Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a fiatalok életkezdési támogatásáról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek és fiatalok életkezdési esélyeinek növelése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet alapján, az itt meghatározott feltételekkel életkezdési támogatásra jogosult, aki soproni szülők, soproni gyermekeként született.

(2) Az első bekezdésben foglaltak szempontjából soproni szülőnek minősül, aki a gyermek születését megelőzően Sopron város közigazgatási területén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Sopronban lakik.

(3) Az első bekezdésben foglaltak szempontjából soproni szülők, soproni gyermekének minősül az a magyar állampolgár akinek mindkét szülője megfelel az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) Szülő: a gyermeknek az a családi pótlékra jogosult szülője, vagy más törvényes képviselője, akinek a családi pótlékot folyósítják.

(2) Életkezdési támogatás: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) által a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. tv. 2. § 5. pontjában meghatározott számlára átutalandó (továbbiakban: Start-számla), a megszületett, e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő, gyermeket megillető összeg.

(3) Gyermeket megillető összeg: az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében megállapított egyszeri támogatás, melynek 2006. évben meghatározott összege 40 ezer forint.

Eljárási rendelkezések

3. § (1) Az életkezdési támogatás átutalását a szülő írásban kezdeményezheti gyermeke születését követő 12 hónapon belül.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a szülő(k) és a gyermek(ek) személyazonosító adatait.

(3) A kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a szülő(k) állandó lakóhelyét igazoló okmányt,

b) a Start-számla megnyitását bizonyító, számlavezető által kiadott igazolást,

c) a Start-számla számát.

(4) A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Szociális Irodáján kell benyújtani.

(5) A benyújtott kérelmekről a Polgármester dönt és az érintetteket írásban értesíti, egyúttal e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén intézkedik az életkezdési támogatás Start-számlára történő utalásáról.

(6) A továbbiakban az önkormányzat által befizetett összeg kezelésére, felhasználására a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben meghatározott szabályok vonatkoznak.

Záró rendelkezések

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Walter Dezső Dr. Dobos József
polgármester jegyző