Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a közterület elnevezések megállapításáról változtatásáról, jelöléséről, valamint az emléktábla állítás rendjéről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § *  A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek meghatározzák a város közterületeinek egységes rendszerű elnevezését, az elnevezés megváltoztatásának szabályait, valamint az emléktábla-állítás rendjét, továbbá a városban meglevő garázssorokon, garázstelepeken levő gépkocsitárolók számozásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás rendjét.

2. § *  (1) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Salgótarján belterületi és lakott külterületi közterületeinek megjelölése, azonosítása, a város lakott területén való jó tájékozódás igényes feltételeinek biztosítása érdekében e rendelet szabályai szerint a közterületneveket megállapítja, megváltoztatja, illetve megszünteti.

(2) A Népjóléti Bizottság e rendelet keretei között adja hozzájárulását emléktábla állításához.

A közterület-elnevezés általános szabályai

3. § (1) A közterületnév előtagból és a közterület jellegére utaló utótagból áll.

(2) A közterületnév előtagjának megállapításakor nem lehet használni

a) a névismétlődéseket,

b) a névhalmozódásokat.

(3) Betűszókkal, betűcsoportokkal, kizárólag számjegyekkel közterületnév előtagja nem állapítható meg.

(4) A külterületi lakott helyen lévő ingatlanok jelölése a külterületi településrész nevével és házszámmal történik.

4. § A közterület természetes folytatásaként később kialakuló új szakasz (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

5. § (1) A közterületnév kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a városrész, a szűkebb környék, a szomszédos közterületek, az érintett közterületen lévő intézmények jellegére, szellemiségére, hagyományaira és a lakosság véleményére.

(2) Az egyes városrészekben, lakónegyedekben a közterületneveket hasonló elnevezés-csoportból indokolt választani.

Közterület-elnevezés személyről

6. § (1) Közterület-elnevezéssel emléket állítani olyan magyar személyiségnek lehet,

a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést szerzett, vagy

b) aki a tudományok, a művészetek, a sport, a közélet valamely területén kimagaslóan jelentőset alkotott, vagy

c) aki a város életében, történetében kiemelkedő szerepe folytán jelentősen hozzájárult Salgótarján fejlődéséhez, hírnevének gyarapodásához.

(2) Közterületet lehet elnevezni olyan külföldi személyiségről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította vagy jelentős pozitív szerepet játszott hazánk, illetve Salgótarján életében.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerint elnevezett közterület névadójáról szöveges ismertető táblát kell elhelyezni a közterület kezdetén (első épületén).

7. § (1) Személyről közterületet elnevezni halála után legalább 5 év elmúltával lehet.

(2) A közterületnév előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha a névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert és személye ezáltal nem téveszthető össze.

(3) *  Kivételes esetben a Közgyűlés - minősített többségű döntéssel - az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérhet.

Elnevezések védetté nyilvánítása

8. § (1) Védetté lehet nyilvánítani az olyan, legalább 20 éve folyamatosan hatályos közterületnevet, amely városunk múltjának megbecsülését juttatja kifejezésre, így

- sokat őriz a város korabeli szellemi arculatából, vagy

- közmegbecsülést szerzett történelmi személyiségnek állít emléket.

(2) A védetté nyilvánításról a Közgyűlés csak az adott területen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok többségének (50% + 1 fő) egybehangzó támogatása esetén a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság *  előterjesztése alapján dönt.

(3) Védett közterületnevet megváltoztatni nem lehet.

(4) A védetté nyilvánítást a 12. § szerinti nyilvántartásban fel kell tüntetni.

Közterületnevek változtatása

9. § A közterületnév megváltoztatására a közterület-elnevezés 3-7. § és a 8. § (3) bekezdés szerinti szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy közterületnevet változtatni csak az adott területen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok többségének egybehangzó kérésére (50% + 1 fő), a helyi önkormányzati képviselő kezdeményezése alapján lehet.

9/A. § *  Amennyiben olyan jogszabály, amellyel önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes, rendelkezéseinek végrehajtása, közterületnév jogszabálysértő jellegének megszüntetése érdekében szükséges, a polgármester külön, erre irányuló kezdeményezés nélkül tesz javaslatot a Közgyűlésnek a közterületnév megváltoztatására.

10. § Ha a közterület megszűnik, a jegyző intézkedik a nem védett közterületnév nyilvántartásból való törlése iránt.

Településrészek elnevezése

11. § A kül- és belterületi településrészek elnevezésére, azok nevének megváltoztatására és védetté nyilvánítására a közterület-elnevezés 3-5. § és 8-9. § szerinti szabályait kell megfelelően alkalmazni. A döntés előkészítési eljárás során a jegyző által megküldött határozattervezetet a tárcaközi Földrajzinév Bizottság véleményezi.

A közterületnevek nyilvántartása

12. § (1) A jegyző gondoskodik a közterületnevek nyilvántartásáról.

(2) A nyilvántartás tartalmazza:

a) városrészenként a közterületnév elő- és utótagját,

b) az elnevezés, a megszűnés vagy névváltozás jelölését, ismert időpontját,

c) a korábbi elnevezés ismert adatait,

d) az elnevezést megállapító közgyűlési határozat számát,

e) a védetté nyilvánítást és dátumát,

f) helyrajzi számát.

(3) A nyilvántartásba bárki betekinthet.

A közterületek nevének jelölése

13. § (1) A közterület nevét a Közgyűlés által elfogadott 1. számú minta szerinti közterületnév-tábla jelöli. A közterületnév-tábla tartalmazza:

- a közterületnév elő- és utótagját,

- a városrész vagy településrész nevét,

- a házszámtartományt és

- a házszámok növekedési irányát.

(2) Ezen rendelet hatálybalépését követően kihelyezett közterületnév-táblák csak az (1) bekezdésben meghatározott minta szerint készülhetnek. Ez vonatkozik az új közterületnév-táblákra és a cserélt, illetve pótolt táblákra is.

(3) A közterületnév-tábla és a 6. § (3) bekezdés szerinti ismertető tábla kihelyezéséről, karbantartásáról, cseréjéről, pótlásáról a jegyző gondoskodik.

14. § (1) A közterületnév-táblát el kell helyezni a közterület kezdetén, végén, valamint minden betorkolló közterületnél mindkét oldalon.

(2) A közterületnév-táblát, a 6. § (3) bekezdése szerinti táblát épületen, ennek hiányában kerítésen, vagy külön tartószerkezeten kell jól láthatóan elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója a közterületnév-tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. Az elhelyezéssel okozott esetleges kárért a kihelyezéssel megbízott felelősséggel tartozik.

15. § A megváltoztatott közterületnév táblája - a tájékozódás zavartalansága érdekében - az új elnevezést tartalmazó tábla kihelyezésétől számított két évig eredeti helyén marad, amelyen a névváltozást átlós áthúzás jelzi.

Az épületek számozása

16. § (1) Minden önálló ingatlant (földrészletet), amelyen épületet, lakást, házat vagy egyéb célra szolgáló építményt (a továbbiakban: épület) létesítettek, számmal (a továbbiakban: házszám) kell ellátni.

(2) A házszám megállapításáról, módosításáról a jegyző gondoskodik. Az új épületek házszámát az építési engedély tartalmazza.

(3) A házszám belterületen az épület közterületen belüli sorszáma. Azonos házszámmal több lakóépület nem jelölhető.

(4) A belterületi épület házszámának megállapításakor a közterületen található beépítetlen, vagy olyan telek, amelyre építési engedélyt még nem adtak ki, az (1) bekezdés szerinti ingatlannak tekintendő.

17. § (1) A házszámozás „1” számmal kezdődik és a közterület, vagy a dűlőút melletti utolsó épületig folyamatosan tart.

(2) Utca és út melletti épületek házszámozása növekedési irányban jobb oldalon páratlan, bal oldalon páros számokkal történik.

(3) A főútvonalak melletti épületek házszámozása a városközpont irányából kezdődik.

(4) A mellékútvonalak melletti épületek házszámozása a főútvonal felől kezdődik.

(5) A tér, liget, park és hasonló jellegű közterületek melletti épületek házszámozása folyamatosan emelkedő számsorrendben, az óramutató járásával ellentétes irányban történik. A számsor a városközpont felől csatlakozó utca bal oldalán kezdődik és a jobb oldalán ér véget.

(6) A több lépcsőházas épületeket lépcsőházanként kell házszámmal ellátni.

(7) A már meglévő számozás után megosztott ingatlanon az épületek házszámát az újonnan kialakított telkek számának megfelelően az abc betűi szerinti toldással lehet jelölni.

18. § (1) Az önkormányzat által elkészített és térítés ellenében rendelkezésre bocsátott házszámtáblát elsősorban az épület használója, kezelője ennek hiányában tulajdonosa köteles kihelyezni az épületre, lehetőleg a kapu melletti falon, kerítésen úgy, hogy az a közterületről jól látható legyen.

(2) Házszámváltozás esetén az új házszám elhelyezésére a 15. § előírásait kell alkalmazni.

(3) A házszámtábla mintáját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

18/A. § *  (1) A város közterületein lévő, a közterületeiről nyíló, vagy garázsszövetkezeti területen álló garázsok számozásáról a jegyző e rendelet szerint köteles gondoskodni.

(2) A garázsok közterület vagy magánút felőli homlokzatán vagy kapuján, annak jobb felső sarkában 30 cm magas, jól látható színű számokat kell felfesteni.

(3) A számozás sorszámozás, nem kell követnie a házszámozás (16-17. §) rendjét.

(4) A garázs tulajdonosa, használója a számozás felfestését és az ezzel kapcsolatos munka elvégzését tűrni köteles. A munka során keletkezett esetleges kárért a jegyző által megbízott, feladatot végző tartozik felelősséggel.

(5) Nem terjed ki a rendelet hatálya a családi házakkal egybeépített, vagy azok telkén melléképületként álló, valamint a kerítéssel zártan körülhatárolt telken álló gépkocsitároló épületekre illetve ezek tulajdonosaira.

18/B. § *  (1) A számozásról a jegyző nyilvántartást vezet.

(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megközelítésre szolgáló közterület nevét, a garázs (sor)számát, valamint a tulajdonos nevét, lakcímét - értesítési címét - és telefonszámát.

(3) A nyilvántartást éves frissítéssel a Salgótarjáni Rendőrkapitányság valamint a Salgótarján Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére meg kell küldeni.

(4) A nyilvántartás adatai csak közbiztonsági célra, valamint az önkormányzat és szervei törvényben meghatározott feladatai ellátásához használhatók.

Emléktábla állítás

19. § A város közterületein és a közterületek mellett elhelyezkedő ingatlanok külső falain emléktábla csak a Népjóléti Bizottság *  hozzájárulásával helyezhető el.

20. § Nem adható hozzájárulás olyan emléktábla állításához, amely

a) megjelenésében város-, illetve utcaképet vagy műemlék-védelmi előírást sért, vagy

b) személynek emléket állító emléktábla esetén,

- ha a személy nem felel meg a 6. § (1), (2) bekezdésben foglaltaknak.

21. § A műemlék, műemlék jellegű épületeken emléktábla elhelyezéséhez az illetékes műemlékvédelmi hatóság engedélye szükséges.

22. § A népjóléti bizottsági *  hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásról szóló határozatban foglaltaknak nem megfelelően elhelyezett emléktáblát a jegyző - az eltávolításra vonatkozó felszólítás átvétele után 15 nap elteltével - az emléktábla tulajdonosának költségére leszereltetheti és elszállíttathatja, majd 30 napos tárolás után megsemmisíti. Az ebből származó költségeket az emléktábla tulajdonosának meg kell térítenie.

23. § A város közterületein elhelyezett emléktáblákról a jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a) az emléktábla helyét, a kihelyezés időpontját, a népjóléti bizottsági *  határozat számát,

b) a kihelyező nevét, címét,

c) az emléktábla szövegét.

Szabálysértési rendelkezések

24. § *  (1) * 

(2) * 

Eljárási rendelkezések

25. § (1) Közterületnév megállapítását a helyi önkormányzati képviselő kezdeményezheti, illetve javaslatot tehet a közterület nevére. Közterületnév 9. § szerinti megváltoztatására irányuló kezdeményezéshez mellékelni kell az adott közterületen lakók többségének a kezdeményezést támogató, aláírásukkal hitelesített nyilatkozatát.

(2) Közterület-elnevezésre, az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezéseket Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, majd a döntés előkészítési eljárását követően azt a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság *  terjeszti a Közgyűlés elé.

25/A. § *  (1) A 9/A. §-ban megjelölt javaslat előkészítése során a polgármester köteles kikérni a közterületnév változással érintett egyéni választókerület önkormányzati képviselőjének írásbeli javaslatát az új közterületnév tekintetében. Az önkormányzati képviselő a polgármester megkeresésében megjelölt, de legfeljebb 30 napos határidőn belül tehet javaslatot.

(2) A beérkezett képviselői javaslatot a polgármester értékeli, és elkészíti saját javaslatát, melyben két különböző közterületnevet köteles véleményezési eljárásra bocsátani. Az önkormányzati képviselő javaslata a polgármestert saját javaslata elkészítése során nem köti.

(3) A polgármester által elkészített javaslatot polgármesteri felhívásként legalább 30 napra ki kell függeszteni a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, továbbá közzé kell tenni az önkormányzat honlapján, valamint az önkormányzat hivatalos lapjában.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt polgármesteri felhívással kapcsolatban a közterületnév változással érintett közterületen lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárok élhetnek véleményezési joggal. A véleményezésre a közzétett polgármesteri felhívásban megjelölt határidőben és módon van lehetőség.

(5) Az (1)-(4) bekezdésekben megjelölt eljárás lefolytatását követően a polgármester beterjeszti a (2) bekezdés szerinti javaslatát a Közgyűlés ülésére. Az előterjesztéshez csatolni kell az önkormányzati képviselő (1) bekezdés szerinti javaslatát, és a lakosság (4) bekezdés szerinti összesített véleményét, a Közgyűlés ezek hiányában nem hozhat döntést.

(6) A döntéshozatal során a Közgyűlést az önkormányzati képviselő javaslata, és a lakossági vélemények nem kötik.

26. § A jegyző a közterület-elnevezését, a közterületnév változását, személyről elnevezett közterületek esetében a személy életútjának rövid ismertetésével együtt a helyben szokásos módon közzéteszi, házszámváltozás esetén a házszámtábla átvételének helyéről és idejéről szóló tájékoztatással egyidejűleg az érintetteket értesíti.

26/A. § *  (1) A garázs tulajdonosa a számozás felfestése után, 30 napon belül köteles a jegyzőnek bejelenteni a 18/B. § (2) bekezdésben felsorolt adatokat.

(2) A garázs új tulajdonosa a vételtől számított 30 napon belül köteles a 18/B. § (2) bekezdése szerinti adatokat a jegyzőnek bejelenteni.

27. § (1) Az emléktábla elhelyezésére irányuló kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az emléktábla megjelenését ábrázoló tervet (vagy fényképet), a részleteket is (szöveg, ábra, betűforma, színek megjelölése, méret, anyag) egyértelműen ábrázoló méretarányban,

b) a kihelyezés helyének, módjának pontos megjelölését,

c) az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását,

d) a kérelmező és a kivitelezésért felelős személy nevét, címét,

e) nyilatkozatot a szükség szerinti karbantartás, javítás, helyreállítás vállalásáról,

f) a 21. § hatálya alá tartozó esetekben az illetékes műemlékvédelmi hatóság engedélyét.

(2) *  Az emléktábla elhelyezésének engedélyezéséről a Népjóléti Bizottság dönt.

Értelmező és záró rendelkezések

28. § E rendelet alkalmazása során:

1. *  Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, melyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván.

Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglalt keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.), a közművek elhelyezése.

2. Névhalmozódás: több, más-más jellegű közterület ugyanazon előtaggal történő elnevezése (pl.: Széchenyi tér, Széchenyi sétány, Széchenyi krt. stb.)

Hatálybaléptető rendelkezés

29. § E rendelet 1997. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően indult eljárások során kell alkalmazni.

Salgótarján, 1997. június 30.

Puszta Béla s. k. dr. Petercsák Zsolt s. k.
polgármester jegyző

1. számú melléklet

Közterületnév-tábla minta

2. számú melléklet

Házszámtábla minta

3. számú melléklet * 

A 18/1997.(VI. 30.) Ör. számú rendelet
3. számú melléklete

Garázssorok, garázstelepek

1. MEDVES KÖRÚT „FELSŐ” GARÁZSTELEP

2. MADZSAR J. ÚTI GARÁZSTELEP

3. MEDVES KÖRÚTI GARÁZSTELEP

4. KERCSEG UTCAI GARÁZSTELEP

5. FÁY ANDRÁS KÖRÚTI GARÁZSTELEP

6. ZRÍNYI UTCAI GARÁZSTELEP

7. ZAGYVAI RAKODÓI GARÁZSTELEP

8. HOMOK UTCAI GARÁZSSOR

9. CSALÁNOS ÚTI GARÁZSSOR

10. FERENC TELEPI GARÁZSSOR

11. FENYVES UTCAI GARÁZSSOR

12. HATÁR ÚTI GARÁZSSOR

13. ACÉLGYÁRI ÚTI „TÁVVEZETÉK ALATTI” GARÁZSSOR

14. TEMETŐ ALATTI GARÁZSSOR

15. IDEGÉR ÚTI GARÁZSSOR

16. ARANY J. ÚTI GARÁZSTELEP

17. ÚTTÖRŐK ÚTI GARÁZSSOR

18. TANÁCS ÚTI GARÁZSSOR

19. PÉCSKŐ UTCA 5-11. MÖGÖTTI GARÁZSSOR

20. PÉCSKŐ UTCAI GARÁZSTELEP

21. PÉCSKŐ UTCA 12. MÖGÖTTI GARÁZSSOR

22. RÁKÓCZI ÚT 26-36. MÖGÖTTI GARÁZSSOR

23. ALKOTMÁNY ÚTI GARÁZSSOR

24. BÁNYAMÚZEUM ELŐTTI GARÁZSSOR

25. KUN UTCA „ALATTI” GARÁZSSOR

26. BAJCSY ZS. ÚT 13-15. MÖGÖTTI GARÁZSSOR

27. SZERPENTIN ÚTI „ALSÓ” GARÁZSTELEP

28. SZERPENTIN ÚTI „FELSŐ” GARÁZSTELEP

29. HUNYADI KÖRÚTI GARÁZSSOR

30. DAMJANICH UTCAI GARÁZSSOR

31. ÜVEGGYÁRI PÁLYA MÖGÖTTI GARÁZSTELEP (ROKKANT ALATT)

32. MUNKÁSOTTHON TÉRI GARÁZSSOR

33. FORGÁCH A. ÚTI GARÁZSTELEP

34. VASVÁRI PÁL ÚT 21-25. ELŐTTI GARÁZSSOR

35. GÁRDONYI UTCAI GARÁZSSOR

36. DÉRYNÉ UTCAI „ZÖLDFA” GARÁZSSOR

37. HÁRSFA UTCAI GARÁZSTELEP

38. HŐSÖK ÚTI GARÁZSSOR

39. BÁNYAGÉPGYÁR MÖGÖTTI GARÁZSSOR

40. BLAHA LUJZA UTCAI GARÁZSSOR

41. NYÍRFÁCSKA ÚTI GARÁZSSOR

42. GAGARIN ÚTI GARÁZSSOR

43. MAKARENKÓ ÚTI „FELSŐ” GARÁZSSOR

44. MAKARENKÓ ÚTI „ALSÓ” GARÁZSSOR

45. BATSÁNYI UTCAI „TEMPLOM MÖGÖTTI” GARÁZSSOR

46. BATSÁNYI UTCAI GARÁZSSOR

47. GOKIJ-FRIGYES KÖRÚTI GARÁZSSOR

48. BUDAPEST ÚTI „ÓVODAI” GARÁZSTELEP

49. BUDAPESTI ÚT 54-46. MÖGÖTTI GARÁZSSOR

50. BUDAPESTI ÚT 32. MÖGÖTTI GARÁZSSOR


  Vissza az oldal tetejére