Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 54/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a levegő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja: * 

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a környezeti levegő minőségének tartós és hatékony megóvása és javítása, az emberi egészség védelme és a levegő jó állapotának megőrzése a helyi levegővédelmi követelmények szabályozásával.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén a jogi személyekre, a jogi személyiség nélküli szervezetekre és a magánszemélyekre terjed ki.

Kerti hulladék nyílttéri égetése

3. § (1) *  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett területeken a kerti hulladék égetése január hó 1. napjától április hó 30. napjáig, valamint október hó 1. napjától december 31. napjáig vasárnap és a pihenőnapok kivételével minden nap 8:00–18:00 óra között engedélyezett.

(2) A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken lehet elégetni, ahol az égetés anyagi kárt nem okoz.

(3) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot.

4. § *  Jelen rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt, általános tűzrakási tilalom alól.

Gyomnövények elleni védekezés

5. § (1) Az ingatlantulajdonosok a gyomnövények elterjedését kötelesek megakadályozni, azok irtásáról – virágzás előtt – az időjárástól függően szükséges gyakorisággal kötelesek gondoskodni.

(2) Az allergén gyomnövények felismerésének elősegítéséről, előfordulási helyének, irtásának, továbbá a parlagfű okozta allergiás megbetegedéssel kapcsolatos legfontosabb tudnivalóknak a lakosság körében történő tudatosításáról az Önkormányzat gondoskodik. Az allergén gyomnövények visszaszorításával kapcsolatos tájékoztatáshoz igénybe kell venni a tömegkommunikációs eszközöket.

Vegyes rendelkezések

6. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat és azok szankcióit a közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásáról és azok jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

Walter Dezső Dr. Galambos György
polgármester jegyző