Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2001. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 47. § (1) bekezdésének d) pontjában, a 49. § (2) bekezdésében, valamint az 50. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

A helyi népszavazás

1. § (1) A helyi népszavazást az Ötv. 47. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakon kívül a salgótarjáni önkormányzati választáson választójogosult polgárok 10%-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezheti a polgármesternél.

(2) A Közgyűlés köteles kitűzni az (1) bekezdésben meghatározott számú választópolgár által kezdeményezett helyi népszavazást.

A népi kezdeményezés

2. § (1) Népi kezdeményezést a salgótarjáni önkormányzati választáson választójogusult polgárok 5%-ánál nem kevesebb számú választópolgár nyújthat be a polgármesterhez.

(2) A Közgyűlés köteles megtárgyalni az (1) bekezdésben meghatározott számú választópolgár által indítványozott népi kezdeményezést.

Záró rendelkezések

3. § (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2001. június 1-én lép hatályba. Ezzel egyidőben az 1/1991. (I. 28.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.

Salgótarján, 2001. május 28.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére