Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a városért végzett tevékenység elismeréseként a Közgyűlés által alapított cím, valamint díjak és elismerések adományozásának rendjéről a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § (1) E rendelet célja, hogy lehetőséget teremtsen azon személyek, közösségek munkásságának méltó elismerésére, akik kimagasló, példamutató tevékenységükkel érdemeket szereztek a város fejlődésében, érdekeinek előmozdításában, értékeinek megőrzésében, átörökítésében és gyarapításában, jó hírnevének terjesztésében, kapcsolatainak ápolásában vagy az egyetemes emberi értékek gyarapításában.

(2) *  A Közgyűlés által alapított cím, díj, emlékérem, elismerő oklevél (a továbbiakban: városi kitüntetés) a város egész lakosságának tiszteletét fejezi ki.

„Sopron Város Díszpolgára” cím

2. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése „Sopron Város Díszpolgára” címet (továbbiakban: cím) alapít.

(2) *  A cím azon személyeknek adományozható, akik Sopron város fejlődéséért a közélet, a gazdaság, a tudomány, a művészet, az oktatás, az egészségügy vagy a sport területén maradandót alkottak, illetve kimagasló eredményt értek el, gazdag életművükkel a város, az ország, a világ egyetemes érdekeit tiszteletre méltóan szolgálták.

3. § A cím az adományozást tanúsító - 4. §-ban leírt - díszes oklevélből, bronz plakettből és a plakett kicsinyített másának jelvényéből áll.

4. § (1) A díszpolgári oklevél tartalmazza:

a) az adományozott nevét, állampolgárságát,

b) az adományozás indokait,

c) az adományozó közgyűlési határozat számát,

d) a polgármester aláírását,

e) a város címerét és díszpecsétjét.

(2) Külföldi állampolgárnak a cím adományozása esetén a 4. § (1) bekezdésében említett oklevélhez a díszpolgárrá választott államának hivatalos nyelvén készült fordítást is mellékelni lehet.

(3) A plakett előlapján a város történelmére utaló elemekből alkotott, szabad asszociációkat elindító álomszerű kompozíció, a hátoldalon pedig a város pecsétje látható pecsétnyomóval, felette bevésett betűkkel Sopron Város Díszpolgára felirat szerepel.

5. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Díszpolgára a város megbecsülését élvezi és ennek kapcsán:

a) neve bekerül a "Sopron Megyei Jogú Város Díszpolgárainak Névkönyve" díszes albumába,

b) a Közgyűlés külön határozata alapján a várost képviselő delegációba meghívható,

c) a Közgyűlés rendes és rendkívüli nyilvános ülésein tanácskozási joggal részt vehet,

d) jogosult az önkormányzati képviselők részére helyi rendeletben biztosított egyéb juttatásokra,

e) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meghívást nyer,

f) viselheti ruházatán a címmel adományozott jelvényt.

(2) Sopron Megyei Jogú Város díszpolgára jogosult ünnepélyes alkalmakkor e címet használni oly módon, hogy a cím jelentősége és tekintélye ne szenvedjen csorbát.

6. § A címet érdemtelenné válás esetén a Közgyűlés visszavonja, melynek rövid indoklását az előzményekhez csatolni kell. Politikai nézeteiért az érdemtelenné válás senkivel szemben nem állapítható meg.

„Pro Urbe Sopron” díj

7. § *  A díj azon magánszemélynek adományozható, aki Sopron városáért, a város fejlődéséért, hagyományainak ápolásáért, kultúrájának megőrzéséért maradandót alkotott, életútja, életpályája méltó tiszteletet váltott ki, illetve jelentős tevékenységet folytatott.

7/A. § *  A díj megosztva is adományozható olyan magánszemélyek részére, akik a 7. §-ban meghatározott célok, eredmények megvalósításában közösen vettek részt, működtek együtt. A díj megosztott adományozása esetében a díjjal járó - a 23. § (1) bekezdésben meghatározott - pénzjutalom megosztásra kerül a díjazott magánszemélyek között.

8. § A díj egy 13 cm átmérőjű, bronzból készült plakett díszdobozban. A plakett egyik oldalán a városra jellemző művészeti ábrázolás, a másik oldalán a város címere és a „Pro Urbe Sopron” felirat szerepel. A díj az adományozást tanúsító díszes oklevéllel kerül átadásra.

„Civitas Fidelissima” díj

9. § (1) *  A díj Sopron városáért, nemzetközi hírnevének növeléséért, fejlődéséért, az élet bármely területén kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély és közösség részére adományozható.

(2) * 

(3) A díj egy érem, amelynek előlapján Sopron Fő téri látképe, a hátoldalán pedig Sopron város címere látható „Civitas Fidelissima díj” felirattal. A díj az adományozást tanúsító díszes oklevéllel kerül átadásra.

(4) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

(5) * 

„Dr. Király Jenő” díj

10. § (1) *  A díj a város egészségügyi ellátása területén végzett kiemelkedő orvosi, szakmai, tudományos tevékenységet végző magánszemély részére adományozható.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Népjóléti Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Humanitás” díj

11. § (1) *  A díj a város szociális ellátása területén végzett kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adományozható.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Népjóléti Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Sopron Kultúrájáért” díj

12. § (1) *  A díj a kultúra és a művészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Kulturális és Oktatási Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Sopron Kiváló Pedagógusa” díj

13. § (1) *  A díj a város fiatalságának oktatása, nevelése terén kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemélyek részére adományozható.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Kulturális és Oktatási Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Sopron Sportjáért” díj

14. § (1) *  A díj kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó, az elért eredményekre felkészítő, a sportpedagógia, a tömegsport területén, továbbá a sportszervezésben, sporttörténeti kutatásban kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemély részére adományozható.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Wälder József” díj

15. § (1) *  A díj a város műszaki életében, az építészet, az infrastruktúra fejlesztésének, kiépítésének területén végzett kiemelkedő tevékenységet végző magánszemély részére adományozható.

(2) A díj adományozására beérkező javaslatokat a Városfejlesztési Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Ifj. Flandorffer Ignác” díj

16. § (1) *  A díj a város gazdasági életében, gazdasági fejlődésében kiemelkedő szerepet játszó, kimagasló gazdasági eredményeket elérő magánszemély részére adományozható.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Gazdasági Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Sopron Ifjú Tehetsége” díj

17. § (1) *  A díj azon tanulónak adományozható, aki országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a fizikai, illetve a szellemi teljesítmény területén példát mutatott, hozzájárulva ezzel Sopron város jó hírnevének öregbítéséhez.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat az Ifjúsági, Turisztikai és Sport Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Sopron szolgálatáért” díj

18. § (1) A díj olyan személy részére adományozható, aki köztisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati, vagy munkavállalói jogviszony keretében, illetve közhasznú szervezetben Sopron város közigazgatási területén teljesít szolgálatot és kimagasló tevékenységet folytatott

a) a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, valamint a közbiztonság területén, amellyel hozzájárult a város közbiztonságának javításához, vagy

b) a tűzoltás, kárelhárítás, tűzmegelőzés területén, amellyel hozzájárult a tűzesetek számának csökkentéséhez, vagy

c) köztisztviselőként, közalkalmazottként, illetve szolgálati, vagy munkavállalói jogviszony keretében Sopron város különböző fenntartású szerveinél, amellyel hozzájárult az intézmény, illetve hivatal feladatellátása színvonalának emeléséhez, a közügyek intézéséhez, vagy

d) Sopron város polgárai szolgálatában, a közéleti munkában.

(2) *  A díj adományozására beérkező javaslatokat a Jogi és Ügyrendi Bizottság rangsorolja és terjeszti a Közgyűlés elé.

„Civitas Fidelissima” elismerő oklevél

19. § * 

„Sopronért Emlékérem”

20. § (1) *  Az emlékérem adományozható azoknak a soproni magánszemélyeknek, illetve közösségeknek, akik jelentős mértékben hozzájárultak Sopron város jó hírnevének terjesztéséhez, rangjának, vonzerejének emeléséhez, a város érdekeinek előmozdításához.

(2) Az emlékérem bronzból készült, amelynek előlapján a soproni Tűztorony, a hátoldalán pedig Sopron város címere látható „Sopronért Emlékérem” felirattal. Az emlékérem az adományozást tanúsító díszes oklevéllel kerül átadásra.

(3) A „Sopronért Emlékérem” adományozására beérkezett javaslatot a szakmailag illetékes bizottság véleményezi.

(4) Egy személy, vagy egy közösség részére az emlékérem csak egy alkalommal adományozható.

„Polgármesteri Elismerő Oklevél”

21. § *  A polgármester a Sopronban, illetve Sopronért kifejtett kimagaslóan eredményes tevékenység elismeréseként magánszemély vagy közösség részére Polgármesteri Elismerő Oklevelet adományozhat.

Javaslattétel, elbírálás és az adományozás rendje

22. § *  (1) A városi kitüntetések adományozására „bármely személy, illetve közösség javaslatot tehet.

(2) *  A Közgyűlés által adományozható városi kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat írásban, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon - a „Sopronért Emlékérem” kivételével - minden év október 31. napjáig kell benyújtani a polgármesterhez.

(3) *  A „Sopron Város Díszpolgára” cím, és a „Pro Urbe Sopron” díj adományozására beérkezett javaslatokat előkészítő bizottság vizsgálja meg és rangsorolja, melynek tagjai

- a Közgyűlés állandó bizottságainak elnökei;

- a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke;

- a Sopron és Vidéke Ipartestület elnöke;

- a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

(3a) *  Az Előkészítő Bizottság elnöke a Gazdasági Bizottság elnöke, elnökhelyettese a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

(4) A közgyűlés e rendeletben meghatározott bizottsága - a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” kivételével - a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, rangsorolja és a „Sopron Város Díszpolgára” címre és a „Pro Urbe Sopron” díjra vonatkozóan legfeljebb kettő, a többi városi kitüntetésre vonatkozóan legfeljebb négy javaslatot terjeszt a Közgyűlés elé.

(5) A városi kitüntetések adományozásáról - a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” kivételével - a Közgyűlés dönt.

(6) A városi kitüntetésekből a „Civitas Fidelissima” díj, a „Sopron Kiváló Pedagógusa” díj, a „Sopronért Emlékérem”, a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” és a (8) bekezdésben írt posztumusz városi kitüntetés kivételével egy évben csak egy adományozható. A „Civitas Fidelissima” díj évente egy magánszemély és egy közösség részére adható ki. A „Sopron Kiváló Pedagógusa” díjból évente kettő adható ki.

(7) A „Sopronért Emlékérem” és a „Polgármesteri Elismerő Oklevél” időbeli korlát nélkül adományozható.

(8) A Közgyűlés által alapított városi kitüntetés elhunyt személy részére is adományozható (posztumusz városi kitüntetés). Posztumusz városi kitüntetésre az elhunyt személy elhunytát követő egy éven belül terjeszthető fel.

(9) * 

(10) A posztumusz városi kitüntetést az elhunyt túlélő házastársának vagy gyermekeinek kell átadni. Ha az elhunytnak nincs túlélő házastársa vagy gyermeke, legközelebbi élő hozzátartozói vehetik át a kitüntetést.

23. § *  (1) A „Sopron Város Díszpolgára” címmel bruttó 700 000 Ft, a „Pro Urbe Sopron” díjjal bruttó 500 000 Ft, a „Civitas Fidelissima” díjjal bruttó 300 000 Ft pénzjutalom jár.

(2) A 10-18. §-ban alapított díjak esetében az elismerés formája díszes oklevél, amellyel bruttó 200 000 Ft pénzjutalom jár.

24. § A cím, díj, illetve elismerés adományozásával, az elismerésben részesült nevének közzétételével és nyilvántartásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a jegyző látja el.

24/A. § *  E rendelet alkalmazásában közösség: a magánszemélyek közössége, a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint ez utóbbiak közössége.

Záró rendelkezések

25. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a „Sopron Város Díszpolgára” cím adományozásának rendjéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/1992. (IV. 7.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelete, melyek hatályon kívül helyezése nem érinti az annak alapján adományozott „Sopron Város Díszpolgára” címeket, továbbá hatályát veszti az Önkormányzat Közgyűlése által adományozható díjakról és elismerésekről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/1998. (IV. 28.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/1999. (XII. 1.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelete, a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 44/2003. (XII. 3.) önkormányzati rendelete, amelyek hatályon kívül helyezése nem érinti a korábban adományozott Sopronért díjakat, valamint hatályát veszti a „Millennium 2000” díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 5/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelete.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző

1. számú melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 34/2005. (IX. 6.) önkormányzati rendeletéhez * 

A felterjesztő megnevezése:

Címe:

Telefonszáma:

JAVASLAT
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított elismerésre

(A nyomtatvány sokszorosítható, közösségre vonatkozó javaslat esetén értelemszerűen kitöltendő)

1. A javasolt személy (közösség) adatai:

Neve:

Születési hely, év, hó nap:

Anyja neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Munkahelye:

Beosztása (foglalkozása):

Tudományos fokozat:

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal):

2. Javasolt elismerés:

3. A javasolt személy (közösség) szakmai tevékenységének bemutatása, ennek a városra, a város közéletére kifejtett hatása, az elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével:

(A javaslat részletes indoklása a túloldalon)

Dátum:

Felterjesztő aláírása: