet útján hasznosított önkormányzati tulajdonú lakásokra;

- a magántulajdonban lévő 1989. január 1-je előtt létrejött, vagy azt folytató bérleti jogviszony keretében hasznosított lakásokra, ha azokra a korábban kiköthető lakbér a kétszerese volt az állami tulajdonú lakások lakbérének;

- a kényszerbérlet alapján létrejött vagy az azt folytató lakásbérleti jogviszony keretében hasznosított lakásokra.

Általános rendelkezések

2. § (1) A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a bérlő lakbért köteles fizetni.

(2) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét tartalmazza:

a) a lakás használata

b) *  a lakás és az épület üzemeltetése:

- a közös helyiségek és közlekedők világítása, fűtése, tisztántartása, takarítása,

- a bérleti szerződések keletkezésével, szüneteltetésével, megszűnésével összefüggő bérbeadói feladatok ellátása;

- kéményseprés és a kémény állapotának felülvizsgálata;

- rágcsáló- és rovarirtás;

- a mindenkor hatályos jogszabály alapján a központifűtés és használati melegvíz díj megállapításánál figyelembe nem vehető költségek;

- rádió- és televízióadók vételének biztosítása a korábban kiépített központi vételi lehetőség esetén;

- az ingatlanok, a lakások nyilvántartása, a szervezési és adminisztratív feladatok ellátása;

- a bérek közlése és beszedése

- személy- és teherfelvonó használata

- az üzemeltetői szervezet működtetése, a személyi és anyagi feltételek biztosítása;

c) a lakás és az épület fenntartása:

- szavatossági felelősség a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotáért;

- az üzemelés során keletkező hibák kijavítása, az életveszély elhárítása, az épület állagát veszélyeztető hiányosságok megszüntetése;

(3) *  A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások esetén a lakbér fedezi továbbá az adott bérlakással kapcsolatos felújítások, beruházások költségeit is. Meghatározásánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a lakbér mértéke az állományba vételt követő első évben legalább az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2 §-át elérje. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy annak értékállandósága biztosított legyen. * 

(4) *  A bérlő a lakásbérleti jogviszony keretében a lakáshoz tartozó helyiségeket és területet, továbbá a közös helyiségeket és területet térítés nélkül jogosult használni.

(5) * 

3. § (1) Az üzemeltető a bérlő részére nyújtott külön szolgáltatásokért külön díj illeti meg, ennek mértékére és a díjért járó szolgáltatásokra a bérleti szerződés rendelkezései az irányadók.

(2) Külön szolgáltatásnak minősül:

a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítása *

b) központi fűtés és melegvíz szolgáltatása*

c) *  távhő- és melegvíz szolgáltatás

d) *  az a) és c) pontokban meghatározott szolgáltatások közvetítése, melynek díja a közvetített szolgáltatás értékének 5%-a + ÁFA, szolgáltatásonként legkevesebb száz forint + ÁFA.

(*) A díjak mértékét külön jogszabály állapítja meg.

II. fejezet

A lakbér mértéke

4. § *  (1) *  A szociális helyzet alapján, költségelven, valamint piaci alapon történő bérbeadás figyelembe vételével megállapított bérleti díjakat épületenként a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) *  A társasházak által üzemeltetett önkormányzati lakások lakbére lakásonként:

A társasházak által üzemeltetett önkormányzati lakások lakbére lakásonként:
Komfortfokozat Bérlakások lakbére (Ft/m2/hó)
7,0%
Pályáztatott lakások lakbére
(Ft/m
2/hó)
Összkomfortos 425 650
Komfortos 381 600
Félkomfortos 345 -
Komfort nélküli 328 -

(3) * 

(4) * 

(5) * 

5. § *  A lakbér mértékét Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése minden év december 31-vel bezárólag felülvizsgálja és az üzemeltetési, karbantartási költségek, valamint az infláció mértékének figyelembe vételével jogosult azt módosítani.

6. § A bérlő a bérleti szerződés megkötésétől számított 6 évig

a) amennyiben olyan lakásra köt bérleti szerződést, melyet az üzemeltető 90 nappal korábban a bérleti szerződés megkötése előtt felújított 35%-kal

b) amennyiben a bérleti szerződés megkötésekor olyan megállapodást köt az üzemeltetővel, hogy a bérleti szerződés ideje alatt az üzemeltető vállalja a gázfűtő, főző, berendezési tárgyak, valamint a fürdőkád cseréjét 30%-kal.

növelt lakbért köteles fizetni.

7. § (1) A megállapított lakbért a bérlő kérelmére csökkenteni kell a lakás épületen belüli fekvése, helyiségekkel való ellátottsága, illetőleg fűtésmódja alapján, ha a lakás:

a) alagsorban (a lakószoba padlószintje legalább 15 cm, de a belmagasság 2/3-át meg nem haladó mértékben a terepszint alatt) van;

b) három- vagy ennél többszintes lakóépület földszintjén vagy I. emeletén van és valamennyi lakószoba az épület zárt udvarára néz;

c) országos közforgalmú vasútvonal szélső vágányától mért 50 méter távolságon belül fekvő épületben van, és legalább egy lakószobájának ablaka a vasútvonalra néz;

d) felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb emeletén van;

e) összkomfortos és fűtése szilárd tüzelésű etage kazánnal biztosított.

f) *  vizesedés és penészedés miatt.

(2) Az (1) bekezdés alapján alkalmazható csökkentés mértéke jogcímenként 5%.

(3) *  A műterem lakások esetében a bérlőkijelölési jog jogosultja által kijelölt bérlő a lakás műtermi részére jutó bérleti díj megfizetése alól mentesül.

8. § A lakbér és egyéb díjak megállapítása és közlése - jelen rendelet keretei között - az üzemeltető feladata, melyet a bérlő az üzemeltető felé a tárgyhó 15. napjáig, illetve a számla bemutatásakor köteles megfizetni.

III. Fejezet

Lakbértámogatás

9. § * 

A lakbértámogatás mértéke

10. § * 

A lakbértámogatás megállapítása, folyósítása és megszüntetése

11. § * 

12. § * 

13. § * 

14. § * 

14/A. § *  (1) A Polgármester minden év végén külön támogatásban részesítheti azt a komfort nélküli lakásban élő hátralákos bérlőt, aki 100 000 Ft-nál kevesebb hátralékkal rendelkezik és a támogatás megállapítását követően meglévő hátralékát a szerződésben megkötött feltételek mellett törleszti.

(2) Az egyszeri támogatás mértéke 1-3 havi lakbér összegének megfelelő lehet.

Hatálybaléptető, vegyes és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 1995. április 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a korábban keletkezett lakásbérleti jogviszonyokban is alkalmazni kell.

(3) Használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj megállapításakor a rendeletben foglalt lakbér mértékek az irányadók.

16. § A bérlő

- 1995. április 1-től a korábbi lakbéren túl a rendeletben megállapított lakbérnövekedésnek 20%-át

- 1995. július 1-től a rendeletben megállapított lakbért köteles megfizetni.

17. § Az 1995. június 30-ig benyújtott lakbértámogatás iránti kérelmek esetén a támogatásra való jogosultság megállapításának kezdő időpontja 1995. július 1.

18. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a lakásrendelet 25. §-a.

(2) A lakásrendelet 31. §-nak (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„A megállapított használati díjat a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 6 hónap elteltével, s azt követően évente kétszeresére kell emelni.”

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Salgótarján, 1995. március 27.

Puszta Béla s. k. dr. Petercsák Zsolt s. k.
polgármester jegyző

Melléklet * 

Az önkormányzati lakások lakbére
2015. január 1-től

Az épület címe Szociális helyzet alapján bérbe adott lakások lakbére
(Ft/m
2/hó)
Piaci alapon bérbe adott lakások lakbére
(Ft/m
2/hó)
Acélgyári út 26., 31., 32., 33., 42., 51., 52. (kolóniák)
- komfortos lakások esetén
- komfortnélküli lakások esetén
- szükséglakások esetén

391
364
165
Acélgyári út 28., 30., 35., 36., 38., 40., 48-50., (Társasház)
- komfortos lakások esetén
- komfortnélküli és szükséglakások

525
348


700
-
Alkotmány út 1. 1/11; 3/11 (Rendőrségi)
- összkomfortos

496

758
Asztalos J. út 9., 11., 22. (kolóniák) 234
Bem út 10. fsz. 2. (Rendőrségi)
- összkomfortos

496

758
Budapesti út 39. (8 db komfortos) 443 664
Csokonai út 41., 51., 67. (kolóniák) 288
Derencsényi út 1-3. (kolóniák) 215
Déryné út (Társasházak)
- komfortos
3. IV/4.;
23. III/5.;
25. I/7.;
- félkomfortos
17. fsz/3, I/7.;
19. II/9.; IV/17.;
21. fsz/1.; II/12.; III/16.; IV/17.;

525360

700-
Eresztvény (kolóniák) 215
Erzsébet tér 1-2. (összkomfortos) 606 877
Erzsébet tér 2. 8/2. (műteremlakás) 606
Faiskola út 8. (komfort nélküli) 254
Forgách A. út 2/b., 2/c., 4., 16.,
- komfortos
- komfort nélküli
Forgách telepi (kolóniák)
100/B-110/D. (kolóniák)

344
254

254
Frankel L. út 16. fsz/1., 32/b. fsz/2.
- komfort nélküli

221
Gorkij krt. 83., 85. (összkomfortos) 537 816
Hársfa út 10., 12., 16/A-B.(kolóniák) 223
Hősök út 22. (komfortos) 420 606
Idegér-alsó/felső; Bereczki úti (kolóniák) 267
Jókai sor 3/A., 5/F., 7/G. (kolóniák) 213
Kakuk J. út 6. fsz/1. (kolónia) 213
Karancs út 25. fsz/1.,2.,3. (kolónia) 290
Kistarján út 2. II/3. (Társasház összkomfortos) 586 757
Kotyháza puszta 19. félkomfortos 325
Liget út 1-3. (komfortos) 496 757
Liget út 11. (komfort nélküli) 234
Losonci út 58. fsz/12. (műteremlakás, a műtermi rész területének figyelembe vétele nélkül) 265
Madách út 1. (kolóniák) 228
Medvesi út (kolóniák)
6/B., 7/B., C., D.,
9/B., 11/fsz.1,2., 12/A.
213
Medves krt. 37., 39. (Társasházak) 444 700
Meredek út 16. fsz/2. (Társasház, komfortos) 525 700
Meredek út 19. al/1. (Társasház, félkomfortos) 452
Móra F. út 1. (kolónia) 180
Munkácsy út 8. II/4. (Társasház komfortos) 525 700
Nagymező út 32. fsz/2., 3. (kolónia) 250
Petőfi út 43/c., 99., 178-180. (kolónia) 254
Rákóczi út 184. (összkomfortos) 583 875
Salgó út
8/A., B., D., 9/A., 10/B., D.,
22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40., 54.
56/A., B., C., 58/A., B., C., 60., 62.
- komfortos lakás esetén
- félkomfortos lakás esetén
- komfort nélküli lakás esetén
- szükséglakás esetén
360
324
278
94
Somlyó bányatelep (kolóniák) 248
Somosi út 49., 144. 196
Szerpentin út (Társasház) Művészlakások
28. III/3., 33. III/3., 35. III/3. (műteremlakások, a műtermi rész területének figyelembe vétele nélkül)
29.
214
Szerpentin út 37. III/3. (műteremlakás, a műtermi rész területének figyelembe vétele nélkül)
453
Úttörők út 23., 31/A. (Társasház)
- összkomfortos lakás esetén
- komfortos lakás esetén

586
525

758
700
Vár út 13/E., 15/C., 17/C. (kolóniák) 213
Vasas út 12., 17/C. (kolóniák) 213
Ybl M. út 51. II/5. (Társasházak) (Rendőrségi)
- összkomfortos

586

758
Zöldfa út 4., 8. (Társasházak)
- komfortos

413
Zöldfa út 2., 3., 5., 6., 7. (Társasházak)
- komfortos

525

700
Költségelven bérbe adott lakások lakbére
Az épület címe Bérlakások lakbére
(Ft/m
2/hó)
Alagút út 10. összkomfortos 641
Báthory út 4. IV/1. - összkomfortos 605
Fáy A. krt. 35./C. IV/6. - komfortos 605
Fáy A. krt. 86. III/4. (SzGyF) - komfortos 605
Kistarján út 6. II/18. - összkomfortos 605
Kistarján út 8. III/28. (SzGyF) - összkomfortos 605
Medves krt. 33. II/8. (SzGyF) - komfortos 605
Petőfi út 44. I. em. (SzGyF) - komfortos 605

  Vissza az oldal tetejére