Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről * 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 24. § (1) bekezdés b) pontjában és az 55. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sopron Megyei Jogú Város közgyűlése az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja a meglévő természetvédelmi, tájképi jelentőségű, ritka, illetve veszélyeztetett egyedek, életközösségek és területek, természet közeli kultúrtörténeti emlékek, növénytelepítések fennmaradásának biztosítása.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az e rendelet 1. és 2. sz. mellékletében megjelölt helyrajzi számú ingatlanokra, valamint ezek tulajdonosaira, kezelőire, használóira terjed ki.

Védetté nyilvánítás

3. § Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése e rendelet

a) 1. sz. mellékletében felsorolt területeket természetvédelmi területté nyilvánítja.

b) 2. sz. mellékletében felsorolt növényeket természeti emlékké nyilvánítja.

A védettség tényének bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba

4. § (1) A védelem biztosítása érdekében a védetté nyilvánított természeti emlékek esetén az ingatlan-nyilvántartásba a következő bejegyzés kerül bevezetésre:

„Az ingatlanon védett természeti emlék (faj neve, darabszáma) található.”

(2) A védett területek esetén az ingatlan-nyilvántartásba a védettség ténye kerül bejegyzésre.

Tilalmak, korlátozások

5. § A Tvt.-ben meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alól felmentés nem adható.

A védett természeti értékek kezelése, fenntartása

6. § (1) A védetté nyilvánított természeti értékek kezelése, fenntartása - azok megjelölése mellett - különösen az állagmegóvásra, jellegmegőrzésre terjed ki.

(2) A védetté nyilvánított természeti emlékek, természetvédelmi területek kezelése, fenntartása az érintett ingatlantulajdonos(ok), kezelő(k), használó(k) kötelezettsége az e rendelet 3. sz. melléklete szerinti kezelési és fenntartási tervnek megfelelően.

(3) A jogszabályban megállapított - az önkormányzatot terhelő, illetve általa felvállalt - fenntartási kötelezettségek költségét az éves költségvetésben kell biztosítani.

Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/1995. (IV. 12.) önkormányzati rendelete és az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/1998. (IX. 1.) önkormányzati rendelete, valamint a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 6/1999. (IV. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

(2) Jelen rendelet mellékleteiben szereplő E9, E10, E11, E12, E18, E19, E21, E22, E23, T12, T13 és T21 jelű természeti területek vonatkozásában a többször módosított, a Lőverek jellegvédelméről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1992. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 14. § és 15. §-ban foglaltak e rendelet hatálybalépésétől kezdődően nem alkalmazhatók.

Dr. Gimesi Szabolcs Koltai Miklósné dr.
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Védett területek


Sorszám

Megnevezése

Címe

Hrsz.
Védendő terület (ha)
Művelési ág

Védelem indokoltsága
T1. Erzsébet kert 3299/3
3306
5,1034
0,2981
közpark Történeti park jellegének megőrzése, meglévő faállomány védelme.
T2. Múzeumkert Csatkai Endre u. 1. 3033 1,1259 múzeum A kert jelleg és a meglévő faállomány védelme
T3. Paprét 2255
2256
2257
0,5421
0,0469
0,2356
közterület Faállomány védelme.
T4. Erdei malom kertje Erdei malom köz 3. 8042/3
8042/4
0,2021
0,5641
beépítetlen
terület
Fák védelme, védett növény élőhelye a kakasmándikó egyetlen soproni előfordulása.
T5. Erdei iskola Brennbergi út 82. 10001 1,8544 ált. isk. Értékes faállomány védelme, a park jelleg megőrzése.
T6. Szt. Imre tér 6364 0,1620 közterület Jellegvédelem néhány értékes faegyeddel.
T7. Bécsi domb 0902/22 7,8512 gyep Tájképi jelleg, védett növények élőhelye.
T8. Harkai fás legelő 0492/4a
0503/4
0504/A
14,5037
18,9596
31,2180
gyep
gyep
gyep
Tájképi jelleg, védett növények élőhelye (Szártalan bábakalács) Sopronban egyetlen fás legelő.
T9. Zieselwiesen 0820/7 0,4932 gyep Kiszáradó láprét, védett növény (Szibériai nőszirom) élőhelye.
T10. Lőverwiese 0797/4-től
0797/17-ig
2,2342
0,3920
7,7962
9,2047
gyep
árok
gyep
gyep
Kiszáradó láprét védett és fokozottan védett növények (Zergeboglár, Széleslevelű ujjaskosbor) élőhelye.
T11.  * 
T12. Szt. János kápolna parkja Villa sor 32. 6786 kápolna Az épület-növényzet harmonikus egysége fenntartandó.
T13. Julianeum parkja Szt. Margit u. 2. 7088 0,1082 templom Országos ritkaságokat hagyományos lőveri fákat is tartalmazó fajgazdag park.
T14. Meteorológiai Állomás kertje 5627/3
5628
0,6652
0,2970
beépítetlen terület Tájképi jelentőségű park, kiterjedt zöldterület.
T15. Szent István park 2496/6 1,6251 közterület Többszintes, lombhullató és örökzöld fajokat tartalmazó változatos, hangulatos park.
T16. Erzsébet Kórház parkja Győri út 15. 5729 8,5570 kórház Nagyterületű parkjaink egyik utolsó képviselője.
T17. Washington park 2576/77
2576/81
2576/88
0,3596
0,2460
0,1521
közpark Városképi jelentőségű közpark.
T18. Deák étterem udvara Deák tér 27. 3053 0,1096 gazdasági épület udvar Hangulatos, záródott koronájú fák, városképi jelentőséggel.
T19. Bécsi úti nevelőotthon kertje Bécsi út 7. 747 0,4297 ált. iskola Városképi jelentőségű zöld sziget.
T20. Ikva part papréti szakasza Paprét 1806
1807
1808
0,4406
0,0827
0,2295
közterület
patakpart
A természetes patakparti vegetációhoz hasonló időskorú fák a védett papréti platánok szomszédságában.
T21. Zettl-Lőver MATÁV üdülő Hársfasor 7. 7418 0,6987 gazd. ép. udvar Dendrológiai jelentőségű erdő-díszkert együttes.
T22. OM üdülő kertje Kossuth u. 17. 3175 0,4342 üdülőépület udvara Helyi védelemre javasolt épület kertje.
Közel 100 éves fák dús cserjeszinttel.
T23. Zsilip utcai Óvoda kertje Zsilip u. 1. 3264
3265
0,1391
0,3729
óvoda
Fajgazdag. Többszintes 44 fajt tartalmazó, gondozott kert.
T24. Balfi Szanatóriumpark Balf 8901/2
8902/1
4,8650
0,1126
fürdő,
csatorna
Nagy területű, változatos, 54 fajt rejtő park. Ritka egyedek pl. kolorádó fenyő, szerb luc, andalúz jegenyefenyő, kék duglász.
T 25. *  7403 hrsz. Felsőőrház köz 1. 7403 0,9694 egészség-ház hagyományos erdő-kert együttes

2. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletéhez

Természeti emlékek

Sor-
szám
Megnevezése hrsz. Védett taxonok megnevezése Száma
db
Védetté nyilvánítás
indokoltsága
E1. "Gödör” épületegyüttes platánja 3266 Platanus x hybrida
1 Egyedi természeti érték.
E2. Füredi sétány platánjai 2177 Platanus x hybrida 4 Egyedi természeti érték.
E3. Krisztustövis, Szt. Mihály u. 989/1 Krisztustövis
(Gleditsichia triachantos)
2 Egyedi természeti érték.
E4. Füzek a Fűzfa soron 4219 Fehér fűz (Salix alba) 2 Egyedi természeti érték.
E5.  * 
E6. Balfi hársfasor 8958 Kislevelű hárs, (Tilia cordata)
Ezüst hárs (Tilia tomentosa)
51
11
Egyedi tájképi jellegű fasor.
E7.  *  Győri úti vadgesztenyesor 0366/7 Vadgesztenye
(Aesculus hyppocastanum)
12 Tájképi jelentőségű fasor.
E8. Balfi úti ev. temető platán és hársfái, Aradi vértanúk emlékfái 5319/1 Platán
Hárs
Tájképi, kulturális jelentőség.
E9. Fasor a Hársfa soron 7343 Kislevelű hárs
(Tilia cordata)
Barkóca berkenye
(Sorbus torminalis)
47

1
Kultúrtörténeti érték.
E10. Fasor a Felsőlővér úton 7362 Kislevelű hárs
(Tilia cordata)
8 Fogyóban lévő erdei fasor, megőrzése kívánatos.
E11. Hársfa a Hegyhát úton 7147 Kislevelű hárs
(Tilia cordata)
1 Magas korú természeti emlék a Lőver eredeti flórájából.
E12. Fasor a Városligeti úton 68406911 Vadgesztenye
(Aesculus hyppocastanum)
Hegyi juhar
(Acer pseudoplatanus)
Kislevelű hárs
(Tilia cordata)
27

4

3
A Lőver egyik leghosszabb összefüggő fasora, jelentős tájképi elem.
E13. Fák és fasorok a Fenyő téri Általános iskola mellett 3308
8607
3300/2
8599/2
Fehér fűz (Salix alba)
Kislevelű hárs
(Tilia cordata)
Vadgesztenye
(Aesculus hyppocastanum)
(Fenyő t. Bánfalvi út)
1
112
16
A megjelölt területen korábban védetté nyilvánított fűzfákhoz hasonló méretű és korú fák.
E14.  * 
E15. Kossuth Lajos u. 22/A. udvar fái 3556/1 Vérbükk (Fagus sylvatica)
Mezei szil (Ulmus procera)
Vadgesztenye
(Aesculus hyppocastanum)
Nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos) Magas kőris (Fraxinus excelsior)
1
1
6

2
2
Szabad állásban fejlődő idős korú fák.
A város legnagyobb bükkfája és a szilfavészt túlélt ritka egyed található itt.
E16. Füzek az Ikva soron 665 Szomorú törékeny fűz
(Salix fraxilis „pendula”)
9 A vízfolyás eredeti vegetációját idéző idős, de egészséges egyedek, tájképi jelentőséggel.
E17.  * 
E18. Liliomfa Fenyves sor 8. 7411
Liliomfa
(Magnolia soulangiana)
1 Feltehetően hazánk legnagyobb liliomfája.
E19. Berkenye Csalogány köz 18. 7553/1

7553/2
Házi berkenye
(Sorbus domestica)
Házi berkenye
(Sorbus domestica)
1

1
Természetes lőveri erdei fák.
E20. Vérbükk Zrínyi u.46. 6303 Vérbükk
(Fagus sylvatica
f. atropurpurea)
1 Nagyméretű, dekoratív, egészséges egyed, jelentős tájképi értékkel.
E21. * 
E22. Berkenye a Honvéd úton 7123 Házi berkenye
(Sorbus domestica)
1
A néhány, a Lőverben fellelhető házi berkenye megóvásával a faj kipusztulását meg kell akadályozni.
E23. Berkenye a Villa soron 6912/2 Házi berkenye
(Sorbus domestica)
1 A néhány, a Lőverben fellelhető házi berkenye megóvásával a faj kipusztulását meg kell akadályozni
E24. Tiszafák az Alsólővér utca 19. 6315 Tiszafa (taxus baccata) 2
E25. Platánok a Siketek Intézete udvarán
Tóth Antal u. 1.
8678/1 Juharlevelű Platán (Platanus x hybrida) 2 Hatalmas termetű, városképi szempontból is jelentős fák.
E26. Platánok a Bánfalvi úton 3308
4318
Juharlevelű Platán (Platanus x hybrida) 7 A védett platánokkal egyidős, hatalmas fák, jelentős tájképi értékkel.

3. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletéhez

A helyi jelentőségű természetvédelmi területek kezelési és fenntartási terve

Általános kezelési előírások

Ahol a jelen kezelési és fenntartási terv külön kezelést nem ír elő, a rendes gazdálkodás követelményeinek megfelelő kezelést kell biztosítani.

A védett területek kezelése során gondoskodni kell az elszáradt faegyedek pótlásáról, a fák szakszerű nyeséséről. A pótlás azonos, vagy tájidegen faj pusztulása esetén a terület jellegének megfelelő fajjal, fajtával történhet. Nyesés csak a száradék eltávolítása, illetve balesetveszély elhárítása esetén végezhető.

Közparkok, fasorok kezelése, fenntartása során a közparkok, fasorok gondozására kötött vállalkozói szerződésben rögzített munkaműveleteket kell elvégezni.

Védett lágyszárú egyedek, állományok előfordulása esetén kaszálás a magképzés után történhet.

A természetvédelmi területekre vonatkozó egyedi kezelési előírások

T1. Erzsébet kert
Védett taxonok
Fák db
Boróka Juniperus squamata 3
Csavart fűz Salix matsudana „Tortuosa” 1
Csörgőfa Koelreuteria paniculata 2
Cseresznye Prunus sp. 3
Duglászfenyő Pseudotsuga menziesii 8
Enyves éger Alnus glutinosa 1
Erdei fenyő Pinus silvestris 11
Fehér akác Robinia pseudo-acacia 6
Feketefenyő Pinus nigra 20
Gömbös korai juhar Acer platanoides „Globosum” 1
Gyertyán Carpinus betulus 12
Hamisciprus Chamaecyparis sp. 2
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 24
Japán cseresznye Prunus serulata „Hisakura” 2
Japán juhar Acer palmatum 1
Japánakác Sophora japonica 7
Jegenyetölgy Quercus robur „Fastigiata” 16
Juharlevelű platán Platanus x hybrida 2
Kanadai hemlockfenyő Tsuga canadensis 1
Kaukázusi jegenyefenyő Abies normanniana 3
Keleti tuja Thuja orientalis 13
Kislevelű hárs Tilia cordata 77
Kolorádófenyő Abies concolor 2
Korai juhar Acer pltanoides 23
Korai nyár Populus canadensis „Marilandica” 1
Közönséges nyír Betula pendula 6
Liliomfa Magnolia soulangiana 3
Liliomfa Magnolia tripetala 2
Lucfenyő Picea abies 9
Magas kőris Fraxinus excelsior 20
Májusfa Padus avium 9
Mamutfenyő Sequoiadendron giganteum 2
Mezei juhar Acer campestre 20
Mogyoró Corylus avellana 10
Nagylevelű hárs Tilia platypyhyllos 2
Narancseper Maclura pomifera 1
Nyugati tuja Thuja occidentalis 13
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 20
Páfrányfenyő Gingko biloba 2
Pirosvirágú vadgesztenye Aesculus x carnea 1
Selyemfenyő Pinus wallichiana 1
Simafenyő Pinus strobus 2
Szerb luc Picea omorica 1
Szivarfa Catalpa bignonioides 15
Szomorú japánakác Sophora japonica „Pendula” 1
Szomorú kőris Fraxinus excelsior „Pendula” 1
Szürke nyár Populus x canescens 4
Tiszafa Taxus baccata 4
Tulipánfa Liriodendron tulipifera 3
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 258
Vérbükk Fagus sylvatica f. atropurpurea 17
Virginiai boróka Juniperus virginiana tripartita 1
Vörös tölgy Quercus rubra 3
Vörösfenyő Larix decidua 6
Zöld juhar Acer negundo 2
Cserjék
Lonc faj Lonicera pileata
Aranyeső Laburnum anagroides
Egybibés galagonya Crataegus monogyna
Örökzöld magyal Ilex aquifolium
Tövises vadcitrom Poncirus trifoliata
Tűztövis Pyracantha coccinea

A kezelés módja:

A közparkok kezelésére vonatkozó előírások érvényesek. A vedgesztenye-aknázómoly elleni védekezés legalább a lehullott levelek elégetésével kötelező. Hosszú távon a keleti szélen húzódó utat meg kell szüntetni.

T2. Múzeumkert
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 1
Szilva Prunus domestica 2
Páfrányfenyő Gingko biloba 2
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 4
Japánakác Sophora japonica 2
Jegenyetölgy Quercus robur „Fastigiata” 3
Juharlevelű platán Platanus x hybrida 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 1
Korai juhar Acer platanoides 5
Krisztustövis Gleditsia triacanthos 1
Magas kőris Fraxinus excelsior 11
Mezei szil Ulmus minor 1
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 3
Nemes dió Juglans regia 3
Keleti tuja Thuja orientalis 11
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 1
Papíreperfa Broussonetia papyrifera 1
Szivarfa Catalpa bignonioides 2
Tiszafa Taxus baccata 6
Vérbükk Fagus silvatica f. atropurpurea 2
Zöld juhar Acer negundo 1
Cserjék
Aranyfa Forsythia sp.
Hóbogyó Symphonicarpus albus
Húsos som Cornus mas
Japánbirs Chaenomeles japonica
Jezsámen Philadelphus coronarius
Mahónia Mahonia bealii
Orgona Syringa vulgaris
Puszpáng Buxus sempervirens

A kezelés módja:

A kert jellegének megőrzése, a gáznyomás-szabályozó épületének más területre történő elhelyezése ajánlott.

T3. Paprét
Védett taxonok
Fák db
Juharlevelű platán Platanus x hybrida 42
Kislevelű hárs Tilia cordata 1
Korai juhar Acer platanoides 10

A kezelés módja:

A közparkok kezelésére vonatkozó előírások érvényesek. További parkolók létesítése, elárusító-pavilonok elhelyezése tilos, a meglévők elbontása ajánlott. A fák öt évenkénti nyesése - előzetes egészségi állapotfelmérés után - kötelező.

T4. Erdei Malom kertje
Védett taxonok
Fák db
Amuri parásfa Phellodendron amurense 1
Balzsamos nyár Polulus tacamahaca 3
Bibircses nyír Betula pendula 1
Erdeifenyő Pinus silvestris 10
Ezüstfenyő Picea pungens 1
Feketefenyő Pinus nigra 5
Kaukázusi jegenyefenyő Abies normanniana 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 6
Kocsányos tölgy Quercus robur 6
Kocsánytalan tölgy Quercus petraea 1
Lucfenyő Picea abies 5
Magas kőris Fraxinus exelsior 1
Mezei juhar Acer campestre 2
Nagylevelű hárs Tilia platyphylos 2
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 2
Sárgafenyő Pinus ponderosa 1
Szelídgesztenye Gastanea sativa 3
Tiszafa Taxus baccata 1
Vörös tölgy Quercus rubra 1
Vörösfenyő Larix decidua 2
Cserjék
Fekete bodza Sambucus nigra
Hegyi szil Ulmus glabra
Magyal Ilex aquifolium
Mezei szil Ulmus minor
Vesszős fagyal Ligustrum vulgare

A kezelés módja:

A fák a védelmen kívül kezelést nem igényelnek. A kakasmándikó mellett több más védett faj is előfordul (keleti zergevirág, illatos hunyor, tavaszi tőzike). Ezek védelmében, a gyomosodás megállítása érdekében rendszeresen kaszálni kell a területet. Ajánlott a meglévő tájjellegű gyümölcsfafajták megtartása. Kivágásuk csak megeredt oltvány esetén engedélyezett.

T5. Erdei iskola
Védett taxonok
Fák db
Juharlevelű platán Platanus hybrida 1
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 3
Duglászfenyő Pseudotsuga menziesii 1
Hibatuja Thujopsis dolobrata 1
Tiszafa Taxus baccata 3
Magas kőris Fraxinus exelsior 1
Kaukázusi jegenyefenyő Abieas nordmanniana 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 2
Magyal Ilex aquifolium 1

A kezelés módja:

A fák kímélete mellett, a valamikori kert mintájára megtervezve ajánlott kiegészíteni. Igény esetén csemetéket az Önkormányzat biztosít.

T6. Szent Imre tér
Védett taxonok
Fák db
Korai juhar Acer platanoides 18
Tiszafa Taxus baccata 6
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 1
Madárcseresznye Cerasus avium 1
Cserjék
Fagyal Ligustrum vulgare

A kezelés módja:

A közparkok kezelésére vonatkozó előírások érvényesek.

T7. Bécsi domb
Védett taxonok
Erdei szellőrózsa Anemone sylvestris
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis
Fekete kökörcsin Pulsatilla prantensis ssp.nigricans
Tavaszi hérics Adonis vernalis
Nagyezerjófű Dictamnus albus
Szürkés ördögszem Scabiosa canescens
Árlevelű len Linum tenuifolium
Prémes tárnicska Gentianella ciliata
Nagyvirágú gyíkfű Prunella grandiflora
Szártalan bábakalács Carlina acaulis
Bunkós hagyma Allium sphaerocephalon
Szarvas hagyma Allium carinatum
Tarka nőszirom Iris variegata
Hegyi árvalányhaj Stipa joannis

A kezelés módja:

A jól beállt gyepeken a cserjék és tájidegen fafajok szükség szerinti visszaszorítása mellett az erősen cserjésedő részeken hagyni kell a természetes szukcessziót érvényesülni.

T8. Harkai fás legelő
Védett taxonok
Fák
Molyhos tölgy Quercus pubescens
Molyhos tölgy Quercus virgiliana
Cser tölgy Quercus cerris
Kocsányos tölgy Quercus robur
Kocsánytalan tölgy Quercus petraea sl.
Mocsári tölgy Quercus palustris
Lágyszárú
Szártalan bábakalács Carlina acaulis

A kezelés módja:

Legeltetéses területhasználat mellett legalább 3 évenként tisztító kaszálást kell végezni. A kiszáradt tölgyek pótlása helyi szaporítóanyaggal történhet.

T9. Zieselwiesen
Védett taxonok
Réti iszalag Clematis integrifolia
Magyar lednek Lathyrus pannonicus
Kornistárnics Gentiana pneumonanthe
Prémes tárnicska Gentianella ciliata
Szibériai nőszirom Iris sibirica
Széleslevelű ujjaskosbor Dactylorhiza majalis
Lápi nyúlfarkfű Sesleria uliginosa

A kezelés módja:

A réten az eddigi kezelés - évenkénti egyszeri kaszálás - folytatható. A kaszálást augusztus hónapban kell elvégezni.

T10. Lőverwiese
Védett taxonok
Zergeboglár Trollius europaeus ssp.demissorium
Magyar lednek Lathyrus pannonicus ssp.pannonicus
Mocsári lednek Lahtyrus palustris
Szibériai nőszirom Iris sibirica
Békakonty Listera ovata
Agárkosbor Orchis morio
Széleslevelű ujjaskosbor Dactylorhiza majalis
Keskenylevelű gyapjúsás Europhorum angustifolium
Lápi nyúlfarkfű Sesleria uliginosa

A kezelés módja:

A réten az eddigi kezelés - évenkénti egyszeri kaszálás - folytatható. A kaszálást augusztus hónapban kell elvégezni.

T11. * 
T12. Szent János kápolna parkja
Védett taxonok
Fák db
Duglászfenyő Pseudotsuga menziesii 7
Ezüstfenyő Picea pungens 9
Lucfenyő Picea abies 2
Nemes dió Juglans regia 3
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawoniana 1
Simafenyő Pinus strobus 2
Tiszafa Taxus baccata 1
Magas kőris Fraxinus excelsior
Cserjék
Fagyal Ligustrum vulgare
Fekete bodza Sambucus nigra
Gyertyán (sövény) Carpinus betulus
Japán rózsa Rosa rugosa
Mahónia Mahonia aquifolium

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.

T13. Julianeum parkja
Védett taxonok
Fák db
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsonia 3
Lucfenyő Picea abies 22
Kolorádófenyő Abies consolor 1
Tulipánfa Liriodendron tulipifera 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 1
Tiszafa Taxus baccata 3
Erdeifenyő Pinus sylvestris 2
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 1
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 1
Keleti tuja Thuja orientalis 2
Ezüstfenyő Picea pungens 1
Nemesnyár Populus x euramericana 3
Jegenyefenyő Abies alba 2
Feketefenyő Pinus nigra 2
Perzsafa Parrotia persica 1
Cseresznyefa Cerasus avium 1
Juharlevelű platán Platanus x hybrida 1
Kaukázusi szárnyasdió Pterocarya fraxinifolia 1
Cserjék
Jezsámen Philadelphus cooronarius
Aranyeső Laburnum anagyriodes
Puszpáng Buxus sempervirens
Mogyoró Corylus avellana
Orgona Syringa vulgaris
Fekete bodza Sambucus nigra
Borostyán Hedera helix
Babérmeggy Laurocerasus officinalis
Mahónia Mahonia aquifolium
Aranyfa Forsythia sp.
Magyal Ilex aquifolium
Boróka Juniperus communis
Tűztövis Pyracantha coccinea
Tamariska Tamarix sp.
Labdarózsa Viburnum opulus cv. roseum
Madárbirs Cotoneaster horizontalis
Vesszős fagyal Ligustrum vulgare

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.

T14. Meteorológiai Állomás kertje
Védett taxonok
Fák db
Atlaszcédrus Cedrus atlantica 4
Ciprus Cupressus sempervirens 20
Erdeifenyő Pinus sylvestris 3
Ezüstfenyő Picea pungens 15
Fehér nyár Populus alba 3
Feketefenyő Pinus nigra 2
Gyertyán Carpinus betulus 2
Kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii glauca 1
Keskenylevelű ezüstfa Eleagnus angustifolia 33
Kislevelű hárs Tilia cordata 9
Közönséges boróka Juniperus communis 10
Közönséges nyír Betula avium 4
Zselnicemeggy Padus avium 1
Cserjék
Cistus laurifolius
Aranyeső Laburnum anagyroides
Aranyfa Forsythia suspensa
Babérmeggy Laurocerasus officinalis
Japán kecskerágó Euonymus japonicus
Jezsámen Philadelphus coronarius
Júlia borbolya Berberis julianae
Kecskefűz Salix caprea
Kecskerágó Euonymus fortunei
Kereklevelű fagyal Ligustrum ovalifolium
Közönséges gyöngyvessző Spirea van-houttei
Lonc Lonicera nitida
Mályvacserje Hybiscus siriacus
Orgona Syringa vulgaris

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel. A létesítmény funkciójának biztosítása érdekében szükséges beavatkozás lehetséges.

T15. Szent István park
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 1
Csavarfűz Salix matsudana var. tortuosa 5
Cseresznyeszilva Prunus cerasifera 44
Erdeifenyő Pinus silvestris 1
Ezüstfa Eleagnus angustifolia 3
Ezüstfenyő Picea pungens 4
Feketefenyő Pinus nigra 35
Japánakác Sophora japonica 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 7
Kocsányos tölgy Quercus robur 3
Korai juhar Acer platanoides 7
Közönséges nyír Betula pendula 8
Lucfenyő Picea abies 20
Madárcseresznye Cerasus avium 5
Nemesnyár Populus x euramericana 2
Nyugati tuja Thuja occidentalis 4
Örökzöld tölgy Quercus coccinea 1
Selyemfenyő Pinus wallichiana 6
Szomorú fűz Salix fragilis cv. pendulina 2
Tiszafa Taxus baccata 6
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 3
Zöld juhar Acer negundo 5
Cserjék
Borbolya Berberis sp.
Fekete bodza Sambucus nigra
Húsos som Cornus mas
Jezsámen Philadelphus coronarius
Júlia borbolya Berberis julianae
Kereklevelű fagyal Ligustrum ovalifolium
Közönséges gyöngyvessző Spirea van-houttei
Lonc Lonicera sp.
Madárbirs Cotoneaster horizontalis
Orgona Syringa vulgaris
Örökzöld bangita Viburnum rhytidophyllum
Rózsa Rosa sp.
Thunberg borbolya Berberis thunbergii
Vesszős fagyal Ligustrum vulgare

A kezelés módja:

A közparkok kezelésére vonatkozó előírások érvényesek.

T16.Erzsébet kórház parkja
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 20
Besztercei szilva Prunus domestica 22
Birsalma Cydonia oblonga 4
Bükk Fagus sylvatica 2
Császárfa Paulownia tomentosa 1
Cseresznyeszilva Prunus cerasifera 5
Csörgőfa Koelreuteria paniculata 9
Ezüstfenyő Picea pungens 3
Ezüstjuhar Acer saccharinum 27
Fehér akác Robinia pseudoacacia 65
Fehér fűz Salix alba 1
Fekete dió Juglans nigra 1
Feketefenyő Pinus nigra 49
Gyertyán Carpinus betulus 4
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 10
Japánakác Sophora japonica 5
Juharlevelű platán Platanus x hybrida 7
Keleti tuja Thuja orientalis 49
Keskenylevelű ezüstfa Eleagnus angustifolia 4
Kislevelű hárs Tilia cordata 17
Korai juhar Acer platanoides 68
Kőrislevelű juhar Acer negundo 19
Közönséges nyír Betula pendula 20
Krisztustövis Gleditschia triacanthos 4
Liliomfa Magnolia sp. 1
Lucfenyő Picea abies 49
Madárberkenye Sorbus aucuparia 15
Madárcseresznye Cerasus avium 21
Magas kőris Fraxinus excelsior 24
Mezei juhar Acer campestre 17
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 19
Nemes alma Malus pumila 2
Nemes nyár Populus x euramericana 29
Nemes dió Juglans regia 10
Nyugati tuja Thuja occidentalis 178
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 58
Őszibarack Persica vulgaris 1
Pirosvirágú vadgesztenye Aesculus x carnea 2
Selyemfenyő Pinus wallichiana 1
Simafenyő Pinus strobus 1
Svéd berkenye Sorbus x intermedia 4
Szivarfa Catalpa bignonioides 2
Tiszafa Taxus baccata 52
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 78
Vörös kőris Fraxinus pennsylvanica 16
Cserjék
Babérmeggy Laurocerasus officinalis
Borsófa Caragana arborescens
Csíkos kecskerágó Euonymus europaeus
Gyöngyvessző Spirea sp.
Hóbogyó Simhoricarpus albus
Japán kecskerágó Euonymus japonica
Jezsámen Philadelphus coronarius
Júlia borbolya Berberis julianae
Kereklevelű fagyal Ligustrum ovalifolium
Közönséges gyöngyvessző Spirea van-houttei
Lonc Lonicera sp.
Madárbirs faj Cotoneaster horizontalis
Mahónia Mahonia bealii
Nyáriorgona Buddleia davidii
Orgona Syringa vulgaris
Seprőzanót Sarothamnus scoparius
Télizöld puszpáng Buxus sempervirens
Thunberg borbolya Berberis thunbergii
Tűztövis Pyracantha coccinea
Versgyűrűs som Cornus sanguinea
Virginiai boróka Juniperus virginiana

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel. A létesítmény funkciójának biztosítása érdekében szükséges beavatkozás lehetséges. A nemesnyárak kiváltása tájbaillő, honos fajtával lehetséges. Igény esetén megfelelő csemetéket az Önkormányzat biztosít.

T17. Washington park
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 1
Csepleszmeggy Cerasus fruticosa 3
Ezüstfenyő Picea pungens 1
Ezüsthárs Tilia tomentosa 1
Fehér akác Robinia pseudo-acacia 1
Fekete dió Juglans nigra 9
Galagonya Crataegus laevigata 2
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 3
Korai juhar Acer platanoides 4
Közönséges nyír Betula pendula 5
Nagylevelű hárs Tilia platyphylos 3
Oregoni hamisciprus Chamaeciparis lawsoniana 1
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 7
Cserjék
Orgona Syringa vulgaris
Thunberg borbolya Berberis thunbergii

A kezelés módja:

A közparkok kezelésére vonatkozó előírások érvényesek.

T18. Deák étterem udvara
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 1
Ezüsthárs Tilia tomentosa 7
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 4
Magas kőris Fracinus excelsior 5
Mezei juhar Acer campstre 1

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel. A szükség szerinti gyommentesítésről gondoskodni kell.

T19. Bécsi úti nevelőotthon kertje
Védett taxonok
Fák db
Fehéreper Morus alba 1
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 1
Japánakác Sophora japonica 1
Jegenyenyár Populus nigra cv.italica 7
Keleti tuja Thuja orientalis 6
Keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 1
Korai juhar Acer platanoides 1
Közönséges nyír Betula pendula 1
Nemes dió Juglans regia 8
Nyugati tuja Thuja occidentalis 1
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 4
Szelídgesztenye Castanea sativa 1
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 7
Cserjék
Jezsámen Philadelphus coronarius
Thunberg borbolya Berberis thunbergii
Orgona Syringa vulgaris
Hóbogyó Symphoricarpus albus

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel. További fák ültetése ajánlott. Igény esetén megfelelő csemetéket az Önkormányzat biztosít.

T20. Ikva part papréti szakasza
Védett taxonok
Fák db
Spirálfűz Salix matsudana var. tortuosa 1
Nemesnyár Populus x euramericana 19
Kislevelű hárs Tilia cordata 4

A kezelés módja:

A nemesnyárak kiváltása tájba illő, honos fajtával lehetséges.

T21. Zettl-Lőver (MATÁV üdülő Hársfa sor 7.)
Védett taxonok
Fák db
Akác Robinia pseudo-acacia 4
Bükk Fagus sylvatica 4
Csertölgy Quercus cerris 2
Ezüstfenyő Picea pungens 1
Feketefenyő Pinus nigra 3
Gyantáscédrus Calocedrus decurrens 6
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 5
Japánakác Sophora japonica 1
Kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanniana 2
Kislevelű hárs Tilia cordata 11
Kocsányos és
Kocsánytalan tölgy
Quercus robur et
Quercus petraea
14
Korai juhar Acer platanoides 1
Közönséges nyír Betula pendula 4
Libanoni cédrus Cedrus libani 1
Lucfenyő Picea abies 7
Magas kőris Fraximus excelsior 2
Mamutfenyő Sequoiadendron giganteum 3
Mezei juhar Acer campestre 3
Mezei szil Ulmus campestre 2
Nemes dió Juglans regia 2
Páfrányfenyő Ginkgo biloba 1
Sárgafa Gladrastis lutea 2
Simafenyő Pinus strobus 4
Szelídgesztenye Castanea sativa 2
Tiszafa Taxus baccata 5
Vörösfenyő Larix decidua 1
Vöröstölgy Quercus rubra 2

A kezelés módja:

A Lőveri kertkultúra erdő-díszkert elegy korszakának tipikus alkotása, jellegének megvédése. Kaszálás során figyelembe kell venni az értékes lágyszárú állományt is. Az avar égetése helyett komposztálás javasolt. A telek szélén a sövényt újra kell telepíteni.

Igény esetén a Lőver jellegnek megfelelő csemetéket (Barkóca berkenye, Házi berkenye, Sorbus sp.) az Önkormányzat biztosít.

T22. OM Üdülő kertje
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 2
Bükk Fagus sylvatica 1
Ezüstfenyő Picea pungens 5
Feketefenyő Pinus nigra 15
Gyantáscédrus Calocedrus decurrens 2
Jegenyetölgy Quercus robur „fastigiata” 2
Keleti tuja Thuja orientalis 10
Kislevelű hárs Tilia cordata 2
Korai juhar Acer platanoides 2
Lucfenyő Picea abies 18
Madárcseresznye Cerasus avium 1
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 1
Nyugati tuja Thuja occidentalis 3
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 2
Páfrányfenyő Ginkgo biloba 1
Tiszafa Taxus baccata 20
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 1
Cserjék
Aranyeső Laburnum anagyriodes
Aranyfa faj Forsythia sp.
Egres Ribes uva-crispa
Fagyal Ligustrum vulgare
Hóbogyó Syphoricarpus albus
Japánbirs Chaenomeles japonica
Jezsámen Philadelphus coronarius
Mahónia Mahonia aquifolium
Orgona Syringa vulgaris
Rózsa fajok Rosa sp.
Puszpáng Buxus sempervirens
Veresgyűrűs som Cornus sanguinea

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.

T23. Zsilip utcai Óvoda Kertje
Védett taxonok
Fák db
Bálványfa Ailanthus altissima 3
Császárfa Paulownia tomentosa 1
Duglászfenyő Pseudotsuga mensiesii 3
Erdei fenyő Pinus silvestris 1
Ezüst juhar Acer saccharinum 2
Fehér akác Robinia pseudo-acacia 2
Fehéreper Morus alba 1
Feketefenyő Pinus nigra 1
Füge Ficus carica 2
Görög jegenyefenyő Abies cephalonica 1
Hegyi juhar Acer pseudoplatanus 2
Keleti tuja Thuja orientalis 1
Kislevelű hárs Tilia cordata 2
Kocsányos tölgy Quercus robur 1
Közönséges boróka Juniperus communis 1
Közönséges nyír Betula pendula 5
Liliomfa Magnolia sp. 1
Lucfenyő Picea abies 9
Madárberkenye Sorbus aucuparia 2
Madárcseresznye Cerasus avium 2
Nemes alma Malus pumila 1
Nemes dió Juglans regia 5
Nemesnyár Populus x euramericana 3
Nyugati tuja Thuja occidentalis 11
Rezgőnyár Populus tremula 2
Szilva Prunus domestica 1
Törökmogyoró Corylus colurna 1
Vadkörte Pyrus communis 1
Vadgesztenye Aesculus hyppocastanum 4
Cserjék
Aranyeső Laburnum anagyroides
Aranyvessző Forsythia sp.
Babérmeggy Laurocerasus officinalis
Fagyal Ligustrum vulgare
Fás bazsarózsa Paeonia arborea
Fekete bodza Sambucus nigra
Japán kecskerágó Euonymus japonica
Madárbirs Cotoneaster horizontalis
Mogyoró Corylus avellana
Nyáriorgona Buddleia davidii
Orgona Syringa vulgaris
Rózsa Rosa sp.
Tamariska Tamarix tetranda
Télizöld puszpáng Buxus sempervirens
Veresgyűrűs som Cornus sanguinea

A kezelés módja:

A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.

T24. Balfi szanatóriumpark
Védett taxonok
Fák db
Akác Robinia pseudo-acacia 1
Andalúz jegenyefenyő Abies pinsapo 8
Atlaszcédrus Cedrus atlantica 6
Bükk Fagus sylvatica 5
Csörgőfa Koelreuteria paniculata 1
Duglászfenyő Pseudotsuga menziesii 57
Erdeifenyő Pinus sylvestris 8
Ezüstfenyő Picea pungens 78
Feketefenyő Pinus nigra 59
Juharlevelű platán Platanus x hybrida 21
Kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanniana 50
Keleti tuja Thuja orientalis 2
Kolorádói jegenyefenyő Abies concolor 39
Közönséges nyír Betula pendula 1
Liliomfa Magnolia sp. 5
Lucfenyő Picea abies 4
Madárberkenye Sorbus aucuparia 3
Madárcseresznye Cerasus avium 2
Mamutfenyő Sequioadendron giganteum 3
Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos 3
Nemes alma Malus pumila 1
Nemes körte Pyrus communis 1
Nemesnyár Populus x euramericana 7
Nemes dió Juglans regia 4
Nyugati tuja Thuja occidentalis 120
Oregoni hamisciprus Chamaecyparis lawsoniana 50
Páfrányfenyő Ginkgo biloba 1
Selyemfenyő Pinus wallichiana 20
Simafenyő Pinus strobus 1
Szerb luc Picea omorica 35
Tengerparti fenyő Pinus pinaster 1
Tiszafa Taxus baccata 8
Törpefenyő Pinus mugo 2
Vadgesztenye Aesculus hippocastanum 12
Vörösfenyő Larix decidua 12
Cserjék
Aranyfa Forsythia sp.
Fagyal Ligustrum vulgare
Fehér som Cornus stolonifera
Hóbogyó Symhoricarpus albus
Japán kecskerágó Euonymus japonica
Jezsámen Philadelphus coronarius
Júlia borbolya Berberis julianae
Közönséges boróka Juniperus communis
Madárbirs Cotoneaster horizontalis
Mahónia Mahonia aquifolium
Orgona Syringa vulgaris
Örökzöld bangita Viburnum rhytidophyllum
Piros madárbirs Cotoneaster integerrima
Thunberg borbolya Berberis thunbergii
Szíriai mályvacserje Hibiscus syriacus
Vérpiros ribiszke Ribes sanguineum

A kezelés módja:

A park funkciójának fenntartásához szükséges kezelési, fenntartási munkák rendszeres elvégzése kötelező. A nemesnyárak kiváltása tájba illő, honos fajtával lehetséges.

A természeti emlékekre vonatkozó egyedi kezelési előírások

E1. „Gödör” épületegyüttes platánja
Szükség esetén gondoskodni kell a víz utánpótlásáról, a növény vízigényének kielégítéséről.
E2. Füredi sétány platánjai
A fák kárára történő minden további terjeszkedés tilos!
E3. Krisztustövis a Szent Mihály utcában
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E4. Füzek a Fűzfa soron
A nagy vízigényű egyedek miatt a terület burkolása tilos!
E5.  * 
E6. Balfi hársfasor
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E7. Győri úti vadgesztenye sor
A vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés legalább a lehullott levelek elégetésével kötelező.
E8. Balfi úti Evangélikus temető platán és hársfái, Aradi Vértanúk emlékfa sor
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E9. Fasor a Hársfa soron
A vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés legalább a lehullott levelek elégetésével kötelező.
E10. Fasor a Felsőlővér úton
A hiányzó egyedeket pótolni kell. A jövőben a fák nyesését be kell szüntetni, akár az elektromos légvezeték földkábelre cserélésével is.
E11. Hársfa a Hegyhát úton.
Törzsét a közlekedés okozta károktól néhány faoszloppal védeni, kihajló oldalágát hevederrel biztosítani kell!
E12. Fasor a Városligeti úton.
A vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés legalább a lehullott levelek elégetésével kötelező.
E13. Fák és fasorok a Fenyő téri Ált. Iskola mellett.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E14.  * 
E15. Kossuth Lajos u. 22/a. fái.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek. A vadgesztenye-aknázómoly elleni védekezés legalább a lehullott levelek elégetésével kötelező.
E16. Füzek az Ikva soron.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E17.  * 
E18. Liliomfa Fenyves sor 8.
A rendkívül terebélyes korona messze kinyúló oldalágait alá kell támasztani.
E19. Berkenyék a Csalogány közben.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E20. Vérbükk Zrínyi u. 46.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.
E21. Berkenye és Douglas Winkler u. 5.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E22. Berkenye a Honvéd úton
A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.
E23. Berkenye Villa sor 21.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényel.
E24. Tiszafák Alsólővér u. 19.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E25. Platánok a Siketek Intézete udvarán.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.
E26. Platánok a Bánfalvi úton.
A védelmen kívül különös kezelést nem igényelnek.

A T25 Sopron, 7403 helyrajzi számú ingatlan természetvédelmi kezelési terve * 

a) A kezelés során biztosítani kell a terület erdő-kert jellegének, természeti és kultúrtörténeti értékeinek megóvását, a tájkép megőrzését.

b) A gesztenyés kiemelt védelme érdekében tilos a szelídgesztenye koronavetület alapú - talajfelszín alatti és feletti - minimális életterében építési mész, vagy más lúgos kémhatású anyag közvetlen talajérintkezés mellett való tárolása. A kéregrák elleni védekezést szorgalmazni és támogatni kell. Csak ellenálló szelídgesztenye fajták ültetése ajánlott.

c) A területről korábban kipusztult gyümölcsfajok, -fajták visszatelepítése kívánatos, támogatandó.

d) A spontán füvesedett, fajgazdag természetes lágyszárú állományok megőrzendők. Ezek kézi kaszálása ajánlott.

e) A legfontosabb fajok, életközösségek védelme érdekében tilos a természetes lágyszárú állományok feltörése, az élősövény nyesése március 15. és június 15. között.

f) A madárállomány növelése érdekében mesterséges beavatkozás - madárodúk, itatók kihelyezése - javasolt.

g) A 4. mellékletben felsorolt hagyományos lombos fák és cserjék ültetésével az exóta fenyőféléket háttérbe kell szorítani.

h) A kivágott faegyedek pótlása vagy azonos, vagy a 4. mellékletben felsorolt fajok ültetésével végezhető.

i) Az élősövények az oldalsó és hátulsó birtokhatárokon, a telken belül is megőrzendők. A régi élősövények megtartása mellett újak létesítése célszerű. Sövény telepítése mindig több fás növényfaj alkalmazásával történjen, azaz elegyes legyen. Javasolt növényfajok, a 4. sz. mellékletben találhatók.

j) A szerves hulladék égetése helyett annak komposztálása ajánlott.

4. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendeletéhez * 

Javasolt fa és cserje fajok:

angol szil (Ulmus procera)

barkócaberkenye (Sorbus torminalis)

bibircses kecskerágó (Euonymus verrucosus)

csepleszmeggy (Cerasus fruticosa)

cseregalagonya (Crataegus laevigata)

csertölgy (Quercus cerris)

csíkos kecskerágó (Euonymus europaeus)

egybibés galagonya (Crataegus monogyna)

erdei iszalag (Clematis vitalba)

ernyős ezüstfa (Elaeagnus umbellata)

európai vörösfenyő (Larix decidua)

fehér akác (Robinia pseudoacacia)

fehér som (Cornus alba)

fekete bodza (Sambucus nigra)

gyalogbodza (Sambucus ebulus)

gyepűrózsa (Rosa canina)

hamvas szeder (Rubus caesius)

házi szilva (Prunus domestica)

hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)

hóbogyó (Symphoricarpos albus)

húsos som (Cornus mas)

japán kecskerágó (Euonymus japonica)

japán keserűfű (Polygonum cuspidatum)

japán vadszőlő (Parthenocissus tricuspidata)

Júlia-borbolya (Berberis julianae)

kányabangita (Viburnum opulus)

keleti tamariska (Tamarix tetrandra)

keleti tuja (Thuja orientalis)

kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis)

keskenylevelű ezüstfa (Elaeagnus angustifolia)

kislevelű hárs (Tilia cordata)

kocsánytalan tölgy (Quercus petraea)

korai juhar (Acer platanoides)

kökény (Prunus spinosa)

közönséges aranyeső (Laburnum anagyroides)

közönséges babérmeggy (Laurocerasus officinalis)

közönséges borostyán (Hedera helix)

közönséges gyertyán (Carpinus betulus)

közönséges gyöngyvessző (Spiraea vanhouttei)

közönséges lucfenyő (Picea abies)

közönséges mogyoró (Corylus avellana)

közönséges nyír (Betula pendula)

közönséges puszpáng (Buxus sempervirens)

közönséges tiszafa (Taxus baccata)

közönséges tűztövis (Pyracantha coccinea)

közönséges vadszőlő (Parthenocissus inserta)

magas kőris (Fraxinus excelsior)

májusi orgona (Syringa vulgaris)

málna (Rubus idaeus)

mályvacserje (Hibiscus syriacus)

mezei juhar (Acer campestre )

mezei szil (Ulmus minor)

nagylevelű hárs (Tilia platyphyllos)

nyugati tuja (Thuja occidentalis)

ostormén bangita (Viburnum lantana)

pukkanó dudafürt (Colutea arborescens)

ráncoslevelű bangita (Viburnum rhytidophyllum)

ráncoslevelű rózsa (Rosa rugosa)

sóskaborbolya (Berberis vulgaris)

szelídgesztenye (Castanea sativa)

tapadó vadszőlő (Parthenocissus quinquefolia)

tatáriszalag (Polygonum baldschuanicum)

tatárjuhar (Acer tataricum)

téli jázmin (Jasminum nudiflorum)

tövises lepényfa (Gleditsia triacanthos)

ükörkelonc (Lonicera xylosteum)

vadcseresznye (Cerasus avium)

vadszeder (Rubus fruticosus)

varjútövis (Rhamnus cathartica)

veresgyűrűsom (Cornus sanguinea)

vérmogyoró (Corylus avellana cv. Atropurpurea)

vesszős fagyal (Ligustrum vulgare)