Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a költségvetési szervek elismert tartozásállományával és az önkormányzati biztos megbízásával kapcsolatos eljárás szabályairól * 

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ára tekintettel, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 98. § (6) bekezdése alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló - többször módosított - 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 153. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szervre,

b) az önkormányzati biztosra.

(2) A rendelet nem alkalmazható, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményezték.

A költségvetési szerv elismert tartozásállományával kapcsolatos eljárás

2. § (1) *  A költségvetési szerv legkésőbb a határnapot követő 5. munkanapig adatszolgáltatásra kötelezett a hónap 15. és utolsó napján fennálló elismert, esedékességen túli tartozásállományára (továbbiakban: tartozás) vonatkozóan.

(2) A tartozást be kell jelenteni, ha a tartozás a költségvetési szerv éves eredeti előirányzatának 2%-át vagy az 5 millió forintot eléri.

(3) A bejelentés tartalmazza

a) a melléklet szerinti, kitöltött adatlapot, továbbá 1 millió forint feletti tartozás esetén

b) a tartozás okainak leírását,

c) a tartozás megszüntetésére tett intézkedéseket,

d) a tartozás megszüntetéséhez rendelkezésére álló forrásainak bemutatását.

(4) Az adatszolgáltatást a polgármesternek kell bejelenteni.

3. § *  Önkormányzati biztos kirendelése akkor kötelező, ha a költségvetési szerv

a) 30 napon túli tartozásának mértéke az éves előirányzatának 5%-át vagy az 50 millió forintot eléri, és

b) a tartozást egy hónap alatt sem képes 30 naptári nap alá szorítani.

4. § A 3. § szerinti bejelentésről a polgármester haladéktalanul tájékoztatja

a) *  a Költségvetési Bizottság elnökét,

b) a képviselőtestület által megbízott könyvvizsgálót,

c) a jegyzőt.

Az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos eljárás

5. § (1) *  Az önkormányzati biztosnak jelölteket a Költségvetési Bizottság pályázat alapján választja ki.

(2) Az önkormányzati biztost a közgyűlés határozott időtartamra jelöli ki az adott költségvetési szervhez.

(3) A képviselő-testület döntésének tartalmaznia kell:

a) a költségvetési szerv megnevezését,

b) a megbízatás időtartamát,

c) az önkormányzati biztos feladatait, jogkörét,

d) a megbízási díjat.

6. § *  Az önkormányzati biztos kirendelését

a) a Költségvetési Bizottság,

b) a polgármester,

c) a jegyző a polgármesteren keresztül,

d) a városi könyvvizsgáló,

e) a költségvetési szerv vezetője

kezdeményezheti a közgyűlésnél.

7. § A polgármester:

a) a közgyűlés döntése előtt beszerzi az önkormányzati biztos kijelölése esetén véleményezési joggal rendelkező szervezetek véleményét,

b) a kezdeményezés beérkezését követő 8 napon belül összehívja a képviselő-testület ülését az önkormányzati biztos kirendelése érdekében,

c) az önkormányzati biztos megbízásának tényét a helyben szokásos módon közzéteszi,

d) a képviselő-testület döntése alapján megbízza az önkormányzati biztost, és megbízólevéllel látja el.

8. § (1) Az önkormányzati biztos megbízása megszűnik - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt -, ha az 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményezték.

(2) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - akkor kerülhet sor, ha

a) a költségvetési szervnek a szokásos, illetve a szerződésekben (megállapodásokban) foglalt fizetési határidőkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs,

b) működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást nem eredményezett az önkormányzati biztosnak felróható okok miatt,

vagy

c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható.

(3) A képviselő-testület

a) a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben 15 napon belül új önkormányzati biztos kijelöléséről gondoskodik,

b) a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben intézkedést kezdeményez a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére.

Az önkormányzati biztos jogai és kötelességei

9. § (1) Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben

a) a költségvetési szerv vezetőitől és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni,

b) a költségvetési szerv valamennyi okmányába beletekinteni, arról másolatot, kivonatot készíttetni,

c) a költségvetési szerv valamennyi helyiségébe belépni,

d) rögzíteni a kötelezettségvállalás, az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának időtartama alatti eljárási szabályait,

e) a kötelezettségvállalás, az utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet,

f) szakértőt igénybe venni.

(2) Az önkormányzati biztos köteles:

a) figyelemmel kísérni megbízatásának időpontjától kezdve a költségvetési szerv gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását,

b) feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek, ennek alapján azonnali végrehajtásra irányuló intézkedési tervet készíteni,

c) *  azonnali intézkedéseket kezdeményezni, és írásbeli utasításokat kiadni a tartozás felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a követelések behajtására, ezek ütemezésére oly módon, hogy azok az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák,

d) a c) pontban foglaltak megvalósítására kezdeményezni és részt venni a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szervvel, az adóhatósággal, a vám- és pénzügyőrség szerveivel, a szállítókkal, a megrendelőkkel folytatott egyeztető tárgyalásokon,

e) kezdeményezni a c) pontban foglaltak megvalósítására, a d) pont szerinti átütemezés végrehajtására az előirányzat-átcsoportosítást,

f) *  kezdeményezni a költségvetési szerv vezetőjének, valamint gazdasági vezetőjének a munkából való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozás nevezetteknek felróható okok miatt jött létre,

g) kidolgozni intézkedési tervjavaslatot - a költségvetési szervvel, illetve a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szervvel együttműködve - a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú ésszerűsítésére, amennyiben a b)-c) pont alatti intézkedések a fizetésképtelenség okainak tartós megszüntetésére nem elegendőek,

h) betartani a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályokat.

(3) *  Az önkormányzati biztos tevékenységéről havonta a polgármesternek, negyedévente a képviselőtestületnek a jogszabályban meghatározott tartalommal beszámol.

(4) Az önkormányzati biztos munkájának a költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén haladéktalanul beszámol a polgármesternek.

A költségvetési szerv vezetőjének kötelezettségei

10. § A költségvetési szerv vezetője köteles az önkormányzati biztos 9. §-ban foglalt jogai teljesítését elősegíteni, részére biztosítani:

a) az épületbe, helyiségekbe való állandó bejutást,

b) irodahelyiséget, a munkavégzés személyi (ügyviteli alkalmazott) és tárgyi feltételeit (kommunikációs, irodai eszközök stb.)

Hatályba léptető rendelkezések

11. § (1) A rendelet 2002. december 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 18/1997. (IV. 29.) önkormányzati rendeletével módosított Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/1997. (III. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Walter Dezső Koltai Miklósné dr.
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2002. (XI. 29.) önkormányzati rendeletéhez * 

Sopron Megyei Jogú Város

Adatlap az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv tartozásáról

A költségvetési szerv neve:

A költségvetési szerv számlaszáma (1-16. pozíció)

-
év nap
eredeti éves költségvetés kiadási
előirányzata ezer Ft-ban
eredeti éves költségvetés kiadási előirányzatának 5%-a ezer Ft-ban
Ssz. Tartozás megnevezése Tartozás ezer Ft-ban
30 nap alatti 30-60 nap közötti 60 napon túli átütemezett összesen
1. Állammal szembeni tartozások
2. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozás
3. Egyéb tartozás
4. Összesen
Vevőállomány a tárgyidőszak utolsó napján (ezer Ft-ban)
Pénzkészlet a tárgyidőszak utolsó napján (ezer Ft-ban)

Sopron, 20... év ................................. hó ..... nap

.......................................................

cégszerű aláírás

Kitöltési útmutató az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv tartozásáról” űrlaphoz

A költségvetési szerv adatszolgáltatási kötelezettségét az űrlapon a tárgyhónap 15. és utolsó napját követő 5. munkanapig teljesíti a polgármesternek.

Az űrlap fejrészének azonosító adatai: a költségvetési szerv neve, a számlaszám 1-16. pozíciója, év, hó, nap megjelölése, ahol azt az időszakot kell feltüntetni, amely tárgyidőszak utolsó napi állományára az adatközlés vonatkozik.

A költségvetési szervnek a jóváhagyott éves eredeti költségvetési kiadási előirányzata és annak 5%-a, a tartozások összegei, a vevőállomány, valamint a pénzkészlet rovatokat ezer forintban, kerekítve kell kitöltenie.

Az adatok pontos kitöltése kötelező.

Az adatszolgáltatásnak nemcsak a tárgyévben keletkezett, hanem valamennyi, az előző évek során felhalmozódott kifizetetlen tartozást is magába kell foglalnia.

A megállapodással átütemezett tartozást külön oszlopban kell szerepeltetni, az új fizetési határidőig. Az átütemezett tartozásból a már esedékessé vált, és tárgyidőszak utolsó napjáig nem teljesített befizetési kötelezettséget a megfelelő oszlopban kell közölni.

Amennyiben a tartozás átütemezéséről a tárgyalások megkezdődtek, de annak eredményéről megállapodás még nem született, az adatszolgáltatásnak a tartozás lejárata szerinti oszlopban tartalmaznia kell a tárgyalás alapját képező tartozás összegét is.

1. Az állammal szembeni tartozások - az adóhatósággal, vámhatóságokkal szembeni adósságállomány, az illetéktartozások, valamint a központi költségvetési szervek költségvetési törvényben jelölt bevételeinek a mindenkori éves költségvetési törvényben meghatározott hányada utáni (a központi költségvetés központosított bevételét képező) költségvetési befizetési kötelezettségek-sor kitöltése az adónemekre előírt bevallások és az intézmény analitikus nyilvántartása alapján történik.

2. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni tartozások megállapítása, a tb-bevallások és az intézmény analitikus nyilvántartása alapján történik.

3. Egyéb tartozás sor kitöltése az előző két jogcímen kívül fennálló tartozás: belföldi és külföldi szállítói, szolgáltatói számlák - ide értendő ugyancsak a központi költségvetési szervekkel, az elkülönített állami pénzalapokkal, önkormányzatokkal és intézményeikkel szemben fennálló tartozás - valamint működési célú hitelek analitikus nyilvántartása alapján történik.

A vevőállományt a főkönyvi nyilvántartás adós és vevő analitikája alapján kell fordulónappal megállapítani.

Pénzkészletnek tartalmaznia kell az összes - likviditásba vonható - bankszámla (előirányzati felhasználási keret, zárolt, kártyafedezeti, egyéb fedezeti, lakásalap, deviza) egyenlegét, valamint házipénztár tárgynapi egyenlegét.