Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (5) bekezdésében és a Sopron és Környéke Szociális-Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról szóló 2019. december 8. napján létrejött szerződés IV. 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Gyvt. 29. § és 147. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) *  a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel a Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire,

b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(2) *  E törvény szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Magyarország területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyezettségével vagy elháríthatatlan kárral járna.

(3) *  A rendelet hatálya kiterjed az 1. § (1) bekezdésben foglalt személyekre, akik

a) Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek,

b) a család- és gyermekjóléti szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatások esetében a Sopron és Környéke Szociális – Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek.

(3a) *  A rendelet hatálya a gyermekek napközbeni ellátása nyári napközi szolgáltatás (a továbbiakban: nyári napközi) esetében mindazon általános iskolában, illetve egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben jogviszonnyal rendelkező 1–8. évfolyamos tanulóra terjed ki, akinek életvitelszerű lakhatást biztosító lakcíme vagy tartózkodási helye Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén van.

(4) A rendelet hatálya kiterjed a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(5) * 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások

2. § (1) *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a kérelmező igényének megfelelően, a személyes gondoskodás keretén belül biztosítja a gyermekjóléti alapellátás különböző formáit: gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde, óvoda), és gyermekek átmeneti gondozása.

(2) *  Az Önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ) és a gyermekek átmeneti gondozását (helyettes szülői hálózat, családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona) a Gyermekjóléti Intézet, a bölcsődei és az időszakos gyermekfelügyeletet a SMJV Egyesített Bölcsődék, a nyári napközit pedig az állami intézményfenntartó központ által nyújtja.

Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja

Általános szabályok

3. § *  (1) A személyes gondoskodás igénybevétele – ha a Gyvt. másként nem rendelkezik – önkéntes, az ellátást igénylő (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét törvényes képviselője terjeszti elő, korlátozottan cselekvőképes személy a kérelmét törvényes képviselőjének beleegyezésével terjesztheti elő. A korlátozottan cselekvőképes személy és a törvényes képviselője között az ellátás igénybevételével kapcsolatban felmerült vitában – a tényállás tisztázása mellett – a települési önkormányzat jegyzője dönt.

(2) Gyermekjóléti ellátások iránti kérelemhez a 3. melléklet szerinti dokumentumokat kell csatolni.

(3) Az ellátásban részesülő köteles a jogosultság feltételeit érintő lényeges tényekben, családi körülményeiben, jövedelmi és vagyoni viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül az intézmény vezetőjének bejelenteni.

(4) A kérelem benyújtásakor annak elbírálására és az intézménybe történő felvételre az intézmény vezetője jogosult.

(5) *  A gyermekek napközbeni ellátása iránti kérelmet az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni, aki intézkedik az igénybevételről. A nyári napközi esetében a kérelmet elsősorban a köznevelési intézményben kell leadni, illetve, ha a köznevelési intézmény nem Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén működik, akkor Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Humánszolgáltatási Osztályán, vagy a nyári napközit szervező intézménynél szükséges leadni.

(6) *  Az étkeztetés iránti kérelmet a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjénél kell előterjeszteni.

(7) Az intézményvezető döntése ellen a kérelmező – a döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül – jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartóhoz.

Részletes szabályok

4. § *  (1) *  Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgáltatásokat és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatásokat a Gyermekjóléti Intézet útján működteti.

(2) A család- és gyermekjóléti szolgáltatások igénybevétele külön eljárást nem igényel. A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. A szolgáltatást igénybe vevő számára, az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatást kell nyújtani:

a) a szolgáltatás elemeiről, azok tartalmáról, feltételeiről,

b) az intézmény által vezetett, az igénybe vevőre vonatkozó nyilvántartásokról,

c) a panaszjog gyakorlásának módjáról.

(3) A Család- és Gyermekjóléti Központ az esetmenedzseri feladatain túl, a következő speciális szolgáltatásokat biztosítja:

a) *  utcai (lakótelepi) szociális munka,

b) *  óvodai-iskolai szociális segítő tevékenység,

c) kórházi szociális munka,

d) kapcsolattartási ügyelet,

e) jelzőrendszeri készenléti szolgálat.

(4) *  Átmeneti gondozás esetén, az ellátás megkezdésétől számított 15 napon belül az intézményvezető megállapodást köt a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével.

(5) *  A megállapodás tartalmazza:

a) az ellátás kezdetének időpontját,

b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),

c) a gyermek számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját,

d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat,

e) az ellátás megszüntetésének módjait,

f) a gyermek és törvényes képviselője személyazonosító adatait,

g) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője nyilatkozatát a Gyvt. 33. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás megtörténtéről.

(5a) *  Családok Átmeneti Otthona esetén a megállapodás – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmazza

a) a gyermekkel együtt ellátásban részesülő személy gyermekgondozással kapcsolatos feladatait, a gondozás módját, mértékét, és

b) a szülő nyilatkozatát arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, illetve intézménnyel együttműködik.

(6) A helyettes szülői ellátás iránti kérelmeket az intézményvezetőhöz kell benyújtani. Ezt követően a helyettes szülő és az intézményvezető ellátási megállapodást köt.

(6a) *  Az átmeneti gondozást igénybe vevő ill. törvényes képviselője számára, a kérelem benyújtásakor tájékoztatást kell nyújtani:

a) az ellátás időtartamáról és feltételeiről,

b) az intézmény által vezetett, reá vonatkozó nyilvántartásokról,

c) az ellátásra jogosult gyermek és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról, különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről,

d) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, ha a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,

e) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,

f) a helyettes szülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról,

g) az érték- és vagyonmegőrzés módjáról,

h) az intézmény házirendjéről,

i) a panaszjog gyakorlásának módjáról,

j) a fizetendő térítési, illetve gondozási díjról,

k) a jogosult jogait és érdekeit képviselő érdek-képviseleti fórumról.

(6b) *  Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselője köteles:

a) a tájékoztatás megtörténtéről nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételéről nem kötöttek megállapodást,

b) az e törvény alapján vezetett intézményi nyilvántartásokhoz adatokat szolgáltatni,

c) nyilatkozni a jogosultsági feltételekben, valamint a személyazonosító adatokban beállott változásokról.

(7) A Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában való ellátás iránti kérelmeket az érintett szakmai egység vezetőjénél kell előterjeszteni. A kérelem elbírálásakor, figyelembe kell venni a vonatkozó és hatályos szabályozó dokumentumok rendelkezéseit, az elhelyezéssel érintett gyermek, és a vele együtt élő felnőtt veszélyeztetettségét, szociális helyzetét, valamint a kérelem benyújtásának időpontját.

(8) A Családok Átmeneti Otthonában, illetve a Gyermekek Átmeneti Otthonában történő ellátásra vonatkozóan, az intézményvezető és az igénybe vevő megállapodást köt.

(9) Az intézményvezető hatáskörében eljárva, külön eljárás nélkül a következő ellátásokat biztosítja:

a) krízisellátást nyújt a súlyosan veszélyeztetett gyermek és családja részére az intézményi létszám előírás felett is,

b) befogadja az ellátási területen kívül eső, de Sopron Járás területén bejelentett lakcímmel rendelkező, veszélyeztetett gyermeket és hozzátartozóját.

5. § (1) *  Az Önkormányzat a bölcsőde és az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatásokat SMJV Egyesített Bölcsődék telephelyein biztosítja.

(2) *  A telephelyek felsorolását a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(3) A bölcsődei ellátás és az időszakos gyermekfelügyelet iránti kérelmet az Egyesített Bölcsődék Vezetőjéhez (Sopron, Szarvkői u.1.) kell benyújtani.

(4) A felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

5/A. § *  (1) Az Önkormányzat a nyári napközis tábor gyermekjóléti szolgáltatást az állami intézményfenntartó központ által biztosítja, mely a gyermekfelügyelet és a foglalkozásokon kívül a gyermekek napi háromszori étkezését is magában foglalja.

(2) Az ellátás igénybevétele önkéntes, arra az állami intézményfenntartó központ által közzétett jelentkezési lapon lehet jelentkezni.

(3) A nyári napközi alanyi jogon igénybe vehető szociális ellátási forma.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátás megszűnése

6. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnését és megszüntetését illetően a Gyvt. 37/A. §-a szerint kell eljárni.

(2) Ha a törvény másképp nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik

a) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam – illetve a meghosszabbított időtartam – leteltével,

b) a jogosultsági feltételek megszűnésével.

(3) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem állnak fenn.

(4) Az ellátás megszűntetése esetén az intézmény vezetője írásban értesíti az igénybe vevőt illetve törvényes képviselőjét

a) az ellátás megszüntetésének időpontjáról,

b) a be nem fizetett térítési díj és egyéb tartozás összegéről, valamint a befizetés határidejéről és módjáról.

(4a) *  A szolgáltatás lemondása az étkezést nyújtó intézményben az étkeztetés lemondásával történik, a lemondás napját megelőző nap 9.00-ig, egyúttal a lemondást a nyári napközit szervező intézménynél is jelezni kell.

(5) *  A kötelezett az ellátás megszüntetéséről szóló döntés ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

Térítési díj

7. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díjakat a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Nem kell térítési díjat fizetni

a) *  család- és gyermekjóléti szolgáltatás,

b) helyettes szülői hálózat

igénybevételéért.

(3) A személyi térítési díj összege

a) *  bölcsődei ellátás esetén a gyermekétkeztetésért fizetendő díj. A gyermek gondozására számított intézményi térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének a különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget kell figyelembe venni,

b) *  nappali ellátást nyújtó intézmények esetén az élelmezési térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata,

c) *  a személyes gondoskodást nyújtó családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona esetén megegyezik az intézményi térítési díjjal.

8. § (1) *  Az ellátást igénybe vevő, valamint a térítési díj fizetésre kötelezett más személy, ha a személyi térítési díj összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri – gyermekétkeztetés kivételével – a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül írásbeli kérelemmel a Polgármesterhez – a család- és gyermekjóléti szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatások esetében a Társulási Tanács elnökéhez – fordulhat. Ez esetben a fizetendő személyi térítési díjat határozattal a Polgármester – a család- és gyermekjóléti szolgáltatások és a gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatások esetében a Társulási Tanács elnöke – állapítja meg.

(2) *  A személyi térítési díj méltányosságból mérsékelhető, illetve elengedhető a kérelmező és családja egyedi szociális, vagy jövedelmi helyzete mérlegelésével. A méltányossági kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, aki annak elbírálásáról saját hatáskörben dönthet.

9. § (1) *  Az intézmény vezetője a díjhátralékról negyedévente, tájékoztatást ad a Polgármesternek, illetve a Társulási Tanács Elnökének. A Polgármester, illetve a Társulási Tanács Elnöke a díjhátralékot a kötelezett szociális, jövedelmi és vagyoni helyzete mérlegelésével részben, vagy egészben elengedheti, vagy részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(2) A Polgármester a behajthatatlan hátralékot törli.

10. § (1) *  A bölcsődei gondozás, illetve a bölcsődei étkezés intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  A bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet ellátás intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11. § *  A nyári napközis tábor étkezésének térítési díja azonos Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetésről és az ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 26/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletében megállapított iskolai napközis ellátás térítési díjával, amely a gyermekvédelmi törvény által nyújtott kedvezményeket is magába foglalja.

12. § (1) *  Nem kell térítési díjat fizetni helyettes szülői ellátás igénybevétele esetén.

(2) * 

13. § (1) Családok Átmeneti Otthona (Sopron, Vasvári P. u. 2/A) keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 50%-át.

13/A. § *  (1) A Gyermekek Átmeneti Otthona (Sopron, Vasvári P. u. 2/A) keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) *  Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybe vevő gyermek családjában az egy főre jutó havi jövedelem 50%-át.

A fenntartó feladat és jogköre

14. § *  (1) *  Az Önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények tárgyi, személyi és folyamatos működésének feltételeit.

(2) A Közgyűlés

a) meghatározza az intézményi térítési díjat,

b) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja az alapvető munkáltatói jogokat.

c) ellenőrzi az intézmények működését, az intézményvezetői hatáskör gyakorlását a felvételi eljárás ügyviteli rendjét, az intézményvezető adatszolgáltatási kötelezettségét,

d) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről,

e) kikéri az ellátottak országos érdekképviseleti szervezete területi illetékes szervének véleményét az intézmények működését érintő lényeges döntések meghozatala előtt.

(3) *  A Népjóléti Bizottság

a) átruházott hatáskörben jóváhagyja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, szakmai programját, amennyiben az Önkormányzat számára többletkiadást nem jelent, valamint,

b) *  ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét [Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja].

(4) A Közgyűlés

a) a Gyvt. 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján az intézmény gazdálkodásával és a működés törvényességének ellenőrzésével kapcsolatos,

b) a Gyvt. 104. § (1) bekezdés f) pontja alapján a szakemberek továbbképzésének szervezésével kapcsolatos,

c) a Gyvt. 104. § (3) bekezdés alapján a házirend, valamint más belső szabályzatok jogszerűségének ellenőrzésével kapcsolatos hatáskörét

a polgármesterre ruházza.

(5) A Közgyűlés a (2) bekezdésben meghatározott feladatait a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Osztály közreműködésével látja el.

(6) *  A Népjóléti Bizottság megbízatásának lejárta és az újonnan megválasztott Népjóléti Bizottság megalakulása közötti időszakban, illetve ha működésük szünetel, a Bizottság e rendeletben meghatározott hatásköreit a polgármester gyakorolja.

Záró rendelkezések

15. § A rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

16. § A rendeletet a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző

1. melléklet az 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

Térítési díjak

1. Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék

A B C D E F

1
Szolgáltatás SMJV
Egyesített
Bölcsődék által
A szolgáltatás
önköltsége
Állami
támogatás
Önköltség alapon
számított
intézményi térítési díj
(D=B–C, a szolgáltatás
önköltsége és az
állami
támogatás
különbözete)
Megállapított intézményi
térítési díj
Önkormányzati
támogatás
(F=D–E, az önköltség
alapon számított
intézményi
térítési díj és a
megállapított
intézményi
térítési díj
különbözete)
2 Bölcsődei gondozás
Ft/nap/fő
11 578 9 156 2 422 0 2 422
3 Bölcsődei étkezés
Ft/nap/fő áfával
3 610 1 556 2 054 685 1 369
4 Bölcsődei diétás étkezés
Ft/nap/fő áfával
3 610 1 556 2 054 685 1 369
5 Bölcsődei időszakos
gyermekfelügyelet
gondozás Ft/óra/fő
1 447 0 1 447 450 997
6 Bölcsődei időszakos
gyermekfelügyelet
étkezés Ft/nap/fő áfával
3 610 0 3 610 685 2 925
7 Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet
diétás étkezés
Ft/nap/fő áfával
3 610 0 3 610 685 2 925

2. Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete

A B C D E F G


1

Szolgáltatás a Sopron
és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás
Intézete által

A szolgáltatás
önköltsége
Ft/nap/fő

Állami támogatás
Ft/nap/fő

Önköltség alapon
számított
intézményi
térítési díj
Ft/nap/fő
(D=B–C,
a szolgáltatás
önköltsége és az állami támogatás
különbözete)

Megállapított
intézményi térítési díj
Ft/nap/fő

Megállapított
intézményi térítési díj
Ft/hó/fő
Önkor-
mányzati
támogatás
Ft/nap/fő
(G=D–E,
az önköltség
alapon számított
intézményi
térítési díj és a megállapított
intézményi
térítési díj
különbözete)
2 Családok Átmeneti
Otthona, 30 napot
meg nem haladó
időtartam esetére,
felnőtt részére
7 107 2 476 4 631 0 0 4 631
3 Családok Átmeneti
Otthona, 30 napot
meg nem haladó
időtartam esetére,
gyermek részére
7 107 2 476 4 631 0 0 4 631
4 Családok Átmeneti
Otthona
felnőtt részére
7 107 2 476 4 631 500 15 000 4 131
5 Családok Átmeneti
Otthona
gyermek részére
7 107 2 476 4 631 200 6 000 4 431
6 Gyermekek Átmeneti Otthona 7 107 2 476 4 631 1 000 30 000 3 631

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletéhez * 

3. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletéhez * 

A gyermekjóléti alapellátást igénylő kérelemhez csatolandó dokumentumok

1. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

Nyilatkozat, igazolás nem szükséges.

2. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA

2.1 Bölcsőde

Szükséges igazolások:

A kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó kérelem, a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, a kérelmező munkaviszonyát vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyát igazoló dokumentumok, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultságot igazoló irat.

2.2 A diétás étkeztetés igénybevétele esetén a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet által előírt szakorvosi igazolást kell benyújtani az intézmény vezetőjének.

A kérelemhez szükség szerint csatolni kell a Gyvt. 21/B. § (1)–(2) bekezdésében megjelölt normatív kedvezményekre jogosultság megállapításához szükséges dokumentumokat, valamint a Gyvt. 150. § (6) bekezdése szerinti állapot igazolását.

2.3 Időszakos gyermekfelügyelet

Szükséges igazolások:

A kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó kérelem, a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény.

3. GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA

3.1 Családok Átmeneti Otthona

Szükséges igazolások:

A kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó kérelem, a gyermek és a vele együtt költöző felnőtt általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, valamint a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumok.

3.2 Helyettes szülői hálózat

Szükséges igazolások:

A kérelmező és a gyermek adatait tartalmazó kérelem, jövedelmet igazoló dokumentumok.

3.3 Gyermekek Átmeneti Otthona

Szükséges igazolások:

A kérelmező és gyermeke személyi adatait tartalmazó kérelem, a gyermek általános egészségi állapotát igazoló orvosi szakvélemény, valamint a kérelmező jövedelmét igazoló dokumentumok.

4. melléklet az 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez * 

SMJV Egyesített Bölcsődei Intézményének székhelye és telephelyei

1. Bóbita Bölcsőde 9400 Sopron, Király Jenő utca 1.

2. Csodaország Bölcsőde 9400 Sopron, Kőműves köz 4.

3. Kuckó Bölcsőde 9400 Sopron, Deák tér 25.

4. Mosolyvár Bölcsőde 9400 Sopron, Hillebrand Jenő utca 1.

5. Napraforgó Bölcsőde 9400 Sopron, Vasvári Pál utca 2/A.

6. Százszorszép Bölcsőde 9400 Sopron, Szarvkői út 1.

7. Zöld Ág Bölcsőde 9400 Sopron, Soproni Horváth József utca 6.

5. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendeletéhez * 

SMJV Önkormányzat Egyesített Bölcsődék intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagnormája

A B
1 Ellátási forma Nyersanyagnorma
(Ft/fő/nap)
2 Bölcsődei étkezés 539
3 Bölcsődei diétás étkezés 539
4 Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet étkezés 539
5 Bölcsődei időszakos gyermekfelügyelet diétás étkezés 539
6 A fenti összegek az áfát nem tartalmazzák.