Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a „Szakembereket Salgótarjánba!” programról * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a város jövője szempontjából értékes szakképesítéssel és szaktudással rendelkezők a városban történő letelepedésének és lakhatásának biztosítására „Szakembereket Salgótarjánba!” elnevezéssel programot indít. A program keretében az Önkormányzat vállalja, hogy meghatározott időtartamra jelképes összegen történő bérbeadással lakást biztosít az itt letelepedni kívánó szakemberek számára. Az Önkormányzat célja, hogy a salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatók ösztönzésével egyidejűleg a város lakosságmegtartó erejét növelje, a piacképes szakmával és felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek szellemi tőkéjüket Salgótarjánba visszatérve, vagy itt letelepedve a város fejlődése érdekében kamatoztassák.

Értelmező rendelkezés

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. munkaviszony: a magyar munkajog hatálya alá tartozó munkaviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági, ügyészségi jogviszony, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonya,

2. munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján megbízási szerződéssel vagy vállalkozási szerződéssel létrejött jogviszony.

A támogatás feltételei

3. § (1) A támogatás pályázat útján nyerhető el.

(2) A támogatásra az a szakember nyújthatja be pályázatát, aki rendelkezik:

a) felsőfokú szakmai végzettséggel, vagy szakképesítéssel, és

b) *  salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatói szándéknyilatkozattal arra vonatkozóan, hogy az adott munkáltató a pályázóval végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyt, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít és támogatja kérelmét.

(3) A pályázat tartalmi elemei:

a) a pályázó adatai

b) a pályázó részletes önéletrajza

c) szakmai végzettséget igazoló okmányok másolata,

d) *  salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval kötött munkaszerződés, megbízási szerződés, vállalkozási szerződés, vagy kinevezés másolata vagy ezekre irányuló szándéknyilatkozat.

A támogatás igénylése, mértéke, elbírálása

4. § (1) A támogatás iránti kérelem folyamatosan nyújtható be.

(2) A támogatás elbírálásáról a Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt.

(3) A Bizottság tagjai:

a) Salgótarján megyei jogú város alpolgármesterei,

b) a Népjóléti Bizottság elnöke,

c) a Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság elnöke.

(4) A támogatás elbírálásának határideje a Bizottság ülését követő közgyűlés első ülése.

(5) A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(6) A Közgyűlés döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak.

A támogatás formája és egyéb feltételei

5. § (1) A program keretében az Önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott időtartamra, az Önkormányzat lakásbérlemények lakbéréről és a lakbértámogatásról szóló rendeletében megjelölt piaci alapú lakbér figyelembevételével megállapított 90%-os mértékű kedvezményes bérleti díjjal történő bérbeadással önkormányzati bérlakást biztosít a pályázók számára.

(2) *  A támogatás arra az időtartamra szól, mely idő alatt a pályázó munkaviszonya, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya salgótarjáni székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál végzettségének megfelelő munkakörben fennáll, de legfeljebb 5 év.

(3) A pályázó és az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(4) A lakás bérbeadására vonatkozó bérleti szerződést a pályázó a Salgó Vagyon Salgótarjáni Önkormányzati Vagyonkezelő és Távhőszolgáltató Kft.-vel köti meg.

6. § (1) Ez a rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba

(2) *  E rendeletet a 2015. április 30. napját követően létesített vagy létesítendő munkaviszonyok, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok tekintetében kell alkalmazni.

Dóra Ottó s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére