Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a közbeszerzés helyben központosításáról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 17/B. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata minden, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) hatálya alá eső beszerzését, és a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott önkormányzati költségvetési szervek és intézmények beszerzéseit a jelen rendelet 2. mellékletében foglalt áruk és szolgáltatások vonatkozásában teljes körűen központosított közbeszerzési rendszer keretében, jelen rendelet szabályai szerint helyben központosítva folytatja le.

2. § (1) A helyben központosított közbeszerzés keretében az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), mint Ajánlatkérő. A helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében a lebonyolítással és az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. A helyben központosított közbeszerzéssel kapcsolatos költségek fedezetét minden évben a költségvetési rendeletben kell meghatározni. Sopron Megyei Jogú Város jegyzője köteles minden év február 28-ig az előző évi helyben központosított közbeszerzésekről a Közgyűlés részére jelentést készíteni.

(2) A központosított közbeszerzés hatálya kiterjed

a) az Önkormányzat valamennyi, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzésére.

b) az 1. mellékletben meghatározott önkormányzati költségvetési szervek és intézmények valamennyi, a 2. mellékletben szereplő árubeszerzésére és szolgáltatás megrendelésére.

c) jelen rendelet szabályai szerint csatlakozó egyéb szervezeteknek 2. mellékletben szereplő árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések közül a rendszerhez való csatlakozáskor meghatározott beszerzéseire.

3. § *  A jelen rendelet 2. mellékletében szereplő áruk és szolgáltatások beszerzésére létrehozott helyben központosított közbeszerzési rendszerhez való csatlakozásról egyéb szervezetek minden évben augusztus 1-ig dönthetnek, megjelölve az árubeszerzések és szolgáltatás megrendelések azon körét, amelyek vonatkozásában csatlakozni kívánnak. A szervezeteknek a csatlakozást írásban kérelmezniük kell Sopron Megyei Jogú Város jegyzőjénél, a csatlakozás elfogadásáról és az ellentételezés mértékéről a Közgyűlés határoz.

4. § A helyben központosított közbeszerzés során:

a) Az intézmények adott évre tervezett beszerzési igényeit a beszerzés tárgya szerint illetékes vezetőknek minden év január 15-ig kell megküldeni Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjének. (továbbiakban: Jegyző)

b) A Jegyző a fenti határidőig beérkezett igényeket öt napon belül összesíti, felülvizsgálja, annak alapján az intézmények vonatkozásában elkészíti az előzetes közbeszerzési tervet, melyet véleményezés céljából január 20-ig megküld a Polgármester részére.

c) A Polgármester január 25-ig véleményét megküldi a Jegyzőnek. A Jegyző az előzetes beszerzési tervjavaslatokat és a beérkezett véleményeket öt napon belül összesíti. Az előzetes közbeszerzési tervet a Polgármester minden év február hó utolsó napjáig a Közgyűlés elé terjeszti.

d) Az előzetes beszerzési tervet a Közgyűlés hagyja jóvá február 28-ig.

e) A költségvetés elfogadását követően az intézményeknek felül kell vizsgálniuk a korábban megküldött beszerzési igényeiket illetve tervüket, és amennyiben abban változás következett be, arról március 20-ig a Jegyzőt tájékoztatniuk kell.

f) A Jegyző az esetleges módosításokat a tervben 5 napon belül átvezeti és a tervjavaslatokat véleményezés céljából, megküldi a Polgármesternek.

g) A Polgármester véleményét március 30-ig megküldi a Jegyző részére, aki a közbeszerzési tervjavaslatot öt napon belül elkészíti.

h) *  A közbeszerzési tervet a Közgyűlés hagyja jóvá április 15-ig.

i) A közbeszerzési tervben szerepeltetni kell az előzetes terv alapján lefolytatott közbeszerzéseket. A közbeszerzési terv nyilvánosságának biztosításáról, valamint erre irányuló igény esetén a Közbeszerzések Tanácsa vagy az illetékes ellenőrző szervek részére történő megküldéséről a Jegyző gondoskodik.

j) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét.

k) Lehetőség van a közbeszerzési tervben nem szereplő, vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatására is abban az esetben, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás miatt szükséges, ebben az esetben azonban a közbeszerzési tervet módosítani kell.

l) A terv módosítását a beszerzésért felelős illetékes írásos indoklásának kézhezvételét követően a Jegyző kezdeményezi. A Polgármester a terv módosítására irányuló kezdeményezést véleményezi és dönt a beszerzés szükségességéről. A terv módosítását a Közgyűlés hagyja jóvá. A tervben nem szereplő közbeszerzési eljárás megindítását indokolt esetben a Polgármester elrendelheti, ilyenkor a terv utólagos módosítását hagyja jóvá a Közgyűlés.

m) *  A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) az ajánlatkérőnek a honlapján - a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül - közzé kell tennie. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

5. § A helyben központosított közbeszerzés keretében a folyamatos, valamint az egyes közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

6. § *  A Polgármesteri Hivatal a központosított közbeszerzés keretében végzett tevékenységet az 1. mellékletben felsorolt szervezetek részére díjazás nélkül, a csatlakozó szervezetek részére külön megállapodás alapján végzi.

7. § E rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba. Az 1. mellékletben szereplő szervezetek tekintetében a rendeletet a hatálybalépést követően indított beszerzésekre kell alkalmazni. A 2-4. §-ban írt határidőket 2008. évben nem kell alkalmazni.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

Intézménylista

Intézmény megnevezése Címe
Polgármesteri Hivatal Fő tér 1.
SMJV Egyesített Bölcsődék Szarvkői u. 1.
Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf Ady Endre út 176.
Hermann Alice Óvoda István bíró u. 1/A
Trefort Téri Óvoda Trefort tér 11.
Soproni Szociális Intézmény Kossuth Lajos u. 10.
Központi Gyermekkonyha Besenyő u. 11-13.
Széchenyi István Városi Könyvtár Pócsi u. 25.
Soproni Múzeum Fő tér 8.
Deák Téri Általános Iskola Deák tér 78.
Gárdonyi Géza Általános Iskola Ferenczy János u. 1.
Lackner Kristóf Általános Iskola Révai Miklós u. 2.
Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Halász u. 25.
Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola - Deutsche Nationalitätenschule Fenyő tér 1.
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Petőfi tér 3.
Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szélmalom u. 17.
Széchenyi István Gimnázium Templom u. 26.

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2008. (III. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

A kiemelt termékek és szolgáltatások jegyzéke

A következő termékek és szolgáltatások az 1. mellékletben felsorolt intézmények tekintetében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata központosított beszerzési rendszerének hatálya alá tartoznak:
1. Irodaszer, nyomtatvány és egyéb papíráru
2. Vegyi tisztítószerek
3. Gépjárművek
4. Gépjármű üzem- és kenőanyagok
5. Informatikai és irodatechnikai eszközök, utántöltő anyagok
6. Élelmezési nyersanyagok (kivéve zöldség, gyümölcs)
7. Informatikai szolgáltatás
8. Internetes szolgáltatás
9. Mosodai szolgáltatás
10. Közétkeztetési szolgáltatás
11. Biztosítási szolgáltatás
12. Pénzügyi szolgáltatások, hitelfelvétel, bankszámlavezetés
13. Takarítási szolgáltatás
14. Hulladékszállítás, veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15. Vagyonvédelmi (vagyonőri, műszaki) szolgáltatás
16. Fűtési, hőszolgáltatási, hőenergia szolgáltatás
17. Pályázatírói szolgáltatás
18. Mérnöki (tervezői) és műszaki tanácsadói szolgáltatás
19. Közbeszerzési tanácsadói, lebonyolítói szolgáltatás
20. Műszaki ellenőri szolgáltatás
21. Belső ellenőri szolgáltatás
22. Tűzvédelmi, munkavédelmi ellenőri szolgáltatás