Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezés helyi szabályairól * 

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontja szerinti feladatkörében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezéseiben, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendeletben foglaltakra, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleménye alapján, az alábbi rendeletet alkotja: * 

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Sopron Megyei Jogú Város területén lévő valamennyi köztemetőre, kegyeleti parkra, továbbá ezek fenntartásával, üzemeltetésével és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.

(2) *  Köztemetők: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Sopron - Bánfalvi temető és a Sopron - Balfi temető 10866 és 10884 hrsz.-ú része, az Evangélikus Egyházközség tulajdonában lévő Balfi úti Evangélikus temető köztemetőként működtetett új része, a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő (Balfi 10862 hrsz.-ú) temető.

(3) *  Kegyeleti park: Sopron - Bánfalvi Hősi temető és a Sopronkőhidai 1956-os emlékhely (Rabtemető).

(4) *  A nem köztemetőnek minősülő temetőkre (Szt. Mihály temető, Balfi úti Evangélikus temető egyházi /régi/ része, Izraelita temető nem önkormányzati tulajdonú része, Brennbergbányai temető) jelen rendeletnek, csak a szabálysértésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazhatók. Az egyéb kötelezettségeket, jogokat a temetőkről a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben, annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben foglaltak, valamint a saját temetőszabályzata szerint a tulajdonos, illetve az általa megbízott szervezet gyakorolja.

2. § (1) * 

(2) *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az önkormányzati tulajdonú köztemetők és a kegyeleti parkok üzemeltetéséről és fenntartásáról pályázati úton kiválasztott üzemeltetővel kötendő “Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés” keretein belül gondoskodik. Üzemeltető köteles biztosítani a köztemetőn belüli - az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, a hamvak e célra szolgáló berendezéssel történő szórásával, továbbá a sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos - feladatok ellátására a szakszemélyzetének és berendezésének igénybevételét.

(3) A köztemetőként is működő egyházi tulajdonban lévő temetőben a fenntartói és üzemeltetési feladatokat az önkormányzat az Evangélikus Egyházközséggel kötött megállapodás alapján látja el.

Temetési szabályok

3. § (1) * 

(2) *  Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát ki kell adni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 21. § szerint, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.

(3) A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kérelemre történő kiadásáról az üzemeltető gondoskodik. Az urna kiadását az kérheti, aki a hamvasztásról gondoskodott, vagy az elhalt közeli hozzátartozója.

(4) *  Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadásához a temetésről gondoskodótól hozzájárulást kell beszerezni. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 8:1. §-ának 1. pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie.

4. § * 

Temetési helyek kialakítása, létesítése, fenntartása, megszüntetése

5. § (1) Az új temetőrészeket sírhelytáblákra, felnőtt sírhely-, gyermeksírhely-, urnasírhely-, kolumbárium és sírbolt-táblákra, valamint a hamvak szétszórására alkalmas területekre kell felosztani. Külön sírhelytáblákat kell kijelölni a 10 éven aluli gyermekek, valamint a halva születettek, az elvetélt magzatok és a csonkolt testrészek eltemetésére.

(2) A sírhely-táblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével - szabályszerű eljárás mellett - fel lehet számolni és újabb temetés céljából igénybe lehet venni.

(3) A táblákat folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal temetési helyekre kell felosztani. A dísz-sírhelyeket külön kell megjelölni. A temetési helyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban - fő szabályként - folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(4) *  A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. § szerint.

(5) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül koporsós temetési helyen, urnasírban, kolumbáriumban vagy sírboltban lehet elhelyezni, illetve a hamvakat a temető arra kijelölt részén szétszórni.

(6) A lezárt temetőkben temetkezési tevékenységet nem lehet folytatni. A lezárt temetőket mindaddig kegyeleti helyként kell gondozni, amíg megszüntetésről döntés nem születik.

(7) *  Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a használatban lévő temetőbe (sírhely-táblába).

Az exhumálást csak az illetékes járási népegészségügyi intézet engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

(8) *  Szociális temetés céljára a Római Katolikus Egyház tulajdonában, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának üzemeltetésében lévő, Balfi 10862 hrsz.-ú köztemető területén a közszolgáltató által vezetett sírhelynyilvántartás szerinti 9-10-11 számú sorok területei kerülnek kijelölésre.

6. § (1) A temetőben új parcella nyitása esetén kialakítandó temetési helyek méretei:

a) felnőtt sírhely 2,10 m hosszú 2,00 m mély 0,90 m széles
b) felnőtt kettes sírhely 2,10 m hosszú 2,00 m mély 1,80 m széles
c) gyermeksírhely 1,30 m hosszú 1,60 m mély 0,60 m széles
d) urna sírhely 0,80 m hosszú 1,00 m mély 0,60 m széles
e) sírboltok
2 személyes 3,50 m hosszú 2,00 m széles 2,30 m mély
4 személyes 3,50 m hosszú 2,50 m széles 2,30 m mély
6 személyes 3,50 m hosszú 3,00 m széles 2,30 m mély
9 személyes 3,50 m hosszú 3,80 m széles 2,30 m mély
f) *  Kolumbáriumot a temető tulajdonosa külön jogszabályban meghatározott esetekben az építésügyi hatóság engedélyével létesíthet. A temető tulajdonosa a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelölhet ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál pedig 30 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) *  Koporsós rátemetés esetén a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése szerint kell eljárni. Egyes sírhely esetén az üzemeltető engedélyével legfeljebb további egy elhunyt temethető.

(4) Felnőtt sírba elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még 4 urna helyezhető el az üzemeltető engedélyével.

(5) * 

(6) A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.

(7) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező. A hant nélküli parcellák létesítésére kijelölt területen sírdomb nem alakítható ki.

(8) Rátemetés esetén - a balesetek elkerülése végett - a meglévő síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és újból biztonságosan fel kell állíttatnia.

7. § (1) *  Sírbolt építése során az építési munkák várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A sírbolt felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.

(3) *  A sírbolt (és síremlék) fenntartásáról, annak létesítője (örököse) köteles gondoskodni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, az üzemeltető felszólíthatja a fenntartásra kötelezett személyek bármelyikét, hogy gondoskodjanak a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, az üzemeltető kérelmére az önkormányzat elrendeli a sírbolt (síremlék) eltávolítását, valamint a sírboltban való további temetkezést megtilthatja. Műemléki védettség esetén a síremléket a temető kijelölt részén kell újraállítani.

(4) Közvetlen veszély fennállása esetén a felhívás kötelező. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető hirdetőtábláján és a parcella sarkán a veszély megszűntetéséig ki kell függeszteni.

(5) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a létesítőnek a sírbolt-könyvbe bejegyzett rendelkezései az irányadók.

(6) A sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túl három férőhelyes sírboltban további 10 urna, hatszemélyes sírboltban további 20 urna, kilenc személyes sírboltban további 30 urna helyezhető el. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben, vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el. A sírbolt tulajdonosának (birtokosának) kérelmére a sírboltban elhelyezett koporsókban lévő, porladáson túli csontmaradványokat össze kell gyűjteni és hamvasztás után urnában, illetőleg gyermekkoporsóban a sírboltba vissza kell helyezni. Ebben az esetben a maradványok, csak egy urnahelynek számítanak.

(7) *  Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet. A síremléknek meg kell felelnie a temető esztétikájának, közízlést nem sérthet.

(8) * 

8. § *  Sírhely-tábla, vagy az egész temető lezárásáról és kiürítéséről az önkormányzat közgyűlése dönt. A temető kiürítését megelőzően azt három alkalommal egy országos lapban és a helyi sajtóban, valamint a temetői hirdetőtáblán közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt 6 hónappal, a továbbiak pedig 2 havonta történjenek.

Temetési helyek feletti rendelkezési jog

9. § (1) *  Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A díj mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  A 6. § (3) bekezdés szerinti rátemetés esetén a rátemetéskor fizetett - 1. melléklet szerinti - díj a következő sírhely-meghosszabbításnál időarányosan beszámításra kerül.

(3) A 6. § (4) bekezdés szerinti urnaelhelyezés esetén a rátemetésnél alkalmazott díjakat elhunytanként kell figyelembe venni, ezen temetési mód azonban a sírhely használati idejét nem hosszabbítja meg.

(4) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(5) A díjat minden esetben a temetést, kihantolást vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(6) Az egyszeri megváltás időtartama:

a) *  egyes sírhely esetén (felnőtt és gyermek) 25 év, valamint az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év
b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év
c) urnasírhely esetén 10 év
d) kolumbárium esetén 20 év
e) sírbolt esetén 60 év

Az üzemeltető az a), c), és d) pont szerinti temetkezési helyek kétszeres időtartamra történő megváltását is engedélyezheti. A rendelkezési jogosultság kezdési időpontja a megváltás napja. * 

(7) *  A használati idő eltelte után a temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése szerint.

(8) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, illetve a temetési hely megszűnik. A temető üzemeltetője a lejárat napjától számított 1 év elteltével jogosult intézkedni a temetési hely újbóli felhasználására. A síremlékek ez esetben a temető tulajdonosának tulajdonába mennek át.

(9) Ha a használat a (8) bekezdésben vagy a 8. §-ban foglalt okok miatt szűnik meg, a temetkezési hely feltárásakor a kiürített sírokból származó holttestmaradványokat közös sírhelyben kell elhelyezni, amelyről az elhunyt hozzátartozói, az ő rendelkezésük hiányában a kegyeleti szokások, valamint a közegészségügyi előírások betartása mellett az üzemeltető köteles gondoskodni.

(10) A temetkezési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet, de a sírhelyet újra megváltó törvényes örökös használati jogot szerez.

(11) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlék a használati idő le nem jártáig - kegyeleti szempontokból - nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át.

(12) Kiürítés során a temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni, csak az üzemeltetőnek történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell. Mindez csak a temetőrész lezárásakor gyakorolható.

(13) *  A temettető kívánságára történő halott, valamint az urnaáthelyezés, vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

Díszsírhelyek

10. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, díszsírhelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe - a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett - az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyerekek) is eltemethetők.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában - az önkormányzat megbízására és költségére - az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

(6) A díszsírhely-parcellában a koporsónak a földbe temetése, vagy elhamvasztás után az urna elhelyezése megengedett.

Temetkezési és temetői szolgáltatások

11. § (1) *  Temetkezési szolgáltatások a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 25. § szerinti szolgáltatások.

(2) *  A temetői szolgáltatásokért (hűtés, köztisztasági közszolgáltatás stb.) temetésenként a 2. mellékletben meghatározott egyszeri díjat kell fizetni.

(3) *  A temetkezési vállalkozók az e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek fizetni a temető üzemeltetőjének a szolgáltatás során igénybe vett eszközök, létesítmények használatáért.

(4) *  Temető-fenntartási hozzájárulási díjat a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a 2. mellékletben meghatározott összegben fizetik meg.

(5) A temetkezési szolgáltató csak a temető üzemeltetőjével történő egyeztetés és díjfizetések után végezheti tevékenységét.

(6) Amennyiben a temetkezési szolgáltató egyben a temető üzemeltetését is ellátja: az üzemeltetés, fenntartás bevételeit jelen rendeletben szabályozott és beszedett díjak alapján és kiadásait elkülönítetten kezeli a önkormányzat pénzügyi előírásai szerint.

12. §A temetés módjára, illetve a hamvasztásra az elhunytnak életében tett nyilatkozata, ennek hiányában a temetésről (hamvasztásról) gondoskodó személy rendelkezése az irányadó.

13. § (1) A felravatalozott koporsót - az eltemettető kívánságára - a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlási, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(2) A fertőző betegségben elhunytak koporsóját légmentesen lezárt állapotban kell felravatalozni és azt felnyitni nem szabad. A gyászolók a koporsóval nem érintkezhetnek.

A temetési helyek, sírhelyek fenntartása

14. § (1) A temetési hely felett rendelkezési joggal rendelkező által végezhető munkák:

a) egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,

b) cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,

c) olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2 m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba.

Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.

(2) A sírhely felett rendelkezési joggal bíró köteles a sírhely és 30 cm-es körzetének gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni. Amennyiben ezen kötelezettségét az üzemeltető általi három éven át, évente történő felszólítás ellenére nem teljesíti: a sírhely újra értékesíthetővé válik a hátralévő időarányos sírhely bérleti díj visszatérítése nélkül.

Nyilvántartások vezetése

15. § (1) Elhunytat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(2) *  A temető fenntartója, üzemeltetője az új sírhelytáblák megnyitása előtt köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetőtérképet a temető-nyilvántartó könyvvel összhangban az üzemeltető köteles vezetni. A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek a tűztől védve, páncélszekrényben kell megőriznie, azt követően pedig átadnia a Soproni Levéltárnak.

(3) *  A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést) időrend szerint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 18. § szerint meghatározott adatokkal kell bejegyezni. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.

(4) Külön jegyzéket kell vezetni a temetőben elhelyezett halva született magzatról. A jegyzékben fel kell tüntetni a halva született magzat anyjának nevét, az elhantolás (urna elhelyezés) időpontját és a föléje tűzött fejfa sorszámát.

(5) A sírbolt-könyv a sírboltban elhelyezett halottak bejegyzésére szolgál. A sírbolt-könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni, a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt-könyvbe be kell vezetni a létesítőnek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit.

(6) A nyilvántartási adatokról tájékoztatást - a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével - csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.

A temetők rendje

16. § (1) A temető nyitva tartása:

nyári időszámítás esetén: 07.00 - 20.00 óráig
téli időszámítás esetén: 08.00 - 17.00 óráig

(2) A temetőből a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.

(3) A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(4) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(5) A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(6) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható. A temető tisztántartása az üzemeltető feladata.

(7) A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

(8) A temetőkben gyertyát égetni a tűzvédelmi előírások betartásával szabad.

(9) A temetők területére kutyát bevinni - a vakvezető kutyák kivételével - tilos.

(10) A kolumbárium fülkék előrészén a közízlést sértő virágtartók, díszítések vagy feliratok nem helyezhetők el.

(11) A temetőbe történő belépés és az öntöző víz használata díjtalan.

17. § (1) Az üzemeltető hozzájárulása szükséges építőanyagnak a temetőbe való beszállításához, építési vagy bontási munkák elvégzéséhez.

(2) *  Síremlék állítás esetén az igényelt területre és időtartamra az üzemeltető a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat számíthat fel.

(3) A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát - vagyonvédelmi okokból - csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.

18. § (1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral és kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tiltás a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre és - esetenként - a láthatóan idős betegekre nem vonatkozik, amennyiben az üzemeltetővel azt előzetesen engedélyeztetik.

(3) *  A behajtási engedélyt kellő indokkal megkapók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díj megfizetését követően (kivétel: mozgáskorlátozott) közlekedhetnek gépjárművel a temetőben.

(4) Vasár és ünnepnapokon a temetőbe ipari jellegű célszállítás nem végezhető.

19. §A panaszügyintézés az üzemeltető feladata, melyet telephelyén lát el nyitvatartási idejében.

Szabálysértések

20. § * 

Záró rendelkezések

21. § (1) A temetői munkák során (így különösen: rátemetés, exhumálás, áthelyezés) a talált értékekről (ékszer, nemesfémből készült protézis) és a találás körülményeiről az üzemeltetőnek jegyzőkönyvet kell felvennie. A talált érték biztonságos megőrzéséről gondoskodni szükséges a jogosultnak történő átadásig.

(2) Az üzemeltető a jelen rendelet alapján beszedett díjakkal a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni. A tulajdonos a díjakból származó bevételeket kizárólag a köztemetők üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordíthatja.

(3) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(4) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Gimesi Szabolcs Koltai Miklósné dr.
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

TEMETKEZÉSI HELYEK MEGVÁLTÁSÁNAK BRUTTÓ DÍJAI (Ft)

Megnevezés Bánfalvi köztemető Balfi köztemető Balfi úti evangélikus temető köztemetői része
Bruttó Bruttó Bruttó
a) egyes sírhely
útmenti sorban 40 127 Ft 40 128 Ft 86 678 Ft
minden más helyen 30 105 Ft 30 106 Ft 76 590 Ft
b) kettős sírhely
útmenti sorban 80 271 Ft 80 272 Ft 173 355 Ft
minden más helyen 60 204 Ft 60 204 Ft 153 163 Ft
c) gyermek sírhely 18 062 Ft 18 062 Ft 39 376 Ft
d) urnasírhely (fülke) 5 010 Ft 5 011 Ft 31 980 Ft
e) kolumbárium (urnahelyenként) 4 012 Ft 4 012 Ft _
f) sírboltok
3 személyes _ _ 131 279 Ft
6 személyes _ _ 175 039 Ft
9 személyes _ _ 218 799 Ft

Lejárt sírhelyek újraváltási díja időarányosan azonos a táblázatban meghatározott díjakkal. Rátemetés esetén fizetendő díj mértéke lejárat előtt 10 évig koporsónként a táblázatban meghatározott díj 50%-a, azt követően 75%-a.

A 6. § (4) bekezdése szerinti urnaelhelyezés urnánként (bánfalvi köztemető, balfi köztemető) 6191 Ft.

Urnafülke elhelyezés 39 418 Ft (Evangélikus Temető köztemetői része).

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák. Jelen rendelet alkalmazásában az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendeletéhez * 

TEMETŐI SZOLGÁLTATÁSOK BRUTTÓ DÍJAI (Ft)

Megnevezés Bánfalvi köztemető Balfi köztemető Balfi úti evangélikus temető köztemetői része
Bruttó Bruttó Bruttó
1. Temető fenntartási hozzájárulási díj mértéke - a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő - Ft/alkalom 2 212 Ft 2 212 Ft 5 036 Ft
2. a) A síremlék állítási munkákhoz használt (igényelt) területhasználat díja (Ft/m2): 3 013 Ft 3 013 Ft 3 285 Ft
legkisebb terület 1 m2
(kizárólag a temetőben vállalkozásszerűen síremléket állító gazdálkodó szervezetekre vonatkozik)
b) Behajtási engedély díja (Ft/alkalom) _ 3 616 Ft 2 988 Ft
3. A temetkezési szolgáltatás során igénybe vett temetői létesítmények díjai:
a) ravatalozó használati díj (Ft/alkalom) 8 354 Ft 8 354 Ft 29 718 Ft
b) hűtő-tároló használati díj (Ft/nap) _ 1 684 Ft _
c) halott szállítási díj (Ft/alkalom) 5 853 Ft 5 853 Ft _
d) halott átvételi díj (Ft/alkalom) 3 343 Ft 3 343 Ft _
4. Egyéb szolgáltatás díja:
Egyszeri szemétszállítási díj (Ft/alkalom) 8 354 Ft 6 578 Ft sírtól 4392 Ft
tárolóból 4392 Ft

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák. A táblázatban nem nevesített szolgáltatások igénybevétele díjmentes. Jelen rendelet alkalmazásában az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.