Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a fizető parkolás rendjéről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Sopron Megyei Jogú Város KRESZ-táblával megjelölt „Várakozási övezet” parkolóhelyeire (továbbiakban: parkolóhely), melyet az 1. melléklet tartalmaz, valamint a Petőfi téri mélygarázsban létesített parkolóhelyekre (továbbiakban együttesen: parkolási rendszer) terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi járműre és üzembentartójára, aki a parkolási rendszer területén lévő várakozási lehetőséget a KRESZ szabályainak betartása mellett veszi igénybe, az 1. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.

(3) *  A rendelet hatálya a parkolóhelyek tekintetében nem terjed ki:

a) a megkülönböztető jelzést adó készülékkel felszerelt gépjárművekre;

b) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által üzemeltetett gépjárművekre;

c) * 

d) a diplomáciai mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárműveire;

e) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján parkolási engedéllyel rendelkező, vagy az őt szállító személy járművére, amennyiben mozgáskorlátozott igazolványát a 3. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően helyezi el.

(4) Az önkormányzat a parkolási rendszer területén a várakozás biztosítását célzó közszolgáltatást saját tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: Szolgáltató) megbízásával látja el.

(5) A parkolási rendszerben történő várakozás a Szolgáltató és a parkolóhelyet igénybevevő (továbbiakban: igénybevevő) közötti polgári jogi jogviszony.

I. Fejezet

Felszíni parkolás

2. A felszíni parkolóhelyeken történő várakozás időtartama és díjtételei

2. § (1) *  Várakozási övezetek a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e/2. pontjában meghatározott módon kijelölt területek, amelyek díjfizetés ellenében parkoló-automatából váltott szelvénnyel (a továbbiakban: parkolójegy), vagy parkolási jogot tanúsító bérlettel (a továbbiakban: bérlet), vagy parkolókártyával (továbbiakban: parkolókártya), vagy mobiltelefonos díjfizetéssel vehetők igénybe és meghatározott időtartamig használhatók.

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó területeken a maximális várakozási időtartamot e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A várakozási övezet területén, valamint a kizárólagos használatú parkolóhelyeken a várakozást megengedő hozzájárulás adható ki. A bérletek fajtáit és kiadásuk feltételeit a jelen rendelet szabályozza, a díjait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A várakozási övezetben lakossági és egyéb bérletek havi és éves időtartamra válthatók.

3. A parkolóhelyek működtetése, igénybevétele

3. § (1) A díj ellenében igénybe vehető parkolóhelyek használatának részletes feltételeit a Szolgáltató köteles az igénybevevő által jól látható helyen, a parkoló-automatánál elhelyezni.

(2) *  A várakozási díj a parkoló-automatával működtetett parkolóhelyeken a várakozás megkezdésekor – minimum 15 perc időtartam alapul vételével – fizetendő. A várakozási díjat a parkoló-automatán megjelölt pénzérmékkel, vagy Szolgáltatónál megvásárolható chip-kártyával, valamint mágneskártyával lehet kifizetni. A megváltott jegy a rajta feltüntetett helyre és időtartamra érvényes. A minimális fizetendő várakozási díjat a kerekítés szabályai szerint, 5 forintra kell kerekíteni, az érvényességi időt ehhez kell igazítani. A parkoló-automatánál a várakozási díj fizetése a parkoló-automatán feltüntetett telefonszámok mobiltelefonnal történő hívásával vagy szöveges üzenet küldésével történhet, azzal, hogy ha a mobiltelefonon keresztül történő várakozási-díj fizetése a szolgáltatás elérhetőségének hiánya miatt nem lehetséges, az igénybevevő a parkolójegy megváltása céljából köteles a 2. § (1) bekezdésben írt egyéb fizetési módok valamelyikét igénybe venni.

(3) Igénybevevő köteles a parkolójegy megváltásához szükséges aprópénzről, vagy annak megfelelő mennyiségű – chipkártyán vagy mágneskártyán tárolt – pénzegységről a parkolóhely tényleges igénybevételét megelőzően gondoskodni, az e kötelezettség elmulasztásából eredő következményt viselni köteles.

(4) *  A díj ellenében beszerzett, várakozásra jogosító jegyet a várakozás időtartama alatt a gépjárműben kívülről jól látható helyen kell a műszerfalon, az első szélvédő mögött elhelyezni oly módon, hogy a parkolójegyen az adatok ellenőrizhetők legyenek. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a várakozási díj megfizetését a Szolgáltató parkoló-ellenőre elektronikus úton ellenőrzi.

(5) A Szolgáltató a mozgáskorlátozottak érdekképviseleti szervezetének bevonásával mozgáskorlátozott várakozóhelyet köteles kijelölni (50 parkolóhelyenként egyet). A kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerint csak mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve várakozhat. Az engedélyt a 3. § (4) bekezdésben leírtakkal azonosan, az engedély érvényességének megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni.

(6) A fizető parkolóhelyek munkanapokon 8.00–18.00 óra közötti időben üzemelnek. A szolgáltatás a várakozó gépjárművek őrzésére nem terjed ki.

(7) *  A „Pozsonyi út-temető”, a Balfi úton az evangélikus temető, az Anger-réti sporttelep előtti és a GYIK Rendezvényházhoz tartozó parkolóban lévő várakozóhelyek az első 120 perc időtartam alatt várakozási díj fizetése nélkül, de a parkoló-automatából váltott jeggyel vehetők igénybe. A 120 percet meghaladó várakozás esetében, a várakozás megkezdését követő 121. perctől, a várakozóhely használatáért díjat kell fizetni a (2) bekezdésben foglaltak szerint

3/A. § *  (1) Parkolókártya használatával vehetik igénybe a parkolókártyán megjelölt zónában és mélygarázsban lévő parkolóhelyeket

a) azok a soproni székhellyel rendelkező gazdasági társaságok és egyéni vállalkozók (továbbiakban együttesen: vállalkozás), akik a parkolási rendszert gazdasági tevékenység végzése céljából veszik igénybe,

b) azok a Sopronba érkező szállóvendégek, akik a parkolási rendszeren belül található soproni székhellyel rendelkező szálláshelyet üzemeltető vállalkozásnál (továbbiakban: szálláshely szolgáltató) szállóvendégként tartózkodnak a városban. A parkolókártya megvételére a szálláshely szolgáltató jogosult.

(2) A parkolókártya kiadásához a vállalkozás adószámát, valamint a vállalkozás tulajdonában álló gépjárművek forgalmi rendszámát a Szolgáltatónak be kell jelenteni.

(3) A parkolókártyát a parkolóhelyre való megérkezéskor a gépjármű forgalmi rendszámának feltüntetésével, a parkolás megkezdésének időpontját tartalmazó szelvényrészek megfelelő kitöltésével érvényesíteni kell. Az érvényesített parkolókártyát a jármű első szélvédője mögé a műszerfalra, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon kell elhelyezni. Egyidejűleg annyi parkolókártyát kell érvényesíteni, ahány parkolóhelyet a gépjármű elfoglal.

4. A parkolóhelyre váltható bérletek, kedvezményes engedélyek

4. § (1) *  Egy parkolóhelyre szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a parkolóhelyet a parkolási rendszer területén kívül állandó lakóhellyel, de a parkolási rendszer területén belül tartózkodási hellyel rendelkező lakos a tartózkodási helyéhez legközelebb eső parkolóban, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve).

(1a) *  Egy parkolóhelyre szóló ún. lakossági bérlettel veheti igénybe a parkolóhelyet a parkolási rendszer területén belül állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel egyaránt rendelkező lakos választása szerint az állandó lakóhelyéhez vagy a tartózkodási helyéhez legközelebb eső parkolóban, figyelemmel az 1. mellékletben felsorolt parkolási zónák szakaszaira (*-gal jelölve).

(1b) *  A bérlet megvásárlásához a személyazonosító igazolványt; a gépkocsi üzembentartójának igazolása érdekében a forgalmi engedélyt, a gépkocsi törzslapját, valamint a legutolsó esedékes gépjármű-adó befizetéséről szóló, átutalást igazoló bizonylatot vagy a készpénzátutalási megbízás feladóvevényét a bérlet vásárlásakor be kell mutatni. A gépjármű forgalmi engedélyében szereplő lakcímnek meg kell egyeznie a kérelmező lakos lakcímet igazoló hatósági igazolványában szereplő állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel.

(2) *  Lakásonként legfeljebb három olyan személygépkocsira váltható bérlet, melynek az állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos az üzembentartója. Nem váltható lakossági bérlet olyan személygépkocsira, melyre vonatkozó gépjármű-adó befizetést az üzembentartó nem tudja hitelt érdemlően igazolni. Lakossági bérlet kiadásának további feltétele az, hogy kérelmezőnek Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szolgáltató felé nincs lejárt tartozása.

(3) *  Magánszemélyek, valamint egyéni vállalkozók és jogi személyek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy elektronikusan a Szolgáltató elektronikus bérletvásárlási oldalán, jelen rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint.

(3a) *  A felszíni parkolóhelyekre vonatkozóan, Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtott kérelemre, évi nettó tízezer forint ellenében – feladatellátásuk végzéséhez személyenként, vagy szervezetenként egy darab gépjárműre – a Szolgáltatónak címzett, jegyzői átirat alapján kombinált bérletet válthatnak az alábbiak:

a) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén ellátási kötelezettséget vállaló, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi feladatellátásra szerződést kötött személyek, szervezetek,

b) az alapellátáshoz kapcsolódóan otthoni szakápolást vagy otthoni hospice/palliatív ellátást végző, a NEAK-kal szerződött személyek vagy szervezetek, akik ezen tevékenységüket főállásban látják el, és a NEAK-kal kötött szerződésüket, valamint működési engedélyüket Sopron Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez benyújtották.

c) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződéses jogviszony alapján végző személyek vagy szervezetek.

(3b) *  A Szolgáltató a (3a) bekezdés a)–b) pontja szerint kiadott bérletekről nyilvántartást vezet.

(4) A 2. mellékletben felsorolt bérleteket csak konkrét rendszámra lehet kiadni.

(5) * 

(6) *  Az év közben – legkésőbb szeptember 30. napjáig – váltott bérletek ára a lakossági bérlet kivételével az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. Éves bérlet legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig, a hó közben megváltott havi bérlet a rajta feltüntetett időponttól 30 napig érvényes. Szolgáltató az éves bérletet a tárgyévet megelőző év december 1. napjától, a 30 napos bérletet a 30 napos időszak első napját megelőzően bármikor kiadhatja.

4/A. § *  (1) *  Azon gépkocsi-tulajdonos, akinek állandó lakóhelye vagy a tartózkodási helye a Csengery utca Batsányi utca – Arany János utca közötti szakaszán van és saját ingatlanán a gépjárművet az épület adottságai miatt elhelyezni nem tudja, a lakóhelyéhez vagy a tartózkodási helyéhez legközelebb eső parkolóba lakossági parkolóbérletet válthat.

(1a) *  Azon gépkocsi-tulajdonos, akinek az állandó lakóhelye vagy a tartózkodási helye a Várkerület páros oldalán a 48–108/A., illetve a páratlan oldalán a 33–79. házszámú ingatlanok közé esik, az állandó lakóhelyéhez vagy tartózkodási helyéhez legközelebb eső parkolóba lakossági parkolóbérletet válthat, mellyel az Árpád utcai és a papréti parkolót is igénybe veheti.

(1b) * 

(2) A bérletváltás szabályai megegyeznek a 4. §-ban rögzítettekkel.

(3) A bérletváltáskor be kell mutatni a Szolgáltatónak az Önkormányzat által kiállított igazolást az (1) bekezdés szerinti állapot fennállásáról.

4/B. § *  (1) *  Azon gépkocsi-tulajdonos, akinek az állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye az alábbi, parkolási zónával körülzárt utcákba esik, az állandó lakóhelyéhez vagy a tartózkodási helyéhez legközelebb eső parkolóba lakossági parkolóbérletet válthat:

a) Csatkai Endre utca

b) Füredi sétány

c) Hátsókapu 8.

d) Ikvahíd utca

e) Petőfi tér 2.

f) Teleki Pál út 1–17., 20–22.

g) Templom utca 23–27.

h) Városház utca

i) Szent György utca 1.

j) Előkapu

k) Sziget köz

l) Giczy köz

m) Árvaház köz.

(2) A bérletváltás szabályai megegyeznek a 4. §-ban rögzítettekkel.

4/C. § *  Egyes parkolóhelyek más célú igénybevétele (pld.: közműépítés) esetén a parkoló használatára jogosult bérlettulajdonosoknak a polgármester engedélyezheti, hogy – az eltérő célú igénybevétel ideje alatt – a fizető parkolási rendszeren belül, meglévő bérletükkel, külön díjfizetés nélkül más parkolóhelyeket vegyenek igénybe.

5. Bérletek cseréjére és pótlására vonatkozó előírások

5. § (1) *  A forgalmi rendszám változása esetén a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható ki kizárólag a bérletet korábban megváltó üzembentartó számára, az új gépjármű forgalmi engedélyének bemutatása mellett.

(2) * 

(3) A várakozási övezet területére szóló bérleteket az önkormányzat megbízásából a Szolgáltató adja ki.

(4) * 

(5) * 

6. Pótdíj megállapítására vonatkozó szabályok

6. § (1) *  Várakozási díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélküli várakozásnak minősül, ha

a) a várakozás megkezdésekor (a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 7 percnél hosszabb idő) nem fizették ki a várakozási díjat,

b) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,

c) a parkolójegyet úgy helyezték el, hogy az ellenőrizhetetlen,

d) a mozgáskorlátozott igazolványt nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,

e) * 

f) * 

g) amennyiben egy gépjármű egy parkolóhely helyett két parkolóhelyet foglal el, de csak egy parkolójegyet fizettek ki,

h) a parkolókártyát nem, vagy ellenőrizhetetlenül helyezték el,

i) a parkolókártya nem, vagy nem a megfelelő módon érvényesített, illetve ha megállapítható, hogy a parkolókártya használatával visszaéltek.

(2) *  A 6. § (1) bekezdés esetén várakozási díjat és pótdíjat kell fizetni, melynek mértékét és módját a Kkt. 15/C. §-a szabályozza, ennek megfizetéséért a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartója a felelős.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást, készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a parkolóellenőr a parkoló gépjármű szélvédőjén vagy egyéb jól látható helyen helyezi el, melyen feltünteti a parkoló helyét, a parkolás időpontját, a gépjármű rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.

(4) Újabb pótdíj szabható ki, ha ugyanazzal a gépjárművel ugyanazon a napon másik parkolóhelyet jogosulatlanul vesznek igénybe.

(5) A pótdíj 15 napon túli befizetése esetén Szolgáltató az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesítheti az üzembentartó felé.

7. Parkolójegy utólagos bemutatása

7. § (1) A 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pótdíj fizetésre kötelezett a pótdíj megfizetése alól abban az esetben mentesülhet, ha a pótdíjfizetéssel érintett parkolóhelyre és időtartamra érvényes eredeti parkolójegyét Szolgáltatónak a parkolójegy megváltásától számított 15 napon belül bemutatja.

(2) Amennyiben az utólagos bemutatás a pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 15 napon túl történik meg, Szolgáltató a gépjármű üzembentartója felé az igényérvényesítéssel kapcsolatos követeléseit érvényesítheti.

(3) A pótdíjfizetéssel érintett időpont napjától számított 30 napon túl utólagos bemutatásnak nincs helye. A pótdíjfizetéssel érintett időpont napja a határidőbe beleszámít.

8. Ellenőrzés

8. § (1) A várakozási övezetben a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban feljogosított személy jogosult

– az övezet területén várakozó gépjárműre vonatkozó parkolójegy és bérlet érvényességét,

– annak gépjárművön történt elhelyezését és

– az abban rögzítettek szerinti várakozást ellenőrizni.

(2) A jelen rendelet 1. § (4) bekezdésében meghatározott Szolgáltató képviselője és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő közterület-felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében.

(3) A parkoló-automaták üzemképtelensége esetén az igénybevevő a parkolás helyéhez legközelebb eső, üzemelő parkoló-automatánál köteles parkolójegyet váltani. A parkolás helyéhez legközelebb eső parkoló-automata helyét a parkolóhelyet jelző tábla jelöli meg.

II. Fejezet

A mélygarázs működésére vonatkozó rendelkezések

9. § (1) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázs bejárata előtt

a) a szabad férőhelyek számát,

b) a magasságkorlátozást és

c) a minimum óradíjtételt tartalmazó információs eszközt.

(2) A Szolgáltató köteles elhelyezni a mélygarázsban:

a) a Szolgáltató nevét, címét,

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,

c) a várakozási díj és pótdíj összegét járműfajtánként,

d) a várakozási díj megfizetésének módját,

e) a mélygarázs használatának rendjét,

f) a közlekedési rendnek megfelelő kötelező haladási és elsőbbségadási szabályokra figyelmeztető táblákat.

(3) A mélygarázsban a Szolgáltató zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet.

(4) A mélygarázs 0–24 óráig, folyamatosan üzemel.

10. § (1) *  A mélygarázs parkolóhelyeit igénybe lehet venni:

a) a helyszínen váltott kártyával,

b) nappali bérlettel 06.00–18.00 óráig,

c) éjszakai bérlettel 18.00–08.00 óráig,

d) egész napos bérlettel 0.00–24.00 óráig,

e) * 

f) *  Az I. zónára vonatkozó parkolókártyával.

(2) *  A mélygarázsra váltott éves bérlet a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes. Az év közben – legkésőbb szeptember 30. napjáig – megváltott bérletek ára az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. Szolgáltató az éves bérletet a tárgyévet megelőző év december 1. napjától, a 30 napos bérletet a 30 napos időszak első napját megelőzően bármikor kiadhatja.

(3) A 30 napos, illetve a 7 napos bérlet a megváltás időpontjától érvényes az azt követő 30. illetve 7. napig a bérlettípusnak megfelelő üzemidőben. Hosszabb időszakra is váltható a havidíj többszörösének megfizetésével.

(4) A mélygarázsban lévő parkolóhely nem vehető igénybe 1,9 m magasságot, 5 m hosszúságot meghaladó gépjárművel, továbbá nem használható pótkocsi és utánfutó elhelyezésére.

(5) A mélygarázs nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek elhelyezésére.

(6) * 

10/A. § *  (1) *  Magánszemélyek, valamint egyéni vállalkozók és jogi személyek parkolási célra térítés ellenében meghatározott időre szóló bérletet válthatnak a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen vagy elektronikusan a Szolgáltató elektronikus bérletvásárlási oldalán, jelen rendelet 2. mellékletében meghatározottak szerint.

(2) *  Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a belváros forgalmi rendjéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2011. (XII. 29.) önkormányzati rendelete szerinti Védett Övezetben lakóhellyel rendelkező, de a telken belül gépkocsi beállóval nem rendelkező magánszemélyek a Petőfi téri mélygarázsban jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott kedvezménnyel bérletet, vagy a lakóhelyükhöz legközelebb eső felszíni parkolóban lakossági bérletet vásárolhatnak az 1. melléklet szerinti I. zónában.

(3) *  A bérlet kiadásának feltétele a jegyző által kiállított és a Szolgáltató részére átadott – a jogosultságot bizonyító – engedély.

(4) Amennyiben a város területén konferencia kerül lebonyolításra, melyhez a Petőfi téri mélygarázs parkoló kapacitása elengedhetetlenül szükséges, ez esetben a kedvezményesen kiadott parkolási bérletek a mélygarázsban a konferencia idejére nem használhatók, helyette a Hátulsó utcai, illetve Rákóczi utcai parkolók vehetők igénybe.

11. § (1) *  Ha a mélygarázst igénybevevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy 10.000 Ft pótdíj helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a mélygarázst. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat megfizetni.

(2) A mélygarázs teljes területén a KRESZ szabályai a mérvadóak. A gépjárművek a mélygarázs teljes területén 15 km/h sebességgel közlekedhetnek.

(3) Kötbér (a mélygarázs rendjének megsértése, a mélygarázs használatának nem megfizetése, különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása, vagy parkolási díj megfizetése nélküli távozás esetén): 20 000 Ft.

(4) * 

III. Fejezet

A parkolási rendszerre vonatkozó egyéb rendelkezések

9. A parkolási rendszer kizárólagos használata

12. § (1) *  Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó legfeljebb egy darab kizárólagos parkolóhely létesítésére vonatkozóan szerezhet jogosultságot. A kizárólagos parkolóhelyre szóló jogért a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell a Szolgáltató részére fizetni, aki az igénybe vevővel bérleti szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjtól a polgármester előzetes engedélyével a Szolgáltató eltérhet.

(3) Kizárólagos parkolásra jogosító engedélyt a Szolgáltató csak a közút kezelőjének egyetértésével adhat ki.

(4) A kizárólagos parkolóhelyek száma nem haladhatja meg az adott parkoló övezetben lévő parkolóhelyek 20%-át.

(5) *  A kizárólagos parkolóhely megváltója köteles a „Megállni tilos, kivéve (engedélyes neve)” jelzés felfestéséről gondoskodni. A megváltott parkolóhelyeket használója köteles egész évben tisztán tartani. A kizárólagos parkolóhely használója a vevői, ügyfelei részére alkalmi, a kizárólagos parkolóhelyen ingyenes várakozást biztosító kártyát ad, melyet az első szélvédő mögött, a műszerfalon jól látható, ellenőrizhető módon kell elhelyezni.

(6) * 

10. A közszolgáltatás ellátása, ingyenes használat

13. § (1) A parkolási rendszer Szolgáltatójának megbízottja e minőségét – kérésre – mindenkor köteles igazolni.

(2) A Szolgáltató, valamint az Önkormányzat nevében a polgármester a parkolási rendszer bérbeadásáról, üzemeltetéséről és a többletbevételek év közbeni felhasználásáról szerződésben állapodik meg a Kkt. 9/D. § (4) és (5) bekezdése alapján.

14. § (1) A polgármester engedélyezheti parkolási rendszer területén rendezvény ingyenes megtartását, illetve ehhez kapcsolódóan parkolóhelyek ingyenes igénybevételét, valamint a közüzemi üzemzavar elhárításához szükséges munkálatok elvégzése céljából a parkolási rendszer ingyenes igénybevételét. A fentieken kívüli eltérő használat (pl. építkezés, közműépítés, közérdeket érintő esemény, stb.) a jelen rendeletben meghatározott díj megfizetése ellenében lehetséges.

(2) Amennyiben a parkolóhely igénybevétele nem parkolási célú, és az (1) bekezdés hatálya alá nem esik, az igénybevevő köteles az igénybevétel időtartamához igazodó, 2. melléklet szerinti teljes kieső bevételt a kizárólagos használatra vonatkozó díjtétel kivételével a Szolgáltató részére megtéríteni.

(3) A polgármester az önkormányzati rendezvényekre meghívottaknak vendégkártyát biztosíthat. A vendégkártya tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

14/A. § * 

11. Értelmező rendelkezések

15. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. * 

2. Megkülönböztető jelzést adó készülék: a 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. § a) bekezdése szerint.

3. Várakozási övezet: a KRESZ 17. § (1) bekezdésének e/2. pontja szerint kijelölt terület, melyben a kihelyezett jelző- és kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, és jelen rendeletben meghatározott feltételekkel lehet várakozni.

4. *  Lakossági bérlet: a „Várakozási övezet” -en belül állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők kedvezményes parkolási lehetősége.

5. Kombinált bérlet: A felszíni parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta.

5/A. * 

6. *  Éves kombinált bérlet: A felszíni parkolóhelyek mindegyikének használatára jogosító bérletfajta, amely legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes.

7. *  Havi kombinált bérlet: olyan kombinált bérlet, amely a rajta feltüntetett időponttól számított 30 napig érvényes és melynek ára az adott évi éves kombinált bérlet árának 1/10-e.

8. *  Éves zóna bérlet: csak a bérleten megjelölt (I., II., III.) parkoló zónában lévő parkolóhelyek igénybevételére jogosító bérlettípus, amely legkorábban a váltást követő naptól, a váltást követő év január 31. napjáig érvényes.

9. *  Tíz napos bérlet: olyan kombinált bérlet, amely a rajta feltüntetett időponttól 10 napig érvényes, és melynek ára az adott évi éves kombinált bérlet árának 1/30-a.

10. *  30 napos bérlet: csak a bérleten megjelölt (I., II., III.) parkoló zónában, valamint a mélygarázsban lévő parkolóhelyek igénybevételére a rajta feltüntetett időponttól 30 napig érvényes parkolásra jogosító bérlettípus.

11. *  Védett környezetvédelmi övezet: a belváros forgalmi rendjéről szóló vonatkozó helyi rendelet szerinti övezet.

12. *  Parkolókártya: olyan kizárólag a Szolgáltató ügyfélszolgálatán megvásárolható parkolókártya, amely a parkolókártyán megjelölt I., II., III. zónában lévő parkolóhelyek, valamint az I. zónához kapcsolódóan a mélygarázs igénybevételére jogosít, és az igénybe vevő által érvényesített napra érvényes.

13. *  Sopron Card városkártya: a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által kibocsátott plasztik vagy virtuális eszköz, amely az állandó soproni lakóhellyel rendelkező lakosok számára számos, folyamatosan bővülő kedvezményt nyújt elsősorban Sopron város közigazgatási területén belül és részben azon kívül is.

12. Záró rendelkezések

16. § Jelen rendelet 2010. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a fizető parkolás rendjéről szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

A várakozási övezetbe bevont parkolók zóna szerinti csoportosítása

1. I. Zóna

1 Árpád utca
2 Hátulsó utca
3 Lackner Kristóf utca Stadion Üzletház előtti parkoló
4 Lackner Kristóf utca Kristály Üzletház előtti parkoló
5 Major köz
6 Ógabona tér
7 Paprét
8 II. Rákóczi Ferenc utca (Széchenyi tér és II. Rákóczi Ferenc utca 21. között)
9 Széchenyi tér*
10 Széchenyi tér 1–3. és Széchenyi tér 4–12.
11 Széchenyi tér 16–21.
12 Színház utca
13 Várkerület*
14 Várkerület páros oldal 2–46.
15 Várkerület páros oldal 48–96.
16 Várkerület páros oldal 98–116.
17 Várkerület páratlan oldal 1–59. kivétel a kijelölt taxi várakozó helyek
18 Várkerület páratlan oldal 61–87. kivétel a kijelölt taxi várakozó helyek

2. II. Zóna

1 Csarnok utca
2 Dobner Nándor utca
3 Dózsa György utca (Csarnok utca – Ferenczy János utca között)
4 Erdély utca
5 Erzsébet utca (Széchenyi tér – Deák tér között)
6 Höflányi utca (Lackner Kristóf utca – Vitnyédi utca között)
7 Ikva part (Tűzoltóság kijárata – Giczy köz között)
8 Káposztás utca
9 Kisfaludy utca
10 Kis János utca
11 Lenkey utca
12 Mátyás király utca (Széchenyi tér – Deák tér között)
13 Móricz Zsigmond utca
14 Ötvös utca
15 Magyar utca (Ötvös utca – Pócsi utca között)
16 II. Rákóczi Ferenc utca (II. Rákóczi Ferenc utca 23. – Újteleki utca között)
17 Rét utca
18 Selmeci utca (Lackner Kristóf utca – Fűzfa sor között)
19 Szög utca
20 Torna utca
21 Újteleki utca
22 Vitnyédi utca (Csarnok utca – Ferenczy János utca között)

3. III. Zóna

1 Állomás utca kivétel a kijelölt taxi várakozó helyek
2 Arany János utca
3 Balfi út (Ikvahíd – Híd utca közötti szakasz, Anger-réti sporttelep előtti parkoló, evangélikus temető előtti parkoló)
4 Bartók Béla utca
5 Bástya utca
6 Batsányi utca (Deák tér – Csengery utca között)
7 Bécsi út (Sas tér – Patak utca között)
8 Bécsi út 32. szám előtti parkolóterület
9 Bem utca
10 Csengery utca 50–58. – Bartók Béla utca és Arany János utca közötti tömbbelső
11 Csengery utca 73–91. sz. épületek előtt
12 Damjanich utca
13 Deák tér*
14 Deák tér páros oldal (Csatkai Endre utca – Erzsébet utca között)
15 Deák tér páros oldal (Erzsébet utca – Mátyás király utca között)
16 Deák tér páros oldal (Mátyás király utca – Király Jenő utca között)
17 Deák tér páratlan oldal (Csatkai Endre utca – Erzsébet utca között)
18 Deák tér páratlan oldal (Erzsébet utca – Mátyás király utca között)
19 Deák tér páratlan oldal (Mátyás király utca – Király Jenő utca között)
20 Dorfmeister utca
21 Dózsa György utca (Ferenczy János utca – Selmeci utca között)
22 Erzsébet utca (Deák tér – Állomás utca között)
23 Ferenczy János utca
24 Fövényverem
25 Frankenburg út
26 GYIK Rendezvényház parkoló
27 Gyóni Géza utca
28 Halász utca
29 Ikva sor (Torkos utca – Ferenczy János utca között)
30 István bíró utca
31 Jégverem
32 Jókai utca
33 Kazinczy tér 8–11. számú épületek előtt
34 Király Jenő utca 7. számú épület előtt
35 Lackner Kristóf utca (Ógabona tér – Ferenczy János utca között)
36 Martinovics utca
37 Mátyás király utca (Deák tér – Állomás utca között)
38 Mező utca
39 Patak utca
40 Pázmány Péter utca
41 Pócsi utca
42 Pozsonyi út – temető parkoló
43 Rózsa utca
44 Sas tér
45 Szeder utca
46 Szent Mihály utca, kivétel a Szent Mihály utca 2–10. sz. közötti szakasz
47 Szélmalom utca
48 Tallián utca
49 Torkos utca
50 Várfal utca
51 Végfordulat
52 Virágoskert utca
53 Vörösmarty utca
54 Zsilip utca

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

A parkolási rendszer maximális várakozási időtartamai és díjtételei

1. FELSZÍNI PARKOLÁS

1.1. Maximális parkolási idő jegyváltás esetén (a zónákban lévő parkolókat az 1. melléklet sorolja fel)

A B
1 I. zóna 3 óra
2 II. zóna időkorlát nélküli
3 III. zóna időkorlát nélküli

1.2. Parkolójegy díja bruttó összegben (Ft/óra)

A B C
1 Személygépjármű, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi
2 I. zóna 480 -
3 II. zóna 360 -
4 III. zóna 240 645

1.3. Bérletek díja bruttó összegben (személygépkocsira és motorkerékpárra vonatkozik)

A B C D E F G

Sorsz.

Megnevezés
Éves
Ft/év
Havi
Ft/hó

30 napos
10/A. § (2) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye
10 napos
1. Lakossági bérlet 4 265 - - 20% -
2. bérlet vásárlása esetén 8 535 - - -
3. bérlet vásárlása esetén 8 535 - - -
2. Kombinált bérlet 126 000 12 600 20% 4 500
3. Zónabérlet
I. zóna 99 000 - 9 900 20% -
II. zóna 72 000 - 7 200 - -
III. zóna 51 000 - 5 100 - -
4. Kizárólagos használat
I. zóna 550 000 -
II. zóna 350 000 -
III. zóna 160 000 -

1.3.1. Kezelési költség jelen rendelet 6. § (5) bekezdésében és 7. § (2) és (3) bekezdésében jelölt esetekben 1134 Ft.

1.3.2. A Sopron Card városkártyával rendelkező lakosok részére biztosított kedvezmények:

1.3.2.1. 10%-os kedvezmény felszíni parkolás esetén az 1.3. pontban szereplő táblázat 2. sorszáma szerinti havi kombinált bérlet és a 3. sorszáma szerinti 30 napos zónabérletek árából,

1.3.2.2. 10%-os kedvezmény felszíni parkolás esetén az 1.3. pontban szereplő táblázat 2. és 3. sorszámai szerint meghatározott éves bérletek árából,

1.3.2.3. 10%-os kedvezmény felszíni parkolás esetén az 1.3. pontban szereplő táblázat 1. sorszáma szerint meghatározott éves lakossági bérletek árából.

2. MÉLYGARÁZS

2.1. Parkolójegy díja bruttó összegben (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik) (Ft/óra)

A B C
1 nappal (8.00–18.00 óráig) éjszaka (18.00–8.00 óráig)
2 Személygépkocsi 400 200
3 Motorkerékpár 400 200

2.2. Bérletek díja bruttó összegben (személygépkocsira és motorkerékpárokra vonatkozik)

A B C D E

1

Megnevezés
Éves
Ft/év
30 napos
bérlet
Ft
10/A. § (2) bekezdés szerinti jogosultak kedvezménye 7 napos
bérlet
Ft
2 Nappali bérlet 126 000 12 600 20%
3 Éjszakai bérlet 51 000 5 100 20%
4 Egész napos bérlet 180 000 18 000 20% 10 000

Kezelési költség (esetenként) 400,- Ft

3. melléklet a 11/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

A vendégkártya tartalma, alkalmazása

Tartalma:

– Mérete: A/6, szigorúan sorszámozott lapok.

– Felirata: „Vendégkártya Sopron Megyei Jogú Város fizető parkolójára”

Jobb felső oldalon színes városcímer, baloldalon színes „fizető várakozóhely” tábla (KRESZ 112. ábra).

– A meghívott szervezet neve.

– A rendezvény megnevezése, kezdési és várható befejezési időpontja.

– Az igénybe vehető parkoló megjelölése.

– Dátum, aláírás, pecsét helye.

– A vendégkártya hátoldalán az alábbi használati feltételeket kell meghatározni:

– A vendégkártyát a szélvédő mögött, kívülről jól olvashatóan kell elhelyezni.

– Az engedély másra nem ruházható át és csak a megjelölt helyen és időben használható.

– Az ellenőrzésre jogosultaknak köteles bemutatni az engedélyes.

Alkalmazása:

– A vendégkártyát kitöltve a meghívó mellé kell csatolni.

– A kártya másolatát a Szolgáltatónak meg kell küldeni.

– A Szolgáltató a parkoló ellenőrt a másolattal köteles ellátni.