Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közutak építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételének díjairól * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja: az önkormányzati közutak építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételi díjainak útkategóriánkénti meghatározása.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya:

a) Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban lévő közutakra, továbbá

b) magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre terjed ki.

Igénybevételi díj mértéke

3. § (1) Igénybe vevő a közút építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat köteles fizetni.

(2) Ha a közutat nem közlekedési célból kezelői hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, akkor pótdíjat kell fizetni.

(3) Az igénybevételi díj mértékét útkategóriánként és a pótdíjat a melléklet tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

4. § (1) Út: a gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület, ill. magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.

(2) Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, illetőleg olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

(3) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt - része, a gyalogút azonban nem járda.

(4) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

Hatálybaléptető rendelkezések

5. § Ez a rendelet a 2003. december 1. napján lép hatályba.

Salgótarján, 2003. november 27.

Puszta Béla s. k. Óvári Péter s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet az önkormányzati közutak építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételének díjairól szóló 36/2003. (XI. 27.) Ör. sz. rendelethez

Közutak, járdák építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak


Közutak kategóriái
Igénybevételi díj
nagysága
(Ft/m
2/nap)
Gyűjtő utak 50
Lakó és kiszolgáló utak
- aszfalt, itatott aszfalt, kő, beton burkolatú
- vizes makadám burkolatú javított földút
- földút

30
20
10
Gyalogutak, kerékpárutak és járdák 30
Külterületi utak
- aszfalt, itatott aszfalt, kő, beton burkolat,
- vizes makadám, javított földút,
- földút

20
15
10

Megjegyzés: a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Figyelembe vehető egyéb szempontok Szorzószám
Városközpont 2
Közút teljes lezárása 4

A nem közlekedési célú igénybevétel minimális díja 1000 Ft + ÁFA.

A pótdíj mértéke: az igénybevételi díj 8-szorosa.


  Vissza az oldal tetejére