Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (2) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 179/A. §-ának (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a Szabs. tv. 250. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a város közbiztonsága, közrendje és köztisztasága érdekében e rendeletében annak minősít.

2. A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

2. § (1) Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől, vagy az önkormányzattal kötött szerződéstől eltérően használja fel, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

A közterület elnevezések, valamint az emléktábla állítás szabályainak megszegése

3. § (1) Aki a közterületnév táblát, a házszámot vagy az emléktáblát eltakarja, jogosulatlanul kihelyezi vagy leszereli, továbbá, aki a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a házszámtáblát nem helyezi ki, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Köztemetők és a temetkezés rendjére vonatkozó szabályok megszegése

4. § (1) *  Aki a köztemetőkben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít, valamint a szertartást zajos munkavégzéssel zavarja vagy a köztemetőkről és a temetkezés módjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat egyéb módon megszegi, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az a hozzátartozó, aki a sírhely körüli 30 cm nagyságú terület (járdarész) gondozását elmulasztja, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki a köztemetők területére kutyát - a vakvezető kutya kivételével - vagy egyéb állatot bevisz, valamint oda gépjárművel, segédmotorkerékpárral, kerékpárral behajt, vagy ott közlekedik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) Aki az üzemeltető előzetes engedélye nélkül fát, cserjét ültet vagy kivág, padot helyez el, továbbá a temető területéről sírkövet, síremléket vagy fejfát a temető üzemeltetőjének előzetes bejelentése és nyilvántartásba vétele nélkül kivisz, amennyiben cselekménye szabálysértés vagy bűncselekmény tényállását nem meríti ki, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Aki a köztemetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl az üzemeltető engedélye nélkül más célra vesz igénybe, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

Köztisztaság fenntartására vonatkozó szabályok megszegése

5. § * 

Az Önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szabályozásáról szóló rendelkezések megszegése

6. § (1) *  Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelete mellékletében felsorolt közterületek (e § alkalmazásában: közterületek) esetében tulajdonosi hozzájárulás nélkül vagy a tulajdonosi hozzájárulásnak nem megfelelően a növényzettel ellátottság arányát, a növényzet jellegét megváltoztatja, utakat, járdákat, játszótereket létesít, átalakít a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(1a) *  Aki Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az egyes önkormányzati tulajdonban lévő közterületek, illetve közhasználatra megnyitott ingatlanok fenntartásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelete mellékletében felsorolt közterületeken - külön jogszabály által engedélyezett kivételekkel - közlekedik, parkol, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Aki a közterületeket, azok építményeit, berendezéseit vagy felszereléseit nem rendeltetésüknek megfelelő célra vagy módon használja, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(3) Aki közterületen nem az e célra rendszeresített hirdetőtáblán hirdetményt, plakátot elhelyez a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(4) *  Aki a Salgótarján Förster Kálmán tér vagy a Múzeum tér emlékművein, utcabútorzatain, egyéb berendezési tárgyain, lépcsőin, kőpadjain gördeszkázik, görkorcsolyázik, kerékpározik, valamint rollerezik, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

6/A. § *  (1) Aki közterületen háziasított állatok gazdátlan egyedét, vagy nem háziasított állatot etet, a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartást valósít meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény elkövetője ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, valamit százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal is sújtható.

A jogellenesnek minősülő, életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás

7. § (1) Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül az alábbiakban felsorolt, és a rendelet 1. melléklete szerint vastag vonallal körülhatárolt önkormányzati tulajdonú közterületeken, a közrend és közbiztonság védelme érdekében:

a) Salgótarján, December 8 .tér hrsz. 3920
b) Salgótarján, Erzsébet tér hrsz. 3892, hrsz. 3890
c) Salgótarján, Fő tér hrsz. 3751, hrsz. 3881/1-3
d)  *  Salgótarján, Múzeum tér hrsz.: 3894, 3879/1
e) Salgótarján, Szent István tér hrsz.: 1787/11

(2) Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás jogellenesnek minősül az alábbiakban felsorolt, és a rendelet 2. mellékletében vastag vonallal körülhatárolt önkormányzati tulajdonú közterületeken, a kulturális értékek védelme érdekében:

a) Salgótarján - Salgóbánya, Vár út emlékpark hrsz. 12035/1
b) Salgótarján - Somoskő, Vároldal utca emlékliget hrsz. 16433, hrsz. 16428

(3) *  Az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodás a közrend, közbiztonság és közegészség védelme érdekében jogellenesnek minősül a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi szolgáltató, illetve köznevelési intézmények ingatlannyilvántartás szerinti teljes területének a határától számított 100 méteres körzetében.

3. Egyéb rendelkezések

8. § (1) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás miatti eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni.

(2) E rendelet alapján a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt induló eljárás lefolytatása tekintetében a Közgyűlés a hatáskör gyakorlását a polgármesterre ruházza át.

(3) A közösségi együttélés szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes köztisztviselője ellenőrzi.

(4) Amennyiben a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri, a hatóság nevében eljáró személy helyszíni bírságot szabhat ki.

(5) A közigazgatási bírságot az elkövető az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül a részére kiküldött készpénz-átutalási megbízás útján köteles teljesíteni.

4. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés után indult ügyekben és eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 44/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet.

Dóra Ottó s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet

2. melléklet

3. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére