Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/1999. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről * 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 77. § szerinti felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. rész

Általános rendelkezések

Alapelvek

1. § Az önkormányzat a közművelődési tevékenység szabályozása során arra törekszik, hogy megőrizze Sopron történeti hagyományait, kulturális értékeit, biztosítsa a helyi társadalom kulturális szükségleteinek kielégítését. Meghatározza közművelődési feladatok ellátásának formáit, támogassa az önszerveződő közösségeket és így lehetőséget biztosítson Sopron város polgárainak közművelődéshez való jogának gyakorlására.

2. § Az önkormányzat az alapelvek érvényesülésének biztosítása érdekében az alábbi célokat fogalmazza meg:

- a közösségi művelődés színterének és infrastruktúrájának biztosítása

- a lakosság élet és munkaképességének növelése

- felnőttoktatási és iskolai képzést kiegészítő, képességfejlesztő lehetőségek biztosítása, humánerőforrás-fejlesztés

- a település hagyományainak ápolása, a lokálpatriotizmus megőrzése, a helyi értékek megőrzése, a helyi díjak, kitüntetések ápolása, egyesületek, szervezetek, alapítványok működésének fejlesztése, támogatása

- a helyi kisebbségi kultúra értékeinek megőrzése, megismertetése, gazdagítása, a kisebbségek hagyományainak gondozása

- az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseinek támogatása, az időskorú népesség közművelődési lehetőségeinek biztosítása, közösségi életének támogatása

- az élet minőségének, az ünnep örömeinek gazdagítása, amatőr művészeti csoportok, műhelyek, alkotótáborok létesítése, a helyi alkotóművészek szakmai támogatása

- a rekreáció lehetőségeinek megteremtése, szórakozási és közösségi igényekhez lehetőség biztosítása

- a helyi közművelődési tanács munkájának támogatása

- a település természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismerté tétele, találkozók, fesztiválok, kiállítások rendezése, a testvérvárosok kultúrájának bemutatása, a kulturális turizmus támogatása

- a helyi kulturális nyilvánosság fejlesztése.

A rendelet hatálya

3. § *  E rendelet hatálya kiterjed:

- a helyi közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevő soproni polgárokra;

- az önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekre, közösségi színtereire, alkalmazottaira;

- az önkormányzati tulajdonú, közművelődési feladatot ellátó, nonprofit társaságra;

- a rendelet által szabályozott, közművelődési megállapodással vagy más úton támogatott intézményekre, szervezetekre, vállalkozásokra, azok fenntartóira és működtetőire;

- a közművelődési tevékenységek résztvevőire.

II. rész

Az önkormányzat közművelődési feladatai, formái

4. § Az önkormányzat a helyi közművelődés céljainak megvalósítása során hangsúlyos feladatának tekinti az alábbiakat:

a) Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése, támogatása, mely feladat megvalósításának módozatai lehetnek:

- a helyi lakosság élet és munkaképességének növelése érdekében, pl. szövő, kosárfonó, (stb.) képzési lehetőségek megteremtése, közhasznú barkács, szabó-varró, praktikus tanfolyamok, akciók szervezése;

- az iskolai képzést kiegészítendő nyelvi, számítástechnikai, képességfejlesztő, korrepetáló, felkészítő, környezetnevelő tanfolyam szervezése. Mentális kultúrát fejlesztő önismereti tanfolyamok, táborok, fórumok szervezése, természetbarát közösségek életre hívása, illetve támogatása.

b) A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, melynek módozatai lehetnek:

- helytörténeti kiállítások, ünnepi alkalmak, műsorok, találkozók, fesztiválok megrendezése;

- tudományos emlékülések, versenyek, vetélkedők szervezése.

c) Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása, mely feladat megvalósításának módozatai lehetnek:

- hangversenyek, előadások, művészeti kiállítások, irodalmi estek, filmklubok, művészeti és baráti körök szervezése;

- néptánc, népdal, hímző, tárgyalkotó, hagyományőrző közösségek életre hívása és működtetése, találkozók és fesztiválok szervezése;

- nemzeti, etnikai és kisebbségi ünnepek, évfordulók támogatása;

- különböző korosztályok szórakozási és közösségi igényeihez kulturált lehetőség biztosítása;

- kiemelt önkormányzati rendezvények: Soproni Ünnepi Hetek, Országos Érembiennále, Soproni Tavaszi Napok, Európa Koncertek Fertőrákos, Őszi tárlat, Soproni Szüreti Napok.

d) Az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, mely feladat megvalósításának módozatai lehetnek:

- az amatőr művészeti csoportok, körök, klubok, társaságok, egyesületek, közösségek, tartalmi munkájának szakmai segítése, anyagi és infrastrukturális támogatása, közművelődési szintér biztosítása;

- tanfolyamok, alkotóműhelyek és táborok kínálatának megteremtése.

e) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése, ennek formái lehetnek:

- különböző életkorú, érték- és érdekrendszerű civil közösségek művelődési szándékainak támogatása;

- az ifjúsági érdekérvényesítési, önigazgatási kezdeményezéseinek támogatása, fórumrendszer biztosítása, működtetése.

f) A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése, ennek érdekében szükséges:

- a helyi kisebbségi önkormányzatokkal és nemzetiségi egyesületekkel szoros együttműködés kialakítása, kapcsolatépítés a környékbeli ausztriai, szlovákiai magyar intézményekkel és a német kisebbség anyaországával;

- az egymástól eltérő jellegű, tárgyú és műfajú kulturális értékek találkozóinak segítése, közös programok ösztönzése.

g) A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, különösen:

- rekreációs, szabadidő-sportos és kulturált szórakozásra alkalmat adó intézményi infrastruktúra biztosítása, animátor szakember biztosítása.

h) Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása érdekében:

- a lakosság kulturális értékeinek bemutatásához, a művészeti ágak kulturális piacához közművelődési szintér használatának lehetősége;

- szervezőmunka, bemutatkozási lehetőségek biztosítása, a kulturális csoportok menedzselése, kiállítások szervezése, hazai és külföldi kulturális eseményekre.

III. rész

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei, intézményrendszere

5. § Sopron Megyei Jogú Város közművelődési feladatait, annak különös formáit és tevékenységeit, feltételeit közművelődési és közgyűjteményi intézményekben kívánja biztosítani.

Az intézmények a feladat megosztásnak megfelelően biztosítják, hogy a település önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az intézmény szolgáltatásait és az igénybevétel idejére a minimális feltételek rendelkezésre álljanak.

6. § *  (1) Az önkormányzat a rendelet 4. §-ában foglalt feladatai ellátása érdekében művelődési intézményeket, és közművelődési közfeladatokat ellátó nonprofit társaságot működtet, és közösségi színtereket biztosít.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt közművelődési közfeladatot ellátó nonprofit társasággal közművelődési megállapodást köt.

7. § (1) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a 6. §-ban megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:

a) az önkormányzat nem közművelődési alapfeladatú intézményeit;

b) a városban működő nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményeit;

c) az önkormányzat területén működő közművelődési célú társadalmi és civil szervezeteket, egyházi szervezeteket;

d) az önkormányzat területén működő közművelődési tevékenységkörű vállalkozásokat, gazdasági társaságokat.

(2) Az önkormányzat e rendelet 7. § (1) bekezdésében szereplő intézményekkel és szervezetekkel e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési és együttműködési megállapodást köthet.

8. § Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított és fenntartott, illetve támogatott intézményeken és közhasznú szervezeteken keresztül végzi, melyek az alábbiak:

a) *  Közművelődési alapfeladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú nonprofit társaság:

- Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.

b) Közgyűjtemény:

- Széchenyi István Városi Könyvtár

A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése

9. § (1) A törvény és jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos alapítói, fenntartói és más jogköröket a közgyűlés, illetve átruházott hatáskörben a polgármester és a közgyűlés szakmailag illetékes bizottsága gyakorolja.

(2) A közgyűlés:

a) Meghatározza az általa alapított közművelődési intézmények és közgyűjtemények feladatait és használati szabályzatát.

b) Kiadja az a) pontban meghatározott intézmények alapító okiratát, jóváhagyja éves költségvetését.

c) Jóváhagyja az intézmények fejlesztési tervét.

d) Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét.

e) Ellátja az intézmények fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat.

f) Az intézmények fenntartójaként biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe az intézmény szolgáltatásait.

g) Indokolt esetben engedélyezi a közművelődési intézmény más célra történő átmeneti igénybevételét.

h) Biztosítja az intézmények fenntartásához szükséges szervezeti, személyi szakképzettség és tárgyi feltételeket.

i) Különös figyelmet fordít az intézmények tartalmi munkájára - különös tekintettel a kötelező feladatok ellátására - és éves beszámoló keretében értékeli azt.

(3) *  A Kulturális és Oktatási Bizottság közművelődéssel kapcsolatos feladatai:

a) Közreműködik a könyvtári, levéltári, muzeális emlékek védelmével kapcsolatos közművelődési feladatok ellátásában, a közösségi kulturális hagyományok, művészeti önszerveződések és művészeti alkotó munkát szolgáló kulturális célok megvalósításában.

b) Segíti az önkormányzat, továbbá a város területén működő kulturális és tudományos intézmények kapcsolatrendszerének fejlesztését, valamint az egyházakkal való együttműködést.

c) Dönt a közgyűlés által hatáskörébe utalt önkormányzati támogatások pályázati kiírásáról, a pályázatok elbírálásáról, a felhasználást ellenőrzi.

d) Jóváhagyja a közművelődési feladatokat ellátó önkormányzati fenntartású intézmények szervezeti és működési szabályzatát, ellenőrzi hatályosulását.

e) Dönt a közművelődési feladatokat ellátó intézmények tevékenységének - legfeljebb 2 hónap időtartamú - szüneteltetéséről.

f) Ellenőrzi a közművelődési tárgyú közgyűlési döntések végrehajtását.

g) Előzetesen állást foglal a közgyűlés közművelődési feladatokat érintő döntéseiről.

h) Ellenőrzi jelen rendelet hatályosulását, részt vesz a rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának ellenőrzésében.

i) Javaslatot tesz a közművelődési feladatok ellátásának formáira, részt vesz a közművelődési célok meghatározásában.

(4) *  Az önkormányzat fenntartásában, illetve támogatásával működő közművelődési intézmények, nonprofit társaság szakmai ellenőrzését a közgyűlés a szakmai beszámoló és a benyújtott mérlegbeszámoló alapján az illetékes bizottságon keresztül látja el.

A közművelődési feladatellátás finanszírozási formái

10. § *  (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátásának személyi és tárgyi feltételeit, valamint a közművelődési megállapodásban rögzített feladatok finanszírozását, költségvetésében, a központi költségvetési hozzájárulás, a közművelődési tevékenységben résztvevők - különösen a lakosság - kulturális ráfordításainak, az intézményi bevételeknek, mecenatúra és pályázati jellegű, illetve más szubvenciós forrásokból befolyt támogatások, hozzájárulások együttes összegének meghatározó aránya alapján biztosítja.

(2) *  Az Önkormányzat minden évben az alábbi kulturális pályázati támogatásokat hirdeti meg az éves költségvetési rendelet hatályba lépése utáni egy hónapon belül:

a) civil,

b) ifjúságpolitikai,

c) kiadványi,

d) közművelődési,

e) testvérvárosi.

A pályázati támogatások felhasználására vonatkozó szabályokat az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében rögzíti.

(3) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében szabályozott módon az önkormányzati költségvetési közművelődési feladatokat is végző közgyűjteményi intézmények működtetési költségeit fedezi (bér, tb + járulékai, energetikai és közüzemi díjak, állóeszköz fenntartás és felújítás).

(4) Az Önkormányzat a kötelező önkormányzati közművelődési feladatok megvalósulásában résztvevő - a 7. § (1) bekezdésekben felsorolt - szervezetekkel 500 E Ft-ot meghaladó önkormányzati feladat-finanszírozás esetén közművelődési (közhasznú) megállapodást köt.

(5) A közművelődési megállapodást a Közgyűlés, az illetékes szakmai bizottság véleménye alapján határozattal hagyja jóvá.

(6) Közművelődési megállapodás megkötését a 7. § (1) bekezdésében felsorolt szervezet kezdeményezheti írásban az illetékes bizottságnál.

(7) Az önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során, a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(8) *  A közművelődési intézmények és a közművelődési közfeladatot ellátó nonprofit társaság útján biztosított díjmentes szolgáltatások körét a jelen rendelet melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a törvény 90. és 92. §-aiban meghatározott állami normatívát költségvetésébe beépítve a rendelet 8. §-ában megjelölt intézmények fenntartására, illetve támogatására használja fel.

A közművelődés személyi feltételei

12. § (1) Az önkormányzat a Törvény 93. és 95. §-aiban foglaltak alapján az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok ellátásához szükséges szakemberek számát - önkormányzati fenntartású költségvetési közművelődési intézményei és közgyűjteményei esetében - a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve a többször módosított 150/1992. (I. 20.) Korm. rendelet, illetve a 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet alapján szabja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények munkatársainak létszámát a közgyűlés állapítja meg és azt a kötelezően ellátandó feladatokhoz igazodva az éves beszámolóval együtt áttekinti.

(3) Az önkormányzati tulajdonú kötelező önkormányzati közművelődési feladatot ellátó közhasznú társaság által foglalkoztatandó, minimum szakember számát a jogszabályok figyelembe vételével a közhasznú szerződés keretében a szerződő felek állapítják meg.

(4) *  Az önkormányzati tulajdonú kötelező önkormányzati közművelődési feladatot ellátó nonprofit társaságban, mint közművelődési intézményben, vezető beosztással, pályázati eljárás keretén belül, csak felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló bízható meg.

Az együttműködés formái

13. § Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, közművelődési intézményei, közgyűjteményei és a rendelet alá tartozó önkormányzati szervei közművelődési munkájuk során kapcsolatot tartanak a közművelődésért felelős ágazati szakminisztériummal, a Győr-Moson-Sopron Megyei Művelődési Központtal, és a Közművelődési Tanáccsal.

Záró rendelkezések

14. § Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Gimesi Szabolcs Koltai Miklósné dr.
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/1999. (IX. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

A közművelődési intézmények

díjmentes szolgáltatásai díjköteles szolgáltatásai
Közművelődési információs szolgáltatás Komoly és könnyűzenei koncertek
Lakossági információs szolgáltatás Táncos, zenés szórakozási alkalmak
Gyermek és ifjúsági tanácsadás Konferenciák, tanácskozások
Művészeti és ismeretterjesztő kiállítások Hobbi jellegű kiállítások
Intézményi ajándékműsorok, művészeti csoportok egyes bemutatói Műsoros rendezvények
Népünnepélyek (tömegek szórakoztatására rendezett ünnepély, nagyobb ünnepség) Képzések, tanfolyamok
Ünnepek, ünnepségek szervezése Eszközök, gépek kölcsönzése
Amatőr művészeti csoportok működtetése Termek, terek bérbeadása
Plakátolás
Hirdetések megjelentetése
Fénymásolás
Telefon, internet-használat
Számítástechnikai szolgáltatás
Videofelvételek készítése
Szállítás, műszaki szolgáltatás
Szakköri, társasköri és klubfoglalkozások, belső képzéseik
Ismeretterjesztő előadások, előadássorozatok