Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

gépjármű várakozó helyek (parkolók) kialakításáról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ában kapott felhatalmazás, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságok figyelembe vételével elősegítse Sopron város közigazgatási területén belül a már beépített - elsősorban a Belvárosi és a Szent Mihály dombi szabályozási tervek által szabályozott - ingatlanon a meglévő épületek, önálló rendeltetési egységek átalakítása, bővítése, építéssel nem járó átminősítése során a rendeltetésszerű használathoz előírt gépjármű-várakozóhelyek (továbbiakban: parkolók) biztosítását.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed a Sopron Megyei Jogú Város belterületére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan építésre jogosult természetes és jogi személyre, jogi személyiség nélküli társaságra akik/amelyek az (1) bekezdés alá tartozó területen:

a) meglévő építményt függőleges irányban kívánnak bővíteni, vagy

b) rendeltetési mód változással járó építmény átalakítást végeznek, vagy

c) olyan építéssel nem járó átminősítési (rendeltetés változási) kérelmet nyújtanak be, mely az OTÉK szerint parkolószám növelést tesz szükségessé, és a beépítésre szánt ingatlanon belül műszakilag nem biztosítható a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. §-ában előírt jármű elhelyezési lehetőség.

Parkolási igény meghatározása

3. § *  (1) Az építmények által keltett gépkocsi elhelyezési igényt az OTÉK 4. mellékletében rögzített norma szerint kell kiszámítani, melyet az építésre jogosultnak az igényt keltő építmény telkén belül kell biztosítania.

(2) Kivételt képez az (1) bekezdés alól a természetben Sopron, Lackner Kristóf utca 48. szám alatti, soproni 4225 hrsz.-ú, „kivett, sporttelep” művelési ágú ingatlan, melynek esetében az OTÉK 4. mellékletében rögzített norma szerinti érték felét kell figyelembe venni azzal, hogy az ingatlan parkolási mérlegében a tényleges parkolási igényt a számított igény egész számra való lefelé kerekítésével kell meghatározni.

Parkolóhely megváltás

4. § (1) Parkolóhely megváltásra a meglévő és épülő mélygarázsok 500 méteres körzetében fellépő igény esetén, csak ott van lehetőség.

(2) A mélygarázsokban történő megváltás területi hatálya a rendelet 2. mellékletét képező, a mélygarázsok 500 m-es körzetét jelölő térkép. A körzet kijelölése a mélygarázsok középpontjától légvonalban mért (körzővel kijelölt) területrészt teljesen magába foglalja és a megváltási lehetőség elbírálása szempontjából az 500 m-es sugarú körrel érintett építési telkekre terjed ki.

(3) A fenti körzeten kívül megváltási lehetőséggel érintett parkolókat a közterületek közlekedésre szánt területén az Önkormányzat építi meg, amennyiben a megépítés feltételei az önkormányzat számára adottak. A parkoló építésre alkalmas közterületeket a Városfejlesztési Bizottság jelöli ki.

(4) Amíg a mélygarázsokban van megváltható hely, illetve amennyiben van a (3) bekezdésnek megfelelő, a parkolóhely megváltásra alkalmas közterület az építésre jogosult és az Önkormányzat a parkolóhely megváltására megállapodást köt.

A megváltási megállapodás tartalma, a hozzájárulás felhasználása

5. § (1) A 4. § (4) bekezdése szerinti megállapodás aláírásának jogát az Önkormányzat nevében a polgármester gyakorolja. Ebben meg kell állapítani egyebek között:

- a megváltandó parkolóhelyek számát,

- a megváltás összegét,

- a befizetés módját, határidejét,

- a parkoló használati jogosultságot,

- a parkoló létesítés helyét,

- a karbantartási, felújítási kötelezettséget.

(2) A parkolóhely megváltási hozzájárulás összegét 1 db személygépkocsi parkolóra vetítve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A hozzájárulás összegének felét az építési engedély kiadását követő 30 napon belül, másik felét pedig a használatba vételi engedély kiadása előtt kell megfizetni, mely befizetés igazolása feltétele a használatbavételi engedély kiadásának. További fizetési kedvezmény nem adható.

(4) Az önkormányzat a megváltási megállapodásban vállalja, hogy a hozzájárulás összegének teljes befizetését követően - a mélygarázsban a használatbavételi engedély hatályba lépésekor biztosítja - míg a közterületek közlekedésre szánt területén legkésőbb 1 éven belül alakítja ki a parkolókat.

(5) A mélygarázsban megváltásra kerülő parkolóhelyre befizetett hozzájárulás esetén az építésre jogosult csak építési jogosultságot szerez és a mélygarázsok használata esetén fizetni köteles az üzemeltető által meghatározott parkolási díjakat.

(6) A közterületek közlekedésre szánt területének felhasználásával kialakításra kerülő parkolók továbbra is az önkormányzat tulajdonában maradnak, az építésre jogosult azokon sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

(7) A megkötött mélygarázsra vonatkozó megállapodások szerinti, használati joggal megváltott parkolóhelyek számának alakulását a mélygarázst üzemeltető figyeli, és jelzi az Önkormányzat felé, hogy a használati jog a megállapodásban rögzített ideig gyakorolható legyen.

(8) Amennyiben a megváltási hozzájárulás befizetését követően ismételt rendeltetés változásra, bővítésre kerül sor, és az a parkolóhely számának további növekedésével jár, akkor a már megváltott parkoló számot be kell számítani és a különbözetre kell új megváltási szerződést kötni az esetben, ha a feltételek továbbra is biztosíthatók.

(9) A parkolóhely létesítésére befizetett összegeket elkülönítetten (parkoló alap) kell kezelni, és csak parkolóhely létesítésére, és a rendelet feltételei szerint megvalósított parkolók felújítására, fenntartására lehet felhasználni.

Eljárási szabályok

6. § (1) Az OTÉK szerint előírt parkolóhelyek akkor tekinthetők biztosítottnak, ha a megváltási megállapodást az építésre jogosult megkötötte, és a hozzájárulást befizette.

(2) Amennyiben az építési engedély egyéb okból nem emelkedik jogerőre, akkor a szerződés hatályát veszti. A parkoló létesítésére befizetett összeget az építésre jogosult visszaigényelheti. Az Önkormányzat a visszafizetési kérelem benyújtásától számított 15 banki napon belül köteles a visszafizetésről gondoskodni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és azt a hatályba lépést követő ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának a parkolóhelyek létesítéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 38/2001. (IX. 1.) önkormányzati rendelete, valamint az ezt módosító Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 15/2002. (VI. 5.) önkormányzati rendelete; Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 51/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelete; Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelete és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2005. (III. 1.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendeletéhez

A hozzájárulás összegének megállapítása

1. A Hátulsó utcai és Petőfi téri mélygarázsban 1 db parkolóhely megváltás díja bruttó: 2000 E Ft, amely kizárólagos használati jogot nem biztosít

2. Közterületi, felszíni parkoló létesítési hozzájárulás díja bruttó: 1000 E Ft, amely kizárólagos használati jogot nem biztosít

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 19/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendeletéhez

A mélygarázsokban történő megváltási lehetőség területi hatálya


  Vissza az oldal tetejére