Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 33/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: * 

Adókötelezettség

1. § *  (1) *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény).

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá azon lakás, üdülő, melynek tulajdonosa, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja, vagy bérlője az ingatlan után magánszemélyek kommunális adóját köteles fizetni.

Az adó alapja és mértéke

2. § *  (1) Az adó alapja

a) építmény esetében az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete,

b) * 

(2) *  Az adó évi mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti adóalap esetében a b) pontban foglalt kivétellel 1 100 Ft/m2,

b) garázs, gépjárműtároló esetében 600 Ft/m2,

c) * 

Adómentesség

3. § *  (1) Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló és a Htv. 13. § h) pont hatálya alá nem tartozó gazdasági épület.

(2) *  A súlyos mozgáskorlátozott személy szállítására szolgáló egy gépjármű tárolására használt garázs, gépjárműtároló, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozott személy, vagy az őt rendszeresen szállító, vele legalább egy éve közös háztartásban élő Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó, a 2. pontja szerinti hozzátartozó, valamint a szerződés alapján tartásra kötelezett személy, mint adóalanynak a tulajdonában áll.

(3) Súlyos mozgáskorlátozott személy: aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott orvosi szakvélemény igazolja.

(4) *  Mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - önálló helyrajzi számon nyilvántartott 10 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó, lomok, szerszámok, tüzelő tárolására szolgáló helyiség. Amennyiben az építmény hasznos alapterülete meghaladja a 10 m2-t, csak az azt meghaladó hasznos alapterület után kell az adót megfizetni.

Az adó megfizetésének módja * 

4. § *  Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

Záró rendelkezések

5. § (1) *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1999. (XII. 23.) önkormányzati rendelete, valamint ennek módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 20/2000. (V. 25.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 7/2001. (IV. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 59/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 24/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 46/2004. (XII. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 1/2005. (II. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 39/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 4/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelete és a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 28/2008. (XI. 5.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző