Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 17/2007. (VI. 7.) önkormányzati rendelete

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati Tervtanácsának szervezetéről és működésének szabályairól

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (7) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati Tervtanácsának szervezetéről és működésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet alkalmazási köre

1. § Jelen rendelet szabályait a jogszabály alapján építésügyi hatósági engedélyhez kötött és e rendeletben, valamint Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeleteiben meghatározott, illetve a Tervtanács elnöke által városképi-építészeti jelentősége miatt kijelölt építmények építési-műszaki tervét véleményező tervtanács működésére és eljárási rendjére kell alkalmazni.

A Tervtanács szervezete

2. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területén „Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Városi Tervtanács” elnevezéssel önkormányzati tervtanácsot (a továbbiakban: Tervtanács) működtet.

(2) A Tervtanács az építészeti-műszaki tervezésben magas szintű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező természetes személyekből álló szakmai tanácsadó testület.

(3) A Tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll, akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendelkeznek.

(4) A Tervtanács tagjaira javaslatot tehetnek:

a) a Tervtanács elnöke,

b) a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara,

c) a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara,

d) a Nyugat-magyarországi Egyetem,

e) az országos és nemzetközi védelem (világörökség védelme, műemlékvédelem, természetvédelem, környezet- és tájvédelem) elrendelése tekintetében illetékességgel rendelkező miniszter.

(5) A szakmai kamarák a Tervtanácsba összesen tíz, a képesítési feltételeknek megfelelő személyt jelölnek ki.

(6) A Tervtanácsba a javaslatot tevők által javasolt, illetve a szakmai kamarák által kijelölt személyekből álló testületnek legalább húsz tagból kell állnia.

(7) Az állandó és esetileg meghívott tagokat a tagságra a Tervtanács működtetője, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a polgármester (továbbiakban: polgármester) nevezi ki. A tervtanácsi tagok kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható. Ha a kinevezést kizáró körülmény a kinevezést követően merül fel, a működtető a kinevezést visszavonja.

(8) Egy személy több tervtanácsban is lehet tag.

A Tervtanács elnöke

3. § (1) A Tervtanács elnöke Sopron Megyei Jogú Város főépítésze.

(2) A tervtanácsi elnöki kinevezés megszűnik a főépítészi megbízatás megszűnésével.

(3) A Tervtanács elnökének feladata:

a) javaslattétel a polgármesternek

aa) a titkár és a tervtanácsi tagok kinevezésére,

ab) a Tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására;

b) a tervdokumentáció áttétele a feladatkör és működési terület szerint illetékes tervtanácshoz a titkár javaslata alapján;

c) szükség szerint a titkár javaslata alapján elrendelheti a tervdokumentáció rövidített, vagy - amennyiben készült - digitálisan rögzített változatának benyújtását;

d) a Tervtanács ülésén résztvevő tagok kiválasztása;

e) a tárgyalandó témáktól függően bíráló kijelölése;

f) a tervtanácsi munka irányítása, a tárgyalás vezetése;

g) a tárgyaláson elhangzott vélemények szóbeli összefoglalása a jegyzőkönyv számára;

h) a tervtanácsi állásfoglalás kiadmányozása.

(4) A (3) bekezdés a)-e), valamint h) pontjaiban meghatározottak az elnök kizárólagos, át nem ruházható jogkörét képezik, a (3) bekezdés f) és g) pontban rögzített jogköreit a Tervtanács általa kijelölt, jelen lévő tagjának átadhatja.

(5) Az elnök tartós akadályoztatása esetén - a Tervtanács titkárának kezdeményezésére - az elnök helyettesítésére a polgármester ideiglenes elnököt nevez ki. A Tervtanács ideiglenes elnökévé a településtervezési, az építészeti-műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szakirányú végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy nevezhető ki.

A Tervtanács titkára

4. § (1) A Tervtanács titkárát a polgármester nevezi ki. A titkár kinevezése négy évre szól, amely meghosszabbítható, illetve megszűnik a köztisztviselői jogviszony megszűnésével.

(2) A Tervtanács titkára felsőfokú építészeti-műszaki képzettséggel, valamint közigazgatási alapvizsgával, vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező személy.

(3) A titkár

a) vizsgálja a Tervtanács hatáskörének és illetékességének fennállását,

b) javaslatot tesz az elnöknek a kérelem és a hozzá tartozó tervdokumentáció feladatkör és működési terület hiánya miatti áttételére,

c) vizsgálja, hogy a benyújtott dokumentáció tartalmazza-e az e rendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket,

d) szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel a tervdokumentáció benyújtóját,

e) szükség szerint javasolja a tervdokumentáció rövidített, vagy - amennyiben készült - digitálisan rögzített változatának benyújtását,

f) meghívja a tervtanácsi tárgyalás résztvevőit e rendeletben foglaltaknak és az elnök döntésének megfelelően,

g) vezeti és összeállítja a jegyzőkönyvet,

h) előkészíti az elnöknek kiadmányozásra a Tervtanácson elhangzottak alapján a Tervtanács állásfoglalását,

i) megküldi az érintetteknek a tervtanácsi állásfoglalást,

j) végzi a Tervtanács működésével kapcsolatos iratkezelési feladatokat,

k) kezdeményezi a polgármesternél az elnök tartós akadályoztatása esetén a helyettesítés elrendelését,

l) bekérheti a tervezés tárgyától, az építmény jellegétől és a védettség típusától függően:

la) a tervezési területről, a környezetről készült fotókat,

lb) fotómontázst,

lc) a homlokzat-színezés dokumentálását és

ld) a tudományos és diagnosztikai kutatások eredményeinek összegzését, valamint makettet, távlati képet, stb.

(4) A titkár feladatait a Tervtanács elnöke, vagy tagja is elláthatja, ha megfelel a (2) bekezdés szerinti feltételeknek.

A tervtanácsi tag

5. § (1) A Tervtanács tagja - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a településrendezési-tervezési, az építészeti-műszaki és az építésügyi műszaki tervezési és az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló külön jogszabályban meghatározott felsőfokú végzettséggel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkező természetes személy lehet.

(2) A jelen rendelet 2. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott műemléki védelem elrendelése tekintetében illetékes miniszter javaslatára kinevezett tervtanácsi tag felsőfokú végzettséggel rendelkező művészettörténész is lehet.

(3) A szakmai kamarák által jelölt tervtanácsi tagoknak tervezési szakmagyakorlási jogosultsággal is rendelkezniük kell.

A bíráló

6. § (1) A Tervtanács elnöke az egyes szakkérdések tisztázása, illetve a Tervtanács megalapozottabb vélemény-nyilvánítása érdekében bírálót kérhet fel.

(2) A bírálóra a Tervtanács tagjaira vonatkozó, a jelen rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése szerinti szakmai feltételek irányadók.

(3) A bíráló feladata a Tervtanácsnak benyújtott tervdokumentáció írásos bírálatának elkészítése. A bírálat elkészítésére legfeljebb tíz munkanapot kell biztosítani.

Összeférhetetlenségi szabályok

7. § (1) Bírálóként, elnökként, tagként, valamint titkárként nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban a tárgyalandó tervdokumentáció készítője, valamint annak

a) *  a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,

b) a tervdokumentáció benyújtását megelőző egy éven belüli szerzői jogi védelem alá eső alkotás tekintetében szerzőtársa, vagy munkatársa,

c) munkatársa, illetve gazdasági társaságban tulajdonostársa, a tulajdonában álló gazdasági társaságnak alkalmazottja vagy azzal megbízási jogviszonyban álló személy, illetve

d) tulajdonában levő gazdasági társaság alkalmazásában vagy azzal megbízási jogviszonyban álló tervező.

(2) A bíráló, az elnök, a tag, illetve a titkár a polgármesternek haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított három napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.

A Tervtanács feladatköri és működési területre vonatkozó szabályai

8. § (1) A Tervtanács működési területe Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

(2) A Tervtanács feladata, hogy véleményezze:

a) a műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, valamint a világörökség részét képező területen, országos jelentőségű védett természeti területen, a Natura 2000 területen, kiemelt üdülőkörzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen megvalósuló

aa) 5000 m2 összes szintterületet elérő, de a 10000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendeltetésű, továbbá

ab) 2000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3000 m2 összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű

új épület építésügyi hatósági engedélyezéshez szükséges építészet-műszaki terveket,

b) helyi rendelet által a Tervtanács állásfoglalásához kötött, az építési tevékenység engedélyezéséhez szükséges építészeti-műszaki terveket,

c) azon építési engedélyezésre benyújtott építési-műszaki terveket, melyeket városképi-építészeti jelentőségük alapján a Tervtanács elnöke megtárgyalásra kijelöl, illetve amely építészeti-műszaki tervek megtárgyalását a tervező, vagy az építtető kéri.

(3) Ugyanazon ténybeli állapot mellett azonos építészeti megoldást tartalmazó tervdokumentáció ismételten nem bírálható el.

A Tervtanácshoz benyújtandó tervdokumentumok

9. § (1) A Tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) műszaki leírás,

b) helyszínrajz a szomszédos építmények és terepviszonyok feltüntetésével,

c) az eltérő szintek alaprajza,

d) metszetek, a megértéshez szükséges számban,

e) valamennyi eltérő homlokzat,

f) utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik.

(2) A Tervtanácshoz benyújtott tervdokumentációhoz mellékelni kell a tervdokumentáció benyújtójának, építtetőjének és tervezőjének nevét vagy elnevezését, címét, illetve székhelyét, valamint a tervező tervezési jogosultságának megnevezését és az azt igazoló okirat számát.

A Tervtanács eljárási rendje

10. § (1) A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul. Amennyiben a tervtanácsi megtárgyalás jogszabályi előírások alapján szükséges, erről az építési engedély kérelme benyújtása kapcsán az építésügyi hatóság a kérelem benyújtóját értesíti.

(2) A tervdokumentációt két példányban, papír alapon kell benyújtani.

(3) Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg az e rendeletben előírt tartalmi követelményeknek, a Tervtanács titkára három munkanapon belül egy alkalommal, legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a benyújtót. A hiánypótlás ideje nem számít bele a véleményezési határidőbe.

(4) A benyújtott tervdokumentációt a Tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára az Elnök a tervtanács működtetőjének hivatalos helyiségében a tárgyalás előtt legalább öt munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé teszi. A bírálók szakmai véleményüket a tervtanács ülése előtt legalább öt munkanappal írásban megküldik a tervtanács titkárának.

(5) A Tervtanács az állásfoglalását a kérelem előterjesztésétől számított 30 munkanapon belül hozza meg. A határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe az állásfoglalás postára adásának napja is beszámít. A Tervtanács üléseinek gyakoriságát az elnök a fenti határidők betartásával, esetenként határozza meg.

(6) A titkár a Tervtanács elnöke által aláírt állásfoglalást postai úton megküldi - a tervdokumentáció lepecsételt példányával együtt - a tervdokumentáció benyújtójának és tervezőjének.

(7) A titkár Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala iratkezelési szabályai szerint nyilvántartásba veszi és megőrzi a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, valamint a Tervtanács állásfoglalását, továbbá a tervdokumentáció egy példányát.

(8) A Tervtanács a külön jogszabályokban foglalt előírások szerint gondoskodik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a titokvédelemről.

(9) A Tervtanács a tárgyalandó dokumentum tartalmától függő, a Tervtanács elnöke által meghatározott összetételben ülésezik. Az elnökkel együtt legalább öt jelenlévő tag a Tervtanács határozatképességének feltétele.

(10) A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben részt vesz:

a) a Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara képviselője,

b) műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben, valamint világörökség részét képező területen tervezett építmény terveinek megtárgyalásakor a Tervtanács örökségvédelem tekintetében illetékességgel rendelkező miniszter által javasolt, művészettörténész képzettséggel rendelkező tagja,

c) természetvédelmi oltalom alatt álló területen tervezett építmény terveinek megtárgyalásakor a Tervtanács a természetvédelem terén illetékességgel rendelkező miniszter által javasolt tagja.

(11) A tervtanácsi tárgyaláson minden esetben meghívottként, tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesz részt:

a) a bíráló (amennyiben az adott ügyben az elnök bírálót kért fel),

b) a tervező(k),

c) az első fokon eljáró építésügyi hatóság képviselője,

d) az építtető.

(12) Az elnök - amennyiben szükségesnek látja - a (11) bekezdésben meghatározottakon kívül más személyeket is meghívhat a tárgyalásra, akik a tárgyaláson tanácskozási joggal, szavazati jog nélkül vesznek részt.

(13) Nem vehet részt a tervtanácsi eljárásban elnökként, tagként, valamint bírálóként az a személy, aki

a) bűncselekményt, vagy szakmagyakorlással kapcsolatos kamarai, vagy egyéb szabálysértést követett el, annak jogerős megállapításától számított egy évig, bűncselekmény esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés időpontjáig, de legalább egy évig,

b) a külön jogszabályban meghatározottak szerint kamarai etikai-fegyelmi büntetést kapott a büntetés időtartama alatt és annak a kamarai nyilvántartásban való törléséig.

(14) Ha a Tervtanács az e rendeletben számára előírt határidőn belül nem hozza meg az állásfoglalását, a véleményezési kötelezettség teljesítettnek, a terv ajánlottnak minősül.

A tervtanácsi jegyzőkönyv

11. § (1) A tervtanácsi tárgyalásról minden esetben hangfelvétel, az elhangzott lényeges megállapításokról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a hangfelvétel és a bírálat.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

a) a Tervtanács nevét és székhelyét, a tárgyalás helyét és idejét,

b) a megtárgyalt tervdokumentáció tartalmának megnevezését, az építés helyét (címét), az építtető nevét, illetve elnevezését (amennyiben ismert), címét, illetve székhelyét,

c) napirendi pontonként a tervtanácsi tagok létszámát és a határozatképesség vagy határozatképtelenség tényét,

d) a tervező nevét, illetve elnevezését, valamint címét, illetve székhelyét, továbbá a tervezési jogosultságot igazoló okirat számát,

e) a tervdokumentáció benyújtójának nevét, illetve elnevezését, címét, illetve székhelyét,

f) a tervtanácsi tagok napirendi pontonként való felsorolását,

g) a meghívottak napirendi pontonként való felsorolását,

h) a bíráló nevét és címét,

i) a tervtanácsi tárgyalás esetleges előzményeit (korábbi konzultáció, stb.)

j) a Tervtanács elnöke által összefoglalt ajánlást,

k) egyhangúság esetén annak tényére történő utalást, véleménykülönbség esetén a szavazás elrendelését és annak eredményét, valamint a tervtanács tagjainak esetleges különvéleményét,

l) a tervtanács jelenlévő tagjainak aláírását.

A tervdokumentáció minősítésének szempontjai

12. § A Tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti-műszaki terv megfelel-e

a) az építészeti minőség, szakmai igényesség és szakszerűség kritériumának, ezen belül különösen

aa) a telepítés (környezetbe illeszkedés, a beépítés),

ab) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság, és a gazdaságosság (rendeltetésszerű használat, gazdaságossági, épületfizikai, energetikai megfelelőség),

ac) az esztétikus megjelenés (tömegalakítás, színezés, anyaghasználat),

ad) a településképre, a településszerkezetre gyakorolt kedvező hatás, továbbá a rálátás és látványvédelem megfelelősége

követelményének,

b) a helyi építési szabályzatnak és szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában, vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének.

A tervtanácsi állásfoglalás

13. § (1) A Tervtanács szakmai véleményét a 12. §-ban meghatározott szempontok vizsgálata alapján alakítja ki.

(2) A Tervtanács a tervdokumentációt

a) elfogadásra ajánlja,

b) a javasolt átdolgozás után ajánlja elfogadásra,

c) nem ajánlja elfogadásra.

(3) Véleménykülönbség esetén a Tervtanács szavazással, egyszerű többséggel határoz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ellenvéleményt nyilvánító tag véleménye - kérésére - a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

(4) Az állásfoglalás indokolása tartalmazza a 12. §-ban meghatározott szempontok vizsgálatát és annak eredményét, továbbá a (2) bekezdés b) pontja esetében az átdolgozás szempontjait és az arra tett javaslatokat.

(5) A titkár a jegyzőkönyvben és annak mellékleteiben foglaltak alapján jegyzőkönyvi kivonatba foglalja a Tervtanács állásfoglalását, amely tartalmazza a 11. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltakon túlmenően az állásfoglalás számát (sorszám és évszám), továbbá a (2) bekezdés szerinti ajánlást és annak indokolását. Az állásfoglalás tartalmának vizsgálata és mérlegelése az építési engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság joga, kötelessége és felelőssége.

Finanszírozás

14. § (1) A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

(2) A Tervtanács tagját egy-egy tervtanácsi ülésen való részvétel után, illetve a bírálót a megbízás teljesítésekor bruttó 40 000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(3) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének és titkárának.

Záró rendelkezések

15. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett tervtanácsi eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzati Tervtanácsának szervezetéről és működésének szabályairól szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2000. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, valamint ezen rendelet módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2002. (III. 7.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző