Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Lőverek jellegvédelméről

Városunk egyik ékessége a Lőverek. Építészeti és természeti értékeinek megóvása, valamint a Lőveri táj értékes történeti jellegében sajnálatosan bekövetkezett romlás megállítása érdekében Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi rendeletet alkotja meg.

Jelen rendelet – figyelemmel az 1964. évi III. tv., az 1998. évi I. tv., a 21/1970. (VI. 21.) Korm. rendelet, a 20/1982. (X. 12.) IpM rendelet, 12/1986. (XII. 30.) ÉVM rendelet, a 12/1983. (V. 12.) MT rendelet előírásaira és felhatalmazásaira – az 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében megfogalmazott, az Önkormányzatnak az épített és természeti környezet védelmére vonatkozó kötelezettségének kíván eleget tenni.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Lőverek városrészre.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a műemlékvédelemről, valamint a természetvédelemről szóló jogszabályok rendelkezései alapján védelem alá helyezett értékekre.

II. fejezet

Értelmező rendelkezések

3. § A rendelet alkalmazásában

(1) Lőverek:

Kőfejtő út – Récényi út – Belterületi határvonal (Ciklámen út) – Ojtozi fasor- Harkai út – Keresztúri út – Lőver krt. – Mikoviny utca – Honvéd út – Panoráma út – Deákkúti út – Lőver krt. – Hársfa sor – Ibolya út – Zerge utca, Nándormagaslati erdő déli határolóvonala által határolt terület.

(2) * 

(3) * 

(4) Minimális élettér:

koronavetület alapú tér, beleértve a talajfelszín alatti és feletti teret.

(5) Egyéb hulladék:

nem növényi szerves anyag tartalmú hulladék, főleg rongy, műanyag és egyéb ipari anyagok.

(6) A szelídgesztenye és a házi berkenye a jelen rendelet alkalmazásában erdei fa.

III. fejezet

Építésügyi előírások

4. § * 

5. § * 

6. § * 

7. § * 

8. § (1) * 

(2) * 

9. § * 

10. § * 

11. § * 

IV. fejezet

Közlekedésre vonatkozó előírások

12. § * 

13. § (1) A lőveri területre bevezető vegyesforgalmú lakóutakon ki kell helyezni „Lakó-pihenő övezet” (KRESZ 123. ábraszám) jelzőtáblát a 4. sz. melléklet térbeli és időbeli ütemezése szerint. Ennek alapján csak a következő járművek hajthatnak be:

– kerékpár,

– az ott lakók vagy az odalátogatók személygépkocsija, motorkerékpárja, segédmotorkerékpárja,

– az ott lakók költözését végző tehergépkocsi,

– az oda áruszállítást végző, legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi, valamint motor, segédmotoros tricikli,

– az oda építkezés céljából építőanyagot szállító tehergépkocsi,

– az út- és közműépítésre vagy fenntartásra köztisztasági vagy közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló gépjármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen.

(2) A járművek legfeljebb 20 km/h sebességgel közlekedhetnek.

(3) Járművel várakozni csak a kijelölt helyeken lehet.

(4) Csak a feltétlenül indokolt egyirányúsítás tartandó fenn (Winkler út, Hársfa sor, Kőfejtő út).

(5) A kizárólag gyalogos forgalmú utak csatlakozási pontjain szükséges korlátok elhelyezéséről a Műszaki Hivatal gondoskodik.

V. fejezet

A növényzet védelmére vonatkozó rendelkezések

14. § *  (1) E rendelet a Lőverek területén lévő 15 évnél idősebb fa- és cserjeegyedeket (továbbiakban: védett fa) az 1991. évi XX. tv. 85. § (1) bekezdés felhatalmazásával, mint helyi jelentőségű természetvédelmi értéket, együttes önkormányzati védelem alá helyezi.

(2) A védelem nem terjed ki a gyümölcsfákra, valamint az erdőtervvel rendelkező erdőrészletekre.

15. § *  (1) Tilos a védett fa kivágása, kivéve, ha

a) az ingatlanra a rendelet hatálybalépése előtt elvi építési engedély került kiadásra és az építkezés a telken álló fa kivágása nélkül nem valósítható meg, vagy

b) a faegyed elhalt, vagy

c) a faegyed balesetet vagy anyagi kár okozhat.

(2) Tilos a védett fa megrongálása vagy olyan kezelése, amely értéke csökkenését vagy egészségi állapotának romlását vonhatja maga után. Tilos ezért

a) a védett fát kidönteni,

b) a gyökérzetét átvágni,

c) az élő ágait megcsonkítani,

d) a kérgét megsebezni, lehántani,

e) a törzsét, ágát átkötni,

f) a minimális életterében mély- vagy magasépítészeti létesítményt elhelyezni,

g) a minimális életterében összefüggő burkolatot létrehozni,

h) a szelídgesztenye minimális életterében építési mész, vagy más lúgos kémhatású anyagot tárolni közvetlen talajérintkezéssel.

(3) Tilos a jegyző engedélye nélkül élősövényt kivágni.

(4) Kiszáradt fa kivágásának szándékát – legkésőbb a kivágás tervezett napja előtt 30 nappal – a jegyzőnek be kell jelenteni.

(5) A kérelmező a fakivágás engedélyezésekor, valamint az elhalt fa kivágási időpontjának bejelentése nyomán köteles a kivágott vagy elhalt egyedet azonos növényfajjal pótolni, 5 db-ot meghaladó faegyed egyidejű kivágása esetén pedig köteles a kivágás előtt parkosítási tervet bemutatni. Az engedélyező a parkosítási terv bemutatásakor köteles javaslatot tenni a Lőverekben honos növényfajok telepítésére vonatkozóan.

(6) Tilos az élősövény nyesése március 15. és június 15. között.

VI. fejezet

Zajvédelmi előírások

16. § * 

17. § (1) * 

(2) * 

(3) A kedvező zajhelyzet megóvása, valamint a vegyesforgalmú utak forgalomnövekedésének megakadályozása érdekében a rendelet kihirdetését követően a Lőverek „lakó-pihenő” övezetében zenés szórakozóhely nem létesíthető.

(4) * 

VII. fejezet

A települési szilárd és folyékony hulladékok kezelésére vonatkozó előírások

18. § (1) * 

(2) Egyéb hulladék kazánban történő, vagy nyílt téri égetése az év minden szakaszában tilos!

(3) * 

(4) * 

19. § (1) *  Zárt rendszerű, vízzáró szennyvízgyűjtő tartály üríttetéséről és a szennyvíz elszállíttatásáról minden tulajdonos a szennyvízgyűjtő túlfolyása előtt köteles gondoskodni.

(2) * 

VIII. fejezet

Jogkövetkezmények

20. § * 

IX. fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

21. § (1) Jelen rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 16. §-ában kijelölt zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület létrehozásához az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat jogszabályban előírt írásbeli támogatását adta.

(3) A rendelet 10. §-ában önkormányzati védelem alá vont és a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt épületek tulajdonosai a védelem alá vonásról és annak következményeiről tájékozódtak.

(4) A védelem alá vont épületek értékvizsgálata megtörtént.

22. § Jelen rendelet hatályba lépésével

(1) a 4/1982.(XII.21.) számú Városi Tanácsi rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv az alábbi szerint változik:

a 9. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következő mondat lép:

„Ezen belül a VII. és VGY jelű övezetekben, valamint a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete alapján a Lőverek területén új telekalakítás esetén 1300 m2-nél kisebb telek nem alakítható.”

(2) A 4/1982. (XII. 21.) számú Városi Tanácsi rendelettel jóváhagyott Általános Rendezési Terv kiegészül az alábbiakkal:

„24. § A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete alapján a Lőverek területe zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület.”

„25. § A Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete alapján a Lőverek területe tájképi szempontból védett terület.”

23. § A rendelet hatályba lépésével egy időben a 71/1986. (VIII. 5.) VB határozattal jóváhagyott Sopron Sörházdomb Részletes Rendezési Terv szabályozási előírások 6/b pont 4. alpontja és a 7/b pont 3. alpontja helyébe a 9. § (2) bekezdés hatályba lépésével egy időben „a telkeknek legfeljebb 10%-a építhető be” lép.

24. § Jelen rendelet hatályba lépésével egy időben a szórakoztatóipari egységek zeneszolgáltatásának szabályozásáról és az utcai zenészek működéséről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/1991. (VI. 30.) önkormányzati rendeletével módosított 4/1988. (VI. 28.) VT rendelet 2. § (2) bekezdés az alábbival egészül ki:

„Fenti határérték és az I. és II. melléklet módosító tényezői a Lőverekre nem vonatkoznak, helyette a 37/1992. (XII. 30.) Kgy. rendelet határértékei az irányadók.”

Fejes Zoltán Dr. Bihari István
polgármester jegyző

1. sz. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. sz. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletéhez

3. sz. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

4. sz. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

5. sz. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletéhez

6. sz. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendeletéhez