Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében megállapított jogalkotói feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A házasságkötés helyszíne

1. § (1) A házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban együtt: házasságkötés) alkalmas hivatali helyiségek a következők:

a) az anyakönyvvezető hivatali helyisége,

b) a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme,

c) a Polgármesteri Hivatal Tükörterme, és

d) a Polgármesteri Hivatal Díszterme.

(2) *  A házasságkötés hivatali helyiségen kívül az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) szabályai szerint engedélyezhető.

(3) Kereskedelmi, vendéglátó üzletben házasságkötés kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület biztosított.

(4) Közterületen, nyílt vízen, nyílt vízen keresztül megközelíthető építményben, vízi és légi járművön, valamint lakóházban és annak kertjében házasságkötés nem engedélyezhető.

2. § (1) A házasságkötés olyan helyszínen engedélyezhető, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:

a) a helyszín gondozott, hulladéktól, szaghatástól mentes,

b) közlekedési és egyéb zajok a szertartás méltóságát nem zavarhatják meg,

c) biztosított az anyakönyv és az anyakönyvvezető védelme káros behatásoktól, így különösen esőtől, széltől, sérüléstől,

d) a házasságkötés résztvevői számára megfelelő nagyságú tér álljon rendelkezésre, és

e) más tevékenység a szertartást nem zavarhatja meg.

(2) Ha a házasságkötés szabadtéri helyszínen történik, a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodni. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

(3) Ha a házasuló állapota közeli halállal fenyeget, vagy szabad mozgásában a bíróság vagy más hatóság döntése miatt korlátozva van, a házasságkötés méltó megünneplésének feltételeit a házasuló tartózkodási helye szerinti intézmény szabályainak figyelembevételével kell biztosítani.

2. A házasságkötés ideje

3. § (1) Házasságot kötni hivatali munkaidőben, az e rendeletben előírtak szerint lehet.

(2) Nem lehet házasságot kötni vasárnap és munkaszüneti napokon, december 24-én és december 31-én.

(3) Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben pénteken és szombaton 13.00 óra és 18.00 óra között engedélyezhető a házasságkötés.

(4) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül zárt épületben, pénteken és szombaton 11.00 és 18.00 óra között engedélyezhető a házasságkötés.

(5) Hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül szabadtéren engedélyezett helyszínen május 2. és szeptember 15. között engedélyezhető a házasságkötés, az anyakönyvi és más jogszabályok előírásainak betartásával.

4. § (1) Hivatali helyiségben 30 percenként kerülhet sor házasságkötésre.

(2) Hivatali helyiségen kívül egy napon legfeljebb két házasságkötés tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 90 perc különbség legyen.

(3) A hivatali időn kívüli házasságkötés időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse egymást.

3. A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre vonatkozó engedélyezési eljárás

5. § (1) *  Hivatali munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívül jegyzői engedéllyel lehet házasságot kötni. Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell a házasulandók nevét, a tervezett házasságkötés időpontját, helyét, a szertartáson résztvevők várható számát, és az At.-ben illetve jelen rendeletben foglalt feltételek biztosítására vonatkozó adatokat, információkat.

6. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

(2) Az engedélyező helyszíni szemle során köteles meggyőződni arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín illetve esőhelyszín megfelel az At., valamint e rendelet előírásainak.

(3) Az esőhelyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló fedett szín stb. alatt történik a házasságkötés.

7. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a külső helyszínen csak az anyakönyvvezető közreműködését biztosítja.

(2) Az anyakönyvvezető a jegyzői engedélytől függetlenül megtagadhatja a házasságkötést, ha annak időpontjában a meghatározott feltételek mégsem teljesülnek.

4. A házasságkötés és a kapcsolódó szolgáltatások díjai

8. § (1) A házasságkötés a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben díjmentes.

(2) *  A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül tartott házasságkötés, mint külön szolgáltatás esetén az önkormányzatot megillető díjakat a rendelet melléklete tartalmazza. A jegyző a házasulandók kérelmére – különös méltánylást érdemlő esetben – a megfizetendő díj összegét mérsékelheti.

(3) A házasságkötés ünnepélyessé tétele érdekében igénybe vehető külön szolgáltatások díját a Polgármesteri Hivatal hivatali szolgáltatásokról szóló szabályzata tartalmazza.

(4) A külön szolgáltatások díját, a házasságkötést megelőzően előre, számla ellenében kell az önkormányzat számlájára megfizetni.

9. § (1) A házasságkötési eljárás során az anyakönyvvezető köteles közreműködni.

(2) *  9. § (2) Az anyakönyvezetőt a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott házasságkötések esetén eseményenként 6000 Ft, a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott házasságkötések esetén eseményenként 10 000 Ft közreműködői díj illeti meg, melyet minden hónap 5. napjáig kell az anyakönyvvezető részére kifizetni.

(3)–(4) * 

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 3/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletéhez * 

1. Házasságkötés díja hivatali munkaidőben:

1.1 anyakönyvvezető irodájában ingyenes

1.2 Tükörteremben ingyenes

1.3 Házasságkötő teremben 26 000 Ft

1.4 Díszteremben 52 000 Ft

1.5 külső helyszínen 100 000 Ft

– az R. 2. § (3) bekezdésében megjelölt külső helyszínen ingyenes

2. Házasságkötés díja hivatali munkaidőn túl:

2.1 Házasságkötő teremben 26 000 Ft

2.2 Díszteremben 52 000 Ft

2.3 külső helyszínen 100 000 Ft

3. A Házasságkötő terem és Díszterem térítési díja a következő alapszolgáltatásokat tartalmazza:

a) az ünnepség céljára megfelelően berendezett termet,

b) lépcsőház, folyosók szőnyegezését,

c) virágtálat ill. tálakat,

d) házassági emléklapot,

e) az anyakönyvvezető ünnepi beszédét, zenei közreműködést és a zenei jogdíjat.

4. Az 1–2. pontban feltüntetett díjak az áfát nem tartalmazzák.

5. Az Önkormányzat azon állandó soproni lakóhellyel rendelkező lakosok részére, akik a Sopron Régió Turisztikai Központ Nonprofit Kft. által kibocsátott, kedvezményeket nyújtó, plasztik vagy virtuális formájú Sopron Card városkártyával rendelkeznek, a jelen melléklet 1.3, 1.4, 2.1, és 2.2 pontjaiban foglalt díjakból egyszeri 10% kedvezményt biztosít.